ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

  • Тетяна СНІЦА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-0403-5070
  • Олександр ГНИДЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3154-1697
  • Олександр ДІДЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7900-6047
Ключові слова: система підготовки, поліцейські кадри, підготовка персоналу, поліцейська освіта, тенденції професійної підготовки, країни Європейського союзу

Анотація

У статті представлено результати аналізу нормативно-правових і наукових джерел, у яких розкрито особливості підготовки офіцерських кадрів в органах поліції у країнах Європи в кінці XX – на початку XXI століття. З’ясовано, що євроінтеграційні процеси спричинили зміни у системі підготовки персоналу поліції. Узагальнення тенденцій дозволяє констатувати про вплив політичних та соціально-економічних умов на цей процес в окремих країнах та європейському співтоваристві в цілому. З’ясовано, що  система підготовки персоналу поліції є також компонентом євроінтеграційних процесів у межах інтеграції правоохоронних та поліцейських систем країн Євросоюзу. Для європейських закладів освіти, де відбувається професійна підготовка персоналу поліції, характерною є практична спрямованість цього процесу, безпосередній зв’язок із практикою, безперервний характер, широкий спектр курсів підвищення кваліфікації, підготовка до взаємодії національних поліцейських служб на різних рівнях, у тому числі через Інтерпол, і безпосередньо між правоохоронними системами. Підготовка поліцейських кадрів є предметом уваги не лише практиків, а й науковців, про що свідчить обговореннята  апробація на різного рівня конференціях, симпозіумах, семінарах та під час інших заходів з обміну досвідом. Водночас для освітніх систем підготовки офіцерів поліції характерним є обережне ставлення до процесів уніфікації, передбачених Болонським процесом, а також прихильність до власних освітніх стандартів. У програмах з підготовки співробітників поліції начальницького складу значний обсяг годин відведено формуванню навичок і вмінь роботи з науково-технічними засобами, які надзвичайно широко застосовуються в роботі поліції зарубіжних країн. Теоретична підготовка поліцейських в країнах ЄС спрямована на вивчення нових способів виконання своїх обов’язків. Практична частина навчання сприяє більш ефективному виконанню своїх повсякденних обов’язків. Професійна підготовка поліцейських кадрів в країнах ЄС проводиться поетапно. Спільною тенденцією відомчої поліцейської освіти є те, що випускники поліцейських закладів освіти отримують відомчі дипломи. У відомчих закладах освіти у програмах підготовки робиться наголос на важливість співпраці з громадськістю.

Біографії авторів

Тетяна СНІЦА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

Олександр ГНИДЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки

Олександр ДІДЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу

Посилання

Aamodt M. G. Education and police performance. Research in law enforcement selection. Boca Raton : BrownWalker Press, 2004. Chapter 4. P. 49–73.

URL: https://www.researchgate.net/publication/225218027. (дата звернення: 03.08.2021).

Быков А. В. Основы кадровой политики в полиции и жандармерии отдельных западноевропейских стран. Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 1. С. 150–152.

Губанов А. В. Полиция зарубежных стран: организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. Москва : МАЭП, 1999. 288 с.

Густова Л. В. Организационные и правовые основы функционирования полиции России, Великобритании и США: сравнительноправовое исследование : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14. Саратов, 2016. 221 с.

Даниленко О. Б. Особливості професійної підготовки фахівців правоохоронних органів у навчальних закладах провідних країн НАТО. Вісник Національної академії Прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2015.

Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2015_5_6. (дата звернення: 07.08.2021).

Долгополова М. М., Кравченко І. С. Окремі питання професійної підготовки поліцейських. Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2016. С. 178–180.

Dual Vocational Education and Training in Austria, Germany, Liechtenstein and Switzerland. URL: http://www.dcdualvet.org/wpcontent/uploads/Dual-VET-Comparative-Study_FullStudy.pdf (дата звернення: 13.08.2021).

Education and training guidelines for the specialty of police and public safety psychology / Brewster J. A., Stoloff M. L., Corey D. M. et al. Training and Education in Professional Psychology. 2016. Vol. 10. No. 3. P. 171–178.

Hauer V. D. Police in Western Europe. Bonn, 1992; Feltes Th. Immigration, integration and insecurity – the role of police ethics and training. Bonn, 2003.

Hays K., Regoli R., Hewitt J. Police chiefs, anomia and leadership. Police Quarterly.

Vol. 10. № 1. Р. 3–22. URL: http://dx.doi.org/10.1177/1098611106288916. (дата звернення: 18.08.2021).

Киселев А. К. Социальная и образовательная политика стран Евросоюза в подготовке полицейских кадров (вторая половина XX – начало XXI вв.) : автореферат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.03. Ставрополь, 2011. 58 с.

Kratcoski P. C., Edelbacher M. (ed.). Collaborative Policing: Police, Academics, Professionals, and Communities Working Together for Education, Training, and Program Implementation. Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2016. 322 р.

Organisation der Bayerischen Polizei. Polizei-Fehrungsakademie. URL:https://www.polizei.bayern.de/wir/organisation/organigramm/index.html/3250 (дата звернення 07.09.2021).

Paterson C. Higher education, police training, and police reform: A review of police-academic educational collaborations. Collaborative policing: police, academics, professionals, and communities working together for education, training, and program implementation / ed. by P. C. Kratcoski, M. Edelbacher. CRC Press, 2015. Р. 119–136. URL: http://dx.doi.org/10.1201/b19746-9. (дата звернення: 22.08.2021).

Policing New Risks in Modern European History / Campion J. et al.

Basingstoke, 2015. 128 pages. (ISBN:9781137544025). (дата звернення: 13.08.2021).

Police Reform. Act 2002. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/30/contents (дата звернення: 13.08.2021).

Примак В. П. Особливості підготовки поліцейських кадрів країн Євросоюзу в другій половині XX – початку XXI століття. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”, № 1(7)/2013. С. 199–202.

Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 1023-р // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 20.08.2021).

Roberg R., Bonn S. Higher education and policing: where are we now? Policing: An International Journal of Police Strategies and Management. 2004. Vol. 27. № 4. Р. 469–486.

Scott J., Evans D., Verma A. Does higher education affect perceptions among police personnel? A response from India. Journal of Contemporary Criminal Justice.

Vol. 25, Iss. 2. Р. 214–236. URL: https://doi.org/10.1177/1043986209333592. (дата звернення: 11.09.2021).

URL: http: www.certificateinknoledgeofpolicing.co.uk (дата звернення: 11.09.2021).

URL: http: www.college.police.uk (дата звернення: 11.09.2021).

URL: https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/ (дата звернення: 15.09.2021).

Профессиональное обучение полиции Франции (по материалам МВД Украины). Харківська правозахисна група. Інформаційний портал “Права людини в Україні”. URL: https://khpg.org/1399024140 (дата звернення: 15.09.2021).

Профессиональное обучение полиции Германии (по материалам МВД Украины). Харківська правозахисна група. Інформаційний портал “Права людини в Україні”. URL: https://khpg.org/1399024677 (дата звернення: 15.09.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Aamodt M. G. (2004). Education and police performance. Research in law enforcement selection. Boca Raton : BrownWalker Press. Chapter 4. P. 49–73. URL: https://www.researchgate.net/publication/225218027. (available at: 03.08.2021) [in English]

Bykov A. V. (2008). Osnovy kadrovoj politiki v policii i zhandarmerii otdel’nyh zapadnoevropejskih stran [Basic personnel policies in the police and gendarmeries of certain Western European countries]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. № 1. S. 150–152. [in Russian]

Gubanov A. V. (1999). Policiya zarubezhnyh stran: organizacionno-pravovye osnovy, strategiya i taktika deyatel’nosti [The police of foreign countries: the organizational and legal framework, strategy and tactics of activity]. Moscow : MAEP. 288 s. [in Russian]

Gustova L. V. (2016). Organizacionnye i pravovye osnovy funkcionirovaniya policii Rossii, Velikobritanii i SSHA: sravnitel’nopravovoe issledovanie [Organizational and Legal Basis of the Russian, British and U.S. Police: A Comparative Legal Study] : dis. ... kand. yurid. nauk : 12.00.14. Saratov, 2016. 221 s. [in Russian]

Danylenko O. B. (2015). Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv pravookhoronnykh orhaniv u navchalnykh zakladakh providnykh krain NATO [Peculiarities of professional training of law enforcement specialists in educational institutions of leading NATO countries]. Visnyk Natsionalnoi akademii Prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Pedahohika. Vyp. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2015_5_6. (available at: 07.08.2021). [in Ukrainian]

Dolhopolova M. M., Kravchenko I. S. (2016) Okremi pytannia profesiinoi pidhotovky politseiskykh [Some issues of professional police training]. Svitovyi dosvid pidhotovky kadriv politsii ta yoho vprovadzhennia v Ukraini : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Dnipropetrovsk, S. 178–180. [in Ukrainian]

Dual Vocational Education and Training in Austria, Germany, Liechtenstein and Switzerland. URL: http://www.dcdualvet.org/wpcontent/uploads/Dual-VET-Comparative-Study_FullStudy.pdf (available at: 13.08.2021). [in English]

