НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: освітня підготовка персоналу, трансформація військової освіти, нормативно-правові засади, технологічні засади, вищі військові навчальні заклади, освітня діяльність, Державна прикордонна служба України

Анотація

що регламентують оцінку механізмів реалізації шляхів і способів удосконалення освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в умовах трансформації військової освіти. Здійснено оцінку базових положень, що повинні бути прийняті до уваги при цьому, визначено мету і строки реалізації завдань з удосконалення освітньої підготовки персоналу. Представлено прогноз очікуваних результатів. З’ясовано, що вдосконалення освітньої підготовки персоналу ДПСУ передбачає врахування основних базових положень нормативно-правових і технологічних засад, зокрема: реалізацію підготовки військовослужбовців за євроатлантичними стандартами та за уніфікованими програмами підготовки прикордонників країн ЄС; урахування вимог чинних стандартів вищої освіти з усіх спеціальностей; можливість припинення підготовки вищими військовими навчальним закладами фахівців за спеціальністю “Правоохоронна діяльність”; можливість продовження освітньої підготовки персоналу ДПСУ зі спеціальностей, які не належать до галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”. Метою вирішення досліджуваного завдання є вдосконалення освітньої підготовки персоналу ДПСУ в контексті трансформації військової освіти, а саме визначення вектору розвитку та створення методичної основи професіоналізації системи базової і післядипломної освіти в ДПСУ, гармонізація співвідношення складових військової освіти та уніфікованих програм підготовки прикордонників країн ЄС, а також визначення інноваційних підходів до вдосконалення освітнього процесу в закладах освіти ДПСУ в межах державних стандартів освіти. Запропоновано реформування освітньої підготовки персоналу ДПСУ здійснювати в три етапи, кожен з яких передбачає реалізацію заходів інформаційного, кадрового забезпечення, удосконалення навчальної матеріально-технічної бази закладів освіти ДПСУ, а також заходів моніторингу. Комплексна реалізація нормативно-правових і технологічних засад удосконалення освітньої підготовки персоналу може забезпечити досягнення візії сил оборони зразка 2030 року.

Біографії авторів

Іван ВАСИЛЬЧУК, Адміністрація Державної прикордонної служби України

кандидат психологічних наук, доцент, заступник директора Департаменту персоналу

Богдан КОВАЛЬ, Адміністрація Державної прикордонної служби України

заступник начальника управління – начальник відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної підготовки Департаменту персоналу

Олег БОРОВИК, Адміністрація Державної прикордонної служби України

доктор технічних наук, професор, заступник начальника відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної підготовки Департаменту персоналу

Посилання

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки : Закон України від 17.12.2021 № 1986-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text (дата звернення: 16.01.2022).

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України, 2017. № 38–39. ст. 380.

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України, 2014. № 37–38. ст. 2004.

Про професійну (професійно-технічну) освіту : Закон України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1998. № 32. ст. 215.

Про національну безпеку України : Закон України 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України, 2018. № 31. Ст. 241.

Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII. Відомості Верховної Ради України, 1992. № 9. Ст. 106.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квіт. 2003 р. № 661-ІV. Відомості Верховної Ради України, 2003. № 27. Ст. 208. Зі змінами ; ост. ред. 13 січ. 2011 р.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016#Text (дата звернення: 19.01.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20#Text (дата звернення: 12.01.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року “Про Стратегію воєнної безпеки України” : Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text (дата звернення: 11.01.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” : Указ Президента України 17 вересня 2021 року № 473/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#Text (дата звернення: 21.01.2022).

Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 467. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/467-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 17.01.2022).

Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1189-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80#Text (дата звернення: 13.01.2022).

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 687-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 12.01.2022).

Статути Збройних Сил України. Затверджені Законами України від 24.03.1999 № 548-XIV, № 551-XIV; № 550-XIV; № 549-XIV.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo viiskovoi osvity ta nauky” № 1986-IX [Law of Ukraine on amendments to some laws of Ukraine on military education and science activity no. 1986-IX]. (2021, (accessed 16 January 2022). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” № 2145-VIII [Law of Ukraine about education activity no. 2145-VIII]. (2017, September 5). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no 38–39, art. 380. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” № 1556-VII [Law of Ukraine about higher education activity no. 1556-VII]. (2014, July 1). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no 37–38, art. 2004. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro profesiinu (profesiino-tekhnichnu) osvitu” № 103/98-VR [Law of Ukraine about pofessional (vocational) education activity no. 103/98-VR] . (1998, February 10). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1998, no 32, art. 215. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy” № 2469-VIII [Law of Ukraine about the National Security of Ukraine activity no. 2469-VIII]. (2018, June 21). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no 31, art. 241. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro oboronu Ukrainy” № 1932-XII [Law of Ukraine on the Defense of Ukraine activity no. 1932-XII]. (1991, December 6). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 9, art. 106. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy” № 661-IV [Law of Ukraine about the State Border Guard Service of Ukraine activity no. 661-IV]. (2003, April 3). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no 27, art. 208. [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oboronyUk rainy vid 20 travnia 2016 roku “Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy” № 240/2016 [Decree of president of Ukraine about the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 20, 2016 “On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine” activity no. 240/2016. (2016, June 6). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016#Text (accessed 19 January 2022). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy “Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy” № 392/2020 [Decreeof pr esident of Ukraine about the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the National Security Strategy of Ukraine” activity no. 392/2020]. (2020, September 14). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20#Text (accessed 12 January 2022). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy” [Decree of president of Ukraine about the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the Military Security Strategy of Ukraine”]. (2021, March 25). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text (accessed 11 January 2022). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 20 serpnia 2021 roku “Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy” № 473/2021 [Decree of president of Ukraine about the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of August 20, 2021 “On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine” activity no. 473/2021]. (2021, September 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#Text (accessed 21 January 2022) [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro vyshchi viiskovi navchalni zaklady” № 467 [Resolution of the Cabinet Ministry of Ukraine on approval of the regulations on higher military educational institutions activity no. 467] (2021, May 12). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/467-2021-%D0%BF#Text (accessed 17 January 2022). [in Ukrainian]

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro skhvalennia Stratehii rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby” № 1189-r. [Order of the Cabinet Ministry of Ukraine on approval of the Development Strategy of the State Border Guard Service activity no. 1189-r.]. (2015, November 23). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80#Text (accessed 13 January 2022). [in Ukrainian]

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro skhvalennia Stratehii intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku” № 687-r. [Order of the Cabinet Ministry of Ukraine on approval of the Integrated Border Management Strategy for the period until 2025 activity no. 687-r.]. (2019, July 24). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text (accessed 12 January 2022). [in Ukrainian]

Zakonamy Ukrainy Statuty Zbroinykh Syl Ukrainy № 548-XIV, № 551-XIV; № 550-XIV; № 549-XIV [statutes of the Armed Forces of Ukraine]. (1999, March 24). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
ВАСИЛЬЧУКІ., КОВАЛЬБ., & БОРОВИКО. (2022). НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 5-19. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.952
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають