ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Ключові слова: вища військова освіта, вищі військові навчальні заклади, післядипломна професійна освіта, підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників (НіНПП) ЗС України, модель системи підготовки НіНПП у ЗС України

Анотація

У статті подано результати дослідження щодо вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників Збройних Сил України. Презентовану перспективну модель системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників Збройних Сил України було розроблено відповідно до сучасних вимог нормативно-правових актів України, Міністерства оборони України, досвіду підготовки відповідних наукових та науково-педагогічних кадрів провідних країн членів НАТО та особливостей існуючої національної системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників Збройних Сил України. Упровадження перспективної моделі системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників Збройних Сил України базується на існуючій національній системі підготовки кадрів, для Збройних Сил України, не потребує значних матеріально-технічних, фінансових витрат та дозволяє використовувати сучасні прогресивні методики, інформаційно-комунікаційні технології навчання. Водночас відповідні рекомендації та пропозиції щодо впровадження перспективної моделі системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників Збройних Сил України потребують внесення змін у нормативно-правові акти України та службові документи Міністерства оборони України. Очікуваний результат упровадження перспективної моделі системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників Збройних Сил України передбачає збереження самоідентичності існуючої національної системи підготовки кадрів з елементами трансформації та її оптимізації.

Біографії авторів

Володимир ЛУХАНІН, Військова академія

начальник кафедри управління повсякденною діяльністю підрозділів

Едуард САРАФАНЮК, Військова академія

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Олександр МАНОЙЛО, Військова академія

кандидат військових наук, доцент, старший викладач кафедри, управління повсякденною діяльністю підрозділів

Геннадій БІЛОУС, Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”

науковий співробітник науково-дослідного центру

Посилання

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37–38. Ст. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF.

Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України : наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 19.10.2016 р. № 542/1255. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1461-16/paran7#n7.

Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти : наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 .URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1126-15.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrayiny “Pro osvitu” № 2145-VIII [Law of Ukraine about education activity no. 2145-VIII]. (2017, September 5). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” № 1556-VII [Law of Ukraine about higher education activity no. 1556-VII]. (2014, July 1). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 37–38. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Poryadku pidhotovky zdobuvachiv vyshchoyi osvity stupenya doktora filosofiyi ta doktora nauk u vyshchykh navchalnykh zakladakh (naukovykh ustanovakh)” № 261 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine about approval of the Procedure for training applicants for higher education for the degree of Doctor of Philosophy and Doctor of Science in higher educational institutions (scientific institutions) activity no. 261]. (2016, Martch 23). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF. [in Ukrainian]

Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny ta Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro poryadok zamishchennya na konkursniy osnovi vakantnykh posad naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv u vyshchykh viyskovykh navchalnykh zakladakh, viyskovykh navchalnykh pidrozdilakh vyshchykh navchalnykh zakladiv, shcho nalezhat do sfery upravlinnya Ministerstva oborony Ukrayiny” № 542/1255 [Order of the Ministry of Defense of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine about approval of the Instruction on the procedure for filling vacant positions of research and teaching staff in higher military educational institutions, military educational units of higher educational institutions belonging to the Ministry of Defense of Ukraine activity no. 542/1255]. (2016, October 19). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1461-16/paran7#n7. [in Ukrainian]

Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Polozhennya pro osoblyvosti orhanizatsiyi osvitnoyi diyalnosti u vyshchykh viyskovykh navchalnykhza kladakh Ministerstva oborony Ukrayiny ta viyskovykh navchalnykh pidrozdilakh zakladiv vyshchoyi osvity” № 4 [Order of the Ministry of Defense of Ukraine about approval of the Regulations on the peculiarities of the organization of educational activities in higher military educational institutions of the Ministry of Defense of Ukraine and military educational units of higher education institutions activity no. 4]. (2020, January 9). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1126-15. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
ЛУХАНІНВ., САРАФАНЮКЕ., МАНОЙЛОО., & БІЛОУСГ. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 128-146. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.960
Розділ
Статті