Brewster J. A., Stoloff M. L., Corey D. M. et al. (2016) Education and training guidelines for the specialty of police and public safety psychology. Training and Education in Professional Psychology. Vol. 10. № 3. P. 171–178. [in English]

Hauer V. D. (2003). Police in Western Europe. Bonn, 1992; Feltes Th. Immigration, integration and insecurity – the role of police ethics and training. Bonn. [in English]

Hays K., Regoli R., Hewitt J. (2007) Police chiefs, anomia and leadership. Police Quarterly. Vol. 10. No. 1. Р. 3–22. URL: http://dx.doi.org/10.1177/1098611106288916. (available at: 18.08.2021) [in English]

Kiselev A. K. (2011). Social’naya i obrazovatel’naya politika stran Evrosoyuza v podgotovke policejskih kadrov (vtoraya polovina XX – nachalo XXI vv.) [Social and Educational Policies of European Union Countries in Police Training (Second Half of the 20th and Early 21st Centuries)]: avtoreferat dis. ... doktora istoricheskih nauk: 07.00.03. Stavropol’,. 58 s. [in Russian]

Kratcoski P. C., Edelbacher M. (ed.). (2016). Collaborative Policing: Police, Academics, Professionals, and Communities Working Together for Education, Training, and Program Implementation. Boca Raton ; London ; New York : CRC Press. 322 р. [in English]

Organisation der Bayerischen Polizei. Polizei-Fehrungsakademie. URL: https://www.polizei.bayern.de/wir/organisation/organigramm/index.html/3250 (available at:) [in English]

Paterson C. (2015). Higher education, police training, and police reform: A review of police-academic educational collaborations. Collaborative policing: police, academics, professionals, and communities working together for education, training, and program implementation / ed. by P. C. Kratcoski, M. Edelbacher. CRC Press. Р. 119–136. URL: http://dx.doi.org/10.1201/b19746-9. (available at: 22.08.2021) [in English]

Policing New Risks in Modern European History / Campion J. et al. 2015. Basingstoke, 2015. 128 pages. (ISBN:9781137544025). (available at: 13.08.2021) [in English]

Police Reform. Act 2002. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/30/contents (available at: 13.08.2021). [in English]

Prymak V. P. (2013). Osoblyvosti pidhotovky politseiskykh kadriv krain Yevrosoiuzu v druhii polovyni XX – pochatku XXI stolittia [Peculiarities of police training in the European Union in the second half of the twentieth and early twenty-first centuries)]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu “Ukraina”, № 1(7). S. 199–202. [in Ukrainian]

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku orhaniv systemy Ministerstva vnutrishnikh sprav na period do 2020 roku. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 lystopada 2017 r. [On approval of the Strategy of development of the bodies of the Ministry of Internal Affairs for the period up to 2020. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 15, 2017] № 1023-r // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80#Text (data zvernennia: 20.08.2021)

[in Ukrainian]

Roberg R., Bonn S. (2004). Higher education and policing: where are we now? Policing: An International Journal of Police Strategies and Management. Vol. 27. No. 4. Р. 469–486. [in English]

Scott J., Evans D., Verma A. (2009). Does higher education affect perceptions among police personnel? A response from India. Journal of Contemporary Criminal Justice. 2009. Vol. 25, Iss. 2. Р. 214–236. URL: https://doi.org/10.1177/1043986209333592. (available at: 11.09.2021) [in English]

URL: http: www.certificateinknoledgeofpolicing.co.uk (available at: 11.09.2021) [in English]

URL: http: www.college.police.uk (available at: 11.09.2021) (in English)

URL: https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/ (available at: 15.09.2021) [in English]

Professional’noe obuchenie policii Francii (po materialam MVD Ukrainy) [Professional Police Training in France (by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine)]. Harkіvs’ka pravozahisna grupa. Іnformacіjnij portal “Prava lyudini v Ukraїnі”. URL: https://khpg.org/1399024140 (available at: 15.09.2021) [in Russian]

Professional’noe obuchenie policii Germanii (po materialam MVD Ukrainy) [Professional Police Training in Germany (by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine)]. Harkіvs’ka pravozahisna grupa. Іnformacіjnij portal “Prava lyudini v Ukraїnі”. URL: https://khpg.org/1399024677 (available at: 15.09.2021) [in Russian]

Опубліковано
2021-11-05
Як цитувати
СНІЦАТ., ГНИДЮКО., & ДІДЕНКОО. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 26(3), 149-165. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v26i3.885
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>