ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

  • Іван ВАСИЛЬЧУК Адміністрація Державної прикордонної служби України https://orcid.org/0000-0003-4927-657X
  • Олег БОРОВИК Адміністрація Державної прикордонної служби України https://orcid.org/0000-0003-3691-662X
  • Юлія СТЕПАНОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7698-3486
  • Михайло СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8030-3228
Ключові слова: освітня підготовка персоналу, трансформація військової освіти, концепція, перспективна модель, оцінка ефективності, Державна прикордонна служба України, фінансовий аспект

Анотація

У статті проведено оцінку ефективності реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з фінансової точки зору. За результатами проведеного дослідження зроблено такі висновки: загалом реалізація перспективних моделей освітньої підготовки персоналу ДПСУ потребує фінансової підтримки за напрямами навчального, методичного, матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; на даний час стан освітнього забезпечення підготовки персоналу ДПСУ є таким, що за напрямами навчального та методичного забезпечення потреба у фінансовій підтримці реалізації проєкту є номінальною; на сьогодні основна стаття витрат з реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу ДПСУ стосується вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази; фінансова підтримка реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу ДПСУ має бути багатоетапною та систематичною; для ефективної реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу ДПСУ перспективним вбачається залучення міжнародної технічної допомоги, підтримка держав-партнерів у питаннях військової освіти та підготовки військ (сил), удосконалення систем управління, автоматизації, логістичного, медичного та іншого забезпечення, розвитку військово-технічного співробітництва. Зроблено попередню позитивну оцінку можливості та доцільності впровадження перспективних моделей підготовки офіцерів-прикордонників за військовими стандартами, прийнятими у збройних силах держав-членів НАТО.

Біографії авторів

Іван ВАСИЛЬЧУК, Адміністрація Державної прикордонної служби України

кандидат психологічних наук, доцент, заступник директора Департаменту персоналу

Олег БОРОВИК, Адміністрація Державної прикордонної служби України

доктор технічних наук, професор, заступник начальника відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної підготовки  Департаменту персоналу

Юлія СТЕПАНОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка юридичних наук, заступниця начальника науково-дослідного відділу

Михайло СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 14.10.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 27.10.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року “Про Стратегію воєнної безпеки України” : Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text (дата звернення: 04.11.2022).

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік : Указ Президента України від 11 травня 2021 року № 189/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189/2021#Text (дата звернення: 16.11.2022).

Левадний І., Фігура О., Боровик О. Стан та актуальні проблеми освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. Хмельницький : НАДПСУ, 2022. Том 28. № 1, Частина 1. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk.

Сердюк С., Боровик О. Шляхи та способи розв’язання актуальних проблем освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. Хмельницький : НАДПСУ, 2022. Том 28. № 1, Частина 1. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk.

Васильчук І., Коваль Б., Боровик О. Нормативно-правові і технологічні засади удосконалення освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. Хмельницький : НАДПСУ, 2022. Том 28. № 1, Частина 1. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk.

Сollective training and exercise directive (CT&ED) 075-003. URL: https://www.coemed.org/files/Branches/DH/Files_01/bi-sc-75-3_final.pdf (дата звернення: 27.12.2022).

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37–38. Ст. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. (1996, June 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#-Text (accessed 14 November 2022).

Ukaz Prezydenta Ukrayiny Pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 14 veresnya 2020 roku “Pro Stratehiyu natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny” № 392/2020 [Decree of the President of Ukraine about the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the National Security Strategy of Ukraine” activity no. 392/2020]. (2020, September 14). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (accessed 27 November 2022). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrayiny Pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny “Pro Stratehiyu voyennoyi bezpeky Ukrayiny” №121/2021 [Decree of the President of Ukraine about the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of “On the Strategy of Military Security of Ukraine” activity no. 121/2021]. (2021, March 25). Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/1212021 -37661. [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrayiny “Pro richnu natsionalnu prohramu pid ehidoyu Komisiyi Ukrayina – NATO na 2021 rik” № 189/2021 [Decree of the President of Ukraine about the annual national program under the auspices of the NATO – Ukraine Commission for 2021 activity no. 189/2021]. (2021, May 11). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189/2021#Text (accessed 16 November 2022). [in Ukrainian]

Levadnyy I., Fihura O., Borovyk O. (2022). Stan ta aktualni problemy osvitnoyi pidhotovky personalu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v konteksti transformatsiyi viys’kovoyi osvity [Status and current issues of educational training of personnel of the State Border Guard Service of Ukraine in the context of the transformation of military education]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. Khmelnitskiy : NADPSU, vol. 28, part 1. Retrieved from: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk. [in Ukrainian]

Serdyuk S., Borovyk O. (2022). Shlyakhy ta sposoby rozvyazannya aktualnykh problem osvitnoyi pidhotovky personalu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v konteksti transformatsiyi viys’kovoyi osvity [Ways and methods of solving Ukraine in the context of the transformation of military education] Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. Khmelnitskiy : NADPSU, vol. 28, part 1. Retrieved from: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk. [in Ukrainian]

Vasylchuk I., Koval B., Borovyk O. (2022). Normatyvno-pravovi i tekhnolohichni zasady udoskonalennya osvitnoyi pidhotovky personalu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v konteksti transformatsiyi viyskovoyi osvity. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. Khmelnitskiy : NADPSU, vol. 28, part 1. Retrieved from: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk. [in Ukrainian]

Sollective training and exercise directive (CT&ED) 075-003. Retrieved from: https://www.coemed.org/files/Branches/DH/Files_01/bi-sc-75-3_final.pdf (accessed 27 December 2022). [in English]

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” № 1556-VII [Law of Ukraine about the higher education activity no. 1556-VII]. (2014, July 1). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainu, no. 37-38. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
ВАСИЛЬЧУКІ., БОРОВИКО., СТЕПАНОВАЮ., & СТРЕЛЬБІЦЬКИЙМ. (2022). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 18-33. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.974
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають