ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

  • Олександра ІСЛАМОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2102-7363
Ключові слова: дистанційне навчання, військові заклади освіти, військовослужбовці, Республіка Польща

Анотація

У статті розглянуто особливості реалізації дистанційного навчання у військових навчальних закладах Республіки Польща в умовах карантинних обмежень. Визначено, що система дистанційного навчання у польських військових навчальних закладах базується на вимогах до спільної професійної підготовки особового складу збройних сил країн-членів НАТО, що дозволяє інтегрувати системи країн-членів і користуватись доступом до спільних навчальних ресурсів. Виявлено, що поступове впровадження дистанційної форми навчання у військових навчальних закладах Польщі потребувало низки організаційних заходів, у тому числі технічних: упровадження у відомчій інформаційній системі міністерства оборони освітніх платформ MILNET-I і MILNET-Z, призначених для обробки відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом (для службового користування). Зазначені платформи дозволяють здійснювати зв’язок, віддалену роботу, обробку та архівування файлів, а також управління користувачами. Установлено, що інфраструктура збройних сил Республіки Польща може працювати у віддаленому режимі підготовки особового складу, проте викладацький склад військових навчальних закладів не повністю підготовлений до викладання у такому форматі. Керівництво військових навчальних закладів аналізує потреби і можливості розширення сфери застосування дистанційного навчання особового складу, основна увага наразі приділяється розвитку цифрової компетентності викладачів військовихнавч альних закладів, розробці, управлінню та моніторингу якості наявних курсів дистанційного навчання для подальшого розвитку системи дистанційного навчання персоналу збройних сил Республіки Польща. Автором було узагальнено досвід організації дистанційного навчання у військових навчальних закладах Республіки Польща з метою подальшого проведення порівняльно-педагогічних досліджень та адаптації набутого досвіду до системи професійної підготовки персоналу Держприкордонслужби України.

Біографія автора

Олександра ІСЛАМОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка філософських наук, старша викладачка кафедри іноземних мов

Посилання

Балендр А. Професійна підготовка фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу: теорія і практика : монографія. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020. 504 с.

Балендр А. Характеристика рівнів галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу в академічній освіті. Педагогічний дискурс. 2017. № 22. С. 9–14.

Бородавка В. Застосування інформаційних технологій в системі дистанційного навчання під час підготовки та перепідготовки військових фахівців. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2020. № 2(64). C. 7–11.

Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх офіцерів прикордонних підрозділів. / О. Діденко та ін. Information Technologies and Learning Tools. 2020. № 80(6). С. 39–57.

Черних О., Мітягін О. Аналіз сучасного стану системи військової освіти Республіки Польща: досвід для України. Військова освіта. № 1(35) 2017. C. 200–208.

Al-fraihat, D., Ra’ed Masa’deh, M. & Sinclair J. (2020). Evaluating E- learning systems success. An empirical study Computers in Human Behavior. Volume 102. Р. 67–86.

Balendr, A. Уніфікована програма базового рівня для підготовки фахівців з охорони кордону країн Європейського Союзу. Pedagogical Discourse. 2019. № 25. С. 17–21.

Balendr A. V., Korolov V. O., Adamchuk O. V., Iakymchuk A. V., Sinkevych S. V. & Bloshchynskyi I. H. Border guards’ distance learning development in the European Union countries. Інформаційні технології і засоби навчання. (71. № 3). Р. 305–319.

Bi-Strategic Command (Bi-SC) 075-007 Education & Individual Training Directive. NATO; 2015.

From J. (2017). Pedagogical Digital Competence–Between Values, Knowledge and Skills. Higher Education Studies. 7. 43. 10.5539/hes.v7n2p43.

Koncepcja szkolenia na odległość w resorcie ON z dnia 30.11.2016 r. Bydgoszcz: Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP. 2016.

Kubiak M. Wirtualna edukacja. Warszawa : MIKOM. 2000.

Military Higher Schools in Polish Army. URL: http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education-institutions/milita-ryhigher-schools.html

Ministerstwo Obrony Narodowej. URL: http:www.mon.gov.pl

Pavlovičs J. (2018). Development and perspectives of the state border guard e-learning system. Border security and management. 2. 113. 10.17770/bsm.v2i7.3483 pp. 120.

Woźniak RP. Distance learning in the training of military professionals in the age of the COVID-19 pandemic. Scientific Journal of the Military University of Land Forces. 2021. 53; 3(201):602–13.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Balendr A. (2020). Profesiyna pidhotovka fakhivtsiv z okhorony kordonu v krayinakh Yevropeys’koho Soyuzu: teoriya i praktyka : monohrafiya [Professional training of border guards in the countries of the European Union: theory and practice: monograph]. Khmelnytsky : NADPSU Publishing House, 504 p. [in Ukrainian]

Balendr A. (2017). Kharakterystyka rivniv haluzevoyi ramky kvalifikatsiy dlya pidhotovky prykordonnykiv krayin Yevropeys’koho Soyuzu v akademichniy osviti. [Characteristics of the levels of the sectoral qualifications framework for the training of border guards of the European Union in academic education]. Pedagogical Discourse. № 22. Р. 9–14. [in Ukrainian]

Borodavka V. (2020). Zastosuvannya informatsiynykh tekhnolohiy v systemi dystantsiynoho navchannya pid chas pidhotovky ta perepidhotovky viys’kovykh fakhivtsiv [The use of information technology in the system of distance learning during the training and retraining of military specialists]. Collection of scientific works of Kharkiv National University of the Air Force. № 2(64). Р. 7–11. [in Ukrainian]

Didenko O., Androschuk O., Masliy M., Balender A., Bilyavets S. (2020). [The use of electronic educational resources in the training of future officers of border units]. Information Technologies and Learning Tools. № 80(6), Р. 39-57. [in Ukrainian]

Chernykh O., Mityagin O. Analiz suchasnoho stanu systemy viys’kovoyi osvity Respubliky Pol’shcha: dosvid dlya Ukrayiny. [Analysis of the current state of the military education system of the Republic of Poland: experience for Ukraine]. Military Education. № 1(35) 2017. Р. 200–208. [in Ukrainian]

Al-fraihat D., Ra’ed Masa’deh M. & Sinclair J. (2020). Evaluating E- learning systems success. An empirical study Computers in Human Behavior. Volume. 102. Р. 67–86. [in English]

Balendr A. (2019). Unified basic level program for the training of border guards in the European Union. Pedagogical Discourse. № 25. Р. 17–21. [in Ukrainian]

Balendr A. V., Korolov V. O., Adamchuk O. V., Iakymchuk A. V., Sinkevych S. V. & Bloshchynskyi I. H. (2019). Border guards’ distance learning development in the European Union countries. [Information Technologies and Learning Tools]. № 3. Р. 305–319. [in English]

Bi-Strategic Command (Bi-SC) 075-007 Education & Individual Training Directive. NATO; 2015. [in English]

From J. (2017). Pedagogical Digital Competence - Between Values, Knowledge and Skills. Higher Education Studies. 7. 43. 10.5539/hes.v7n2p43. [in English]

Koncepcja szkolenia na odległość w resorcie ON z dnia 30.11.2016 r. Bydgoszcz: Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP. 2016. [in Polish]

Kubiak M. Wirtualna edukacja. Warszawa : MIKOM. 2000. [in Polish]

Military Higher Schools in Polish Army. URL : http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education-institutions/milita-ryhigher-schools.html. [in English]

Ministerstwo Obrony Narodowej. URL: http:www.mon.gov.pl [in Polish]

Pavlovičs J. (2018). Development and perspectives of the state border guard e-learning system. Border security and management. 2. 113. 10.17770/bsm.v2i7.3483 pp. 120. [in English]

Woźniak R. Distance learning in the training of military professionals in the age of the COVID-19 pandemic. Scientific Journal of the Military University of Land Forces. 2021; 53; 3(201):602-13. [in English]

Опубліковано
2022-01-01
Як цитувати
ІСЛАМОВАО. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 27(4), 107-120. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v27i4.913
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають