ЩОДО МЕХАНІЗМІВ СЕРТИФІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО

Ключові слова: освітня підготовка персоналу, трансформація військової освіти, концепція, перспективна модель, Державна прикордонна служба України, сертифікація

Анотація

У статті проведено оцінку можливих механізмів сертифікації результатів освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) за стандартами НАТО. Оцінка проведена з урахуванням цілей і умов трансформації військової освіти в Україні. Досліджено питання функціонування центрів сертифікації підготовки за стандартами НАТО у зарубіжних країнах та підготовки персоналу в Україні, а також оцінено особливості функціонування таких центрів за результатами аналізу досвіду участі військовослужбовців ДПСУ у міжнародних навчаннях Rapid Trident. За результатами проведеного дослідження зроблено певні висновки: стандартизація підготовки персоналу в Україні загалом і в ДПСУ зокрема визначається нормативними документами (державними стандартами, стандартами вищої освіти тощо). Рівень відповідності якості освіти стандартам перевіряється під час підсумкової атестації випускників закладів освіти; на даний час існують механізми оцінювання спроможностей підрозділів Збройних Сил України (ЗСУ) діяти сумісно з військовими формуваннями НАТО; теоретично можливим є приєднання ДПСУ до Програми перевірки та зворотнього зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО; Державна прикордонна служба України для оцінювання спроможностей своїх окремих підрозділів діяти спільно з військовими формуваннями НАТО теоретично може сформувати в своєму складі відомчий Центр сертифікації; потребує більш глибокого вивчення питання визначення переліку підрозділів ДПСУ, спроможності яких доцільно оцінювати на предмет можливості діяти разом з військовими формуваннями НАТО, і доцільності такого оцінювання.

Біографії авторів

Богдан КОВАЛЬ, Адміністрація Державної прикордонної служби України

заступник начальника управління – начальник відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної підготовки Департаменту персоналу

Олег БОРОВИК, Адміністрація Державної прикордонної служби України

доктор технічних наук, професор, заступник начальника відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної підготовки Департаменту персоналу

Олег СТАВИЦЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри воєнного мистецтва факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 533. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.01.2022).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31 Ст. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 12.01.2022).

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. С. 106.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37–38. С. 2004.

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 687-р.

Про реалізацію державної політики у сфері безпеки державного кордону України, охорони суверенних прав України у її прилеглій та виключній (морській) економічній зонах у 2021 році : Директива Адміністрації Держприкордонслужби.

Статути Збройних Сил України. Затверджені Законами України від 24.03.1999 № 548–XIV, № 551–XIV; № 550–XIV; № 549–XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text (дата звернення: 12.01.2022).

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 02.01.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України. Про Стратегію воєнної безпеки України : Указ Президента України від 25.03.2021 № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021 -37661.

Левадний І. А., Фігура О. В., Боровик О. В. Стан та актуальні проблеми освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. Хмельницький : НАДПСУ. 28 (1), частина 1. С. 105–127. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk (дата звернення: 16.02.2022).

Сердюк С. І., Луцький О. Л., Боровик О. В. Шляхи та способи розв’язання актуальних проблем освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. Хмельницький : НАДПСУ. 28 (1), частина 1. С. 194–221. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk (дата звернення: 16.02.2022).

Васильчук І. І., Коваль Б. М., Боровик О. В. Нормативно-правові і технологічні засади вдосконалення освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. Хмельницький : НАДПСУ. 28 (1), частина 1. С. 5–19. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk (дата звернення: 16.02.2022).

NATO Organization. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/structure.htm.

Довідник НАТО. URL: https://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/pdf/handbook.pdf.

NATO Standardization Office. URL: https://nso.nato.int/nso/home/main/home.

NATO Defense College. URL: https://www.ndc.nato.int.

The NATO School. URL: https://www.natoschool.nato.int.

NCI Academy. URL: https://www.ncia.nato.int/what-we-do/nci-academy.html.

The NATO Training Group. URL: https://www.nato.int/structur/ntg/home.htm.

NATO Maritime Interdiction Operational Training Center. URL: http:// www.nmiotc.gr.22. Каталог військових стандартів : кат. дов. Київ : Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації, 2021.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Administratsiiu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy” № 533 [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine about the approval of the Regulations on the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine activity no. 533]. (2014, November 16). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF#Text (accessed 16 January 2022). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy” № 2469-VIII [Law of Ukraine about the national security of Ukraine activity no. 2469-VIII]. (2018, June 2018). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainu, no. 31. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 12 January 2022). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy” № 661-IV [Law of Ukraine about the State Border Guard Service of Ukraine activity no. № 661-IV]. (2003, April 3). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainu, no. 27. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro oboronu Ukrainy” № 1932-XII [Law of Ukraine about the defense of Ukraine activity no. № 1932-XII]. (1991, December 6). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainu, no. 9. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” № 1556-VII [Law of Ukraine about the higher education activity no. 1556-VII]. (2014, July 1). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainu, no. 37-38. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian]

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro skhvalennia Stratehii intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku” № 687-r. [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine about the approval of the Integrated Border Management Strategy for the period until 2025 activity no. 687-r]. (2019, 24 July). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text. [in Ukrainian]

Dyrektyva Administratsii Derzhprykordonsluzhby “Pro realizatsiiu derzhavnoi polityky u sferi bezpeky derzhavnoho kordonu Ukrainy, okhorony suverennykh prav Ukrainy u ii prylehlii ta vykliuchnii (morskii) ekonomichnii zonakh u 2021 rotsi” [Directive of the Administration of the State Border Guard Service about the implementation of state policy in the field of security of the state border of Ukraine, the protection of sovereign rights of Ukraine in its contiguous and exclusive (maritime) economic zones in 2021]. [in Ukrainian]

Statuty Zbroinykh Syl Ukrainy [Statutes of the Armed Forces of Ukraine]. (1999, March 23). Zatverdzheni Zakonamy Ukrainy no. 548–XIV, no. 551–XIV; no. 550–XIV; no. 549–XIV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text (accessed 12 January 2022). [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Deiaki pytannia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv” № 800 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine about the some issues of professional development of pedagogical and scientific and pedagogical staff activity no. 800]. (2019, August 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text (accessed 2 January 2022). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrayiny pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny “Pro Stratehiyu voyennoyi bezpeky Ukrayiny” №121/2021 [Decree of the President of Ukraine about the the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the Strategy of Military Security of Ukraine” activity no. 121/2021]. (2021, March 25). Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/1212021 -37661. [in Ukrainian]

Levadnyy I., Fihura O., Borovyk O. (2022). Stan ta aktualni problemy osvitnoyi pidhotovky personalu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v konteksti transformatsiyi viyskovoyi osvity [Status and current issues of educational training of personnel of the State Border Guard Service of Ukraine in the context of the transformation of military education]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. Khmelnitskiy : NADPSU, vol. 28, no. 1, part 1. Retrieved from: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk. [in Ukrainian]

Serdyuk S., Borovyk O. (2022). Shlyakhy ta sposoby rozvyazannya aktualnykh problem osvitnoyi pidhotovky personalu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v konteksti transformatsiyi viyskovoyi osvity [Ways and methods of solving current problems of educational training of the State Border Guard Service of Ukraine in the context of the transformation of military education]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. Khmelnitskiy : NADPSU, vol. 28, no. 1, part 1. Retrieved from: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk. [in Ukrainian]

Vasylchuk I., Koval B., Borovyk O. (2022). Normatyvno-pravovi i tekhnolohichni zasady udoskonalennya osvitnoyi pidhotovky personalu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v konteksti transformatsiyi viyskovoyi osvity. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. Khmelnitskiy : NADPSU, vol. 28, no. 1, part 1. Retrieved from: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk. [in Ukrainian]

Kontseptsiya transformatsiyi osvitnoyi pidhotovky personalu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny [The concept of transformation of educational training of personnel of the State Border Guard Service of Ukraine]. [in Ukrainian]

NATO Organization. Retrieved from: https://www.nato.int/cps/en/natohq/structure.htm. [in English]

NATO Handbook. Retrieved from: https://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/pdf/handbook.pdf. [in English]

NATO Standardization Office. Retrieved from: https://nso.nato.int/nso/home/main/home. [in English]

NATO Defense College. Retrieved from: https://www.ndc.nato.int. [in English]

The NATO School. Retrieved from: https://www.natoschool.nato.int. [in English]

NCI Academy. Retrieved from: https://www.ncia.nato.int/what-we-do/nci-academy.html. [in English]

The NATO Training Group. Retrieved from: https://www.nato.int/structur/ntg/home.htm. [in English]

NATO Maritime Interdiction Operational Training Center. Retrieved from: http://www.nmiotc.gr. [in English]

Kataloh viyskovykh standartiv [Catalog of military standards]. (2021). Kyiv : Upravlinnya standartyzatsiyi, kodyfikatsiyi ta katalohizatsiyi. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
КОВАЛЬБ., БОРОВИКО., & СТАВИЦЬКИЙО. (2022). ЩОДО МЕХАНІЗМІВ СЕРТИФІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 107-123. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.980
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають