РОЛЬ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

  • Марія ЯРМОЛЕНКО Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія” https://orcid.org/0000-0003-1807-0480
Ключові слова: гуманітарна освіта, розвиток ключових компетенцій, фахівці морської галузі, судноводії, професійна підготовка, знання, уміння і навички

Анотація

У статті представлено міркування щодо ролі гуманітарної освіти у розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців морської галузі. Гуманітарну освіту визначено як сукупність знань у сфері суспільних наук і пов’язаних з ними практичних умінь і навичок. Її забезпечують дисципліни гуманітарного циклу, зокрема філософія, культурологія, соціологія, психологія, педагогіка, історія, політологія, іноземні мови. Ці дисципліни мають об’єктивний змістовий потенціал, що впливає на формування всебічно розвиненої, високодуховної, гармонійної особистості. Результатом гуманітарної освіти є ключові компетентності, які, відповідно до рекомендацій Європейського Парламенту та Ради ЄС, необхідні для особистої реалізації та розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування. Ідеться про спілкування рідною мовою; спілкування іноземними мовами; знання математики та загальні знання у сфері науки і техніки; навички роботи з цифровими носіями; навчання заради здобуття знань; соціальні та громадянські навички; ініціативність і практичність; обізнаність і самовираження у сфері культури. Гуманітарна компонента освіти має важливе значення під час підготовки майбутніх фахівців морської галузі. Це пов’язано з тим, що у вимогах Міжнародної Конвенції зі стандартів підготовки, дипломування моряків і несення вахти й однойменного Кодексу наголошується на необхідності підготовки фахівців морського транспорту з високим рівнем сформованості як професійних знань і практичних навичок, так і гуманітарних знань. Серед переліку компетентностей у цих документах містяться вимоги щодо знань, умінь і навичок, які формуються в майбутніх фахівців морської галузі під час вивчення дисциплін гуманітарного спрямування. Ідеться про знання принципів, методів і особливостей управління персоналом на судні та його підготовки; знання відповідних міжнародних морських конвенцій і рекомендацій, а також національного законодавства; знання методів ефективного управління ресурсами та вміння їх застосовувати; уміння здійснювати ефективну комунікацію, підтримувати серед членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння та доброзичливості, дотримання загальнолюдських відносин і громадянських норм; володіння іноземною (англійською) мовою тощо. Крім цих компетентностей, майбутні фахівці мають володіти сформованими ціннісними орієнтаціями, високим рівнем загальної, комунікативної та професійної культури та бути цілісною особистістю з лідерським потенціалом.

Біографія автора

Марія ЯРМОЛЕНКО, Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія”

докторка історичних наук, професорка професорка кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року : документ від 07 липня 1978 року № 995_053. База даних “Законодавство України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053#Text (дата звернення: 16.12.2021).

Барановська Н. М. Роль гуманітарної освіти у сучасній Україні: нові підходи та перспективи розвитку. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез за матеріалами VІІI Науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників, 26–31 березня 2012 р. Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, інститут підприємництва та перспективних технологій. 2012. С. 215–216.

Васянович Г. П. Гуманітарна освіта як важливий складник підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія, 2013. № 2. С. 73–80.

Віннікова Л. Ф. Деякі напрямки гуманізації фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки. 2014. № 5. С. 130–132.

Гареева В. Г., Осинчук И. В., Тузова А. Ф. Проблемы гуманитарного образования в современном военном вузе. Морской сборник : журнал военно-морского флота. 2011. № 3. С. 52–56.

Лузік Е. Гуманітарна освіта в процесі підготовки спеціалістів профільних внз україни: проблеми та перспективи. Філософія освіти. № 2(4)/2006.

С. 266–275.

Кірюхіна М. В. Роль та проблеми гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2019 (115). С. 47. DOI: 10.30929/1995-0519.2019.2.42-47.

Діденко О., Шумовецька С. Акмеологічні засади професійного

зростання та лідерства майбутніх офіцерів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2021. № 3(26). С. 41–53.

Діденко О. В. Формування моральної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2018. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_1_6.

Актуальні проблеми гуманітарної освіти. Збірник наукових праць / за ред. А. М. Ломаковича і Г. В. Онкович. Київ-Кременець : КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2004. 400 с.

Овчиннікова О. М. Значення та роль гуманітарної освіти в морських навчальних закладах. Таврійський вісник освіти. 2019. № 4(68). с. 5–9.

Гуцоляк О. О. Роль гуманітарної підготовки як складової формування особистості майбутніх фахівців в системі вищої технічної освіти. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. № 32–33. С. 46–55.

Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про основні компетенції для навчання протягом усього життя” від 18.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text.

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37–38. Ст. 2004.

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380.

Тимофєєва О. Я. Історія морської освіти в Україні та сучасні наукові підходи до формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2015. № 5. С. 167–177.

Даниленко О. Б. Система неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Хмельницький : Національна академія ДПСУ, 2020. 550 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Mizhnarodna konventsiia pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty 1978 roku № 995_053 [International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers 1978 activity no. 995_053 ]. (1978, July 7). Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053#Text (accessed 16 January 2021). [in Ukrainian]

Baranovska N. M. Rol humanitarnoi osvity u suchasnii Ukraini: novi pidkhody th perspektyvy rozvytku [The Role of Humanitarian Education in Modern Ukraine: New Approaches and Development Prospects]. Proceedings of the problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky i pidpryiemnytstva th kompiuternykh tekhnolohii v Ukraini (Ukraine, Lviv, Martch 26–31, 2012). Natsionalnyi universytet. Lviv, 2012, pp. 215–216. [in Ukrainian]

Vasianovych H. P. (2013). Humanitarna osvita yak vazhlyvyi skladnyk pidhotovky kvalifikovanykh robitnychykh kadriv [Humanitarian education as an important component of the training of skilled workers]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia, no. 2, pp. 73–80. [in Ukrainian]

Vinnikova L. F. (2014). Deiaki napriamky humanizatsii fakhovoi pidhotovky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Some Directions of Humanization of Professional Training of Higher Education Students]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Seriia : Psykholoho-pedahohichni nauky, no. 5, pp. 130–132. [in Ukrainian]

Gareeva V. G., Osinchuk I. V., Tuzova A. F. (2011). Problemy gumanitarnogo obrazovaniya v sovremennom voennom vuze [Problems of humanitarian education in a modern military university]. Morskoy sbornik : zhurnal voenno-morskogo flota, no 3, pp. 52–56. [in Russian]

Luzik E. (2006). Humanitarna osvita v protsesi pidhotovky spetsialistiv profilnykh vnz ukrainy: problemy th perspektyvy [Humanitarian education in the training of specialists of specialized universities of the country: problems and prospects]. Filosofiia osvity, no. 2(4)/2006, pp. 266–275. [in Ukrainian]

Kiriukhina M. V. (2019). Rol th problemy humanitarnoi pidhotovky maibutnikh tekhnichnykh fakhivtsiv aviatsiinoi haluzi [The role and problems of humanitarian training of future technical specialists in the aviation industry]. Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho, vol. 2/2019(115), pp. 47. DOI: 10.30929/1995-0519.2019.2.42-47. [in Ukrainian]

Didenko O., Shumovetska S. (2021). Akmeolohichni zasady profesiinoho zrostannia th liderstva maibutnikh ofitseriv [Acmeological Foundations of Professional Growth and Leadership of Future Officers]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoiak ademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : pedahohichni nauky. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 3(26), pp. 41–53. [in Ukrainian]

Didenko O. V. (2018). Formuvannia moralnoi kultury maibutnikh ofitserivprykordonnykiv u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin [Formation of moral culture to future border guard officers in the course of studying humanitarian disciplines]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Pedahohika, vol. 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_1_6 [in Ukrainian]

Lomakovycha A. M., Onkovych H. V. (2004). Aktualni problemy humanitarnoi osvity [Current problems of humanitarian education]. Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv-Kremenets : KOHPI im. Tarasa Shevchenka, 400 p. [in Ukrainian]

Ovchynnikova O. M. (2019). Znachennia th rol humanitarnoi osvity v morskykh navchalnykh zakladakh [Significance and role of humanitarian educationin maritime educational institutions]. Tavriiskyi visnyk osvity, no. 4(68), pp. 5–9. [in Ukrainian]

Hutsoliak O. O. (2012). Rol humanitarnoi pidhotovky yak skladovoi formuvannia obystosti maibutnikh fakhivtsiv v systemi vyshchoi tekhnichnoi osvity [Therole of h umanitarian training as a component of personality formation to future specialists in the system of higher technical education]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity. Kharkiv : NTU “KhPI”, no. 32–33, pp. 46–55. [in Ukrainian]

Rekomendatsiia 2006/962/IeS Yevropeiskoho Parlamentu th Rady (IeS) “Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia” [Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council (EC) on Core Competences for Lifelong Learning]. (2006, December 18). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” № 1556-VII [Law of Ukraine about the higher education activity no. 1556-VII]. (2014, July 1). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 37–38, arc. 2004. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” № 2145-VIII [Law of Ukraine abou the education activity no. 2145-VIII]. (2017, September 5). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 38–39, arc. 380. [in Ukrainian]

Tymofieieva O. Ya. (2015). Istoriia morskoi osvity v Ukraini th suchasni naukovi pidkhody do formuvannia sotsialno-komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh sudnovodiiv [History of maritime education in Ukraine and modern scientific approaches to the formation of socio-communicative competence to future navigators]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, no. 5, pp. 167–177. [in Ukrainian]

Danylenko O. B. (2020). Systema neperervnoi profesiinoi pidhotovky maibutnikh sudnovodiiv u vyshchykh morskykh navchalnykh zakladakh [The system of continuous professional training of future navigators in higher maritime educational institutions]. (Doctor’s thesis). Khmelnytskyi : Natsionalna akademiia DPSU. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
ЯРМОЛЕНКОМ. (2022). РОЛЬ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 232-244. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.966
Розділ
Статті