КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ключові слова: освітня підготовка персоналу, трансформація військової освіти, концепція, вищі військові навчальні заклади, освітня діяльність, Державна прикордонна служба України

Анотація

У статті представлено проєкт Концепції трансформації освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України. Запропонований варіант Концепції сформовано на основі аналізу системи освітньої підготовки персоналу в Державній прикордонній службі України, чинного варіанта реалізації освітньої підготовки у відомчому вищому військовому навчальному закладі, чинних моделей підготовки здобувачів освіти в навчальних закладах прикор-донного відомства, а також проблем, що потребують розв’язання в кожному з них. У Концепції наведено нормативно-правову базу (стратегічні документи у сфері національної безпеки, на підставі вимог яких вона сформована), окреслено стан освітньої підготовки персоналу в Державній прикордонній службі України та проблеми, що потребують розв’язання. Концепція містить шляхи і способи розв’язання проблем, мету, строки й очікувані результати її реалізації, прогноз впливу на ключові аспекти діяльності зацікавлених сторін. У Концепції окреслено питання використання фінансових ресурсів для її реалізації. Концепція сформована на основі законів України в галузі освіти та національної безпеки, указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Статутів Збройних Сил України. Для її обґрунтування враховані сучасні тенденції розвитку освіти і військової освіти в Україні. В основу Концепції покладено такі базові положення: підготовка військовослужбовців Державної прикордонної служби України відбувається на основі професіоналізації військової освіти згідно зі стандартами НАТО, гармонізації співвідношення складових військової освіти та уніфікованих програм підготовки персоналу прикордонних служб країн ЄС; удосконалення системи курсової підготовки офіцерського, сержантського та старшинського складу, у тому числі на курсах лідерства, передбачає оптимізацію переліку та змісту курсів підвищення кваліфікації; удосконалення освітнього процесу в закладах освіти ДПСУ здійснюється в межах державних стандартів освіти. Реалізація Концепції може забезпечити досягнення візії сил оборони зразка 2030 року.

Біографії авторів

Сергій СЕРДЮК, Адміністрація Державної прикордонної служби України

кандидат педагогічних наук, заступник Голови Державної прикордонної служби України

Олег БОРОВИК, Адміністрація Державної прикордонної служби України

доктор технічних наук, професор, заступник начальника відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної підготовки Департаменту персоналу

Посилання

Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 533. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.01.2022).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31, Ст. 241. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 12.01.2022).

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208.

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004.

Про професійну (професійно-технічну) освіту : Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 32. Ст. 215.

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 687-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 12.01.2022).

Статути Збройних Сил України. Затверджені Законами України від 24.03.1999 № 548–XIV, № 551–XIV; № 550–XIV; № 549–XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text (дата звернення: 12.01.2022)

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019. № 800. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 02.01.2022).

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osvitiv-ukraini-02-10-2020.pdf. (дата звернення: 05.01.2022).

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки : Закон України від 17.12.2021 № 1986-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text (дата звернення: 08.01.2022).

Левадний І. А., Фігура О. В., Боровик О. В. Стан та актуальні проблеми освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. Хмельницький : НАДПСУ. № 28(1), частина 1. С. 105–127. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk (дата звернення: 16.02.2022).

Сердюк С. І., Луцький О. Л., Боровик О. В. Шляхи та способи розв’язання актуальних проблем освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. Хмельницький : НАДПСУ. № 28(1), частина 1. С. 194–221. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk (дата звернення: 16.02.2022).

Васильчук І. І., Коваль Б. М., Боровик О. В. Нормативно-правові і технологічні засади вдосконалення освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. Хмельницький : НАДПСУ. № 28(1), частина 1. С. 5–19. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk (дата звернення: 16.02.2022).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Administratsiiu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy” № 533 [On Approval of the Regulation on the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine activity no. 533]. (2014, November 16). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF#Text (accessed 16 January 2022). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy” № 2469-VIII [Law of Ukraine about the National Security of Ukraine activity no. 2469-VIII]. (2018, June 21). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 31, arc. 241. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 12 January 2022). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy” № 661-IV [Law of Ukraine about the State Border Guard Service of Ukraine activity no. № 661-IV]. (2003, April 3). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainu, no. 27. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro oboronu Ukrainy” № 1932-XII [Law of Ukraine about the defense of Ukraine activity no. № 1932-XII]. (1991, December 6). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainu, no. 9. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” № 1556-VII [Law of Ukraine about the higher education activity no. 1556-VII]. (2014, July 1). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainu, no. 37-38. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro profesiinu (profesiino-tekhnichnu) osvitu” № 103/98-VR [Law of Ukraine about the professional (vocational) education activity no. 103/98-VR]. (1998, February 10). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 32, arc. 215. [in Ukrainian]

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro skhvalennia Stratehii intehrovanoho upravlinnia kordonamy na period do 2025 roku” № 687-r. [On Approval of the Integrated Border Management Strategy for the period until 2025 activity no. 687-r.]. (2019, July 24). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text (accessed 12 January 2022). [in Ukrainian]

Statuty Zbroinykh Syl Ukrainy [Statutes of the Armed Forces of Ukraine]. (1999, March 23). Zatverdzheni Zakonamy Ukrainy activity no. 548–XIV, no. 551– XIV; no. 550–XIV; no. 549–XIV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text (accessed 12 January 2022). [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro deiaki pytannia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv” № 800 [Decree of the Cabinet Ministry of Ukraine about some Issues of professional development of pedagogical and scientific staff activity no. 800]. (2019, August 21). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text (accessed 2 January 2022). [in Ukrainian]

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021–2031 roky [Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2021–2031]. (2020). Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (accessed 5 January 2022). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo viiskovoi osvity ta nauky” № 1986-IX [Law of Ukraine about the amendments to some laws of Ukraine on military education and science activity no. 1986-IX]. (2021, December 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text (accessed 8 January 2022). [in Ukrainian]

Levadnyy I., Fihura O., Borovyk O. (2022). Stan ta aktualni problemy osvitnoyi pidhotovky personalu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v konteksti transformatsiyi viyskovoyi osvity [Status and current issues of educational training of personnel of the State Border Guard Service of Ukraine in the context of the transformation of military education]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. Khmelnitskiy : NADPSU, no. 28, part 1. Retrieved from: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk. [in Ukrainian]

Serdyuk S., Lutskiy O., Borovyk O. (2022). Shlyakhy ta sposoby rozvyazannya aktualnykh problem osvitnoyi pidhotovky personalu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v konteksti transformatsiyi viys’kovoyi osvity [Ways and methods of solving current problems of educational training of the State Border Guard Service of Ukraine in the context of the transformation of military education] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. Khmelnitskiy : NADPSU, no. 28, part 1. Retrieved from: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk. [in Ukrainian]

Vasylchuk I., Koval B., Borovyk O. (2022). Normatyvno-pravovi i tekhnolohichni zasady udoskonalennya osvitnoyi pidhotovky personalu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v konteksti transformatsiyi viyskovoyi osvity. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. Khmelnitskiy : NADPSU, no. 28, part 1. Retrieved from: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
СЕРДЮКС., & БОРОВИКО. (2022). КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 166-192. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.984
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають