МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ГРАФІЧНИХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

  • Сергій БУРБЕЛА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7127-9975
  • Вікторія БОГУН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6756-5204
Ключові слова: дистанційна освіта, методи навчання, оперативно-службові документи, візуальна інформація

Анотація

Освітня сфера – одна із перших, яка відчула глобальні зміни у звичному світовому порядку й вжила кардинальних заходів в організації та реалізації своєї діяльності. Йдеться про стрімкий й масовий перехід освітніх інституцій на дистанційні форми навчання. Дистанційне навчання широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та створює за допомогою сучасних навчального матеріалу та спілкування. Як ілюстрація зазначеного – спосіб дистанційного навчання курсантів у розробці графічних оперативно-службових документів. Цей спосіб дистанційного навчання ґрунтується на відомому підході тактико-стройового виду занять, де передача знань і умінь здійснюється послідовною розповіддю (обговоренням), показом та подальшим удосконаленням (використанням при вирішенні практичних завдань). Найбільші труднощі у поясненні нового графічного матеріалу виникають за умови, коли необхідно детально розкрити порядок нанесення умовних знаків й відповідно пояснювальних написів до них. Показ послідовності відображення модульних блоків умовних знаків, які передбачені для використання у Державній прикордонній службі, керівником практичного заняття, передбачений особистим здійсненням з використанням кольорових ручок та офіцерської лінійки на роздрукованому бланку графічного документа. Коли це проводиться в аудиторії, то процес пояснення графічної, візуальної інформації не викликає особливих труднощів, усі процедури зрозумілі та доступні й курсанти мають можливість одночасно відстежувати та переносити ці відомості на свої бланки. Практичне використання сервісів й дистанційна організація навчання показали низку труднощів в організації навчання й формування професійних компетентностей під час розгляду порядку опису обстановки на оперативно-службових документах за допомогою умовних знаків та скорочень. Створення та підтримка сприятливого мікроклімату всередині навчальної групи за рахунок керування пізнавальними і соціальними процесами є однією із завдань викладача.

Біографії авторів

Сергій БУРБЕЛА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри загальновійськових дисциплін факультету безпеки державного кордону

Вікторія БОГУН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

курсантка 441-ї навчальної групи факультету забезпечення оперативно-службової діяльності

Посилання

Базавлук Н. Г., Франко Л. С. Особистісно-орієнтоване та дистанційне навчання як сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі. Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервності освіти упродовж життя (E-Learning and University Education – 2017) : матеріали XLII Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 9–10 лютого 2017 року). Полтава : ПУЕТ, 2017. С. 6–8.

Голоденко И. А., Корнеева Е. М. Оказание образовательных услуг заведениями высшего образования в условиях пандемии короновирусного заболевания COVID-19 (проблемные аспекты). Правова держава. № 42. 2021. С. 125–134.

Пилаєва Т. В. До розуміння поняття “дистанційна освіта”. URL: https://eulaw.ru/treaties/tfeu (дата звернення: 10.01.2022).

Про затвердження Положення про дистаційне навчання : наказ МОН України від 25.04.2013 № 466. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/show/z0703-13.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bazavluk N. H., Franko L. S. (2017). Оsobystisno-oriientovane ta dystantsiine navchannia yak suchasni innovatsiini pidkhody v navchalnomu protsesi [Personality-oriented and distance learning as modern innovative approaches in the educational process]. Proceedings of the Dystantsiina osvita: zabezpechennia dostupnosti ta neperervnosti osvity uprodovzh zhyttia (E-Learning and University Education – 2017): materialy XLII Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii (Ukraine, Poltava, 9–10 February 2017). Poltava : PUET, pp. 6–8. [in Ukrainian]

Holodenko Y. A., Korneeva E. M. (2021). Okazanye obrazovatelnukh usluh zavedenyiamy vussheho obrazovanyia v uslovyiakh pandemyy koronovyrusnoho zabolevanyia COVID-19 (problemnie aspekty) [Provision of educational services by higher education institutions in the conditions of the pandemic of coronavirus disease COVID-19 (problematic aspects)]. Pravova derzhava, № 42, pp. 125–134. [in Russian]

Pylaieva T. V. Do rozuminnia poniattia “dystantsiina osvita” [To understand the concept of “distance education”]. Retrieved from: https://eulaw.ru/treaties/tfeu. [in Ukrainian]

Nakaz MON Ukrainy “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystatsiine navchannia” № 466 [Order of the Ministry of education and science of Ukraine about the approval of the Regulations on distance learning activity no. 466]. (2013, April 24). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/show/z0703-13. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-05-17
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають