ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В КОНТЕКСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

  • Олена ГЕВКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6677-029X
  • Наталія МАКОГОНЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7378-8917
Ключові слова: дистанційне навчання, методи навчання, історія України, ВНЗ, інноваційні методи, нові технології

Анотація

У статті проаналізовано основні інноваційні методи викладання навчального предмета “Історія України” в національних вишах в умовах дистанційного навчання. Зокрема актуалізовано на важливості модернізації методики викладання цього навчального предмета і як загальнообов’язкового для усіх здобувачів вищої освіти, і як основного фахового предмета для студентів-істориків. нинішні зміни ставлять перед собою завдання пошуку нових підходів, форм, методів, технологій у цій галузі. Виділено основні принципи інноваційного навчання: навчальний процес – це повноцінна взаємодія двох рівноправних її учасників – студента та викладача; основна мета – це розвиток особистості та мислення кожного студента; мету і завдання розробляють спільно викладач і студенти; позиція викладача спрямована на студента, переважають організаційна і стимулююча функції; демократичний стиль спілкування; у пізнавальній діяльності на перший план висуваються творчі і реконструктивні завдання; основні форми навчання – групова та індивідуальна; залучення до навчання власного досвіду студентів; основа мотивації студентів – досягнення успіху та самореалізації особистості. Наголошено на особливостях застосування навчальних платформ, телекомунікаційних технологій, онлайн курсів, що забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів і студентів. Очевидними перевагами дистанційної освіти є: можливість поєднання роботи і навчання, гнучкий графік, можливість опанування додаткових компетенцій, хобі, курсів, підвищення мотивації у самоосвіті. Недоліками дистанційного навчання під час пандемії є: неможливість доступу до інтернету, технічні проблеми, низький рівень володіння викладачами і студентами інформаційними технологіями, складність засвоєння матеріалу самостійно. Розглянуто популярні платформи (системи) дистанційного навчання zoom, microsoft teams, google classroom та google meet. Майбутні наукові пошуки можливі у напрямі теоретичного обґрунтування важливості застосування міжпредметних зв’язків історії з іншими гуманітарними дисциплінами, зокрема українською мовою, філософією, соціологією.

Біографії авторів

Олена ГЕВКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старша викладачка кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Наталія МАКОГОНЧУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, старша викладачка кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Вашкевич В. Методика викладання історії: необхідність оновлення. Політичний менеджмент. 2006. № 5. С. 114–121.

Гордієнко Н. Кейс-метод як засіб формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників у вищій школі. Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. 2017. Випуск 4/36. С. 64–73.

Горохівський П. Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі : навчальний посібник. Умань, 2012.

Дубінський В. А. Методика викладання історії в школі : навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів історичного факультету. 2-е вид., виправлене і доповнене. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 86 с.

Про освіту : Закон України від 20.03.2022 № 2145-VII. Відомості Верховної Ради України. № 38–39. Ст. 380. URL: http:// vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayinyproosvitu.

Попова О. В., Ткачова Н. О., Васильєва С. О. Інноватика в галузі освіти : методичні рекомендації до проведення лекційних, семінарських занять, організації позааудиторної самостійної роботи, підготовки до підсумкової атестації. Харків, 2020. 55 с.

Методика навчання історії в школі. URL: https://www.historyua.com/category/metodyka-navchannya-istoriyi-v-shkoli/.

Положення про дистанційне навчання : наказ МОНУ від 25.04.2013 № 466. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Олешко А. А., Ровнягін О. В., Годз В. Р. Удосконалення дистанційного навчання у вищій освіті в умовах пандемічних обмежень. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1936. DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.3.

Онлайн-освіта: як здобувати знання в епоху діджиталізації. URL: https://bazilik.media/onlajn-osvita-iak-zdobuvaty-znannia-v-epokhudidzhytalizatsii/.

Осадчий В. В. Система дистанційного навчання університету. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2010. № 5. С. 7–16.

Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. Київ : Генеза, 2006. 328 с.

Словник української мови : в 11 томах / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1973.

Ткаченко Л. В., Хмельницька О. С. Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладу вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2021. № 75, т. 3. С. 91–97.

Шинкарук В. І. Філософський словник. Київ : УРЕ, 1986. 800 с.

Яковенко Г. Г. Методика навчання історії : навчально-методичний посібник. Харків : Видавництво ХНАДУ, 2017. 324 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vashkevich V. (2006). Metodyka vykladannya istoriyi: neobkhidnist onovlennya [Methods of teaching history: the need for updating]. Politichniy menedzhment – Political management, no. 5, pp. 114–121. [in Ukrainian]

Gordienko N. (2017). Keys-metod yak zasib formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh sotsialnykh pedahohiv i sotsialnykh pratsivnykiv u vyshchiy shkoli [Case method as a means of forming the professional competence of future social educators and social workers in higher education]. Lyudynoznavchi studiyi. Seriya : Pedahohika, no. 4/36, pp. 64–73. [in Ukrainian]

Gorohivskiy P. (2012). Metodyka vykladannya istorychnykh dystsyplin u vyshchiy shkoli [Methods of teaching historical disciplines in high school]. Uman. [in Ukrainian]

Dubinskiy V. A. (2019). Metodyka vykladannya istoriyi v shkoli [Methods of teaching history at school]. Kamenets-Podolsky : Kamenets-Podolsky National University named after Ivan Ogienko. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” № 2145-VII [Law of Ukraine about the education activity no. 2145-VII]. (2022, March 20). Retrieved from: http:// vnz.org.ua/zakonodavstvo/110- zakon-ukrayinyproosvitu. [in Ukrainian]

Popova O. V., Tkachova N. O., Vasiieva S. O. (2020). Innovatyka v haluzi osvity [Innovation in the field of education]. Kharkiv. [in Ukrainian]

Metodyka navchannya istoriyi v shkoli [Methods of teaching history at school]. (2015). Retrieved from: https://www.historyua.com/category/metodyka-navchannya-istoriyi-v-shkoli/. [in Ukrainian]

Nakaz MONU “Polozhennya pro dystantsiyne navchannya” № 466 [Order of the Ministry of the education about the education and science regulations on distance learning acivity no. 466]. (2013, April 25). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13. [in Ukrainian]

Oleshko A. A., Rovnyagin O. V., Godz V. R. (2021). Udoskonalennya dystantsiynoho navchannya u vyshchiy osviti v umovakh pandemichnykh obmezhen [Improvement of distance learning in higher education in the conditions of pandemic restrictions]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1936. DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.3. [in Ukrainian]

Onlayn-osvita: yak zdobuvaty znannya v epokhu didzhytalizatsiyi [Online education: how to acquire knowledge in the digital age]. (2021). Retrieved from: https://bazilik.media/onlajn-osvita-iak-zdobuvaty-znannia-v-epokhu-didzhytalizatsii//. [in Ukrainian]

Osadchiy V. V. (2010). Systema dystantsiynoho navchannya universytetu [University distance learning system]. Naukovyy visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, no. 5, pp. 7–16. [in Ukrainian]

Pometun O. I., Freiman Н. O. (2006). Metodyka navchannya istoriyi v shkoli [Methods of teaching history at school]. Kyiv : Genesis. [in Ukrainian]

Slovnyk ukrayinskoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (1973). Kyiv : Naykova dumka. [in Ukrainian]

Tkachenko L. V. Khmelnytska O. S. (2021). Osoblyvosti vprovadzhennya dystantsiynoho navchannya v osvitniy protses zakladu vyshchoyi osvity [Features of introduction of distance learning in the educational process of higher education institution]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalnoosvitniy shkolakh, no. 75, vol. 3, pp. 91–97. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-3.18. [in Ukrainian]

Shinkaruk V. I. (1986). Filosofskyy slovnyk [Philosophical Dictionary]. Kyiv : URE. [in Ukrainian]

Yakovenko G. G. (2017). Metodyka navchannya istoriyi [Methods of teaching history]. Harkiv : HNADU. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
ГЕВКОО., & МАКОГОНЧУКН. (2022). ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В КОНТЕКСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 85-98. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.978
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають