ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ПЕРСОНАЛУ ПРИКОРДОННИХ ВІДОМСТВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Олександра ІСЛАМОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2102-7363
Ключові слова: тренажери на основі віртуальної реальності, професійна підготовка, прикордонники, країни Європейського Союзу

Анотація

У статті розглянуто особливості використання тренажерних комплексів на основі технології віртуальної реальності, які є ефективним засобом підвищення якості професійної підготовки майбутніх прикордонників. Виявлено, що у підрозділах силових відомств країн Європейського Союзу використання симуляційного навчання на основі технології віртуальної реальності підвищує мотивацію та сприяє трансформації результатів навчання в особистий досвід, активує мозок і викликає інтерес та підтримує позитивне ставлення до навчання. Правильно сплановані вправи на навчальних тренажерах на основі віртуальної реальності розвивають критичне мислення, здатність приймати рішення, впевненість у своїх силах та навички взаємодії. Встановлено, що інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій і тренажерних комплексів в освітній процес відомчих закладів освіти вимагає високого рівня дидактичних та педагогічних компетентностей інструкторів і викладачів. Прикордонні відомства країн Європейського Союзу наразі активно впроваджують у підготовку свого персоналу тренажерні комплекси на основі віртуальної реальності, такі як: SymSG Border Tactics польського прикордонного відомства для вдосконалення тактики охорони кордону та контролю руху у пунктах пропуску; тренажер для підготовки прикордонників до перевірки документів на першій лінії контролю розроблений агенцією Frontex, який дозволяє проводити підготовку фахівців прикордонного контрою на основі розроблених кейсів; симулятор віртуальної реальності для відпрацювання службово-оперативних завдань у реальному часі силових відомств Фінляндії, спроєктований на основі віртуальної системи бойової підготовки “Virtual Battle Space”. З’ясовано, що професійна підготовка українських прикордонників для їх ефективних дій в рамках інтегрованого управління кордонами потребує впровадження інноваційного європейського досвіду силових відомств щодо впровадження віртуальних тренажерних комплексів у підготовку персоналу прикордонного відомства, що вимагає подальшого ґрунтовного дослідження окресленого напряму.

Біографія автора

Олександра ІСЛАМОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка філософських наук, старша викладачка кафедри іноземних мов

Посилання

Акулов А. С., Желєзнов К. І., Заболотний О. М., Урсуляк Л. В., Чабанюк Є. В., Черняєв Д. В., Швець А. О. Програмне забезпечення для візуалізації та вивчення електричних та пневматичних схем тягового рухомого складу. Локомотив-інформ. 2017. № 9–10. С. 44–49.

Балендр А. Професійна підготовка фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу: теорія і практика : монографія. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020. 504 с.

Балендр А. Характеристика рівнів галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу в академічній освіті. Педагогічний дискурс. 2017. № 22. С. 9–14.

Белов В. В. Компьютерная реализация решения научно-технических и образовательных задач. Тверь : ТвГТУ, 2015. 108 с.

Герганов Л. Д. Національні особливості формування професійної компетентності в поєднанні з обізнаністю в інформаційній безпеці плавскладу України для забезпечення конкурентноспроможності їх на світовому ринку праці. Наукові праці. Державне управління. Т. 226. 2013. С. 104–108.

Діденко O., Андрощук O., Маслій M., Балендр A., Білявець С. Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх офіцерів прикордонних підрозділів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. № 80(6). С. 39–57.

Доценко Н. Імплементація навчальних тренажерів в інформаційно-освітнє середовище. Молодий вчений. 2018. № 2 (54). С. 252–255.

Попова Г. В. Симуляційні тренажери в підготовці майбутніх судноводіїв. Information Technologies in Education. 2019. № 1(38). С. 70–84.

Balendr A. V., Korolov V. O., Adamchuk O. V., Iakymchuk A. V., Sinkevych S. V., Bloshchynskyi I. H. Border guards’ distance learning development in the European Union countries. Information Technologies and Learning Tools. 2019. № 71(3). С. 305–319.

Balendr A., Komarnytska O., Bloshchynskyi I. Ukrainian border guards interoperability assessment in the framework of common European border guard standards implementation. Advanced Education. 2019. № 6(12). С. 35–43.

Čižmešija A., Diković M., Domović V. Handbook for teaching competence enhancement in higher education, Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union. Ministry of Science and Education of Croatien. 2018. ISBN: 978-953-8103-21-6.

Chmielewski M. SymSG Border Tactics Virtual System for Improving Tactics of State Border Protection and Border Traffic Control High Resolution Simulation Module. 2018. DOI: 10.13140/RG.2.2.10458.80325.

Duffy T. M., Cunningham D. J. Constructivism: implications for the design and delivery of instruction. In D. H. Jonassen (Ed.). Handbook of research on educational communications and technology. New York : Scholastic. 1996. Р. 170–198.

Eunec. The European Network of Education Councils. Learning in the digital age. Report of the seminar of the European Network of Education Councils. Athens, 5–6 May 2014.

Khan I. H. Unified Framework for Systematic Evaluation of ABET Student Outcomes and Program Educational Objectives: I. J. Modern Education and Computer Science. 2019. vol. 11. No. 11. p. 1–6. DOI: https://doi.org/10.5815/ijmecs.2019.11.01

Simulator training available both in class and in the field. URL: https://maavoimat.fi/en/-/simulaattorikoulutusta-luokassa-ja-maastossa


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Akulov A. et. al. (2017). Prohramne zabezpechennya dlya vizualizatsiyi ta vyvchennya elektrychnykh ta pnevmatychnykh skhem tyahovoho rukhomoho skladu. Lokomotyv-inform. 2017. № 9–10. P. 44–49.

Balendr A. (2020). Profesiyna pidhotovka fakhivtsiv z okhorony kordonu v krayinakh Yevropeyskoho Soyuzu: teoriya i praktyka [Professional training of border guards in the countries of the European Union: theory and practice]. Khmelnytsky : NADPSU. [in Ukrainian]

Balendr A. (2017). Kharakterystyka rivniv haluzevoyi ramky kvalifikatsiy dlya pidhotovky prykordonnykiv krayin Yevropeys′koho Soyuzu v akademichniy osviti [Characteristics of the levels of the sectoral qualifications framework for the training of border guards of the European Union in academic education]. Pedagogical discourse, no. 22, pp. 9–14. [in Ukrainian]

Belov V. et. al. (2015). Kompyuternaya realyzatsyya reshenyya nauchno-tekhnycheskykh y obrazovatelnykh zadach [Computer implementation of the solution of scientific, technical and educational problems]. Tver : TvSTU. [in Russian]

Gerganov L. (2013). Natsionalni osoblyvosti formuvannya profesiynoyi kompetentnosti v poyednanni z obiznanistyu v informatsiyniy bezpetsi plavskladu Ukrayiny dlya zabezpechennya konkurentnospromozhnosti yikh na svitovomu rynku pratsi [National features of the formation of professional competence in combinationwit h awareness of information security of the Ukrainian fleet to ensure their competitiveness in the global labor market]. Scientific works. Public Administration, vol. 226, pp. 104–108. [in Ukrainian]

Didenko O. et. al. (2020). Vykorystannya elektronnykh osvitnikh resursiv u pidhotovtsi maybutnikh ofitseriv prykordonnykh pidrozdiliv [The use of electronic educational resources in the training of future officers of border units]. Information technologies and learning tools, no. 80(6), pp. 39–57. [in Ukrainian]

Dotsenko N. (2018). Implementatsiya navchalnykh trenazheriv v informatsiyno-osvitnye seredovyshche [Implementation of training simulators in the information and educational environment]. Young Scientist, no. 2(54), pp. 252–255. [in Ukrainian]

Popova G. (2019). Symulyatsiyni trenazhery v pidhotovtsi maybutnikh sudnovodiyiv [Simulation simulators in the training of future drivers]. Information Technologies in Education, no 1(38), pp. 70–84. [in Ukrainian]

Balendr A. V. et. al. (2019). Border guards’ distance learning development in the European Union countries. Information technologies and teaching aids, no 71(3), pp. 305–319. [in English]

Balendr A., Komarnytska O., Bloshchynskyi I. (2019). Ukrainian border guards interoperability assessment in the framework of common European border guard standards implementation. Advanced Education, no. 6(12), pp. 35–43. [in English]

Čižmešija A., Diković M., & Domović V. (2018). Handbook for teaching competence enhancement in higher education, Co-funded by the Erasmus + Program of the European Union. Ministry of Science and Education of Croatia, ISBN: 978-953-8103-21-6. [in English]

Chmielewski M. (2018). SymSG Border Tactics Virtual System for Improving Tactics of State Border Protection and Border Traffic Control High Resolution Simulation Module. DOI: 10.13140 / RG.2.2.10458.80325. [in English]

Duffy T. M., Cunningham D. J. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. Handbook of research on educational communications and technology. New York : Scholastic, pp. 170–198. [in English]

Eunec (2014). The European Network of Education Councils. Learning in the digital age. Report of the seminar of the European Network of Education Councils, Athens, 5–6 May 2014. [in English]

Khan I. H. (2019). Unified Framework for Systematic Evaluation of ABET Student Outcomes and Program Educational Objectives. I. J. Modern Education and Computer Science, vol. 11, no 11, pp. 1–6. DOI: https://doi.org/10.5815/ijmecs.2019.11.01 [in English]

Simulator training available both in class and in the field. Retrieved from : https://maavoimat.fi/en/-/simulaattorikoulutusta-luokassa-ja-maastossa [in English]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
ІСЛАМОВАО. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ПЕРСОНАЛУ ПРИКОРДОННИХ ВІДОМСТВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 58-73. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.956
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають