ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНОМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: лідерська компетентність, лідерські якості, фахівці з навігації та управління судном, професійна підготовка, майбутні судноводії

Анотація

У статті узагальнено результати досліджень, публікацій та нормативно-правових актів, у яких розкриваються теоретичні аспекти лідерської компетентності фахівців з навігації та управління судном. З’ясовано, що лідерство є одним з найважливіших компонентів професійної компетентності фахівців з навігації та управління судном. На це наголошується у сучасних нормативно-правових документах, що регламентують підготовку майбутніх судноводіїв. У зв’язку із цими вимогами, а також сучасними викликами і загрозами у сфері судноплавства потребують ретельного аналізу результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, ціннісні орієнтації, професійно важливі властивості фахівцівз на вігації й управління суднами, які складають зміст лідерської компетентності. З’ясовано, що важливі аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців річкового та морського транспорту неодноразово привертали увагу науковців. Однак наукове завдання щодо формування і розвитку лідерської компетентності майбутніх фахівців з навігації та управління судном у процесі професійної підготовки не було предметом окремого дослідження. Зроблено висновок, що лідерська компетентність – це інтегроване поняття, що охоплює професійну компетентність і професійну мобільність, а також здатність швидко адаптуватися до нових умов, орієнтуватися в інформаційних потоках, оптимально вирішувати професійні й соціальні проблеми, здійснювати ефективне управління персоналом і вміння працювати в команді. Лідерська компетентність фахівців з навігації та управління судном охоплює досить значний перелік компонентів, серед яких знання (психології роботи з персоналом, особливостей управління людськими ресурсами, комунікації, особливостей формування команди тощо), уміння та навички (підтримувати серед членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, взаємодопомоги, навички керівника і вміння працювати в команді, застосовувати методи ефективного управління ресурсами, здійснювати менеджмент та мотивацію персоналу суднової команди тощо), а також лідерські якості (організаторські, професійно-ділові, емоційно-комунікативні, інтелектуально-креативні та морально-вольові). Важливе значення в умовах сучасного мореплавання є володіння капітанами суден та їх помічниками міжкультурною та етнічною толерантністю.

Біографія автора

Діана ВОРОХОБІНА, Хмельницький національний університет

аспірантка

Посилання

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року : Документ від 07 липня 1978 р. № 995_053. База даних “Законодавство України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053#Text, (дата звернення: 16.12.2021).

Безлуцька О. П. Лідерські якості офіцера-судноводія: теоретичний аспект. Інноваційна педагогіка. Випуск 14. Т. 1. 2019. С. 28–32. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2019-14-1-5.

Костиря О. В. Лідерство в багатонаціональному екіпажі: вимоги міжнародної морської організації. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 4(33), 2020. С. 122–127. DOI https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i4.635.

Истомина О. А. Особенности лидерства в судовом экипаже. Профессиональная психология моряка. Лекции. URL: http://old.msun.ru/folders/edu_lit/kaf/phsihology/lect5.pdf. (дата звернення: 19.12.2021).

Костыря Е. В., Топалов В. П., Позолотин Л. А., Торский В. Г. Лидерство в судовом экипаже : учебное пособие. Одесса : Сатропринт, 2011. 128 с.

Психологічні основи розвитку лідерських якостей майбутніх судноводіїв у вищому навчальному закладі. International Scientific Journal “Internauka”. Секція: Психологічні науки. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1485442663992.pdf

Криворотько Г. С. Психологічна характеристика особливих умов діяльності моряків далекого плавання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2(1)´2012. С. 400–408.

Криворучко П. П. Психологічне забезпечення професійної діяльності корабельних спеціалістів у тривалому плаванні : дис. … канд. психол. наук : 20.02.02. Київ : Київський військовий гуманітарний ін-т, 1998. 263 с.

Бойко О. В. Теорія і методика формування лідерської компетентності офіцерів Збройних сил України : монографія. Житомир : Вид. О. О. Євенок. 2020. 667 с.

Діденко О., Шумовецька С. Акмеологічні засади професійного зростання та лідерства майбутніх офіцерів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2021. № 26(3), С. 41–53. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk. v26i3.878 (дата звернення: 16.12.2021).

Маковський О. К. Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 20.02.02. Хмельницький : Національна академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, 2002. 18 с.

Кобера О. Організаційно-психологічні детермінанти в органах внутрішніх справ України : автореф. … канд. психол. наук : 19.00.06. Київ, 2008. 16 с.

Семченко Н. О. Психологічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у позааудоторній діяльності : автореф. дис. ... канд. дис. пед. наук : 13.00.04. Харків : Харківський. нац. пед. Ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2005. 20 с.

Манільські поправки до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 р. 2010. URL: http/ zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_052.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Mizhnarodna konventsiia pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty 1978 roku № 995_053 [International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers 1978 activity no. 995_053]. (1978, July 7). Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053#Text (accessed 16 December 2021). [in Ukrainian]

Bezlutska O. P. (2019). Liderski yakosti ofitsera-sudnovodiia: teoretychnyi aspekt [Leadership skills of a ship navigator officer: theoretical aspect]. Innovatsiina pedahohika, vol. 14, t. 1, pp. 28–32. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-14-1-5. [in Ukrainian]

Kostyria O. V. (2020). Liderstvo v bahatonatsionalnomu ekipazhi: vymohy mizhnarodnoi morskoi orhanizatsii [Leadership in a multinational crew: requirements of a maritime international organization]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk, vol. 4(33), pp. 122–127. DOI https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i4.635 [in Ukrainian]

Ystomyna O. A. Osobennosty lyderstva v sudovom ekypazhe. Professyonalnaia psykholohyia moriaka [Peculiarities of leadership in the ship’s crew. Professional psychology of a seafarer]. Retrieved from: http://old.msun.ru/folders/edu_lit/kaf/phsihology/lect5.pdf (accessed 19 December 2021). [in Russian]

Kostyirya E. V., Topalov V. P., Pozolotin L. A., Torskiy V. G. (2011). Liderstvo v sudovom ekipazhe [Leadership in the ship’s crew]. Odessa : Satroprint. [in Russian]

Psykholohichni osnovy rozvytku liderskykh yakostei maibutnikh sudnovodiiv u vyshchomu navchalnomu zakladi [Psychological basis for the development of leadership qualities of future navigators in the higher education institution]. International Scientific Journal “Internauka”. Sektsiia: Psykholohichni nauky. Retrieved from: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1485442663992.pdf. [in Ukrainian]

Kryvorotko H. S. (2012). Psykholohichna kharakterystyka osoblyvykh umov diialnosti moriakiv dalekoho plavannia [Psychological characteristics of special conditions for seafarers in long-distance voyage]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2 (1)´2012, pp. 400–408. [in Ukrainian]

Kryvoruchko P. P. (1998). Psykholohichne zabezpechennia profesiinoi diialnosti korabelnykh spetsialistiv u tryvalomu plavanni [Psychological support for the professional activity of shipboard specialists in a long voyage]. (PhD thesis). Kyiv : Kyivskyi viiskovyi humanitarnyi in-t. [in Ukrainian]

Boiko O. V. (2020). Teoriia i metodyka formuvannia liderskoi kompetentnosti ofitseriv Zbroinykh syl Ukrainy [Theory and methodology of formation of leadership competence of officers of the Armed Forces of Ukraine]. Zhytomyr : O. O. Yevenok. [in Ukrainian]

Didenko O., Shumovetska S. (2021). Akmeolohichni zasady profesiinoho zrostannia ta liderstva maibutnikh ofitseriv [Acmeological foundations for professionalgrowth and leadership of future officers]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, no. 26(3), pp. 41–53. Retrieved from: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v26i3.878 (accessed 16 December 2021). [in Ukrainian]

Makovskyi O. K. (2002). Formuvannia liderskykh yakostei maibutnikh ofitseriv [Formation of leadership qualities to future officers]. (Extended abstract of PhD thesis). Khmelnytskyi : Natsionalna akademiia prykordonnykh viisk Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. [in Ukrainian]

Kobera O. (2008). Orhanizatsiino-psykholohichni determinanty v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrainy [Organizational and psychological determinants in the bodies of internal affairs of Ukraine]. (Extended abstract of PhD thesis). Kyiv. [in Ukrainian]

Semchenko N. O. (2005). Psykholohichni umovy formuvannia liderskykh yakostei maibutnikh uchyteliv u pozaaudotornii diialnosti [Psychological conditions for the formation of leadership qualities to future teachers in extracurricular activities]. (Extended abstract of PhD thesis). Kharkiv : Kharkivskyi. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody. [in Ukrainian]

Manilski popravky do dodatka do Mizhnarodnoi konventsii pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty [Manila amendments to the annex to the international convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers (STCW) 1978]. 2010. Retrieved from: http/ zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_052. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
ВОРОХОБІНАД. (2022). ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНОМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 20-33. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.953
Розділ
Статті