СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: освітня підготовка персоналу, професійна підготовка, вищі військові навчальні заклади, трансформація військової освіти, освітня діяльність, Державна прикордонна служба України

Анотація

У статті подано результати аналізу системи освітньої підготовки персоналу в Державній прикордонній службі України (ДПСУ), дієвого варіанта реалізації освітньої підготовки у відомчому вищому військовому навчальному закладі, робочих моделей підготовки здобувачів освіти в навчальних закладах ДПСУ, а також проблем, що потребують розв’язання в кожному з них. З’ясовано, що на цей час підготовка особового складу ДПСУ здійснюється з урахуванням вимог чинних законів України, розпоряджень Кабінету Міністрів України, директив і наказів Адміністрації Держприкордонслужби, статутів Збройних Сил України та інших керівних документів. Підготовка особового складу ДПСУ поділяється на три види – базову (початкову) підготовку, поточну підготовку та підвищення кваліфікації. Базова підготовка та підвищення кваліфікації, на відміну від поточної підготовки, реалізуються, як правило, у відомчих закладах освіти ДПСУ і є освітньою підготовкою персоналу. З’ясовано, що сучасному етапу розвитку вітчизняної освіти загалом і військової зокрема притаманні певні тенденції, а саме: запровадження нових стандартів з окремих спеціальностей для різних рівнів освіти; позиціонування освіти, як продуктивної сили соціально-економічного розвитку країни; реалізація нових підходів щодо забезпечення якості освітніх послуг закладами вищої освіти шляхом започаткування діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; трансформація військової освіти у зв’язку з впровадженням стандартів НАТО. Ці тенденції обумовлюють необхідність перегляду підходів щодо підготовки персоналу навчальними закладами ДПСУ. Визначено, що в сучасних умовах актуальним завданням для системи освітньої підготовки персоналу ДПСУ є урахування тенденцій в галузі освіти, а також готовність реагувати на виклики збройного характеру. Реалізація цього завдання потребує впровадження низки змін, об’єктивність яких залежить від правильного визначення стану системи і діагностування наявних проблем.

Біографії авторів

Ігор ЛЕВАДНИЙ, Адміністрація Державної прикордонної служби України

директор Департаменту персоналу

Олег ФІГУРА, Адміністрація Державної прикордонної служби України

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник управління професійної підготовки Департаменту персоналу

Олег БОРОВИК, Адміністрація Державної прикордонної служби України

доктор технічних наук, професор, заступник начальника відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної підготовки Департаменту персоналу

Посилання

Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 533. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.01.2021).

Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 12.01.2022).

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03 квітня 2003 року № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text (дата звернення: 12.01.2021).

Про оборону України : Закон України від 06 грудня 1991 року № 1932-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (дата звернення: 12.01.2021).

Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37–38. Ст. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 12.01.2021).

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2020 № 687-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 12.01.2021).

Про реалізацію державної політики у сфері безпеки державного кордону України, охорони суверенних прав України у її прилеглій та виключній (морській) економічній зонах у 2021 році : Директива Адміністрації Держприкордонслужби. 8. Статути Збройних Сил України. Затверджені законами України від 24.03.1999 № 548 – XIV, № 551 – XIV; № 550 – XIV; № 549 – XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text (дата звернення: 12.01.2021).

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text (дата вернення: 12.01.2021).

Про підготовку особового складу Державної прикордонної служби України у 2021 році : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 07.12.2020 № 126.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osvitiv-ukraini-02-10-2020.pdf (дата звернення: 15.01.2021).

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки : Закон України від 17.12.2021 № 1986-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text (дата звернення: 18.01.2021).

Загальна оцінка системи підготовки кадрів Державної прикордонної служби України : звіт Міжнародного центру розвитку міграційної політики в рамках реалізації проєкту “Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні” (EU4IBM) Україна, 2021 рік. 124 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Administratsiiu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy” № 533. [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine about approval of the regulations on the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine activity no. 533]. (2014, October 16). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF#Text (accessed 16 January 2021). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy” № 2469-VIII [Law of Ukraine about the National Security of Ukraine activity no. 2469-VIII]. (2018, June 21). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no 31. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 12 January 2021). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy” № 661-IV (2003, Ahril 3) [Law of Ukraine about the State Border Guard Service of Ukraine activity no. 661-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no 27. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text (accessed 12 January 2021). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro oboronu Ukrainy” № 1932-XII [Law of Ukraine about defense of Ukraine activity no. 1932-XII]. (1991, December 6).Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no 9. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (accessed 12 January 2021). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” № 1556-VII [Law of Ukraine about the higher education activity no. 1556-VII]. (2014, July 1). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 37–38. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (accessed 12 January 2021). [in Ukrainian]

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro skhvalennia Stratehii intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku” № 687-r. [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine about approval of the Integrated Border Management Strategy for the period until 2025 activity no. 687-r.]. (2020, July 24). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text (accessed 12 January 2021). [in Ukrainian]

Dyrektyva Administratsii Derzhprykordonsluzhby “Pro realizatsiiu derzhavnoi polityky u sferi bezpeky derzhavnoho kordonu Ukrainy, okhorony suverennykh prav Ukrainy u yii prylehlii ta vykliuchnii (morskii) ekonomichnii zonakh u 2021 rotsi” [Directive of the Administration of the State Border Guard Service about the implementation of state policy in the field of security of the state border of Ukraine, the protection of sovereign rights of Ukraine in its contiguous and exclusive (maritime) economic zones in 2021]. [in Ukrainian]

Statuty Zbroinykh Syl Ukrainy [Statutes of the Armed Forces of Ukraine]. Zatverdzheni Zakonamy Ukrainy vid 24.03.1999 № 548 – XIV, № 551 – XIV; № 550 – XIV; № 549 – XIV. Retricved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text (accessed 12 January 2021). [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Deiaki pytannia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv” № 800 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine about some issues of professional development of pedagogical and scientific and pedagogical staff activity no. 800]. (2019, August 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text (accessed 12 January 2021). [in Ukrainian]

Nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy “Pro pidhotovku osobovoho skladu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy u 2021 rotsi” № 126 [Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine about the training of personnel of the State Border Guard Service of Ukraine in 2021 activity no. 126]. (2020, 07 December). [in Ukrainian]

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021–2031 roky [Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2021–2031]. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoiosviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (accessed 15 January 2021) [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo viiskovoi osvity ta nauky” № 1986-IX [Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Military Education and Science” activity no. 1986-IX]. (2020, 07 December). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text (accessed 18 January 2021). [in Ukrainian]

Zahalna otsinka systemy pidhotovky kadriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [General assessment of the training system of the staff of the State Border Guard Service of Ukraine]. (2021). Zvit Mizhnarodnoho tsentru rozvytku mihratsiinoi polityky v ramkakh realizatsii proiektu “Pidtrymka YeS u zmitsnenni intehrovanoho upravlinnia kordonamy v Ukraini” (EU4IBM) Ukraina, 124 p. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
ЛЕВАДНИЙІ., ФІГУРАО., & БОРОВИКО. (2022). СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 105-127. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.959
Розділ
Статті