ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНОГО РІВНЯ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • Вадим ДИЯК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1477-5803
Ключові слова: соціально-економічна підготовка, соціально-економічна компетентність, магістр, вищий військовий навчальний заклад, магістратура вищого військового навчального закладу

Анотація

Стаття містить аналіз особливостей соціально-економічної підготовки офіцерів оперативного рівня у вищій військовій освіті. Конкретизовано зміст підготовки слухачів магістратури вищого військового навчального закладу у чинних державних стандартах та визначено невідповідність сучасним вимогам до рівня соціально-економічної підготовки військового та наявних можливостей реалізації такої підготовки у вищих військових навчальних закладах України. Визначено перспективи та основні проблеми вдосконалення соціально-економічної підготовки в магістратурі вищих військових навчальних закладів відповідно внесених змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки. У статті уточнюється поняття соціально-економічної компетентності тасхарактеризованійогоособливості як базового аспекту соціально-економічної підготовки магістрантів у ВВНЗ. З’ясовано, що структура соціально-економічної компетентності військового має включати у себе формування економічної грамотності, економічного мислення, загальноекономічної свідомості з урахуванням соціальних орієнтирів. Схарактеризовано основні напрями покращення соціально-економічної підготовки в освітньому процесі ВВНЗ, удосконалення економічної культури майбутніх військових командирів середньої ланки. До таких напрямів віднесено вдосконалення навчальних програм для магістерського рівня вищої військової освіти з урахуванням соціально-економічної підготовки; посилення уваги до соціально-економічних та гуманітарних дисциплін, які орієнтують слухачів магістри ВВНЗ на засвоєння й оновлення соціально-економічних знань; забезпечення ВВНЗ необхідними засобами навчання та створення у вищих військових навчальних закладах сучасної науково-експериментальної бази за відповідними напрямами наукових досліджень. 

Біографія автора

Вадим ДИЯК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Данилюк О. І. Соціально-економічна компетентність – як компонента фахової підготовки майбутнього соціального інспектора. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. 2015. Вип. 25. С. 53–62.

Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика : монографія; за ред. Н. Г. Ничкало. Хмельницький : ТУП, 2002. 334 с.

Концепція розвитку економічної освіти в України. Освіта України. 2004. № 6. С. 4–5.

Петрова Л. О. Формування особистості сучасного військового керівника в системі військової освіти України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10/ Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2014. 204 с.

Петрова Л. О. Роль економічного виховання у підготовці військового керівника: філософсько-освітній аналіз. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. 2015. Вип. 44. С. 209–223.

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 538 (538-2013-п) від 07.08.2013). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF (дата звернення 17.01.2022).

Професійна освіта: словник : навч. посіб./ уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. К. : Вища школа, 2000. 380 с.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 253 “Військове управління (за видами збройних сил)” для другого (магістерського) рівня вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20 standarty/2019/05/28/253-viyskove-upravlinnya-za-vidami-zbroynikh-sil-magistr.pdf (дата звернення 18.01.2022)

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки : Закон України від 17 грудня 2021 року № 1986-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20/print (дата звернення: 20.01.2022).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Danyliuk O. I. (2015). Sotsialno-ekonomichna kompetentnist – yak komponenta fakhovoyi pidhotovky maybutnoho sotsialnoho inspektora [Socio-economic competence – as a component of professional training of the future social inspector]. Zbirnyk naukovykh prats Kamyanets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiyenka. Seriya: Sotsialno-pedahohichna. Kamianets-Podilskyi, vol. 25, рр. 53–62. [in Ukrainian]

Nychkalo N. G. (2002). Derzhavni standarty profesiynoyi osvity: teoriya i metodyka [State standards of vocational education: theory and methodology]. Khmelnytskiy : TUP. [in Ukrainian]

Kontseptsiya rozvytku ekonomichnoyi osvity v Ukrayiny. [The concept of development of economic education in Ukraine]. (2004). Osvita Ukrayiny, no. 6, рр. 4–5. [in Ukrainian]

Petrova L. O. (2014). Formuvannya osobystosti suchasnoho viyskovoho kerivnyka v systemi viyskovoyi osvity Ukrayiny [Formation of personality of a modern military leader in the military education system of Ukraine]. (PhD thesis). Kharkiv : H. S. Skovoroda National Pedagogical University. [in Ukrainian]

Petrova L. O. (2015). Rol ekonomichnoho vykhovannya u pidhotovtsi viyskovoho kerivnyka: filosofsko-osvitniy analiz [The role of economic education in the training of a military leader: a philosophical and educational analysis]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Filosofiya, vol. 44, рр. 209–223. [in Ukrainian]

Polozhennya pro osvitno-kvalifikatsiyni rivni (stupenevu osvitu) № 538 (538-2013-p) [Regulations on educational qualification levels (stage education)] (with changes made in accordance with the Resolution of the CM activity no. 538 (538-2013-p)]. (2013, July 7). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF (accessed 17 January 2022). [in Ukrainian]

Honcharenko S. U. et. al. (2000). Profesiyna osvita [Professional education]. Кyiv : Vyshcha shkola. [in Ukrainian]

Standart vyshchoyi osvity za spetsialnistyu 253 “Viyskove upravlinnya (za vydamy zbroynykh syl)” dlya druhoho (mahisterskoho) rivnya vyshchoyi osvity [Higher education standard in specialty 253 “Military Management (by Armed Forces)” for the second (master’s) level of higher education]. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/253-viyskove-upravlinnya-za-vidami-zbroynikh-sil-magistr.pdf (accessed 18 January 2022). [in Ukrainian]

Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo viyskovoyi osvity ta nauky” № 1986-IX [Law of Ukraine about of the amendments to certain laws of Ukraine on military education and science activity no. 1986-IX]. (2021, December 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20/print (accessed 20 January 2022). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
ДИЯКВ. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНОГО РІВНЯ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 47-57. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.955
Розділ
Статті