СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ НАТО

  • Володимир КЛАЧКО чних наук, доцент, Київський інститут Національної гвардії України https://orcid.org/0000-0002-0172-3599
  • Сергій БІЛЯВЕЦЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6253-7717
  • Олександр ДІДЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7900-6047
  • Юрій ДЕМ’ЯНЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5313-6804
Ключові слова: військова освіта, стандарти НАТО, тактичний рівень військової освіти, офіцери, вищі військові навчальні заклади, система підготовки

Анотація

У статті узагальнено результати досліджень, публікацій та нормативно-правових актів, у яких розкриваються стан, проблеми та перспективи трансформації військової освіти в контексті реалізації стандартів НАТО. З’ясовано, що удосконалення системи військової освіти є на часі, оскільки вона є важливим компонентом сектору безпеки і оборони України і забезпечує Збройні Сили, інші військові формування та окремі складові сектору безпеки та оборони, зокрема Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України, офіцерським складом. Особливістю системи військової освіти України є те, що вона інтегрована у загальнодержавну систему освіти і регулюється як нормативними документами з питань загальної освіти, так і відомчими нормативно-правовими актами. Трансформація військової освіти в контексті реалізації стандартів НАТО передбачає створення єдиної уніфікованої системи підготовки персоналу для сил оборони з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та досягнення сумісності зі збройними силами цих держав, а також формування ефективної системи професійної військової освіти, яка інтегрована в державну систему освіти. Дослідження систем професійної військової освіти країн-членів НАТО показує, що за зовнішньої схожості вони мають низку суттєвих відмінностей щодо поєднання професійної військової підготовки та освіти, термінів здобуття освіти або проходження підготовки. Для України, як і для європейських країн-членів НАТО, характерним є те, що освітні програми побудовані на європейській кредитно-трансферній системі (ECTS), для якої характерними є триступенева система вищої освіти. Тому за нинішніх умов важливим є поєднання і врахування в системі військової освіти як вимог європейськоїкредитно-трансферної системи, так і норм і правил, передбачених стандартами НАТО. З’ясовано, що трансформація військової освіти в контексті реалізації стандартів НАТО може супроводжуватися певними негативними явищами, що потрібно врахувати на етапі розробки та обґрунтування концепції військової освіти та її нормативного забезпечення. У процесі трансформації військової освіти в контексті реалізації стандартів НАТО важливо врахувати також особливості функціонування окремих складових сектору безпеки і оборони.

Біографії авторів

Володимир КЛАЧКО, чних наук, доцент, Київський інститут Національної гвардії України

кандидат педагогічних наук, доцент

Сергій БІЛЯВЕЦЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент, заступник ректора (проректор) з навчальної та наукової роботи

Олександр ДІДЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу

Юрій ДЕМ’ЯНЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник науково-організаційного відділу

Посилання

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору : Закон України від 7 лютого 2019 року № 2680-VIII. Відомості Верховної Ради України, 2019, № 9, ст. 50 (дата звернення: 16.12.2021).

Стратегія воєнної безпеки України : Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661 (дата звернення: 24.12.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”: Указ Президента України № 473/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121 (дата звернення: 23.12.2021).

Полторак С. Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО. Наука і оборона. 2018. № 2. С. 3–10.

Вітченко А. О., Осьодло В. І. Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін. Наука і оборона, № 2’2019. С. 44–50. URL: file:///C:/Users/UserComp/Downloads/179799-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-542486-1-10-20210707.pdf (дата звернення: 24.12.2021).

Вітер Д., Мітягін О. Професіоналізація військової освіти в Україні: головні напрямки, зміст та перспективи. Військова освіта. Збірник наукових праць НУОУ. Київ : НУОУ, 2020. № 1 (41). С. 81–90.

Сальнікова О., Артамощенко В. Теоретичні аспекти державного управління системою військової освіти. Інвестиції: практика та досвід. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2021/13.pdf (дата звернення: 26.12.2021).

Сиротенко А. М., Артамощенко В. С. Набуття сумісності військової освіти і підготовки кадрів сил оборони на засадах якості. Національні вимоги і стандарти НАТО. Наука і оборона. Київ : НУОУ, 2021. № 1. С. 48–53.

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки : проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72182 (дата звернення: 26.12.2021).

Реформа спеціальної освіти в секторі безпеки та оборони: яких змін очікувати. URL: https://armyinform.com.ua/2021/02/16/reforma-speczialnoyiosvity-v-sektori-bezpeky-ta-oborony-yakyh-zmin-ochikuvaty/ (дата звернення: 28.12.2021).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182469.html (дата звернення: 21.12.2021).

Яких змін зазнає професійна військова освіта – обговорили в Національній гвардії України. Портал МВС. URL: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/yakix-zmin-zaznaje-profesiina-viiskova-osvita-obgovorili-v-nacionalniigvardiyi-ukrayini (дата звернення: 28.12.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo stratehichnoho kursu derzhavy na nabuttia povnopravnoho chlenstva Ukrainy v Yevropeiskomu Soiuzi ta v Orhanizatsii Pivnichnoatlantychnoho dohovoru” № 2680-VIII [Law of Ukraine about Amendments to the Constitution of Ukraine (on the strategic course of the state to achieve full membership of Ukraine in the European Union and the North Atlantic Treaty Organization activity no. 2680-VIII]. (2019, February 7). Vidomosti Verkhovnoi Rady , no. 9, st. 50. (accessed 16 December 2021). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta “Ukrainy Stratehiia voiennoi bezpeky Ukrainy” № 121/2021 [Decree of President of Ukraine “Ukraine’s military security strategy” activity no. 121/2021]. (March 25, 2021). Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661 (accessed 24 December 2021). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy” “Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy” № 473/2021 [Decree of President of Ukraine about the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine” activity no. 473/2021]. (August 20, 2021). Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121 (accessed 23 December 2021). [in Ukrainian]

Poltorak S. T. (2018). Transformatsiia systemy viiskovoi osvity Ukrainy na shliakhu do dosiahnennia standartiv NATO [Transformation of Ukraines Military Education System on the Way to Achieving NATO Standards]. Nauka i oborona, no. 2, pp. 3–10. [in Ukrainian]

Vitchenko A. O., Osodlo V. I. (2019). Rozvytok systemy vyshchoi viiskovoi osvity Ukrainy v konteksti suchasnykh transformatsiinykh zmin [Development of Ukraines System of Higher Military Education in the Context of Contemporary Transformational Changes]. Nauka i oborona, pp. 44–50. Retrieved from: file:///C:/Users/UserComp/Downloads/179799-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-542486-1-10-20210707.pdf (accessed 24 December 2021).[in Ukrainian]

Viter D., Mitiahin O. (2020). Profesionalizatsiia viiskovoi osvity v Ukraini: holovni napriamky, zmist ta perspektyvy [Professionalization of Military Education in Ukraine: main trends, content, and prospects]. Viiskova osvita : zbirnyk naukovykh prats NUOU. Kyiv : NUOU, 2020, no. 1 [41], pp. 81–90. [in Ukrainian]

Salnikova O., Artamoshchenko V. Teoretychni aspekty derzhavnoho upravlinnia systemoiu viiskovoi osvity [Theoretical aspects of public administration of the military education system]. Investytsii: praktyka ta dosvid. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2021/13.pdf (accessed 26 December 2021). [in Ukrainian]

Syrotenko A. M., Artamoshchenko V. S. (2021). Nabuttia sumisnosti viiskovoi osvity i pidhotovky kadriv syl oborony na zasadakh yakosti. Natsionalni vymohy i standarty NATO [Acquiring interoperability of military education and defense force training based on quality. National requirements and NATO standards]. Nauka i oborona. Kyiv : NUOU, no. 1, pp. 48–53. [in Ukrainian]

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo viiskovoi osvity ta nauky “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo viiskovoi osvity ta nauky” [Project of the Law on Amendments to Certain Laws of Ukraine on Military Education and Science about Amendments to Some Laws of Ukraine on Military Education and Science]. Retrieved from: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72182 (accessed 26 December 2021). [in Ukrainian]

Reforma spetsialnoi osvity v sektori bezpeky ta oborony: yakykh zmin ochikuvaty [Special еducation reform in the security and defense sector: what changes to expect]. Retrieved from: https://armyinform.com.ua/2021/02/16/reforma-speczialnoyi-osvity-v-sektori-bezpeky-ta-oborony-yakyh-zmin-ochikuvaty/ (accessed 28 December 2021). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy” № 2469-VIII [Law of Ukraine about the national security of Ukraine activity no. 2469-VIII]. (June 21, 2018). Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182469.html (accessed 21 December 2021). [in Ukrainian]

Iakykh zmin zaznaie profesiina viiskova osvita – obhovoryly v Natsionalnii hvardii Ukrainy [What changes are undergoing in professional military education – the discussion in the National Guard of Ukraine]. Portal MVS. Retrieved from: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/yakix-zmin-zaznaje-profesiina-viiskova-osvita-obgovorili-v-nacionalnii-gvardiyi-ukrayini (accessed 28 December 2021). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
КЛАЧКОВ., БІЛЯВЕЦЬС., ДІДЕНКОО., & ДЕМ’ЯНЮКЮ. (2022). СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ НАТО. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 90-104. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.958
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають