ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: КАДРОВИЙ АСПЕКТ

  • Олег ФІГУРА Адміністрація Державної прикордонної служби України https://orcid.org/0000-0002-2802-0877
  • Олег БОРОВИК Адміністрація Державної прикордонної служби України https://orcid.org/0000-0003-3691-662X
  • Віктор ПОЛЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1737-7093
  • Микола МАЛАНЧІЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5951-5020
Ключові слова: освітня підготовка персоналу, трансформація військової освіти, концепція, перспективна модель, оцінка ефективності, Державна прикордонна служба України, кадровий аспект

Анотація

У статті здійснено оцінку можливості ефективної реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України з точки зору кадрових аспектів. Проведено порівняння діючої і перспективної моделей освітньої підготовки фахівців у ДПСУ за показниками: необхідна кількість науково-педагогічного складу; фаховий рівень підготовки НПС; рівень іншомовної підготовки НПС. Порівняльна оцінка дозволила сформулювати проблеми професійного характеру щодо можливості забезпечення реалізації перспективних моделей у кадровому відношенні, а також спрогнозувати можливі шляхи їх вирішення. До проблем професійного характеру віднесено відсутність необхідної кількості підготовленого НПС для змістової реалізації оновлених освітніх програм і реалізації лідерських курсів англійською мовою. Можливі шляхи вирішення проблем професійного характеру стосуються використання внутрішнього потенціалу відомчого вищого військового навчального закладу та взаємодії із закладами освіти сектору безпеки і оборони України, а також закордонними партнерами. Коректність висновків і пропозицій щодо проблем кадрового характеру та можливих шляхів їх вирішення для ефективної реалізації перспективних моделей підтверджена результатами емпіричних досліджень, проведених у відомчому ВВНЗ. Обґрунтовано, що реалізація перспективної моделі підготовки офіцерів тактичного та оперативного рівня у відомчому ВВНЗ потребує створення цілісної і комплексної системи підготовки НПС до викладання на лідерських курсах, а також те, що НПС потенційно спроможний реалізувати завдання з впровадження стандартів НАТО в освітній процес. Проведена оцінка ефективності реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу ДПСУ з точки зору кадрових аспектів сприяє прийняттю рішення щодо доцільності реалізації запропонованих моделей.

Біографії авторів

Олег ФІГУРА, Адміністрація Державної прикордонної служби України

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник управління професійної підготовки Департаменту персоналу

Олег БОРОВИК, Адміністрація Державної прикордонної служби України

доктор технічних наук, професор, заступник начальника відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної підготовки Департаменту персоналу

Віктор ПОЛЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу

Микола МАЛАНЧІЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор наук державного управління, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 08.01.2022).

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31, Ст. 241. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 08.01.2022).

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки : Закон України від 17.12.2021 № 1986-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text (дата звернення: 08.01.2022)

Сердюк С. І., Луцький О. Л., Боровик О. В. Шляхи та способи розв’язання актуальних проблем освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. Хмельницький : НАДПСУ, 2022. № 28(1), частина 1. С. 194–221. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk.

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2021 № 365. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.01.2022).

Мудрак Ю. М. Імплементація стандартів НАТО у Збройних Силах України. Воєнна безпека та воєнна політика держави. 2020. №2 (69). 7. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 № 661-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text.

Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад›юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2002-%D0%BF#Text.

Україна першою серед держав-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства Україна-НАТО. URL: https://www.mil.gov.ua/news/2021/05/29/ukraina-pershoyu-sered-derzhav-partneriv-nato-otrimaeonovlenij-paket-czilej-partnerstva-ukraina-nato/.

Балендр A. В. Досвід запровадження курсів інтенсивного вивчення англійської мови в Національній академії Державної прикордонної служби України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Випуск 4.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ukaz Prezydenta Ukrayiny Pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 14 veresnya 2020 roku “Pro Stratehiyu natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny” № 392/2020 [Decree of the President of Ukraine about the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the National Security Strategy of Ukraine” activity no. 392/2020]. (2020, September 14). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (accessed 8 January 2022). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy” № 2469-VIII [Law of Ukraine about the National Security of Ukraine activity no. 2469-VIII]. (2018, June 21). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 31, arc. 241. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 8 January 2022). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo viiskovoi osvity ta nauky” № 1986-IX [Law of Ukraine about the amendments to some laws of Ukraine on military education and science activity no. 1986-IX]. (2021, December 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text (accessed 8 January 2022). [in Ukrainian]

Serdyuk S., Lutskiy O., Borovyk O. (2022). Shlyakhy ta sposoby rozvyazannya aktualnykh problem osvitnoyi pidhotovky personalu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v konteksti transformatsiyi viysʹkovoyi osvity [Ways and methods of solving current problems of educational training of the State Border Guard Service of Ukraine in the context of the transformation of military education] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. Khmelnitskiy : NADPSU, no. 28, part 1. Retrieved from: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk. [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Litsenziyni umovy provadzhennya osvitnoyi diyalnosti” № 1187 [Resolution of the Cabinet of Ministers ofUkrai ne about the licensing conditions for educational activities activity no. 1187]. (2015, December 30). Amended by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 24.12.2021 № 365. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text. [in Ukrainian]

Mudrak Y. M. (2020). Implementatsiya standartiv NATO u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny [Implementation of NATO standards in the Armed Forces of Ukraine]. Military security and military policy of the state, no. 2 (69). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy” № 661-IV [Law of Ukraine about the State Border Guard Service of Ukraine activity no. № 661-IV]. (2003, April 3). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainu, no. 27. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text. [in Ukrainian]

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zatverdzhennya normatyviv chyselnosti studentiv (kursantiv), aspirantiv (adyunktiv), doktorantiv, zdobuvachiv naukovoho stupenya kandydata nauk, slukhachiv, interniv, klinichnykh ordynatoriv na odnu shtatnu posadu naukovo-pedahohichnoho pratsivnyka u vyshchykhnavchal nykh zakladakh III i IV rivnya akredytatsiyi ta vyshchykh navchalnykh zakladakh pislyadyplomnoyi osvity derzhavnoyi formy vlasnosti” № 1134 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine about the approval of standards for the number of students (cadets), graduate students (adjuncts), doctoral students, candidates for the degree of Candidate of Sciences, students, interns, clinical residents for one full-time position of research and teaching staff in higher educational institutions of III and IV level of accreditation and higher educational institutions of postgraduate education of the state form of ownership activity no. 1134]. (2002, August 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2002-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Ukrayina pershoyu sered derzhav-partneriv NATO otrymaye onovlenyy paket Tsiley partnerstva Ukrayina-NATO [Ukraine will be the first NATO member to receive an updated package of NATO-Ukraine Partnership Goals]. (2021). Retrieved from: https://www.mil.gov.ua/news/2021/05/29/ukraina-pershoyu-sered-derzhav-partneriv-nato-otrimae-onovlenij-paket-czilej-partnerstva-ukraina-nato/. [in Ukrainian]

Balendr A. (2013). Dosvid zaprovadzhennya kursiv intensyvnoho vyvchennya anhliyskoyi movy v Natsionalniy akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny [Experience in introducing intensive English language courses at the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, vol. 4. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
ФІГУРАО., БОРОВИКО., ПОЛЮКВ., & МАЛАНЧІЙМ. (2022). ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: КАДРОВИЙ АСПЕКТ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 213-229. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.986
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають