РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ”

  • Тетяна ПЕПЕЛЬНІЦИНА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1791-0281
  • Світлана ПІДГАЙЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-9868-6447
Ключові слова: творчий потенціал, творча особистість, безпека життя і діяльність, долікарська допомога, прилади

Анотація

У статті наведено аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження. Установлено, що формування творчої активності майбутніх захисників кордону – це складний творчий процес, який ґрунтується на важливих педагогічних принципах (індивідуалізації, саморозвитку, самонавчання й самоосвіти, сприянні розвитку внутрішньої мотивації, цілісності та структурності) і потребує інтенсивного пошуку умов, що спонукали б до розкриття потенційних можливостей особистості курсанта, до творчої активності як у навчальній, так і у професійній діяльності. Наведено аналіз застосування різних активних методів навчання під час викладання дисципліни “Безпека життя і діяльності”. Детально розглянуто такі підходи в різних темах дисципліни та обґрунтовано вплив цих методів на більш повне розкриття творчого потенціалу, інтелектуальних можливостей майбутніх прикордонників. Активні методи навчання роблять процес засвоєння знань цікавим і комфортним. Відмічено особливу роль дослідницького методу, який застосовано в низці практичних та лабораторних робіт з дисципліни. Проаналізовано зв’язок теоретичного матеріалу здос лідженнями, які проводяться в дійсних умовах з конкретними завданнями професійної служби майбутніх прикордонників. Особлива увага надано проблемам, які виникають у процесі засвоєння матеріалу з розділів долікарської допомоги. У роботі наведено сучасний підхід та перспективи для удосконалення викладання цієї теми. Також наголошено, що використання приладів забезпечує формування творчої активності курсантів під час вивчення матеріалу другого модуля дисципліни “Основи фізіології праці та службової безпеки”. Відповідно удосконалення методів викладання пов’язуємо з застосуванням низки сучасних приладів, збільшенням практичної складової у структурі дисципліни, неперервною роботою над професійним рівнем викладачів.

Біографії авторів

Тетяна ПЕПЕЛЬНІЦИНА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка викладачка кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін

Світлана ПІДГАЙЧУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка технічних наук, доцентка, доцентка кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін

Посилання

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник. Київ : Міленіум, 2006. 346 с.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (анализ зарубежного опыта). Рига : Эксперимент, 1998. 180 с.

Reingold R. The General Education Curriculum in U. S. Colleges and Universities from 1975 to 2000. Eurocentrism versus Multiculturalism and their impact on curriculum models in California. Boston, MA : Houghton Mifflin, 2000. 401 p.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / гол. ред. С. Г. Головко. Київ : Либідь, 1997. 374 с.

Моляко В. О. Психологічна теорія творчості. Обдарована дитина. 2004. № 6, С. 2–9.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Sysoieva S. O. (2006). Osnovy pedahohichnoi tvorchosti [Fundamentals of pedagogical creativity]. Kyiv : Milenium. [in Ukrainian]

Klarin M. V. (1998). Innovatsii v mirovoj pedahohyke: obuchenie na osnove issledovanyia, ihru i diskussii (analiz zarybezhnoho oputa) [Innovations in world pedagogy: learning based on research, games and discussions (analysis of foreign experience)]. Riga : Eksperiment. [in Russian]

Reingold R. (2000). The General Education Curriculum in U. S. Colleges and Universities from 1975 to 2000. Eurocentrism versus Multiculturalism and their impact on curriculum models in California. Boston, MA : Houghton Mifflin, USA. [in English]

Honcharenko S. U. (1997). Ukrainskyj pedahohichnyj slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv : Lybid. [in Ukrainian]

Moliako V. O. (2004). Psychological theory of creativity. Gifted child, no. 6, pp. 2–9. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
ПЕПЕЛЬНІЦИНАТ., & ПІДГАЙЧУКС. (2022). РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ”. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 124-133. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.981
Розділ
Статті