МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

  • Олександр ТОРІЧНИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6989-9603
Ключові слова: методика, формування, військово-спеціальна компетентність, майбутні офіцери-прикордонники, неперервна освіта

Анотація

У статті розкрито методику організації формування військово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі неперервної освіти в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, які навчаються за спеціальностями “Безпека державного кордону” і “Право” за першим (бакалаврським) рівнем підготовки вищої освіти, а також характеристику результатів експериментального дослідження. Особливу увагу приділено проведенню формувального експерименту, який надав можливість реалізувати керований та цілеспрямований вплив на процес формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників; перевірити ефективність педагогічної системи формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі неперервної освіти; реалізувати розроблену методику формування військово-спеціальної компетентності курсантів НАДПСУ. При формуванні військово-спеціальної компетентності робився вагомий акцент на розробку науково-методичного семінару для підготовки викладацького складу до використання методів активного навчання, інформаційно-комунікаційних технологій та застосування акмеологічного підходу під час формування у курсантів військово-спеціальної компетентності. Науково-методичний семінар надав змогу викладачам творчо усвідомити педагогічну теорію і сформувати необхідні вміння щодо використання теоретичних знань у своїй професійній діяльності. Формування теоретичної бази відбувалося через використання проблемних лекцій, практичні вміння формувалися у процесі навчальних ділових ігор, що містили дискусії та проблемні і рольові ситуації, а також під час проведення занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та методів активного навчання. Результативність формування показників військово-спеціальної компетентності детерміновано педагогічними впливами, які були застосовані під час упровадження педагогічної системи формування у майбутніх офіцерів-прикордонників військово-спеціальної компетентності.

Біографія автора

Олександр ТОРІЧНИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Будник С. М. Професійне становлення як найважливіший етап соціалізації майбутнього офіцера-прикордонника. Збірник наукових праць НАДПСУ. Серія : Педагогічні та психологічні науки. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2009. № 53. С. 113–117.

Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллинн : Валгус, 1980. 334 с.

Блінов О. А. Вплив стрес-факторів діяльності на військовослужбовців. Вісник НАОУ. Київ : Міленіум, 2006. Вип. 2. С. 118–124.

Ластовець І. В. Психологічні чинники, що перешкоджають гармонійному розвитку особистості курсанта ВНЗ МВС України. Вісник Національного університету оборони України. Київ : НУОУ, 2014. № 3(40). С. 248–254.

Миронець С. М. До проблеми психологічної адаптації фахівців зведених рятувальних загонів. Проблеми екстремальної та кризової психології. Зб. наук. праць. Харків : НУЦЗУ, 2010. Вип. 8. С. 18–25


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Budnyk S. M. (2009). Profesiine stanovlennia yak naivazhlyvishyi etap sotsializatsii maibutniogo ofitsera-prykordonnyka [Professional formation as the most significant stage of socialization of future border guard officer]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Khmelnitskiy : NADPSU, no. 51, pp. 113–117. [in Ukrainian]

Kyverialg A. A. (1980). Metody issledovaniya v professionalnoi pedagogike [Methods of research in professional pedagogics]. Tallinn : Valgus. [in Russian]

Blinov O. A. (2006). Vplyv stres-faktoriv diialnosti na viiskovosluzhbovtsiv [Influence of stress-factors on military personnel]. Visnyk NAOU. Kyiv : Milenium, no. 2, pp. 118–124. [in Ukrainian]

Lastovets I. V. (2014). Psykholohichni chynnyky, shcho pereshkodzhayut harmoniynomu rozvytku osobystosti kursanta VNZ MVS Ukrayiny [Psychological factors that prevent the harmonious development of the personality of a cadet of a higher education institution of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrayiny. Kyiv : NUOU, no. 3(40), pp. 248–254. [in Ukrainian]

Myronecz S. M. (2010). Do problemy psykhologichnoi adaptatsii fakhivtsiv zvedenykh ryatuvalnykh zagoniv [The problem of psychological adaptation of specialists of the combined rescue units]. Problemy ekstremalnoi ta kryzovoi psykhologii : zbirnyk nauk. prats. Kharkiv : NUCzZU, no. 8, pp. 18–25. [in Ukrainian].

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
ТОРІЧНИЙО. (2022). МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 193-212. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.985
Розділ
Статті