ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ЗАВДАННЯ НАСТАВНИЦТВА У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

  • Сергій Сінкевич Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5838-2177
  • Сергій Серховець Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-1439-1300
Ключові слова: завдання, майбутні офіцери-прикордонники, наставництво, професійне становлення, система, форма

Анотація

У статті розкрито основні форми та завдання наставництва у системі професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників.
Наставництво у системі професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників – цілеспрямований, узгоджений та нормативно обумовлений вплив на курсантів з метою формування у них загальних та професійних (спеціальних) компетентностей, скорочення адаптаційного періоду до специфічних умов проходження військової служби та організації освітнього процесу, посилення базової мотивації до проходження служби в підрозділах охорони державного кордону, а також удосконалення системи роботи структурних підрозділів закладу вищої освіти в контексті організації наставництва під час професійної адаптації майбутніх офіцерів-прикордонників.
З огляду на це до загальних завдань наставництва в системі професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників належать: зменшення тривалості адаптації курсантів до специфічних умов організації освітнього процесу у закладі вищої освіти Державної прикордонної служби України; мотивація до майбутньої професійної діяльності; передача (трансформація) знань досвідчених військовослужбовців курсантам; консультування; створення сприятливого психологічного клімату в колективі навчальної групи (психолого-педагогічний супровід професійного становлення курсантів); надання інформації або рекомендацій щодо способів (варіантів) вирішення завдань; контроль; оцінювання; спонукання до певних дій відповідно до запропонованої моделі поведінки.
Сутність та зміст наставництва, а також його різновиди (групове, індивідуальне, індивідуально-групове) дозволили виокремити рівні, на яких реалізуються основні завдання наставницької діяльності.
Виконання основних завдань наставництва в умовах закладу вищої освіти Державної прикордонної служби України, як правило, здійснюється в системах “офіцери навчальних курсів – курсанти”, “науково-педагогічні працівники – курсанти”, “куратори навчальних груп – курсанти”.
Основними формами наставництва, залежно від рівня, на якому воно здійснюється, є інструктаж, бесіди, навчальні заняття, тренінги, контрольні заходи, інформування, доручення, особистий приклад, стимулювання навчальної діяльності, консультації, поради, роз’яснення, індивідуальні завдання курсантам.

Біографії авторів

Сергій Сінкевич, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальновійськових дисциплін

Сергій Серховець, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри кінології

Посилання

Мірошніченко В. І. Професійне становлення майбутніх офіцерів-прикордонників у контексті розвитку прикордонного співробітництва. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні та психологічні науки. 2013. № 3. С. 178–186.

Положення про наставництво в органах та підрозділах Державної прикордонної служби України : затв. наказом Адмін. Держ. прик. служби України від 22.03.2010 № 205. 9 с.

Рудов Б. А. Адаптація курсантів молодших курсів до навчання у вищому військовому навчальному закладі : дис... канд. пед. наук : 20.02.02 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2002. 217 с.

Марченко О. Г. Адаптація курсантів до умов освітнього середовища вищого військового навчального закладу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 48. С. 357–364.

Георгієв В. М. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Південноукр. націон. педагог. ун-т ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2015. 252 с.

Bozeman B., Feeney M. K. Toward a Useful Theory of Mentoring:

A Conceptual Analysis and Critique. Administrative and Society. 2007. № 39(6). doi: http://aas.sagepub.com/content/39/6/719.full.pdf+html.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Miroshnichenko V. I. Profesiine stanovlennia maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u konteksti rozvytku prykordonnoho spivrobitnytstva [The professional becoming of future border guard officers in the context of development of frontier collaboration. Collection of scientific works of the National academy of State border guard service of Ukraine. Ser. : Pedagogical and psychological sciences]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Pedahohichni ta psykholohichni nauky. 2013. № 3. S. 178–186. [in Ukrainian]

Polozhennia pro nastavnytstvo v orhanakh ta pidrozdilakh Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Manual on mentiorship in organs and subdivisions of State border guard service of Ukraine : fixed by an order of Admin. of State border guard service of Ukraine] : zatv. nakazom Admin. Derzh. pryk. sluzhby Ukrainy vid 22.03.2010 r. № 205. 9 s. [in Ukrainian]

Rudov B. A. Adaptatsiia kursantiv molodshykh kursiv do navchannia u vyshchomu viiskovomu navchalnomu zakladi [Adaptation of students of junior courses is to the studies in higher military educational establishment : dis. ... cand. of ped. sciences: 20.02.02 / the National academy of the Border troops of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi] : dys... kand. ped. nauk: 20.02.02 / Natsionalna akademiia Prykordonnykh viisk Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. Khmelnytskyi, 2002. 217 s. [in Ukrainian]

Marchenko O. H. Adaptatsiia kursantiv do umov osvitnoho seredovyshcha vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu [Adaptation of cadets to the conditions of educational environment in higher military educational establishment. Pedagogics of creative personality forming in higher and general schools]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. 2016. Vyp. 48. S. 357–364. [in Ukrainian]

Heorhiiev V. M. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv vysokomobilnykh desantnykh viisk u protsesi fakhovoi pidhotovky [Forming of professional competence of high-mobile landings troops future officers in the process of professional training : dis. ... cand. of ped. sciences: 13.00.04 / Pivdennoukrainian national pedagogical university named after D. Ushynskogo] : dys. ... kand. ped. Nauk : 13.00.04 / Pivdennoukr. natsion. pedahoh. un-t im. K. D. Ushynskoho. Odesa, 2015. 252 s. [in Ukrainian]

Bozeman B., Feeney M. K. Toward a Useful Theory of Mentoring: A Conceptual Analysis and Critique. Administrative and Society. 2007. № 39(6). doi: http://aas.sagepub.com/content/39/6/719.full.pdf+html. [in English]

Опубліковано
2020-02-01
Як цитувати
СінкевичС., & СерховецьС. (2020). ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ЗАВДАННЯ НАСТАВНИЦТВА У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 18(3), 322-334. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v18i3.89
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають