ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: освітня підготовка персоналу, рансформація військової освіти, актуальні проблеми, вищі військові навчальні заклади, освітня діяльність, Державна прикордонна служба України

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення освітньої підготовки персоналу складових сектору безпеки і оборони України, зокрема Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Подано результати аналізу та узагальнення актуальних на нинішній час для освіти та військової освіти положень, що мають бути враховані як початкові умови щодо обґрунтування шляхів і способів розв’язання актуальних проблем освітньої підготовки персоналу ДПСУ в контексті трансформації системи військової освіти. Представлено теоретично можливі шляхи вирішення актуальних проблем, а також перспективні моделі освітньої підготовки у навчальних закладах ДПСУ. Установлено, що для визначення шляхів удосконалення освітньої підготовки персоналу ДПСУ необхідно враховувати певні взаємопов’язані чинники: швидкозмінність і швидкоплинність процесів суспільного розвитку; соціально-економічні та соціально-політичні трансформації у суспільстві; процеси глобалізації; швидке збільшення обсягів інформації. Також в основу визначення цих шляхів покладено мету формування нової системи військової освіти в Україні та головні вимоги щодо подальшого її розвитку. З’ясовано, що теоретично можливими шляхами вирішення актуальних проблем трансформації освітньої підготовки персоналу ДПСУ є покращення базової освіти та оптимізація системи післядипломної освіти. Покращення базової освіти передбачає започаткування освітньої підготовки за диференційованою номінальною тематикою лідерських курсів та корегування переліку спеціальностей або освітніх програм. Проведено порівняльний аналіз альтернативних варіантів реалізації освітньої підготовки офіцерів тактичного рівня у відомчому вищому військовому навчальному закладі. Оптимізація системи післядипломної освіти передбачає корегування переліку та змісту наявних курсів підвищення кваліфікації, а також адаптацію повноформатних окремих лідерських курсів для окремих категорій офіцерів ДПСУ. Запропоновано перспективні моделі освітньої підготовки в навчальних закладах ДПСУ та варіанти щодо їх реалізації у відомчому ВВНЗ для різних рівнів освіти та спеціальностей. Моделі сформовано з урахуванням принципів структурної функціональності, диференційованості щодо запровадження механізмів реалізації окремих складових, відповідності державним стандартам освіти (військової освіти). Наведено способи вирішення актуальних проблем удосконалення освітньої підготовки персоналу ДПСУ через призму завдань, які реалізовуватимуться відомчими закладами освіти.

Біографії авторів

Сергій СЕРДЮК, Адміністрація Державної прикордонної служби України

кандидат педагогічних наук, заступник Голови Державної прикордонної служби України

Олександр ЛУЦЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, ректор

Олег БОРОВИК, Адміністрація Державної прикордонної служби України

доктор технічних наук, професор, заступник начальника відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної підготовки Департаменту персоналу

Посилання

Сисоєва С. О. Роль освіти в сучасному світі. Рідна школа : щомісячний наук.-пед. журнал. 2008. № 11. С. 3–6.

Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. Київ : Грамота, 2007. 576 с.

Полторак С. Т. Розвиток системи вищої військової освіти України та за кордоном: державноуправлінські аспекти. Інвестиції: практика та досвід, 2016. № 3. С. 70–73.

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки : Закон України від 17.12.2021 № 1986-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text (дата звернення: 16.01.2021).

Швед М. Вплив освіти і культури на розвиток суспільства. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długoszaw Częstocho wie Rocznik Polsko-Ukraiński. 2014. t. XVI. s. 463–471.

Парфьонова Л. Місце та роль системи вищої освіти у сучасному суспільстві. Економіка розвитку. 2012. № 3(63). С. 92–93.

Щипанський П. В., Тимошенко Р. І., Салкуцан С. М. Формування нової парадигми військової освіти. Наука і оборона. Харків : НУОУ, 2017. № 2. С. 37–42.

Осьодло В., Ворона Т., Пелих А. Вища військова освіта України у контексті інформаційного суспільства. Військова освіта. 2018. Том 38. Випуск 2. С. 183–191.

Загальна оцінка системи підготовки кадрів Державної прикордонної служби України. Звіт Міжнародного центру розвитку міграційної політики в рамках реалізації проєкту “Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні” (EU4IBM) Україна, 2021. 124 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Sysoieva S. O. (2008). Rol osvity v suchasnomu sviti [The role of education in the modern world]. Ridna shkola: Shchomisiachnyi nauk.-ped. zhurnal, no. 11, pp. 3–6. [in Ukrainian]

Kremen V. H. (2007). Filosofiia natsionalnoi idei [Philosophy of the national idea]. Liudyna. Osvita. Sotsium. Kyiv : Hramota. [in Ukrainian]

Poltorak S. T. (2016). Rozvytok systemy vyshchoi viiskovoi osvity Ukrainy ta zakordonom: derzhavno-upravlinski aspekty [Development of higher military education in Ukraine and abroad: state and management aspects]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 3, pp. 70–73. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo viiskovoi osvity ta nauky” № 1986-IX [Law of Ukraine about amendments to some laws of ukraine on military education and science activity no. 1986-IX]. (2021, December 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text (accessed 16 January 2021). [in Ukrainian]

Shved M. (2014). Vplyv osvity i kultury na rozvytok suspilstva [The Impact of Education and Culture on Community Development]. Prace Naukowe Akademiiim. Jana Długoszaw Częstochowie Rocznik Polsko-Ukraiński, t. XVI, pp. 463–471. [in Ukrainian]

Parfonova L. (2012). Mistse ta rol systemy vyshchoi osvity u suchasnomu suspilstvi [The place and role of the higher education system in modern society]. Ekonomika rozvytku, no. 3(63), pp. 92–93. [in Ukrainian]

Shchypanskyi P. V., Tymoshenko R. I., Salkutsan S. M. (2017). Formuvannia novoi paradyhmy viiskovoi osvity [Formation of a new paradigm of military education]. Nauka i oborona, no. 2, pp. 37–42. [in Ukrainian]

Osodlo V., Vorona T., Pelykh A. (2018). Vyshcha viiskova osvita Ukrainy u konteksti informatsiinoho suspilstva [Higher military education in Ukraine in the context of the information society]. Viiskova osvita, tom 38, vol. 2, pp. 183–191. [in Ukrainian]

Zahalna otsinka systemy pidhotovky kadriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [General assessment of the training system of the State Border Guard Service of Ukraine]. (2021). Zvit Mizhnarodnoho tsentru rozvytku mihratsiinoi polityky v ramkakh realizatsii proiektu “Pidtrymka YeS u zmitsnenni intehrovanoho upravlinnia kordonamy v Ukraini” (EU4IBM) Ukraina, 124 p. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
СЕРДЮКС., ЛУЦЬКИЙО., & БОРОВИКО. (2022). ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 194-221. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.964
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають