ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ НАВИЧОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ВПЛИВУ

  • Світлана ШУМОВЕЦЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5419-1576
Ключові слова: інтерактивні технології, технології дискусійного навчання, технології аналізу ситуацій та навчання у співробітництві, технології фасилітаційного навчання, офіцер-прикордонник, інформаційний вплив, інформація

Анотація

У статті розкрито особливості використання інтерактивних технологій для формування у майбутніх офіцерів-прикордонників навичок медіаграмотності та протидії негативному інформаційному впливу. Детально висвітлено сутність пропаганди як специфічної комунікативної технології, масового впливу з метою зміни поведінки аудиторії, на яку вони спрямовані. З’ясовано, що актуальність теми зумовлена тим, що сьогодні, в умовах інформаційного суспільства та засилля ворожих інформаційних впливів, важливого значення набуває уміння кожного офіцера-прикордонника належним чином орієнтуватися в інформаційних потоках, відрізняти потрібну інформацію від непотрібної, достовірну від недостовірної, перевірену від неперевіреної, маніпулятивні чи пропагандистські інформаційні вкиди у медіа. Майбутні захисники кордону повинні вміти відрізняти факти від суджень, правдиву інформацію від брехливої чи маніпулятивної, тобто мати високий рівень медіаграмотності – уміння аналізувати та оцінювати медіа, критично аналізувати медіатексти, розрізняти маніпуляції та неправдиві (фейкові) повідомлення. Доведено, що в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників потребує посиленої уваги вивчення особливостей ворожого інформаційного впливу, методів російської пропаганди під час російсько-української війни 2014–2021 років. Переваги інтерактивного навчання для вивчення пропаганди та негативного інформаційного впливу полягають у більшій ефективності навчальної діяльності курсантів. Інтерактивне навчання забезпечує спільний процес пізнання, здобуття знань, умінь, навичок за допомогою спільної діяльності, діалогу та полілогу. Для вивчення ворожої пропаганди слід використовувати такі технології інтерактивного навчання, як технології дискусійного навчання (діалог, бесіди, диспути чи дискусії), технології аналізу ситуацій та навчання у співробітництві, технології фасилітаційного навчання та ін. Вивчення проблематики використання інтерактивних технологій для розвитку в майбутніх офіцерів-прикордонників медіаграмотності та навичок протидії ворожій пропаганді має важливе значення для організації вивчення майбутніми офіцерами-прикордонниками навчальних дисциплін “Морально-психологічне забезпечення” та “Протидія негативному інформаційному впливу”. У такий спосіб курсанти можуть поглибити знання про теоретичні підходи до проблеми протидії негативному інформаційному впливу, вивчити основні механізми та закономірності інформаційно-психологічних впливів, оволодіти знаннями про засоби протидії ворожій пропаганді.

Біографія автора

Світлана ШУМОВЕЦЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Давидюк М. Як працює путінська пропаганда. Київ : Смолоскип, 2016. 200 с.

Компанцева Л. Ф., Окульшин О. В., Гай М. О. Стратегічні комунікації для фахівців сектору безпеки і оборони : практичний порадник / за заг. ред. Л. Ф. Компанцевої. Київ : НАСБУ, 2019. 212 с.

Куляс І. Як розпізнати пропаганду у ЗМІ / за заг. ред. Н. Лигачової, О. Довженка. Київ, 2018. 40 с.

Померанцев П. Це не пропаганда. Київ : Yaraboo Publishing, 2020. 288 с.

Почепцов Г. Г. Когнитивные войны в соцмедиа, массовой культуре и массовых коммуникациях. Харків : Фоліо, 2019. 314 с.

Почепцов Г. Г. Пропаганда 2.0. Харків : Фоліо, 2018. 796 с.

Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2015. 497 с.

Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії : монографія / О. Акульшин, О. Заруба, Л. Компанцева, С. Кудінов, Н. Слухай, О. Снитко. Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. 236 с.

Інформаційно-психологічні операції: планування, протидія, технології : монографія / Г. В. Певцов, С. В Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський. Xарків : ДІСА ПЛЮС, 2020. 252 с.

Бешок Т. В. Інноваційні технології формування медіаграмотності у майбутніх учителів початкових класів. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 22(1). С. 92–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(1)__22 (дата звернення: 02.02.2022).

Богомаз О. Ю. Формування медіакомпетентності та критичної медіаграмотності у майбутніх учителів суспільних предметів: психолого-педагогічний аспект. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Вип. 79(1). С. 42–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_79(1)__10 (дата звернення: 02.02.2022).

Волошко Г. В. Сучасні виклики інформаційного суспільства в аспекті формування медіаграмотності майбутніх педагогів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 9. С. 3–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_9_3 (дата звернення: 02.02.2022).

Дегтярьова Г. Питання формування медіаграмотності: подолання стереотипів. Український інформаційний простір. 2019. № 2. С. 195–206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrinfsp_2019_2_16 (дата звернення: 02.02.2022).

Кравченко О. Педагогічні умови формування медіаграмотності майбутніх вчителів у сучасних закладах вищої освіти: обґрунтування проблеми. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 31(3). С. 270–275. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_31(3)__44 (дата звернення: 02.02.2022).

Павленко І. Г., Курліщук І. І. Формування медіаграмотності студентів в освітньому процесі вищого навчального закладу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. Вип. 61. С. 227–231. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2018_61_58 (дата звернення: 02.02.2022).

Черниш О. А. Роль засобів масової інформації у формуванні медіаграмотності особистості в контексті інформаційної війни. Education and pedagogical sciences. 2020. № 3. С. 11–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2020_3_4 (дата звернення: 02.02.2022).

Сунь Дзи. Мистецтво війни. Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. 112 с.

Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ : Наук. думка, 2002. 680 с.

Taylor P. M. Munitions of the mind. A history of propaganda from the ancient world to the present day. Manchester : Manchester University Press, 2003. 360 р.

Jowett J. C., O’Donnell V. Propaganda and persuasion. Los Angeles, London etc. : Montana State University, 1992. 426 p.

Волкова Н. В. Інтерактивні технології навчання у вищій школі. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 “Про Доктрину інформаційної безпеки України” : Указ Президента України від 28,12.2021 № 685/2021. URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 29.12.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Beshok T. V. (2020). Innovatsiini tekhnolohii formuvannia mediahramotnosti u maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Innovative technologies for the formation of media literacy among the future primary school teachers]. Innovatsiina pedahohika, vol. 22(1), pp. 92–96. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(1)__22 (accessed 2 February 2022). [in Ukrainian]

Bohomaz O. Yu. (2021). Formuvannia mediakompetentnosti ta krytychnoi mediahramotnosti u maibutnikh uchyteliv suspilnykh predmetiv: psykholoho-pedahohichnyi aspect [Formation of media awareness and critical media literacy among the future teachers of social subjects: psychological and pedagogical aspect]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5 : Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy, vol. 79(1), pp. 42–46. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_79(1)__10 (accessed 2 February 2022). [in Ukrainian]

Voloshko H. V. (2015). Suchasni vyklyky informatsiinoho suspilstva v aspekti formuvannia mediahramotnosti maibutnikh pedahohiv [Modern challenges of the information society in terms of the formation of media literacy among thefuture teachers]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, no. 9, pp. 3–12. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_9_3 (accessed 2 February 2022). [in Ukrainian]

Volkova N. V. (2018). Interaktyvni tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli [Interactive technologies of learning in higher school]. Dnipro : Universytet imeni Alfreda Nobelia. [in Ukrainian]

Akulshyn O. et. al. (2018). Hibrydna viina: tekhnolohii suhestii ta kontrsuhestii: monohrafiia [Hybrid war: technologies of suggestion and countersuggestion]. Kyiv : Nats. akad. SBU. [in Ukrainian]

Davydiuk M. (2016). Yak pratsiuie putinska propahanda [How Putin’s propaganda works]. Kyiv : Smoloskyp. [in Ukrainian]

Dehtiarova H. (2019). Pytannia formuvannia mediahramotnosti: podolannia stereotypiv [Issues of media literacy formation: overcoming stereotypes]. Ukrainskyi informatsiinyi prostir, no. 2, pp. 195–206. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrinfsp_2019_2_16 (accessed 2 February 2022). [in Ukrainian]

Pevtsov H. V. et. al. (2020). Informatsiino-psykholohichni operatsii: planuvannia, protydiia, tekhnolohii [Information and psychological operations: planning, counteraction, technologies]. Xarkiv : DISA PLIuS. [in Ukrainian]

Kompantseva L. F. et. al. (2019). Stratehichni komunikatsii dlia fakhivtsiv sektoru bezpeky i oborony [Strategic communications for professionals in the security and defense sectors]. Kyiv : NASBU. [in Ukrainian]

Kravchenko O. (2020). Pedahohichni umovy formuvannia mediahramotnosti maibutnikh vchyteliv u suchasnykh zakladakh vyshchoi osvity: obgruntuvannia problemy [Pedagogical conditions for the formation of media literacy of future teachers in modern higher educational establishments: substantiation of the problem]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk, vol. 31(3), pp. 270–275. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_31(3)__44 (accessed 2 February 2022). [in Ukrainian]

Kulias I. (2018). Yak rozpiznaty propahandu u ZMI [How to recognize propaganda in the media]. Kyiv. [in Ukrainian]

Pavlenko I. H., Kurlishchuk I. I. (2018). Formuvannia mediahramotnosti studentiv v osvitnomu protsesi vyshchoho navchalnoho zakladu [Formation of media literacy among the students in the educational process of the higher educational establishment]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy, vol. 61, pp. 227–231. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2018_61_58 (accessed 2 February 2022). [in Ukrainian]

Pomerantsev P. (2020). Tse ne propahanda [This is not propaganda]. Kyiv : Yaraboo. [in Ukrainian]

Pocheptsov H. H. (2019). Kohnytyvnue voinu v sotsmedya, massovoi kulture y massovukh kommunykatsyiakh [Cognitive wars in social media, mass culture and mass communications]. Kharkiv : Folio. [in Ukrainian]

Pocheptsov H. H. (2018). Propahanda 2.0 [Propaganda 2.0]. Kharkiv : Folio. [in Ukrainian]

Pocheptsov H. (2015). Suchasni informatsiini viiny [Modern information wars]. Kyiv : Kyievo-Mohylianska akademiia. [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 29 hrudnia 2016 roku “Pro Doktrynu informatsiinoi bezpeky Ukrainy” № 685/2021 [Decree of president of Ukraine about the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the Doctrine of Information Security of Ukraine” activity no. 685/2021]. (2021,D ecember 28). Retrieved from: zakon.rada.gov.ua (accessed 2 February 2022). [in Ukrainian]

Morozov S. M., Shkaraputa L. M. (2002). Slovnyk inshomovnykh sliv [Foreign vocabulary]. Kyiv : Nauk. dumka. [in Ukrainian]

Sun Dzy (2021). Mystetstvo viiny [The art of war]. Lviv : Staruy Lev. [in Ukrainian]

Chernysh O. A. (2020). Rol zasobiv masovoi informatsii u formuvanni mediahramotnosti osobystosti v konteksti informatsiinoi viiny [The role of the media in the formation of individual media literacy in the context of the information war]. Education and pedagogical sciences, no. 3, pp. 11–19. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OsDon_2020_3_4. [in Ukrainian]

Taylor P. M. (2003). Munitions of the mind. A history of propaganda from the ancient world to the present day. Manchester : Manchester University. [in English]

Jowett J. C., O’Donnell V. (1992). Propaganda and persuasion. Los Angeles, London, etc. : Montana State University. [in English]

Опубліковано
2022-05-17
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають