ХАРАКТЕРИСТИКА ПАУЗ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”)

  • Сергій СІНКЕВИЧ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Віталій ГАВРИЛЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9296-4664
Ключові слова: паузи, загальновійськова підготовка, навчальні заняття, основи бойового забезпечення

Анотація

Загальновійськова підготовка громадян України в складних військовополітичних умовах сьогодення набуває першочергової ваги державного рівня. Важлива роль під час організації та здійснення такої підготовки належить військовим навчальним закладам Збройних Сил України, інших складових сил безпеки та сил оборони – формуванню компетентностей щодо порядку поводження (застосування) зі зброєю й саморобними вибуховими пристроями, дій на полі бою, надання домедичної та первинної психологічної допомоги, а також стійких морально-психологічних якостей, необхідних для захисту України. З метою досягнення запланованих результатів підготовки різних категорій громадян проводяться періодичні навчальні збори, заняття та курси. Значної уваги, поряд із загальною тактикою індивідуальних дій та у складі підрозділів у різних умовах обстановки, приділено заходам за видами бойового забезпечення. На прикладі різних видів навчальних занять за одним із видів бойового забезпечення дій підрозділів – хімічний, біологічний, радіологічнийта я дерний захист – подано характеристику пауз, що виникають під час викладення навчального матеріалу, виконання практичних завдань, проведення індивідуальних і групових консультацій, а також інструкторсько-методичних занять тощо. За результатами аналізу причин виникнення різних пауз запропоновано комплексну характеристику за видами та визначено основні напрями подальших наукових розвідок для вирішення питань їх навчально-методичного заповнення. Серед основних причин пауз виокремлено особливості особистостей суб’єктів загальновійськової підготовки: науково-педагогічного складу, інструкторів, технічного персоналу та тих, хто навчається, (компетентність, відчуття, сприйняття, пам’ять, атитюд і поведінка); актуальність, складність, практична спрямованість, методика викладання й обсяг навчального матеріалу; умови експлуатації навчально-технічної бази. Для подальших наукових розвідок запропоновано пошук заходів і засобів щодо евентуального заповнення зазначених пауз.

Біографії авторів

Сергій СІНКЕВИЧ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри загальновійськових дисциплін

Віталій ГАВРИЛЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальновійськових дисциплін

Посилання

Про основи національного спротиву : Закон України від 16 липня 2021 року № 1702-IX. Відомості Верховної Ради України. 2021, № 41. Ст. 339. 2. Гаврилюк В. В. Основи бойового забезпечення (радіаційний, хімічний, біологічний захист) : навч.-метод. посіб. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. 280 с.

Ковалів Ю. І. Літературознавча енциклопедія. Київ : Видавничий центр “Академія”, 2007. С. 193.

Оленець С. Ю. Основні інструменти впливу провідного викладача на аудиторію. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 62. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 138.

Оленець С. Ю. Паузи як інструмент впливу викладача на аудиторію. Двадцята всеукраїнська практично-пiзнавальна iнтернет-конференцiя “Наукова думка сучасності і майбутнього” (3–11 травня 2018 р.). Дніпро : Громадське об’єднання “ВЕКТОР ПОШУКУ”, 2018. С. 43–45. URL: http://naukam.triada.in.ua/images/files/zbirnik20.pdf.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrayiny ‘‘Pro osnovy natsionalnoho sprotyvu’’ № 1702-IX [Law of Ukraine about the fundamentals of national resistance activity no. 1702-IX]. (2021, July 16). Vidomosti Verkhovnoi Rady, Ukrayiny, no. 41, art. 339. [in Ukrainian]

Havryliuk V. V. (2018). Osnovy boyovoho zabezpechennya (radiatsiynyy, khimichnyy, biolohichnyy zakhyst) [Fundamentals of combat support (radiation, chemical, biological protection)]. Khmelnytskyi : NADPSU. [in Ukrainian]

Kovaliv Yu. I. (2007). Literaturoznavcha entsyklopediya [Literary encyclopedia]. Kyiv : Akademiya. [in Ukrainian]

Olenets S. Yu. (2018). Osnovni instrumenty vplyvu providnoho vykladacha na audytoriyu [The main tools of the leading teacher’s influence on the audience]. Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya 5. Pedahohichni nauky: realiyi ta perspektyvy. Kyyiv : NPU imeni M. P. Drahomanova, vol. 62, p. 138. [in Ukrainian]

Olenets S. Yu. (2018). Pauzy yak instrument vplyvu vykladacha na audytoriyu [Pauses as a tool for teacher influence on the audience]. Proceedings of the Naukova dumka suchasnosti i maybutnoho: XII vseukrayinska praktychno-piznavalna internet-konferentsiya (Ukraine, Dnipro, May 3–11, 2018). Dnipro : Hromadske obyednannya “VEKTOR POSHUKU”, pp. 43–45. Retrieved from: http://naukam.triada.in.ua/images/files/zbirnik20.pdf [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
СІНКЕВИЧС., & ГАВРИЛЮКВ. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА ПАУЗ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”). Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 222-231. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.965
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають