ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ НА ТАКТИЧНОМУ ТА ОПЕРАТИВНОМУ РІВНЯХ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

  • Олександр ГНИДЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3154-1697
Ключові слова: діагностика, фізична підготовленість, офіцери-прикордонники, тактичний і оперативний рівні військової освіти, критерії та показники, система фізичної підготовки

Анотація

У статті представлено особливості діагностики фізичної підготовленості офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативному рівнях військової освіти. З’ясовано, що результатом неперервної фізичної підготовки офіцерів-прикордонників є здатність, що охоплює прагнення офіцерів до постійного професійного фізичного розвитку та самовдосконалення, готовність застосовувати у процесі оперативно-службової діяльності набуті прикладні і методичні знання з фізичної підготовки, прикладні рухові вміння і навички особистої безпеки, навички захисту і нападу з використанням спеціальних засобів та прийомів рукопашного бою, застосовувати фізичну силу та спеціальні засоби у визначених законодавством ситуаціях під час виконання службових обов’язків. Ця здатність охоплює фізичну витривалість, сформовані фізично-вольові властивості особистості офіцера, загальну фізичну та спеціальну фізичну підготовленість, що в сукупності дозволяють переносити фізичні навантаження без зниження професійної працездатності в умовах повсякденної діяльності з охорони державного кордону, а при необхідності і при веденні сучасного бою. З урахуванням структури фізичної підготовленості, що поєднує чотири основних компоненти – мотиваційно-ціннісний, інформаційно-когнітивний, операційно-діяльнісний та професійно-особистісний, визначено, що критеріями сформованості цієї здатності (як результату неперервної фізичної підготовки) доцільно вважати психолого-аксіологічний, предметно-інструментальний, поведінково-компетентнісний та індивідуально функціональний критерії. Визначення діагностичного апарату дозволяє здійснити якісний і кількісний аналіз традиційної системи фізичної підготовки офіцерів-прикордонників на рівнях військової освіти в умовах традиційного освітнього процесу.

Біографія автора

Олександр ГНИДЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки

Посилання

Ожегов С. И. Словарь русского языка: около 70 000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. Москва, 1991. 917 с.

Жихорська О. Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, № III(34), іssue 69, 2015.

Аніщенко В. О. Характеристика критеріїв, показників і рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України. Науковий огляд : міжнарод. наук. журнал. 2020. № 1(64). С. 101–130.

Білявець С. Я. Характеристика критеріїв і показників сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Innovative solutions in modern science. 2017. № 6 (15). С. 25–39.

Бородієнко О. Критерії, показники, рівні сформованості професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку. Молодь і ринок. 2017. № 7. С. 109–115.

Даниленко О., Желясков В. Характеристика критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності. Danish Scientific Journal. 2019. № 27. С. 20–25.

Діденко О. В., Мішенюк Р. М. Критерії, показники і рівні розвиненості професійної компетентності офіцерів управління органами охорони державного кордону. Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр. Київ : НУОУ, 2014. С. 74–80.

Дудікова Л. В. Критерії, показники та рівні сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів. Virtus : scientific journal. 2018. № 20. Part 1. Рр. 119–123.

Хриков Є. М. Методологія педагогічного дослідження : монографія. Харків : ФОП Панов А. М., 2017. 237 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ozhegov S. I. (1991). Slovar russkogo yazyika: okolo 70 000 slov [Dictionary of the Russian language: about 70,000 words] / pod red. chl.-korr. AN SSSR N. Yu. Shvedovoy. 23-e izd., ispr. Moskva. 917 р. [in Russian]

Zhihorska O. (2015). Kriteriyi, pokazniki ta rivni sformovanosti profesiynoyi kompetentnosti navchalno-dopomizhnogo personalu vischogo navchalnogo zakladu [Criteria, indicators and levels of the formed professional competence of supporting and educational staff of a higher educational institution]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, no III(34), issue 69. [in Ukrainian]

Anischenko V. O. (2020). Harakteristika kriteriyiv, pokaznikiv i rivniv sformovanosti profesiynoyi kompetentnostI maybutnih ofitseriv-penitentsiariyiv Ukrayini [Characteristics of criteria, indicators and levels of formation of professional competence of future penitentiaries of Ukraine]. Naukoviy oglyad : mizhnarod. nauk. zhurnal, no. 1(64), рр. 101–130. [in Ukrainian]

Bilyavets S. Ya. (2017). Harakteristika kriteriyiv і pokaznikiv sformovanosti profesiynoyi kompetentnostі maybutnIh ofitseriv-prikordonnikiv [Characteristics of criteria and indicators of formed professional competence of future border guard officers]. Innovative solutions in modern science, no. 6(15), рр. 25–39. [in Ukrainian]

Borodienko O. (2017). Kriteriyi, pokazniki, rivni sformovanosti profesiynoyi kompetentnostI kerivnikiv strukturnih pidrozdiliv pidpriemstv sferi zvyazku [Criteria, indicators, levels of formation of professional competence of heads of structural subdivisions of communication enterprises]. Molod i rinok, no. 7, pp. 109–115. [in Ukrainian]

Danilenko O., Zhelyaskov V. (2019). Harakteristika kriteriyiv sformovanosti gotovnosti maybutnih sudnovodiyiv do profesiynoyi diyalnosti [Characteristics of the criteria for the formation of future navigators’ readiness for professional activity]. Danish Scientific Journal, no. 27, рр. 20–25. [in Ukrainian]

Didenko O. V., Mishenyuk R. M. (2014). Kriteriyi, pokazniki i rivni rozvinenosti profesiynoyi kompetentnosti ofitseriv upravlinnya organami ohoroni derzhavnogo kordonu [Criteria, indicators and levels of

development of professional competence of state border management officers]. Visnik Natsionalnogo universitetu oboroni Ukrayini : zb. nauk. pr. Kiyv : NUOU, рр. 74–80. [in Ukrainian]

Dudikova L. V. (2018). Kriteriyi, pokazniki ta rivni sformovanostI profesIyno-etichnoyi kompetentnostI maybutnih likariv [Criteria, indicators and levels of formation of professional and ethical competence of future doctors]. Virtus : scientific journal, no. 20, рart 1, рр. 119–123. [in Ukrainian]

Hrikov E. M. (2017). Metodologiya pedagogichnogo doslidzhennya [Methodology of pedagogical research]. Harkiv : FOP Panov A. M., 237 р. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
ГНИДЮКО. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ НА ТАКТИЧНОМУ ТА ОПЕРАТИВНОМУ РІВНЯХ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 34-46. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.954
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають