ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННИХ СЛУЖБ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ключові слова: професійна комунікативна взаємодія, фахівці прикордонних служб, компетентнісний підхід, системний підхід, Митно-прикордонна служба США, Прикордонна служба Республіки Польща, Федеральна прикордонна служба Німеччини

Анотація

У статті подано визначення поняття професійної комунікативної взаємодії, аналіз досвіду й особливостей підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної комунікативної діяльності у зарубіжних країнах, а також розглянуто методично-педагогічні підходи до підготовки майбутніх фахівців зарубіжними та вітчизняними дослідниками. У сучасних умовах політичного та економічного розвитку України постає проблема ефективної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної комунікативної взаємодії, оскільки адекватне виконання професійних завдань забезпечує ефективний захист державного кордону. З огляду на це, професійна комунікативна взаємодія постає основоположним елементом у процесі професійної підготовки. З’ясовано, що системний та компетентнісний підходи у підготовці майбутніх фахівців є найбільш успішними та дієвими серед зарубіжних країн. Розглянуто досвід та особливості підготовки до професійної комунікативної діяльності майбутніх фахівців США, Республіки Польща та Німеччини. Загальною рисою у процесі підготовки є максимальна взаємодія майбутніх офіцерів із різними державними інститутами і громадськими спільнотами прикордонних регіонів, а також особистісно орієнтований підхід програм до формування професійних вмінь та навичок, що зі свого боку забезпечує якісне виконання службових обов’язків та високий рівень професійної комунікативної взаємодії. З’ясовано, що певні характеристики національної правової системи кожної з розглянутих країн вносять корективи до системи підготовки майбутніх фахівців до професійної комунікативної взаємодії. У США відсутня інституція, аналогічна Державній прикордонній службі України, функції контролю та захисту кордону покладено на Митно-прикордонну службу, яка активно та ефективно співпрацює із Береговою охороною, Департаментом торгівлі, Департаментом транспорту тощо. Прикордонна служба Республіки Польща тісно взаємодіє із Міністерством внутрішніх справ, національної оборони тощо. Особливістю Федеральної прикордонної служби Німеччини є професійна комунікативна взаємодія із приватними організаціями, що добровільно здійснюють контроль та охорону державного кордону. Досвід зарубіжних країн яскраво демонструє застосування системного та компетентнісного підходів, які формують у майбутніх фахівців особистісні ціннісні орієнтири для ефективного виконання професійних завдань. До того ж системність підготовки дозволяє адаптувати навчання до проблемних ситуацій сьогодення. Процес підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників України до професійної комунікативної взаємодії характеризується традиційністю та консервативністю, тому обмін досвідом із зарубіжними країнами стає важливим елементом для модернізації та удосконалення системи підготовки.

Біографії авторів

Олеся СВІНЦІЦЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старша викладачка кафедри іноземних мов

Віталій ТРЕТЬКО, Хмельницький національний університет

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин

Посилання

Jacob F., GilmarVisoni-Alonzo. The Military Revolution in Early Modern Europe: a revision. London : Palgrave Macmillan, 2016. 101 p.

Burt R. Neighbor Networks: competitive advantage local and personal. Oxford, New York : Oxford University Press, 2010. 389 p.

Parker G. The military revolution : military innovation and the rise of the west. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. 266 p.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : посібник. Київ : Академвидав, 2003. 568 с.

Adler R. B., Rosenfeld L. B., Towne N. Interplay: the process of interpersonal communication. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1983. 308 p.

Сила Т. І. Соціально-психологічні особливості професійної інтеракції у соціальній роботі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ, 2007. 24 с.

Ананьєв Б. Г. Про психологічні ефекти соціалізації. Людина і суспільство : Вид-во ЛДУ, 1971. 145 с.

Волкова Н. П. Педагогічні комунікації. Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2002. 92 с.

Леонтьєв А. А. Мова і мовна діяльність в загальній і педагогічній психології. Вибрані психологічні праці : Вид‑во Московського психолого-соціального інституту : Вид-во НПО “МОДЕК”, 2003. 536 с.

Антанович Н. А. Теорія політичних систем : навч. посіб. Мінськ : ТераСистемс, 2008. 208 с.

Скляров І. С. Система – системний підхід – теорії систем : Книжковий дім “Ліброком”, 2011. 152 с.

Требін М. Війни ХХІ ст. : Мінськ : Харвест, 2005. 608 с.

Ананьїн О. Прикордонна безпека України в сучасних умовах. Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник. Спецвипуск. Київ : Вид‑во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. С. 517–521.

United States Border Patrol Academy. URL: http://www.borderpatroledu.org/border-patrol/border-patrol-academy.

Діденко О. В., Соляр Т. В. Особливості професійної підготовки співробітників Берегової охорони і Прикордонного патруля Сполучених Штатів Америки. Збірник наукових праць Національної академії Державної Прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки / голов. ред. Є. М. Потапчук. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. № 65. С. 116–121.

Блощинський І. Г. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з використанням технологій дистанційного навчання : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький : ХГПА, 2016. 562 с.

Border patrol hiring, training. URL: http://southernborder.org/wp-content/uploads/2013/06/NBPCreport-on-Border-Patrol-Hiring-Training-and-Infrastructure-Issues-June2008.pdf (дата звернення: 29.01.2018).

Introduction to the Law and Legal System of the United States. Burnham W.- St. Paul. Minn : West Publishing, 1995. 567 p.

US States Border Patrol. URL: https://www.cbp.gov/border-security/along-us-borders/overview.

Требін М. П. Армія і суспільство: деякі підходи до проблеми взаємодії. Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : філософія. Харків : ХНУ, 2001. № 509. С. 244–246.

Canine Program. U.S. Customs and Border Protection : Border Security. URL: https://www.cbp.gov/bordersecurity/along-us-borders/canine-program ; Leadership/Organization. U.S. Customs and Border Protection : about CBP. URL: https://www.cbp.gov/about/ leadership-organization (дата звернення: 17.06.2018).

United States Border Patrol Academy. URL: http://www.borderpatroledu.org/border-patrol/border-patrol-academy.

Дудікова Л. В. Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький : НАДПСУ, 2018. 563 с.

Лавринець А. Є. Міжнародно-правове регулювання прикордонного контролю. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. Київ, 2011. № 2(2). С. 181–186.

Survey on European Police Education and Training. URL: https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/website/ Training Learning/Publications/SEPE_Final_Report.p.

Мельников О. Г. Державне управління у сфері прикордонної безпеки в умовах європейської інтеграції України : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Київ, 2010. 223 с.

Hutmacher W. Key competencies for Europe. Secondary Education for Europe (Berne, Switzezland 27–30 March, 1996). Strasburg, 1997. 72 p. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED407717.pdf (дата звернення: 25.09.2019).

Литвин М. М. Інтегроване управління кордонами : підручник. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. 496 с.’

Адамчик М., Ткач А. Пограничная охрана Республики Польша: Современная Европейская Пограничная Служба. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Варшава, 2004. 98 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Jacob F., Gilmar Visoni-Alonzo (2016). The Military Revolution in Early Modern Europe: a revision. London : Palgrave Macmillan. [in English]

Burt R. (2010). Neighbor Networks: Competitive Advantage Local and Personal. Oxford; New York : Oxford University Press. [in English]

Parker G. (1996). The military revolution: military innovation and the rise of the west, 1500–1800. Cambridge : Cambridge University Press. [in English]

Orban-Lembryk L. E. (2003). Psykholohiya upravlinnya [Psychology of management]. Kyiv : Akademvydav. [in Ukrainian]

Adler R. B., Rosenfeld L. B., Towne N. (1983). Interplay: the process of interpersonal communication. New York : Holt, Rinehart and Winston. [in English]

Syla T. I. (2007). Sotsialno-psykholohichni osoblyvosti profesiynoyi interaktsiyi u sotsialniy roboti [Socio-psychological features of professional interaction in social work]. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv : Instytut psykholohiyi im. H. S. Kostyuka APN Ukrayiny. [in Ukrainian].

Ananev B. H. (1971). O psykholohycheskykh effektakh sotsyalyzatsyy. Chelovek y obshchestvo [On the psychological effects of socialization. Man and society] : LHU.

Volkova N. P. (2022). Pedahohichni komunikatsiyi [Pedagogical communications]. Dnipropetrovsk : RVV DNU. [in Ukrainian]

Leontev A. A. (2003). Yazyk y rechevayadeyatelnost v obshchey y pedahohycheskoy psykholohyy: yzbrannye psykholohycheskye trudy [Language and speech activities in general and pedagogical psychology: Selected psychological works] : Moskovskiy psykholoho-sotsyalnuy instytut ; Voronezh : NPO MODEK.

Antanovych N. A. (2008). Teoryya polytycheskykh system [Theory of political systems]. Mynsk : TerraSystems.

Sklyarov Y. S. (2011). Systema – systemnyy podkhod – teoryy system [System – systems approach – systems theory] : Knyzhnyydom “Lybrokom”.

Trebyn M. (2005). Voyny XXI veka [Wars of the XXI century] : Mynsk : Kharvest.

Ananyin O. (2011). Prykordonna bezpeka Ukrayiny v suchasnykh umovakh [Border security of Ukraine in modern conditions]. Hileya. Istorychni nauky. Filosofski nauky. Politychni nauky : nauk. visnyk. Spetsvypusk. Kyiv : NPU im. M. P. Drahomanova, pp. 517–521. [in Ukrainian]

United States Border Patrol Academy. Retrieved from: http://www.borderpatroledu.org/border-patrol/border-patrol-academy. [in English]

Didenko O. V., Solyar T. V. (2012). Osoblyvosti profesiynoyi pidhotovky spivrobitnykiv Berehovoyi okhorony i Prykordonnoho patrulya Spoluchenykh Shtativ Ameryky [Features of professional training of Coast Guard and Border Patrol of the United States]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi Prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni ta psykholohichni nauky. Khmelnytskyy : NADPSU, no. 65, pp. 116–121. [in Ukrainian]

Bloshchynskyy I. H. (2016). Teoretychni ta metodychni osnovy profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny z vykorystannyam tekhnolohiy dystantsiynoho navchannya [Theoretical and methodical bases of professional training of specialists of the State Border Guard Service of Ukraine with the use of distance learning technologies]. PhD thesis. Khmelnytskyy : Khmelnytska humanitarno-pedahohichna akademiy. [in Ukrainian]

Border Patrol Hiring, Training. Retrieved from: http://southernborder. org/wp-content/uploads/2013/06/NBPCreport-on-Border-Patrol-Hiring-Training-and-Infrastructure-Issues-June2008.pdf (accessed 28 January 2018). [in English]

Introduction to the Law and Legal System of the United States. Burnham W.- St. Paul, Minn : West Publishing. [in English]

US States Border Patrol. Retrieved from: https://www.cbp.gov/border-security/along-us-borders/overview. [in English]

Trebin M. P. (2001). Armiya i suspilstvo: deyaki pidkhody do problemy vzayemodiyi [Army and society: some approaches to the problem of interaction]. Filosofski perypetiyi. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Seriya : filosofiya. Kharkiv : KHNU., no. 509, pp. 244–246. [in Ukrainian]

Canine Program. U.S. Customs and Border Protection : Border Security. URL: https://www.cbp.gov/bordersecurity/along-us-borders/canine-program ; Leadership/Organization. U.S. Customs and Border Protection : about CBP. Retrieved from: https://www.cbp.gov/about/ leadership-organization (accessed 17 June 2018). [in English]

United States Border Patrol Academy. Retrieved from: http://www.borderpatroledu.org/border-patrol/border-patrol-academy. [in English]

Dudikova L. V. (2018). Teoretychni ta metodychni osnovy formuvannya profesiyno-etychnoyi kompetentnosti maybutnikh likariv u medychnykh zakladakh vyshchoyi osvity [Theoretical and methodological foundations of professional and ethical competence of future doctors in medical institutions of higher education]. Khmelnytskyy : Khmelnytsky Natsionalna akademiya Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny imeni Bohdana Khmelnytskoho. [in Ukrainian]

Lavrynets A. YE. (2011). Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya prykordonnoho kontrolyu [International legal regulation of border control]. Yurydychnyy chasopys Natsionalnoyi akademiyi vnutrishnikh sprav, no. 2(2), pp. 181–186. [in Ukrainian]

Surveyon European Police Education and Training/European Police Colledge. Retrieved from: https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/website/Training Learning/Publications/SEPE_Final_Report.p. [in English]

Melnykov O. H. (2010). Derzhavne upravlinnya u sferi prykordonnoyi bezpeky v umovakh yevropeys’koyi intehratsiyi Ukrayiny [Public administration in the field of border security in terms of European integration of Ukraine]. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Hutmacher W. (1997). Key competencies for Europe. Secondary Education for Europe. Proccedings of the Secondary Education for Europe (Berne, Switzezland 27–30 March, 1996), 72 p. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED407717.pdf (lastaccessed: 25.09.2019). [in English]

Lytvyn M. M. (2011). Intehrovane upravlinnya kordonamy [Integrated border management]. Khmelnytskyy : NADPSU. [in Ukrainian]

Adamchyk M., Tkach A. (2004). Pohranychnaya okhrana Respublyky Pol’sha: Sovremennaya Evropeyskaya Pohranychnaya Sluzhba [Border Guard of the Republic of Poland: Modern European Border Guard Service]. Byuro po demokratycheskym ynstytutam y pravam cheloveka (BDYPCH) OBSE. Varshava. [in Russian]

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
СВІНЦІЦЬКАО., & ТРЕТЬКОВ. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННИХ СЛУЖБ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 148-165. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.983
Розділ
Статті