РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Наталія КАЛИНЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6558-5244
  • Ольга ЛЕМЕШКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8893-4366
Ключові слова: мотив, мотивація, навчальна мотивація, розвиток навчальної мотивації, іноземна мова, майбутні офіцери-прикордонники, курсанти

Анотація

У статті розглянуто проблему розвитку навчальної мотивації у майбутніх офіцерів-прикордонників до вивчення іноземних мов. Обґрунтовано поняття “мотивація”, що розглядається як система мотивів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності або поведінки. Визначено поняття «навчальна мотивація», під яким розуміють ієрархічну систему внутрішніх і зовнішніх мотивів учіння. Розглянуто особливості формування мотивації курсантів нефілологічного напряму підготовки щодо вивчення ними іноземної мови. Охарактеризовано фактори, чинники і шляхи підвищення мотивації курсантів до вивчення іноземної мови. Автором статті проведено емпіричне дослідження чинників, що впливають на розвиток навчальної мотивації курсантів першого курсу спеціальності “Правоохоронна діяльність” Національної академії Державної прикордонної служби імені Б. Хмельницького до вивчення іноземної мови. За результатами проведеного дослідження з’ясовано, що у більшості курсантів першого курсу під час вибору професії домінантним став мотив творчої діяльності та мотив престижності обраної професії. Курсанти показали високі і середні рівні сформованості професійної ідентичності, але в незначної кількості з них наявна криза професійного вибору та невизначеність у професійних планах. Також за результатами проведеного дослідження встановлено, що курсанти першого курсу здебільшого належать до автономної групи в навчанні, тобто є незалежними в думках, поведінці, діяльності. У переважної більшості з них переважає мотивація на успіх, що свідчить про їхню впевненість у власних силах, цілеспрямованість, активність у навчанні. За результатами дослідження зроблено висновок про необхідність розробки заходів, що сприятимуть формуванню у майбутніх офіцерів-прикордонників стійкої професійної ідентичності, чітких професійних і навчальних мотивів.

Біографії авторів

Наталія КАЛИНЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри іноземних мов

Ольга ЛЕМЕШКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, заступник начальника кафедри іноземних мов

Посилання

Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : Прапор, 2005. 640 с.

Скиба М. Є., Коханко О. М. Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю : навчальний посібник. Хмельницький : ХНУ, 2007. 322 с.

Міхеєва Л. В. Формування мотивації вивчення педагогічних дисциплін майбутніми вчителями праці і професійного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2005. 226 с.

Занюк С. С. Психологія мотивації : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2002. 304 с.

Зимняя И. А. Педагогическая психология. Москва : Логос, 2004. 384 с.

Щоголева Н. П. Шляхи підвищення мотивації курсантів нефілологічних факультетів до вивчення іноземних мов. Молодий вчений. № 6(94). 2021. С. 184–187.

Березнева І. Роль викладача ВВНЗ у вирішенні проблеми формування мотивації в процесі вивчення іноземної мови. Актуальні питання гуманітарних наук. Педагогіка. Вип. 32. Том 1. 2020. С. 160–164.

Нігаметзянова К. Р. Формування мотиваційної компетентності курсантів на заняттях з іноземної мови професійного спілкування. Молодий вчений. № 10(50). 2017. С. 487–491.

Лемак М. В., Петрише В. Ю. Психологу для роботи. Діагностичні методики : збірник. Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. 616 с.

Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие. Самара : Издательский Дом БАХРАХ-М. 2002. 672 с.

Гриншпун С. С. Свойства нервной системы и профессиональная деятельность. Школа и производство. № 1. 1995. С. 89–95.

Грецов А. Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. Санкт-Петербург : Питер, 2006. С. 41–49.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Shapar V. B. (2005). Suchasnyj tlumachnyj psykhologichnyi slovnyk [Modern explanatory psychological dictionary]. Kharkiv : Prapor. [in Ukrainian]

Skyba M. Ye., Kokhanko O. M. (2007). Teoriya i praktyka profesiino-oriyentaciinoyi roboty z moloddiu [Theory and practice of vocational guidance work with young people]. Khmelnytskyi : XNU, 322 p. [in Ukrainian]

Mikheyeva L. V. (2005). Formuvannia motyvatsii vyvchennia pedahohichnykh dystsyplin maibutnimy vchyteliamy pratsi i profesiinoho navchannia [Formation of motivation of studying of pedagogical disciplines by future teachers of work and professional training]. PhD thesis. Vinnycya. [in Ukrainian]

Zanyuk S. S. (2002). Psykholohiia motyvatsii. [Psychology of motivation]. Kyiv : Lybid, 304 p. [in Ukrainian]

Zimnyaya I. A. (2004). Pedahohycheskaia psykholohyia [Pedagogical psychology]. Moskva : Logos. 384 s. [in Russian]

Shchogoleva N. P. (2021). Shliakhy pidvyshchennia motyvatsii kursantiv nefilolohichnykh fakultetiv do vyvchennia inozemnykh mov [Ways to increase the motivationof cad ets of non-philological faculties to study foreign languages]. Molodyj vchenyj, no. 6(94), pp. 184–187. [in Ukrainian]

Berezneva I. (2020). Rol vykladacha VVNZ u vyrishenni problemy formuvannia motyvatsii v protsesi vyvchennia inozemnoi movy [The role of higher education teacher in solving the problem of forming motivation in the process of learning a foreign language]. Aktualni pytannya gumanitarnyx nauk. Pedagogika, vol. 32, tom 1, pp. 160–164. [in Ukrainian]

Nigametzyanova K. R. (2017). Formuvannia motyvatsiinoi kompetentnosti kursantiv na zaniattiakh z inozemnoi movy profesiinoho spilkuvannia [Formation of motivational competence of cadets in foreign language classes of professional communication]. Molodyj vchenyj, no. 10(50), pp. 487–491. [in Ukrainian]

Lemak M. V., Petryshe V. Yu. (2012). Psykholohu dlia roboty. Diahnostychni metodyky [Psychologist for work. Diagnostic methods]. Uzhgorod : Oleksandry Garkushi. [in Ukrainian]

Raigorodskij D. YA. (2002). Praktycheskaia psykhodyahnostyka. Metodykyy testy [Practical psychodiagnostics. Methods and tests]. Samara : Izdatelskii Dom BAHRAH-M. [in Russian]

Grinshpun S. S. (1995). Svoistva nervnoi systemy y professyonalnaia deiatelnost [Properties of the nervous system and professional activity]. Shkola i proizvodstvo, no. 1, pp. 89–95. [in Russian]

Grecov A. G. (2006). Vybiraem professiu. Sovety prakticheskoho psykholoha [Choosing a profession]. Practical Psychologist Tips. Sankt-Peterburg : Piter, pp. 41–49. [in Russian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
КАЛИНЮКН., & ЛЕМЕШКОО. (2022). РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 74-89. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.957
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають