СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОТРЕБ ПЕРСОНАЛУ ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА УКРАЇНИ

  • Надія МОРОЗ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8960-9880
  • Тетяна ЩЕГОЛЄВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3892-5426
  • Валентина ГРИШКО-ДУНАЄВСЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5365-0355
  • Анжела ПЕТРАШ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-0197-5021
Ключові слова: прикордонники, професійна підготовка, англійська мова для професійних потреб, сумісність

Анотація

У статті висвітлено сучасні тенденції у навчанні англійській мові для професійних потреб персоналу Держприкордонслужби України: відповідність професійної іншомовної компетентності персоналу вимогам НАТО STANAG 6001, CEFR, Єдиної навчальної програми для прикордонників ЄС базового рівня, з метою підвищення рівня сумісності персоналу прикордонних відомств України та ЄС. Автори обґрунтовано доводять, що українське прикордонне відомство останнім часом взяло курс на покращення міжнародної військової співпраці з країнами-членами ЄС та НАТО. Одним із пріоритетних напрямів співпраці є забезпечення представництва ДПСУ у багатонаціональних військових навчаннях НАТО за кордоном та на території України. Водночас, ефективність сумісності Збройних Сил та Держприкордонслужби України зі збройними силами країн-членів ЄС та НАТО значною мірою залежить від рівня володіння іноземною мовою військових фахівців. З’ясовано, що опис результатів навчання у спільних програмах підготовки прикордонників країн ЄС узгоджується з Галузевою рамкою кваліфікацій у сфері охорони кордонів країн ЄС. Виявлено, що підготовка прикордонників передбачає вивчення особовим складом прикордонних підрозділів професійно-орієнтованої тематики для їх злагоджених дій під час спільного патрулювання та спільних прикордонних операцій. Автори визначили ключові напрями розвитку професійної іншомовної підготовки прикордонників на сучасному етапі: розвиток комунікативної компетентності персоналу прикордонного відомства; впровадження мультимедійних технологій під час навчання іноземній мові; використання змішаних технологій навчання; використання інфографіки, гейміфікації у викладанні англійської мови; розробка та використання вебквестів та інтернет-проєктів. Узагальнення найкращих ідей організації професійної іншомовної підготовки прикордонників інших країн вважається необхідним для впровадження та адаптації набутого досвіду в систему професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України.

Біографії авторів

Надія МОРОЗ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

к.пед.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов

Тетяна ЩЕГОЛЄВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

к.пед.н., доцент, старший викладач кафедри іноземних мов

Валентина ГРИШКО-ДУНАЄВСЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент, старший викладач кафедри іноземних мов

Анжела ПЕТРАШ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Адамчик М., Ткач А. Прикордонна охорона Республіки Польща: сучасна європейська прикордонна служба. Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Warsaw, Poland, 2004. 99 с.

Асямов С., Таджиев А., Миразов Д., Якубов А. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров : учеб. пособ. Ташкент : Изд-во “Fan va texnologiya”, 2010. С. 14–17.

Балендр А. Сучасний досвід підготовки персоналу прикордонної поліції Республіки Румунія. Молодь і ринок. 2012. № 12, С. 57–61.

Балендр А. Характеристика рівнів галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу в академічній освіті. Педагогічний дискурс. 2017. № 22. С. 9–14.

Балендр А. Уніфікована програма базового рівня для підготовки фахівців з охорони кордону країн Європейського Союзу. Pedagogical Discourse. 2018. № 25, С. 17–21.

Балендр А. Особливості системи відбору та підготовки персоналу різних ланок Прикордонної охорони Фінляндії. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогічні та психологічні науки. 2013. № 3, С. 7–16.

Балендр А. Уніфікація підготовки фахівців у сфері охорони кордону як науково-педагогічна проблема (на основі світового досвіду). Міжнародний науковий журнал Науковий огляд, 2018. 7(50), 66–74.

Мороз Н. Сучасні засоби та методи національно-патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з іноземної мови. Педагогічний дискурс, 2018. № 25. С. 35–41.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. URL: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages.

Common Core Curriculum for Border Guard Basic training in the European Union (CCC 2012). Produced by Frontex Agency in cooperation with EU Member States and Fundamental rights organisations Warsaw, Rondo ONZ 1, 2012. 343 p.

Moroz N. ESP Task-Based Coursebook Development for Border Guards Training. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. 12.1. Рр. 66–85.

Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding. FRONTEX. Warsaw : Rondo ONZ 1, 2013. Vol. 1. 173 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Adamczyk M., Weaver A. (2004). Border Guard of the Republic of Poland: modern European Border Guard Service. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Warsaw. Poland. 99 p. [in Polish]

Asyamov S., Tadjiev A., Mirazov D., Yakubov A. (2010). Politsiya zarubezhnykh stran: sistema organizatsii i opyt professionalnoy podgotovki [Police of foreign countries: the system of organization and experience of professional training]. Tashkent : Fan va texnologiya, pр. 14–17. [in Russian]

Balendr A. (2012). Suchasnyy dosvid pidhotovky prykordonnoyi politsiyi Respubliky Rumuniya [Modern experience of training the border police of the Republic of Romania]. Youth and the Market, no. 12, pр. 57–61. [in Ukrainian]

Balendr A. (2018). Unifikatsiya pidhotovky fakhivtsiv u sferi okhorony kordonu yak naukovo-pedahohichna problema (na osnovi svitovoho dosvidu) [Unification of training in the field of border protection as a scientific and pedagogical problem (based on world experience)]. Naukovyy ohlyad : mizhnar. nauk. zhurn, no. 7(50), pp. 66–74. [in Ukrainian]

Balendr A. (2017). Kharakterystyka rivniv haluzevoyi ramky kvalifikatsiy dlya pidhotovky prykordonnykiv krayin Yevropeyskoho Soyuzu v akademichniy osviti [Characteristics of the levels of the sectoral qualifications framework for the training of border guards of the European Union in academic education]. Pedagogical discourse. Khmelnytskyi, issue 22, pp. 9–14. [in Ukrainian]

Balendr А. (2018). Unifikovana prohrama bazovoho rivnya dlya pidhotovky fakhivtsiv z okhorony kordoniv krayin Yevropeyskoho Soyuzu. [Unified basic level program for the training of border guards in the European Union]. Pedagogical Discourse, no. 25, pp.17–21. [in Ukrainian]

Balendr А. (2013). Osoblyvosti systemy vidboru ta pidhotovky personalu riznykh lanok Prykordonnoyi okhorony Finlyandiyi [Features of the system of selection and training of personnel of different levels of the Finnish Border Guard]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Ser.: pedagogical and psychological sciences, no. 3, pp. 7–16. [in Ukrainian]

Моroz N. (2018). Suchasni zasoby ta metody natsionalno-patriotychnoho vykhovannya maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv na zanyattyakh z inozemnoyi movy [Modern means and methods of national-patriotic education of future border guards in foreign language classes]. Pedagogical discourse, no. 25, pp. 35–41. [in Ukrainian]

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Retrieved from: https://www.coe.int/en/web/commoneuropean-framework-reference-languages [in English]

Common Core Curriculum for Border Guard Basic training in the European Union (2012). Produced by Frontex Agency in cooperation with EU Member States and Fundamental rights organisations Warsaw, Rondo ONZ 1, 343 p. [in English]

Moroz N. (2020). ESP Task-Based Coursebook Development for Border Guards Training. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, no. 12.1, pp. 66–85. [in English]

Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding. FRONTEX. (2013). Warsaw : Rondo ONZ 1, vol. 1, 173 p. [in English]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
МОРОЗН., ЩЕГОЛЄВАТ., ГРИШКО-ДУНАЄВСЬКАВ., & ПЕТРАША. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОТРЕБ ПЕРСОНАЛУ ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 147-160. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.961
Розділ
Статті