МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

  • Лариса РУДЕНКО Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-1351-4433
  • Людмила БОРОВИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2949-2187
Ключові слова: фахівці соціального захисту, заклад вищої освіти, конфлікт, професійна комунікація, конфліктна ситуація, раціонально-інтуїтивний метод подолання конфліктів

Анотація

В умовах культурно-економічної і політичної кризи у суспільстві спостерігається загострення міжособистісних, міжкультурних, міжетнічних стосунків, неузгодженість інтересів особистості та спільноти, зростання конкурентної боротьби в усіх галузях життєдіяльності. Відповідно помітно зростає роль служб соціального захисту населення, надання йому кваліфікованої соціально-психологічної допомоги, що потребує посилення уваги закладів вищої освіти до якісної підготовки майбутніх фахівців цієї сфери, основний зміст професійної діяльності яких полягає у контактуванні з людьми. Зважаючи на це, одним із ключових векторів освітнього процесу в закладі вищої освіти вважаємо формування й розвиток високого рівня комунікативної культури фахівців соціального захисту, зокрема навчання професійної комунікації у конфліктних ситуаціях. У статті розглянуто конфлікт як елемент суспільної взаємодії, що генерує та розвиває тенденції до збалансування сил у певному соціальному середовищі, та закономірний компонент професійної діяльності фахівців соціального захисту; висвітлені конструктивні функції конфлікту, які забезпечують його продуктивність щодо оптимізації міжособистісних взаємин, сприяння самовдосконаленню особистості фахівця і підвищення якості його професійної діяльності. Розкрито сутність раціонально-інтуїтивного методу подолання конфліктів на основі залучення “соціального інтелекту” (Дж. Г. Скотт), яка полягає в дотриманні основних принципів спілкування та здатності застосовувати алгоритм дій для попередження конфліктної ситуації. Висвітлені окремі методичні аспекти підготовки майбутніх фахівців соціального захисту до ефективної професійної комунікації в імовірних конфліктних ситуаціях.

Біографії авторів

Лариса РУДЕНКО, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри практичної психології та педагогіки

Людмила БОРОВИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін

Посилання

Зязюн І. А Естетичні засади розвитку особистості. Мистецтво у розвитку особистості : монографія / за ред., передмова та післямова Н. Г. Ничкало. Чернівці : Зелена Буковина, 2006. С. 15–36.

Зязюн І. А. Педагогічне наукове дослідження у контексті цілісного підходу. Порівняльна професійна педагогіка. 2011. № 1. С. 19–30.

Коваль І. А. Учбові конфлікти: психологічні аспекти. Київ : ТЕКА, 2002. 64 с.

Рабецька Н. Л. Експериментальна методика формування комунікативної компетентності майбутні фахівців соціономічної сфери у професійній підготовці. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія : Педагогіка. Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2018. № 1(120). С. 119–124.

Руденко Л. А. Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до спілкування в конфліктних ситуаціях. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2019. № 1. С. 26–37.

Руденко Л. А. Формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : монографія. Львів : Піраміда, 2015. 343 с.

Скотт Дж. Г. Конфликты и пути их преодоления. Київ : Внешторгиздат, 1991. 190 с.

Яремчук С. С. Сучасні теорії в конфліктології : навч. посібник. Чернівці : Рута, 2008. 72 с


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ziaziun I. A. (2006). Estetychni zasady rozvytku osobystosti. Mystetstvo u rozvytku osobystosti [Aesthetic principles of personality development. Art in the development of personality: a monograph]. Chernivtsi : Zelena Bukovyna, pp. 15–36. [in Ukrainian]

Ziaziun I. A. (2011). Pedahohichne naukove doslidzhennia u konteksti tsilisnoho pidkhodu [Pedagogical research in the context of a holistic approach]. Porivnialna profesiina pedahohika, no. 1, pp. 19–30. [in Ukrainian]

Koval I. A. (2002). Uchbovi konflikty: psykholohichni aspekty [Learning conflicts: psychological aspects]. Kyiv : TEKA. [in Ukrainian]

Rabetska N. L. (2018). Eksperymentalna metodyka formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutni fakhivtsiv sotsionomichnoi sfery u profesiinii pidhotovtsi [Experimental methods of formation of communicative competence of future specialists of the socionomic sphere in professional training]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho. Seriia : Pedahohika. Odesa : PNPU im. K. D. Ushynskoho, no. 1(120), pp. 119–124. [in Ukrainian]

Rudenko L. A. (2019). Pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnoi sfery do spilkuvannia v konfliktnykh sytuatsiiakh [Training of future socionics specialists to communicate in conflict situations]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, no. 1, pp. 26–37. [in Ukrainian]

Rudenko L. A. (2015). Formuvannia komunikatyvnoi kultury maibutnikh fakhivtsiv sfery obsluhovuvannia u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh [Formation of communicative culture of future service specialists in vocational schools]. Lviv : Piramida. [in Ukrainian]

Skott Dj. G. (1991). Konfliktyi i puti ih preodoleniya [Conflicts and ways to overcome them]. Kiev : Vneshtorgizdat. [in Russian]

Yaremchuk S. S. (2008). Suchasni teoriyi v konfliktolohiyi [Modern theories in conflict]. Chernivtsi : Ruta. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
РУДЕНКОЛ., & БОРОВИКЛ. (2022). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 134-147. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.982
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають