ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ЛІДЕРСТВА У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ХОДІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  • Анатолій ГАЛІМОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4348-4995
  • Юлія СТЕПАНОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7698-3486
Ключові слова: здатність до лідерства, особистість, теорії лідерства, офіцер-прикордонник, формування, категорії готовності, прикордонний підрозділ, характеристика, властивості, структура, компоненти готовності, професійна діяльність, психологічні погляди, спільна діяльність, регуляція відносин, фахова підготовка, освітній процес

Анотація

У статті проведений аналіз сучасного стану та визначені основні напрями формування здатності до лідерства у ході освітнього процесу майбутніми офіцерами-прикордонниками. Успішність професійної діяльності офіцера-прикордонника – керівника прикордонного колективу залежить не тільки від умілого використання ним офіційних владних повноважень, але й від здатності стати лідером колективу. Відомі вітчизняні дослідники виділяють керівництво та лідерство як два явища, властивих організованим спільнотам, називаючи їх найважливішими способами інтеграції й диференціації групової, колективної й масової діяльності та спілкування людей. Зважаючи на те, що і керівництво, і лідерство впливають на рівень виконання прикордонним підрозділом завдань з охорони державного кордону, необхідно, щоб офіцер-керівник був одночасно і керівником, і лідером. Визначено, що лідерство – це поведінкова характеристика офіцера-прикордонника, що забезпечує здійснення владних повноважень, організацію спільної діяльності й регуляцію відносини у прикордонному підрозділі на основі особистісного впливу й ціннісного обміну. Дослідження феномену лідерства має важливе значення для підвищення ефективності виконання завдань з охорони державного кордону підрозділами прикордонної служби. Проблема лідерства є предметом зацікавлення багатьох наук, зокрема політології, політичної психології, соціології, теорії та психології управління. Найвідомішими теоріями лідерства є ситуативна, особистісно-ситуативна, теорія очікування-взаємодії, мотиваційна теорія лідерства, теорія конституентів, теорія обміну й трансактного аналізу. Проведений аналіз показав, що основними компонентами готовності до лідерства майбутніх офіцерів-прикордонників є мотиваційно-особистісний, когнітивно-професійний, процесуально-діяльнісний та емоційно-вольовий. З урахуванням психологічних поглядів на структуру особистості, методологічних трактувань категорії готовності готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до лідерства можна визначити як професійно важливу особистісну властивість, що забезпечує здійснення владних повноважень, організацію спільної діяльності й регуляцію відносин у прикордонному підрозділі на основі особистісного впливу й ціннісного обміну та складається з мотиваційно-особистісного, когнітивно-професійного, процесуально-діяльнісного й емоційно-вольового компонентів. Таке розуміння структури готовності до лідерства дозволяє визначити і основні напрями роботи з формування цієї професійно важливої властивості у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі їхньої фахової підготовки.

Біографії авторів

Анатолій ГАЛІМОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор

Юлія СТЕПАНОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка юридичних наук, заступниця начальника науково-дослідного відділу

Посилання

Діденко О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2003. 18 с.

Левківський М. В. Історія педагогіки : навч. посіб. Харків : ОВС, 2002. 240 с.

Маслянов Н. Н. Психолого-педагогические условия развития готовности курсантов к лидерству : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Калининград, 2001. 162 с.

Мотозюк Л. М. Формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних підрозділів (психологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09. Хмельницький, 2006. 20 с.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика на випускника Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. 118 с.

Уліч В. Л. Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2007. 172 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Didenko O. V. (2003). Pedahohichni umovy profesiynoho samovdoskonalennya maybutnikh ofitseriv [Pedagogical conditions of professional self-improvement of future officers]. Extended abstract of PhD thesis. Khmelnytskyi : NADPSU. [in Ukrainian]

Levkivskyi M. V. (2002). Istoriya pedahohiky [History of pedagogy]. Kharkiv : OVS. [in Ukrainian]

Maslyanov N. N. (2001). Psikhologo-pedagogicheskiye usloviya razvitiya gotovnosti kursantov k liderstvu [Psychological and pedagogical conditions for the development of cadets’ readiness for leadership]. PhD thesis. Kaliningrad. [in Russian]

Motozyuk L. M. (2006). Formuvannya orhanizators’kykh zdibnostey u maybutnikh kerivnykiv prykordonnykh pidrozdiliv (psykholohichnyy aspekt) [Formation of organizational skills in future heads of border units (psychological aspect)]. Extended abstract of PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Osvitne-kvalifikatsiyna kharakterystyka na vypusknyka Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny imeni Bohdana Khmelnytskoho [Educational and qualification characteristics for a graduate of the Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. (2010). Khmelnytskyi : NADPSU. [in Ukrainian]

Ulich V. L. (2007). Pedahohichni umovy formuvannya hotovnosti maybutnikh ofitseriv do upravlins’koyi diyal’nosti [Pedagogical conditions for the formation of the readiness of future officers for managerial activities]. PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
ГАЛІМОВА., & СТЕПАНОВАЮ. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ЛІДЕРСТВА У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ХОДІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 67-84. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.977
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають