УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ

Ключові слова: управління, дослідницька діяльність, креативне мислення, формування, критерії й показники, рівні сформованості креативного мислення, Нова українська школа

Анотація

У статті акцентовано на тому, що серед актуальних і перспективних проблем сучасної педагогічної науки особливого значення набуває необхідність формування креативного мислення учнів Нової української школи в ході їхньої дослідницької діяльності. Орієнтуючись на психологічні теорії творчості та інтелекту, автори обґрунтовують нагальну потребу в принципових змінах професійної діяльності учителів початкової школи, що зумовлено впливом новітніх моделей, інструментів і послуг в контексті реформування початкової освіти. Це потребує не лише переосмислення нової парадигми початкової освіти, але й упровадження управлінського підходу в професійну діяльність учителя, яким останнім часом нехтують. Тому мета статті полягає у презентації результатів експериментальної роботи з управління дослідницькою діяльністю учнів Нової української школи як основи формування в них креативного мислення. Проведено аналіз ключових понять “креативне мислення” і “дослідницька діяльність”, визначено структуру креативного мислення учнів Нової української школи. Представлені результати експериментальної роботи презентують фактологічні дані діагностики рівнів сформованості креативного мислення учнів Нової української школи. Виявлено вплив дослідницької діяльності та управління нею збоку вчителя, що сприятимуть більш ефективному формуванню креативного мислення учнів Нової української школи відповідно до глобалізаційних змін в освітній сфері, інтеграції вітчизняної освіти в європейський освітній простір, соціальних трансформацій на шляху до науково-технічного прогресу. Подальші розвідки у цьому напрямі пов’язані з підготовкою асистентів учителів початкової школи до управління дослідницькою діяльністю молодших школярів. Також потребують удосконалення методи і засоби фахової підготовки асистентів учителів початкової школи до формування критичного мислення в учнів, які навчаються в інклюзивних класах.

Біографії авторів

Валентина ШПАК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри початкової освіти

Тетяна НІНОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри початкової освіти

Посилання

Лиходєєва Г. В. Навчально-дослідницькі уміння та дослідницька діяльність учнів у психолого-педагогічній літературі. URL: http://dm.inf.ua/_27/89-94%2027_2007.pdf (дата звернення: 04.01.2022).

Особливості організації дослідницької діяльності учнів у сучасному закладі освіти : матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції. КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради”. Черкаси, 2018. 103 с.

Лалак Н. В., Бурч І. М. Навчально-дослідницька діяльність молодших школярів : теоретичний аспект. Молодь і ринок. 2018. № 3 (158). С. 92‒97.

Мартинюк Л. Становлення творчої особистості молодшого школяра. Початкова школа. 2002. № 10. С. 2‒4.

Guilford Joy Paul. Creative talents: their nature uses and development paperback. New York. : Bearly Limited, 1986. 139 р.

Guilford Joy Paul. Cognitive psychology with a frame of reference. Edits Pub., 1979. 173 р.

Gardner H. Creating minds. New York : Basic Books, 1993.

Torrance E. P. Guiding creative talent. Englewood Cloffs. New York. : PrenticeHall, 1962. 278 p.

Torrance E. P. Gifted and talented children in the regular classroom paperback. New York : Bearly Limited, 1998. 85 p.

Ruggiero Vincent Ryan. The art of thinking: a guide to critical and creative thought. Cambridge : Harper & Row, 1984. 228 p.

Creative diversity. How German universities are making good use of the Bologna Process / German rector’s conference (HRK); [ed.-in-chief: Dr. Peter A. Zervakis ; auth.: Kilian Kirchgeßner]. Bonn : [s. n.], 2010. 82 p.

Matt H. Evans. Recognizing the Eight Creative Talents. URL: https://exinfm.com/board/creating_creativity_02.htm (дата звернення: 10.01.2022).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Likhodeeva G. V. (2007). Navchalno-doslidnytski uminnya ta doslidnytska diyalnist uchniv u psykholoho-pedahohichniy literaturi [Educational research skills and research activities of students in psychological and pedagogical literature]. Retrieved from: http://dm.inf.ua/_27/89-94%2027_2007.pdf (accessed 4 January 2022). [in Ukrainian]

Osoblyvosti orhanizatsiyi doslidnytskoyi diyalnosti uchniv u suchasnomu zakladi osvity [Features of the organization of research activities of students in a modern educational institution]. Proceedings of the “Cherkaskyy oblasnyy instytut pislyadyplomnoyi osvity pedahohichnykh pratsivnykiv Cherkaskoyi oblasnoyi rady” : materialy oblasnoyi naukovo-praktychnoyi Internet-konferentsiyi. (2018). Cherkasy, 103 p. [in Ukrainian]

Lalak N. V., Burch I. M. (2018). Navchalno-doslidnytska diyalnist molodshykh shkolyariv: teoretychnyy aspect [Educational and research activities of junior schoolchildren: theoretical aspect]. Molod i rynok, no. 3 (158), pp. 92‒97. [in Ukrainian]

Martyniuk L. (2002). Stanovlennya tvorchoyi osobystosti molodshoho shkolyara [Formation of the creative personality of a junior schoolchild]. Pochatkova shkola, no. 10, p. 2‒4. [in Ukrainian]

Guilford Joy Paul. (1986). Creative talents: their nature uses and development paperback. New York : Bearly Limited. [in English]

Guilford Joy Paul. (1979). Cognitive psychology with a frame of reference. Edits Pub. [in English]

Gardner H. (1993). Creating minds. New York : Basic Books. [in English]

Torrance E. P. (1962). Guiding creative talent. Englewood Cloffs. New York : Prentice-Hall. [in English]

Torrance E. P. (1998). Gifted and talented children in the regular classroom paperback. New York : Bearly Limited. [in English]

Ruggiero Vincent Ryan (1984). The art of thinking: a guide to critical and creative thought. Cambridge : Harper & Row. [in English]

Creative diversity. How German universities are making good use of the Bologna Process. German rector’s conference. (2010). Bonn. [in English]

Matt H. Evans. (2002). Recognizing the Eight Creative Talents. Retrieved from: https://exinfm.com/board/creating_creativity_02.htm (accessed 10 January 2022). [in English]

Опубліковано
2022-05-17
Як цитувати
ШПАКВ., & НІНОВАТ. (2022). УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 230-250. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.987
Розділ
Статті