РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Сергій МОСКАЛЕНКО Хмельницький національний університет
  • Сергій БІЛЯВЕЦЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6253-7717
Ключові слова: офіцери-прикордонники, професійна підготовка, професійна компетентність, розвиток, Державна прикордонна служба України

Анотація

Стаття присвячена проблемі професійної підготовки офіцерів-прикордонників оперативно-тактичного рівня військової освіти. Метою статті є аспектний вибірковий аналіз наукової літератури з проблеми, висвітлення наукових джерел, що максимально відповідаютьтемі до слідження. Автори довели актуальність запропонованої у статті проблеми: зміст професійної підготовки офіцерських кадрів Державної прикордонної служби України повинен ураховувати кращий світовий досвід фахової підготовки представників сектору безпеки та оборони, зміни у сучасній світовій спільноті й водночас – євроінтеграційний вектор. Одним із шляхів забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників оперативно-тактичного рівня військової освіти є підвищення рівня їхньої професійної компетентності. З’ясовано сутність професійної компетентності (професійна, особистісна та соціально значуща характеристика, зорієнтована на самовдосконалення та саморозвиток особистості фахівця) та її зміст (цінності та мотивація до професійної діяльності; емоційно-вольові якості особистості; фахові знання, уміння та навички; професійно важливі якості, зокрема мобільність, організованість, витривалість). Дослідники виокремлюють у змісті компетентності найважливіші особистісні характеристики. Компетентність є таким інтегративним утворенням, котре можна формувати на певному етапі освіти й остаточно сформувати та розвинути протягом освітньої та професійної діяльності людини. Сформульовано висновки дослідження та перспективи подальших наукових пошуків (з’ясування змісту та структури професійної компетентності офіцерів-прикордонників оперативно-тактичного рівня військової освіти, педагогічні умови розвитку зазначеної компетентності, а також зміст методичних рекомендацій науково-педагогічним працівникам щодо її розвитку).

Біографії авторів

Сергій МОСКАЛЕНКО, Хмельницький національний університет

аспірант

Сергій БІЛЯВЕЦЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент, заступник ректора (проректор) з навчальної та наукової роботи

Посилання

Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04. Хмельницький. 2015. 227 с.

Барко В. І. Роль креативності у формуванні професійної компетентності. Вісник Національної академії України : зб-к наук. праць. Київ : НУОУ, 2010. Вип. 6(19). С. 69−76.

Боровик Л. В. Концепція формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. VIRTUS. 2018. № 22. Ч. 1. С. 73–78.

Веретільник В. В. Особливості змісту і структура військово-спеціальної компетентності офіцера-прикордонника . Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогіка. 2016. Вип. 4. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_4_5 (дата звернення: 01.10.2021)

Губарєва О. С. Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06. Харків, 2005. 216 с.

Дем’янюк Ю. А. Формування військово-організаторських умінь у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький. 2010. 20 с.

Діденко О. В. Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України . 2014. Вип. 3. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_3_6.pdf3

Євсюков О. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у навчальному процесі вищого військового навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2006. 172 с.

Луцький О. Л. Розвиток управлінської компетентності керівних кадрів Державної прикордонної служби України у процесі фахової підготовки : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2013. 299 с.

Маркова А. К. Основы профессионализма. Москва : Знание, 1996. 456 с.

Мішенюк Р. М. Розвиток професійної компетентності майбутніх магістрів управління органами охорони державного кордону у процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2015. 223 с.

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37–38, ст. 2004. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 13.05.2019).

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03 квітня 2003 р. № 661-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. С. 208. Зі змінами; ост. ред. 9 червня 2013 р.

Професійна освіта : Словник : навчальний посібник [Текст] / уклад. С. У. Гончаренко [та ін. ] ; за ред. Н. Г. Ничкало. Київ : Вища школа, 2000. 380 с.

Равен Д. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с.

Райко С. В. Розвиток правової компетентності офіцерів-прикордонників у магістратурі як актуальна проблема теорії й методики професійної освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : педагогічні науки / голов. ред. О. В. Діденко. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. № 3(14). С. 456–466.

Торічний О. В. Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання. Хмельницький : Вид-во Національної академії ДПСУ, 2012. 535 с.

Ягупов В. В., Свистун В. І. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти. Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2007. Том 71. С. 3–8.

Hutmacher W. Key competencies for Europe: report of the symposium. Secondary education for Europe, (Berne, 27–30 March 1996). Strasburg, 1997. pp. 124–128.

Sam S. Sarkesian. Changin dimensions of military professionalism. Military Review. 2009. № 3. 59 p.

Vuono C. Professionalism and the Army of the 1990-s. Military Review. 1990. № 4. 297 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Balagur L. O. (2015). Pidhotovka maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do upravlinnya osnovnymy pidrozdilamy okhorony derzhavnoho kordonu. [Preparation of future border guards to manage the main units of state border protection]: dis. … Candidate ped. Science : 13.00.04. Khmelnytsky. 227 p. [in Ukrainian]

Barko V. I. (2010). Rol’kreatyvnosti u formuvanni profesiynoyi kompetentnosti. [The role of creativity in the formation of professional competence] Bulletin of the National Academy of Ukraine: collection of sciences. wash. K .: NUOU. Vip. 6(19). P. 69−76. [in Ukrainian]

Borovik L. V. (2018). Kontseptsiya formuvannya psykholoho-pedahohichnoyi kompetentnosti maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv. [The concept of formation of psychological and pedagogical competence of future border guards] VIRTUS : scientific journal. № 22. Part 1. P. 73–78. [in Ukrainian]

Veretilnyk V. V. (2016). Osoblyvosti zmistu i struktura viys’kovo-spetsial’noyi kompetentnosti ofitsera-prykordonnyka. [Peculiarities of the content and structure of military-special competence of a border guard officer] Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogy. Vip. 4. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_4_5 (date of appeal: 01.10.2021) [in Ukrainian]

Gubareva O. S. (2005). Psykholohichni osoblyvosti formuvannya profesiynoyi kompetentnosti pratsivnykiv OVS. [Psychological features of the formation of professional competence of police officers]: dis. ... cand. psychol. Science : 19.00.06. H. 216 p. [in Ukrainian]

Demyanyuk Y. A. (2010). Formuvannya viys’kovo-orhanizators’kykh umin’ u maybutnikh ofitseriv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. [Formation of military-organizational skills in future officers of the State Border Guard Service of Ukraine]: author’s ref. dis. for science. degree of Cand. ped. Science: special. 13.00.04 “Theory and methods of vocational education” / Nat. acad. State. border. service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytsky. Khmelnytsky. 20 p. [in Ukrainian]

Didenko O. V. (2014). Osoblyvosti vprovadzhennya kompetentnisnoho pidkhodu u profesiynu pidhotovku maybutnikh ofitseriv u VNZ. [Features of the implementation of the competence approach in the professional training of future officers in universities] [Electronic resource]. Bulletin of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Vip. 3. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_3_6.pdf3 (date of appeal: 01.10.2021) [in Ukrainian]

Evsyukov O. (2006). Pedahohichni umovy formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh ofitseriv u navchal’nomu protsesi vyshchoho viys’kovoho navchal’noho zakladu. [Pedagogical conditions of formation of professional competence of future officers in the educational process of higher military educational institution]: dis. … Cand. ped. Science: 13.00.04; Kharkiv National University ped. Univ. G. S. Frying pans. Kharkiv. 172 p. [in Ukrainian]

Lutsky O. L. (2013). Rozvytok upravlins’koyi kompetentnosti kerivnykh kadriv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny u protsesi fakhovoyi pidhotovky. [Development of managerial competence of management staff of the State Border Guard Service of Ukraine in the process of professional training]: dis. … Candidate ped. Science: 13.00.04. Khmelnytsky. 299 p. [in Ukrainian]

Markova A. K. (1996). Osnovy professyonalyzma [Fundamentals of professionalism]. Moskow : Znanie. 456 s. [in Russian]

Mishenyuk R. M. (2015). Rozvytok profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh mahistriv upravlinnya orhanamy okhorony derzhavnoho kordonu u protsesi fakhovoyi pidhotovky [Development of professional competence of future masters of management of state border guards in the process of professional training]: dis. … Cand. ped. Sciences : 13.00.04. National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytsky. Khmelnytsky. 223 p. [in Ukrainian]

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrayiny On higher education: Law of Ukraine № 1556-VII of July 1, 2014. Information of the Verkhovna Rada (VVR), 2014. № 37–38, Art. 2004. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (date of appeal: 13.05.2019). [in Ukrainian]

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny : Zakon Ukrayiny On the State Border Guard Service of Ukraine: Law of Ukraine of April 3, 2003 № 661-IV // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2003. № 27. S. 208. With changes; ost. ed. June 9, 2013 [in Ukrainian]

Profesiyna osvita [Professional education]: Dictionary: textbook [Text] / Uklad. SV Goncharenko [and others. ]; for order. NG Nichkalo. Кyiv : Wicha shkola, 2000. 380 с. [in Ukrainian]

Raven D. (2002). Kompetentnost’ v sovremennom obshchestve. Vyyavlenye, razvytye y realyzatsyya [Competence in modern society. Identification, development and implementation]. Moscow : Kogito-Center. 396 p. [in Russian]

Raiko S. V. (2018). Rozvytok pravovoyi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv u mahistraturi yak aktual’na problema teoriyi y metodyky profesiynoyi osvity [Development of legal competence of border guards in the master’s degree as an urgent problem of theory and methods of vocational education]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Ser. : Pedagogical sciences / head. ed. O. V. Didenko. Khmelnytsky: NADPSU Publishing House, № 3(14). P. 456–466. [in Ukrainian]

Torichny O. V. (2012). Teoriya i praktyka formuvannya viys’kovo-spetsial’noyi kompetentnosti maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannya [Theory and practice of formation of military-special competence of future border guards in the training process]. Khmelnytsky : Publishing House of the National Academy of the State Tax Service of Ukraine. 535 p. [in Ukrainian]

Yagupov V. V., Svistun V. I. (2007). Kompetentnisnyy pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoyi osvity [Competence approach to training in the system of higher education] Scientific notes. Pedagogical, psychological sciences and social work. Volume 71. P. 3–8. [in Ukrainian]

Hutmacher W. (1997). Key competencies for Europe: report of the symposium [Key competencies for Europe: report of the symposium]. Secondary education for Europe, (Berne, 27–30 March 1996). Strasbourg. P. 124–128. [in English]

Sam S. Sarkesian. (2009). Changin dimensions of military professionalism. Military Review. № 3. 59 p. [in English]

Vuono C. Professionalism and the Army of the 1990-s. Military Review. 1990. № 4. 297 p. [in English]

Опубліковано
2022-01-01
Як цитувати
МОСКАЛЕНКОС., & БІЛЯВЕЦЬС. (2022). РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 27(4), 134-147. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v27i4.915
Розділ
Статті