ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

  • Олександр ГНИДЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3154-1697
Ключові слова: система фізичної підготовки, офіцерські кадри, військові школи і коледжі, військова освіта, збройні сили США, спортивні види спорту

Анотація

У статті представлено результати аналізу особливостей фізичної підготовки офіцерів у військових закладах освіти США на початку XXI століття. З’ясовано, що фізична підготовка майбутніх офіцерів має децентралізований характер, оскільки збройні сили США розділені між різними міністерствами, що обумовлює відсутність єдиної системи керівних документів. Система військової професійної освіти в США охоплює широку мережу закладів, що відрізняються один від одного відомчою приналежністю, особливостями і якістю освіти, а також її основними завданнями. Водночас ці заклади освіти входять до державного сектору американської вищої школи та керуються встановленими стандартами освіти. Фізична підготовка є однією з основних навчальних дисциплін. Навчальні програми з фізичної підготовки у військових школах дещо різняться залежно від належності до видів збройних сил. Проте загальними характерними їхніми рисами є висока насиченість занять фізичними вправами і дух змагальності. Є також спільні завдання, якими передбачено розвиток фізичних якостей та оволодіння кадетами руховими навичками; формування психічної стійкості до умов бойових дій і здатності діяти в екстремальних умовах; формування впевненості у своїх силах, згуртованості військових підрозділів; формування потреби у щоденних заняттях фізичними вправами та дотримання принципів здорового способу життя. Курсанти постійно беруть участь у різних змаганнях, що проводяться як на рівні закладу, так і в масштабах збройних сил або національних турнірів. Фізична підготовленість є одним із основних критеріїв відбору кандидатів під час вступу до військових шкіл, коледжів та академій. Фізична програма сприяє розвитку лідерів-професіоналів, забезпечуючи основу для їхніх фізичних базових навичок. Цей розвиток досягається за допомогою основних курсових занять з фізичної підготовки, перевірки фізичної підготовленості. Кожен курсант повинен брати участь в університетських або міжвузівських змаганнях упродовж навчального року, бути членом спортивного клубу.

Біографія автора

Олександр ГНИДЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки

Посилання

Бородин Ю. А. Особенности организации физической подготовки в высших военных учебных заведениях стран НАТО. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2007. № 3. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-fizicheskoy-podgotovkiv-vysshih-voennyh-uchebnyh-zavedeniyah-stran-nato (дата звернення : 04.05.2021).

Шумовецька С., Діденко О., Луцький О. Професійна підготовка співробітників прикордонної служби Сполучених Штатів Америки та Європейських країн. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2021. № 25(2). С. 207–224. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.792

Рябчук В. В. Международное военно-спортивное сотрудничество и физическая подготовка иностранных армий : монография. Санкт-Петербург : МО РФ. 2011. 188 с.

Наговіцин О. П. Особливості проведення військової підготовки у країнах НАТО та збройних силах США. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21–22 листопада 2019 р.) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ. 2019. 416 с.

Скворок І. М. Підготовка офіцерів запасу в зарубіжних країнах. Військова освіта. 2013. № 1. С. 207–216. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vios_2013_1_26.pdf

Стрелецкий А. Система підготовки офицерских кадров в США. Зарубежное военное обозрение. 2006. № 11. С. 20–27.

Утенко В. Н. Различные модели физической подготовки в иностранных армиях : тез. докл. итог. науч. конф. института за 1999 год. Санкт-Петербург : ВИФК. 2000. С. 137–139.

U. S. Department of Defense. URL : https://www.defense.gov/About/10

United States Military Academy. URL : www.westpoint.edu;

United States Coast Guard Academy. URL : www.uscga.edu;

United States Naval Academy. URL : www.usna.edu;

United States Air Force Academy. URL : https://www.usafa.af.mil;

The Citadel. The Military College of South Carolina. URL : https://go.citadel.edu

Нещодавно в Україну повернулась військова делегація із США. Новини Львова. 12.06.2018. URL : https://lemberg-news.info/neshchodavno-v-ukrainu-povernulas-viiskova-delehatsiia-iz-ssha/

Physical program. United States Military Academy West Point. URL : https://www.westpoint.edu/https://www.westpoint.edu/physical-program

Щеголев В. А. Современные тенденции развития физической подготовки ВС США. Актуальные проблемы физической и специальной підготовки силовых структур. Санкт-Петербург : ВИФК. 2011. № 1. С. 58–62.

Щеголев В. А. Физическая подготовка в военных образовательных системах США. Теория и практика физической культуры. 2014. № 9. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskaya-podgotovka-v-voennyhobrazovatelnyh-sistemah-ssha (дата звернення: 31.10.2021).

Crowder T., Tiffany M., Kobbe W., Bedard A. Determining Department of Defense Readiness via Soldier Performance Index & Army Physical Fitness Testing. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2016. № 48(5).URL : DOI:10.1249/01.mss.0000486452.19977.79.

Germain J. L. Reflections on Leadership: Theory, Experience, and Practice, Quest, 2017, 69:2, 169-176.URL : DOI: 10.1080/00336297.2017.1302347

Germain J. L., Hausenblas H. A. The Relationship Between Perceived and Actual Physical Fitness: A Meta-analysis. Journal of Applied Sport Psychology. 2006. № 18. 283–296.

Athletics. United States Naval Academy. URL : usna.edu/homepage.php

Physical Education program. United States Air Force Academy. URL : https://goairforcefalcons.com/sports/2018/6/21/ot-afa-phys-ed-html.aspx

Mission Statement. United States Air Force Academy. URL : https://goairforcefalcons.com/sports/2018/6/21/school-bio-afa-mission-statement-html.aspx

Teams. Men’s sports. Women’s sports. Mission Statement. United States Air Force Academy. URL : https://goairforcefalcons.com/sports/2018/6/21/schoolbio-afa-mission-statement-html.aspx


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Borodin Yu. A. (2007). Osobennosti organizatsii fizicheskoy podgotovki v vyisshih voennyih uchebnyih zavedeniyah stran NATO [Peculiarities of the organization of physical training in higher military educational institutions of NATO countries.]. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2007. #3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-fizicheskoy-podgotovki-v-vysshih-voennyh-uchebnyh-zavedeniyah-stran-nato (data zvernennya: 04.05.2021) [in Russian]

Shumovetska S., Didenko O., Lutskyi O. (2021). Profesiina pidhotovka spivrobitnykiv prykordonnoi sluzhby Spoluchenykh Shtativ Ameryky th Yevropeiskykh krain[Profess ional training for U.S. and European border officials.]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, 2021. № 25(2). s. 207–224. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.792 [in Ukrainian]

Ryabchuk V. V. Mezhdunarodnoe voenno-sportivnoe sotrudnichestvo i fizicheskaya podgotovka inostrannyih armiy: мonografiya [International Military Sports Cooperation and Physical Training of Foreign Armies: A Monograph.]. Sankt-Peterburg, MO RF, 2011. 188 s.[in Russian]

Nahovitsyn O. P. (2019). Osoblyvosti provedennia viiskovoi pidhotovky u krainakh NATO th zbroinykh sylakh SShA [Peculiarities of military training in NATO countries and the U.S. Armed Forces]. Suchasni tendentsii th perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky i sportu u Zbroinykh Sylakh Ukrainy, pravookhoronnykh orhanakh, riatuvalnykh th inshykh spetsialnykh sluzhb na shliakhu yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 21–22 lystopada 2019 r.) Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho. Kyiv : NUOU.. 416 s. [in Ukrainian]

Skvorok I. M. (2013). Pidhotovka ofitseriv zapasu v zarubizhnykh krainakh[Train ing of reserve officers in foreign countries]. Viiskova osvita. 2013. № 1. S. 207–216. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vios_2013_1_26.pdf. [in Ukrainian]

Streletskiy A. (2006). Sistema podgotovki ofitserskih kadrov v SShA [Officer Training System in the United States]. Zarubezhnoe voennoe obozrenie. 2006. № 11. S. 20–27. [in Russian]

Utenko V. N. (2000). Razlichnyie modeli fizicheskoy podgotovki v inostrannyi armiyah [Different models of physical training in foreign armies]. Tez. dokl.itog. nauch. konf. Institute za 1999 god., Sankt-Peterburg: VIFK. 2000. S. 137–139. [in Russian]

U. S. Department of Defense. URL: https://www.defense.gov/About/10.

United States Military Academy. URL: www.westpoint.edu;

United States Coast Guard Academy. URL: www.uscga.edu;

United States Naval Academy. URL: www.usna.edu;

United States Air Force Academy. URL: https://www.usafa.af.mil;

The Citadel. The Military College of South Carolina. URL: https://go.citadel.edu

Neschodavno v Ukrayinu povernulas viyskova delegatsIya in SShA [A military delegation from the United States recently returned to Ukraine]. Novyny Lvova. 12.06.2018. URL: https://lemberg-news.info/neshchodavno-v-ukrainu-povernulas-viiskova-delehatsiia-iz-ssha/[in Ukrainian]

Physical program. United States Military Academy West Point. URL: https://www.westpoint.edu/https://www.westpoint.edu/physical-program

Schegolev V. A. (2011). Sovremennyie tendentsii razvitiya fizicheskoy podgotovki VS SShA [Current trends in the development of physical training in the U. S. Armed Forces]. Aktualnyie problemy fizicheskoy i spetsialnoy podgotovki silovyih struktur. Sankt-Peterburg: VIFK. 2011. # 1. S. 58–62. [in Russian]

Schegolev V.A. (2014). Fizicheskaya podgotovka v voennyih obrazovatelnyih sistemah SShA [Physical Training in U. S. Military Educational Systems]. Teoriya i praktika fizicheskoy kulturyi. 2014. № 9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskaya-podgotovka-v-voennyh-obrazovatelnyh-sistemah-ssha (data zvernennya: 31.10.2021). [in Russian]

Crowder T., Tiffany M., Kobbe W., Bedard A. (2016). Determining Department of Defense Readiness via Soldier Performance Index & Army Physical Fitness Testing. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2016. 48(5). URL: DOI:10.1249/01.mss.0000486452.19977.79

Germain J. L. (2017). Reflections on Leadership: Theory, Experience, and Practice, Quest, 2017, 69:2, 169–176. URL: DOI: 10.1080/00336297.2017.1302347 20. Germain J. L., Hausenblas H. A. (2006). The Relationship Between Perceived and Actual Physical Fitness: A Meta-analysis. Journal of Applied Sport Psychology. 2006. № 18. 283–296.

Athletics. United States Naval Academy. URL: usna.edu/homepage.php

Physical Education program. United States Air Force Academy. URL: https://goairforcefalcons.com/sports/2018/6/21/ot-afa-phys-ed-html.aspx

Mission Statement. United States Air Force Academy. URL: https://goairforcefalcons.com/sports/2018/6/21/school-bio-afa-mission-statement-html.aspx 24. Teams. Men’s sports. Women’s sports. Mission Statement. United States Air Force Academy. URL: https://goairforcefalcons.com/sports/2018/6/21/school-bioafa-mission-statement-html.aspx

Опубліковано
2022-01-01
Як цитувати
ГНИДЮКО. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 27(4), 76-92. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v27i4.911
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають