ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Олександра ІСЛАМОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2102-7363
Ключові слова: компетентність, комунікативна компетентність, дистанційне навчання, розвиток, англійська мова, майбутні офіцери-прикордонники, курсанти

Анотація

Сьогодні змінюється уявлення про те, яким повинен бути сучасний викладач, якими компетентностями має володіти. Сучасна освіта зорієнтована на “вільний розвиток”, творчу ініціативу, самостійність, мобільність майбутніх спеціалістів. Сучасна підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників має бути зорієнтована на перспективи міжнародної співпраці, забезпечення мобільності як викладацького, так і курсантського складу в межах освітньо-наукового простору. Особлива увага зосереджена на дослідженнях напрямів і методів навчання, їх удосконалення і впровадження у навчальний процес прикордонної академії. Одним із таких напрямів, особливо в періоди надзвичайних ситуацій (пандемія COVID-19, воєнний стан), є впровадження технології дистанційного навчання для курсантів прикордонної академії. Позитивний вплив на рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах обмеженої кількості аудиторного навчального часу має організація їх іншомовної підготовки засобами дистанційного навчання. Сучасні програми дистанційного навчання – комплекс синхронних та асинхронних технологій, усі суб’єкти технологічної взаємодії яких активні одночасно або в різний час і співпрацюють за допомогою мережі Інтернет. Елементи та ресурси дистанційного курсу інформаційного середовища Moodle, платформи Google Meet і Zoom надають абсолютні можливості викладачам для формування інформаційно-якісних, динамічних, логічно структурованих практичних занять, проведення модульних робіт.

Біографія автора

Олександра ІСЛАМОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка філософських наук, старша викладачка кафедри іноземних мов

Посилання

Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання та умови застосування. Харків, 2002. 320 с.

Моцар М. М. Формування полікультурної компетентності майбутніх перекладачів з використанням технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2018. 22 с.

Звіт організації освітнього процесу в умовах непрогнозованих впливів у вищих освітніх закладах України. Київ : НАПН України, 2020. URL: https://www.naps.gov.ua.

Oxford Learner’s Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries. com/definition/english/distance-learning?q=distance+learning.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kukharenko V. M., Syrotenko N. Gh., Rybalko O. V. (2002). Dustanciyne navchannya ta umovy zastosuvannya [Distance learning and conditions of use]. Kharkiv. [in Ukrainian]

Motsar М. М. (2018). Formuvannia polikulturnoi kompetentnosti maibutnikh perekladachiv z vykorystanniam tekhnolohii dystantsiinoho navchannia [Formation of multicultural competence of future translators with the use of distance learning technologies]. Extended abstract of Candidate’s thesis. [in Ukrainian]

Report on the organization of the educational process in conditions of unpredictable influences in higher educational institutions of Ukraine. (2020). NAPS. Retrieved from: https://www.naps.gov.ua. [in Ukrainian]

Oxford Learner’s Dictionary. Retrieved from: https://www.oxfordlearnersdictionaries. com/definition/english/distance-learning?q=distance+learning. [in English]

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
ІСЛАМОВАО. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 99-106. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.979
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають