https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/issue/feed Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки 2022-05-24T10:43:32+00:00 Nataliia Zakharkevych z.nata.p@ukr.net Open Journal Systems <p>Електронне наукове фахове видання, в якому публікуються наукові статті у галузі освітніх, педагогічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації. <br>Журнал внесено до "<a href="https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya">Переліку наукових фахових видань України</a>" (Наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020). <br>Науковому виданню присвоєно <a href="http://nfv.ukrintei.ua/view/5e74cac3e9c40f585f0fdf12">категорію «Б»</a> у галузі педагогічних наук, за спеціальностями – 011, 015.</p> https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/970 ВИПУСК 2022-05-24T10:43:10+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com 2022-05-17T19:58:50+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/971 ТИТУЛ 2022-05-24T10:43:01+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com 2022-05-17T19:59:34+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/972 ЗМІСТ 2022-05-24T10:43:04+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com 2022-05-17T19:59:29+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/973 МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ГРАФІЧНИХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ 2022-05-24T10:43:07+00:00 Сергій БУРБЕЛА sburbela@ukr.net Вікторія БОГУН ganabarviktoria@gmail.com <p>Освітня сфера – одна із перших, яка відчула глобальні зміни у звичному світовому порядку й вжила кардинальних заходів в організації та реалізації своєї діяльності. Йдеться про стрімкий й масовий перехід освітніх інституцій на дистанційні форми навчання. Дистанційне навчання широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та створює за допомогою сучасних навчального матеріалу та спілкування. Як ілюстрація зазначеного – спосіб дистанційного навчання курсантів у розробці графічних оперативно-службових документів. Цей спосіб дистанційного навчання ґрунтується на відомому підході тактико-стройового виду занять, де передача знань і умінь здійснюється послідовною розповіддю (обговоренням), показом та подальшим удосконаленням (використанням при вирішенні практичних завдань). Найбільші труднощі у поясненні нового графічного матеріалу виникають за умови, коли необхідно детально розкрити порядок нанесення умовних знаків й відповідно пояснювальних написів до них. Показ послідовності відображення модульних блоків умовних знаків, які передбачені для використання у Державній прикордонній службі, керівником практичного заняття, передбачений особистим здійсненням з використанням кольорових ручок та офіцерської лінійки на роздрукованому бланку графічного документа. Коли це проводиться в аудиторії, то процес пояснення графічної, візуальної інформації не викликає особливих труднощів, усі процедури зрозумілі та доступні й курсанти мають можливість одночасно відстежувати та переносити ці відомості на свої бланки. Практичне використання сервісів й дистанційна організація навчання показали низку труднощів в організації навчання й формування професійних компетентностей під час розгляду порядку опису обстановки на оперативно-службових документах за допомогою умовних знаків та скорочень. Створення та підтримка сприятливого мікроклімату всередині навчальної групи за рахунок керування пізнавальними і соціальними процесами є однією із завдань викладача.</p> 2022-05-17T19:59:24+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/974 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ 2022-05-24T10:43:32+00:00 Іван ВАСИЛЬЧУК bov_nadpsu@ukr.net Олег БОРОВИК bov_nadpsu@ukr.net Юлія СТЕПАНОВА yulia.sp81@ukr.net Михайло СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ mstrelb@gmail.com <p>У статті проведено оцінку ефективності реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з фінансової точки зору. За результатами проведеного дослідження зроблено такі висновки: загалом реалізація перспективних моделей освітньої підготовки персоналу ДПСУ потребує фінансової підтримки за напрямами навчального, методичного, матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; на даний час стан освітнього забезпечення підготовки персоналу ДПСУ є таким, що за напрямами навчального та методичного забезпечення потреба у фінансовій підтримці реалізації проєкту є номінальною; на сьогодні основна стаття витрат з реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу ДПСУ стосується вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази; фінансова підтримка реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу ДПСУ має бути багатоетапною та систематичною; для ефективної реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу ДПСУ перспективним вбачається залучення міжнародної технічної допомоги, підтримка держав-партнерів у питаннях військової освіти та підготовки військ (сил), удосконалення систем управління, автоматизації, логістичного, медичного та іншого забезпечення, розвитку військово-технічного співробітництва. Зроблено попередню позитивну оцінку можливості та доцільності впровадження перспективних моделей підготовки офіцерів-прикордонників за військовими стандартами, прийнятими у збройних силах держав-членів НАТО.</p> 2022-05-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/975 ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОЄКТНОГО УПРАВЛІННЯ 2022-05-24T10:43:29+00:00 Владислав ВОЛОБУЄВ volobuevvladislavit@gmail.com <p>Статтю присвячено дослідженню актуальності формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проектного управління як наукової проблеми. Обґрунтовано необхідність упровадження сучасних європейських стандартів у систему професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України як складової сектору безпеки та оборони України на засадах ефективних методів підготовки персоналу, у тому числі розвитку управлінських якостей з використанням методик, принципів і стандартів країн-членів НАТО. Визначено, що у Державній прикордонній службі України задля ефективної реалізації своїх функцій прикордонне відомство повинно впроваджувати сучасні новації у сфері трансформації професійної культури на основі доктринальних підходів і принципів управління й контролю, підготовки та освіти, оскільки від ефективності управління державним кордоном загалом залежать безпека держави, розвиток її економіки та людський потенціал, отже, й підготовка персоналу, а особливо офіцерського складу у вищому військовому навчальному закладі, потребує постійного удосконалення та приведення рівня його підготовки у відповідність до вимог сьогодення та стандартів НАТО. Висвітлено особливості внесення змін до існуючої системи професійної підготовки охоронців кордону, спрямованої на формуванняна лежного рівня професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проектного управління як діяльності з планування організації та управління ресурсами, що передбачає успішне досягнення цілей у контексті виконання завдань оперативно-службової діяльності і належний рівень яких забезпечуватиме ефективне виконання визначених завдань та досягнення необхідного результату під час професійної діяльності, з урахування того, що виконання цих завдань може поєднуватися з діяльністю в особливих та екстремальних умовах, пов’язаних з ризиком для життя, обмеженим часом і високим рівнем відповідальності. Визначено поняття професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проектного управління.</p> 2022-05-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/976 КУРСИ ЛІДЕРСТВА ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ У СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ МОДЕЛІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ 2022-05-24T10:42:59+00:00 Олена ВОЙТЮК o.a.voitiuk@gmail.com Ігор БЛОЩИНСЬКИЙ i.bloshch@gmail.com <p>У статті обґрунтовано розроблену структурно-функціональну модель іншомовної професійної підготовки курсантів-прикордонників, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Безпека державного кордону” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національній академії державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. Дана модель включає впровадження програм фахової підготовки офіцерського складу (L-1B та L-1C – курси лідерства офіцерського складу, CCC BL – базовий курс професійної освіти прикордонників) в освітній процес підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників. У статті розглядається зміст цієї моделі, її цілі, блоки та їхні характеристики. Дана структурно-функціональна модель забезпечує впровадження чотирьох освітніх блоків: цільового, змістовного (робочі програми навчальної дисципліни, програми фахової підготовки офіцерів рівнів L-1B, L-1C, CCC BL та факультативний курс вивчення англійської мови), методичного (форми, методи і технології навчання, навчально-матеріальне забезпечення), а також діагностично-результативного блоку.</p> 2022-05-17T20:03:44+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/977 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ЛІДЕРСТВА У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ХОДІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2022-05-24T10:42:57+00:00 Анатолій ГАЛІМОВ galimov-a@ukr.net Юлія СТЕПАНОВА yulia.sp81@ukr.net <p>У статті проведений аналіз сучасного стану та визначені основні напрями формування здатності до лідерства у ході освітнього процесу майбутніми офіцерами-прикордонниками. Успішність професійної діяльності офіцера-прикордонника – керівника прикордонного колективу залежить не тільки від умілого використання ним офіційних владних повноважень, але й від здатності стати лідером колективу. Відомі вітчизняні дослідники виділяють керівництво та лідерство як два явища, властивих організованим спільнотам, називаючи їх найважливішими способами інтеграції й диференціації групової, колективної й масової діяльності та спілкування людей. Зважаючи на те, що і керівництво, і лідерство впливають на рівень виконання прикордонним підрозділом завдань з охорони державного кордону, необхідно, щоб офіцер-керівник був одночасно і керівником, і лідером. Визначено, що лідерство – це поведінкова характеристика офіцера-прикордонника, що забезпечує здійснення владних повноважень, організацію спільної діяльності й регуляцію відносини у прикордонному підрозділі на основі особистісного впливу й ціннісного обміну. Дослідження феномену лідерства має важливе значення для підвищення ефективності виконання завдань з охорони державного кордону підрозділами прикордонної служби. Проблема лідерства є предметом зацікавлення багатьох наук, зокрема політології, політичної психології, соціології, теорії та психології управління. Найвідомішими теоріями лідерства є ситуативна, особистісно-ситуативна, теорія очікування-взаємодії, мотиваційна теорія лідерства, теорія конституентів, теорія обміну й трансактного аналізу. Проведений аналіз показав, що основними компонентами готовності до лідерства майбутніх офіцерів-прикордонників є мотиваційно-особистісний, когнітивно-професійний, процесуально-діяльнісний та емоційно-вольовий. З урахуванням психологічних поглядів на структуру особистості, методологічних трактувань категорії готовності готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до лідерства можна визначити як професійно важливу особистісну властивість, що забезпечує здійснення владних повноважень, організацію спільної діяльності й регуляцію відносин у прикордонному підрозділі на основі особистісного впливу й ціннісного обміну та складається з мотиваційно-особистісного, когнітивно-професійного, процесуально-діяльнісного й емоційно-вольового компонентів. Таке розуміння структури готовності до лідерства дозволяє визначити і основні напрями роботи з формування цієї професійно важливої властивості у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі їхньої фахової підготовки.</p> 2022-05-17T20:04:25+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/978 ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В КОНТЕКСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 2022-05-24T10:42:54+00:00 Олена ГЕВКО gevkoalena@gmail.com Наталія МАКОГОНЧУК nauka.nadpsu@gmail.com <p>У статті проаналізовано основні інноваційні методи викладання навчального предмета “Історія України” в національних вишах в умовах дистанційного навчання. Зокрема актуалізовано на важливості модернізації методики викладання цього навчального предмета і як загальнообов’язкового для усіх здобувачів вищої освіти, і як основного фахового предмета для студентів-істориків. нинішні зміни ставлять перед собою завдання пошуку нових підходів, форм, методів, технологій у цій галузі. Виділено основні принципи інноваційного навчання: навчальний процес – це повноцінна взаємодія двох рівноправних її учасників – студента та викладача; основна мета – це розвиток особистості та мислення кожного студента; мету і завдання розробляють спільно викладач і студенти; позиція викладача спрямована на студента, переважають організаційна і стимулююча функції; демократичний стиль спілкування; у пізнавальній діяльності на перший план висуваються творчі і реконструктивні завдання; основні форми навчання – групова та індивідуальна; залучення до навчання власного досвіду студентів; основа мотивації студентів – досягнення успіху та самореалізації особистості. Наголошено на особливостях застосування навчальних платформ, телекомунікаційних технологій, онлайн курсів, що забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів і студентів. Очевидними перевагами дистанційної освіти є: можливість поєднання роботи і навчання, гнучкий графік, можливість опанування додаткових компетенцій, хобі, курсів, підвищення мотивації у самоосвіті. Недоліками дистанційного навчання під час пандемії є: неможливість доступу до інтернету, технічні проблеми, низький рівень володіння викладачами і студентами інформаційними технологіями, складність засвоєння матеріалу самостійно. Розглянуто популярні платформи (системи) дистанційного навчання zoom, microsoft teams, google classroom та google meet. Майбутні наукові пошуки можливі у напрямі теоретичного обґрунтування важливості застосування міжпредметних зв’язків історії з іншими гуманітарними дисциплінами, зокрема українською мовою, філософією, соціологією.</p> 2022-05-17T20:04:42+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/979 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2022-05-24T10:42:51+00:00 Олександра ІСЛАМОВА a.islamova90@gmail.com <p>Сьогодні змінюється уявлення про те, яким повинен бути сучасний викладач, якими компетентностями має володіти. Сучасна освіта зорієнтована на “вільний розвиток”, творчу ініціативу, самостійність, мобільність майбутніх спеціалістів. Сучасна підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників має бути зорієнтована на перспективи міжнародної співпраці, забезпечення мобільності як викладацького, так і курсантського складу в межах освітньо-наукового простору. Особлива увага зосереджена на дослідженнях напрямів і методів навчання, їх удосконалення і впровадження у навчальний процес прикордонної академії. Одним із таких напрямів, особливо в періоди надзвичайних ситуацій (пандемія COVID-19, воєнний стан), є впровадження технології дистанційного навчання для курсантів прикордонної академії. Позитивний вплив на рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах обмеженої кількості аудиторного навчального часу має організація їх іншомовної підготовки засобами дистанційного навчання. Сучасні програми дистанційного навчання – комплекс синхронних та асинхронних технологій, усі суб’єкти технологічної взаємодії яких активні одночасно або в різний час і співпрацюють за допомогою мережі Інтернет. Елементи та ресурси дистанційного курсу інформаційного середовища Moodle, платформи Google Meet і Zoom надають абсолютні можливості викладачам для формування інформаційно-якісних, динамічних, логічно структурованих практичних занять, проведення модульних робіт.</p> 2022-05-17T20:04:54+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/980 ЩОДО МЕХАНІЗМІВ СЕРТИФІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО 2022-05-24T10:42:49+00:00 Богдан КОВАЛЬ koval10.22@hotmail.com Олег БОРОВИК bov_nadpsu@ukr.net Олег СТАВИЦЬКИЙ ostavik@ukr.net <p>У статті проведено оцінку можливих механізмів сертифікації результатів освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) за стандартами НАТО. Оцінка проведена з урахуванням цілей і умов трансформації військової освіти в Україні. Досліджено питання функціонування центрів сертифікації підготовки за стандартами НАТО у зарубіжних країнах та підготовки персоналу в Україні, а також оцінено особливості функціонування таких центрів за результатами аналізу досвіду участі військовослужбовців ДПСУ у міжнародних навчаннях Rapid Trident. За результатами проведеного дослідження зроблено певні висновки: стандартизація підготовки персоналу в Україні загалом і в ДПСУ зокрема визначається нормативними документами (державними стандартами, стандартами вищої освіти тощо). Рівень відповідності якості освіти стандартам перевіряється під час підсумкової атестації випускників закладів освіти; на даний час існують механізми оцінювання спроможностей підрозділів Збройних Сил України (ЗСУ) діяти сумісно з військовими формуваннями НАТО; теоретично можливим є приєднання ДПСУ до Програми перевірки та зворотнього зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО; Державна прикордонна служба України для оцінювання спроможностей своїх окремих підрозділів діяти спільно з військовими формуваннями НАТО теоретично може сформувати в своєму складі відомчий Центр сертифікації; потребує більш глибокого вивчення питання визначення переліку підрозділів ДПСУ, спроможності яких доцільно оцінювати на предмет можливості діяти разом з військовими формуваннями НАТО, і доцільності такого оцінювання.</p> 2022-05-17T20:05:11+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/981 РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ” 2022-05-24T10:42:46+00:00 Тетяна ПЕПЕЛЬНІЦИНА ptf-2020@ukr.net Світлана ПІДГАЙЧУК svitlankayar@gmail.com <p>У статті наведено аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження. Установлено, що формування творчої активності майбутніх захисників кордону – це складний творчий процес, який ґрунтується на важливих педагогічних принципах (індивідуалізації, саморозвитку, самонавчання й самоосвіти, сприянні розвитку внутрішньої мотивації, цілісності та структурності) і потребує інтенсивного пошуку умов, що спонукали б до розкриття потенційних можливостей особистості курсанта, до творчої активності як у навчальній, так і у професійній діяльності. Наведено аналіз застосування різних активних методів навчання під час викладання дисципліни “Безпека життя і діяльності”. Детально розглянуто такі підходи в різних темах дисципліни та обґрунтовано вплив цих методів на більш повне розкриття творчого потенціалу, інтелектуальних можливостей майбутніх прикордонників. Активні методи навчання роблять процес засвоєння знань цікавим і комфортним. Відмічено особливу роль дослідницького методу, який застосовано в низці практичних та лабораторних робіт з дисципліни. Проаналізовано зв’язок теоретичного матеріалу здос лідженнями, які проводяться в дійсних умовах з конкретними завданнями професійної служби майбутніх прикордонників. Особлива увага надано проблемам, які виникають у процесі засвоєння матеріалу з розділів долікарської допомоги. У роботі наведено сучасний підхід та перспективи для удосконалення викладання цієї теми. Також наголошено, що використання приладів забезпечує формування творчої активності курсантів під час вивчення матеріалу другого модуля дисципліни “Основи фізіології праці та службової безпеки”. Відповідно удосконалення методів викладання пов’язуємо з застосуванням низки сучасних приладів, збільшенням практичної складової у структурі дисципліни, неперервною роботою над професійним рівнем викладачів.</p> 2022-05-17T20:05:30+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/982 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ 2022-05-24T10:42:44+00:00 Лариса РУДЕНКО lararudenko@gmail.com Людмила БОРОВИК blv_nadpsu@ukr.net <p>В умовах культурно-економічної і політичної кризи у суспільстві спостерігається загострення міжособистісних, міжкультурних, міжетнічних стосунків, неузгодженість інтересів особистості та спільноти, зростання конкурентної боротьби в усіх галузях життєдіяльності. Відповідно помітно зростає роль служб соціального захисту населення, надання йому кваліфікованої соціально-психологічної допомоги, що потребує посилення уваги закладів вищої освіти до якісної підготовки майбутніх фахівців цієї сфери, основний зміст професійної діяльності яких полягає у контактуванні з людьми. Зважаючи на це, одним із ключових векторів освітнього процесу в закладі вищої освіти вважаємо формування й розвиток високого рівня комунікативної культури фахівців соціального захисту, зокрема навчання професійної комунікації у конфліктних ситуаціях. У статті розглянуто конфлікт як елемент суспільної взаємодії, що генерує та розвиває тенденції до збалансування сил у певному соціальному середовищі, та закономірний компонент професійної діяльності фахівців соціального захисту; висвітлені конструктивні функції конфлікту, які забезпечують його продуктивність щодо оптимізації міжособистісних взаємин, сприяння самовдосконаленню особистості фахівця і підвищення якості його професійної діяльності. Розкрито сутність раціонально-інтуїтивного методу подолання конфліктів на основі залучення “соціального інтелекту” (Дж. Г. Скотт), яка полягає в дотриманні основних принципів спілкування та здатності застосовувати алгоритм дій для попередження конфліктної ситуації. Висвітлені окремі методичні аспекти підготовки майбутніх фахівців соціального захисту до ефективної професійної комунікації в імовірних конфліктних ситуаціях.</p> 2022-05-17T20:05:44+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/983 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННИХ СЛУЖБ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 2022-05-24T10:42:40+00:00 Олеся СВІНЦІЦЬКА olesia2sv@gmail.com Віталій ТРЕТЬКО tretko@hotmail.com <p>У статті подано визначення поняття професійної комунікативної взаємодії, аналіз досвіду й особливостей підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної комунікативної діяльності у зарубіжних країнах, а також розглянуто методично-педагогічні підходи до підготовки майбутніх фахівців зарубіжними та вітчизняними дослідниками. У сучасних умовах політичного та економічного розвитку України постає проблема ефективної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної комунікативної взаємодії, оскільки адекватне виконання професійних завдань забезпечує ефективний захист державного кордону. З огляду на це, професійна комунікативна взаємодія постає основоположним елементом у процесі професійної підготовки. З’ясовано, що системний та компетентнісний підходи у підготовці майбутніх фахівців є найбільш успішними та дієвими серед зарубіжних країн. Розглянуто досвід та особливості підготовки до професійної комунікативної діяльності майбутніх фахівців США, Республіки Польща та Німеччини. Загальною рисою у процесі підготовки є максимальна взаємодія майбутніх офіцерів із різними державними інститутами і громадськими спільнотами прикордонних регіонів, а також особистісно орієнтований підхід програм до формування професійних вмінь та навичок, що зі свого боку забезпечує якісне виконання службових обов’язків та високий рівень професійної комунікативної взаємодії. З’ясовано, що певні характеристики національної правової системи кожної з розглянутих країн вносять корективи до системи підготовки майбутніх фахівців до професійної комунікативної взаємодії. У США відсутня інституція, аналогічна Державній прикордонній службі України, функції контролю та захисту кордону покладено на Митно-прикордонну службу, яка активно та ефективно співпрацює із Береговою охороною, Департаментом торгівлі, Департаментом транспорту тощо. Прикордонна служба Республіки Польща тісно взаємодіє із Міністерством внутрішніх справ, національної оборони тощо. Особливістю Федеральної прикордонної служби Німеччини є професійна комунікативна взаємодія із приватними організаціями, що добровільно здійснюють контроль та охорону державного кордону. Досвід зарубіжних країн яскраво демонструє застосування системного та компетентнісного підходів, які формують у майбутніх фахівців особистісні ціннісні орієнтири для ефективного виконання професійних завдань. До того ж системність підготовки дозволяє адаптувати навчання до проблемних ситуацій сьогодення. Процес підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників України до професійної комунікативної взаємодії характеризується традиційністю та консервативністю, тому обмін досвідом із зарубіжними країнами стає важливим елементом для модернізації та удосконалення системи підготовки.</p> 2022-05-17T20:05:55+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/984 КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 2022-05-24T10:42:36+00:00 Сергій СЕРДЮК mvi2016@ukr.net Олег БОРОВИК bov_nadpsu@ukr.net <p>У статті представлено проєкт Концепції трансформації освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України. Запропонований варіант Концепції сформовано на основі аналізу системи освітньої підготовки персоналу в Державній прикордонній службі України, чинного варіанта реалізації освітньої підготовки у відомчому вищому військовому навчальному закладі, чинних моделей підготовки здобувачів освіти в навчальних закладах прикор-донного відомства, а також проблем, що потребують розв’язання в кожному з них. У Концепції наведено нормативно-правову базу (стратегічні документи у сфері національної безпеки, на підставі вимог яких вона сформована), окреслено стан освітньої підготовки персоналу в Державній прикордонній службі України та проблеми, що потребують розв’язання. Концепція містить шляхи і способи розв’язання проблем, мету, строки й очікувані результати її реалізації, прогноз впливу на ключові аспекти діяльності зацікавлених сторін. У Концепції окреслено питання використання фінансових ресурсів для її реалізації. Концепція сформована на основі законів України в галузі освіти та національної безпеки, указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Статутів Збройних Сил України. Для її обґрунтування враховані сучасні тенденції розвитку освіти і військової освіти в Україні. В основу Концепції покладено такі базові положення: підготовка військовослужбовців Державної прикордонної служби України відбувається на основі професіоналізації військової освіти згідно зі стандартами НАТО, гармонізації співвідношення складових військової освіти та уніфікованих програм підготовки персоналу прикордонних служб країн ЄС; удосконалення системи курсової підготовки офіцерського, сержантського та старшинського складу, у тому числі на курсах лідерства, передбачає оптимізацію переліку та змісту курсів підвищення кваліфікації; удосконалення освітнього процесу в закладах освіти ДПСУ здійснюється в межах державних стандартів освіти. Реалізація Концепції може забезпечити досягнення візії сил оборони зразка 2030 року.</p> 2022-05-17T20:06:25+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/985 МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ 2022-05-24T10:43:26+00:00 Олександр ТОРІЧНИЙ torichn10@gmail.com <p>У статті розкрито методику організації формування військово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі неперервної освіти в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, які навчаються за спеціальностями “Безпека державного кордону” і “Право” за першим (бакалаврським) рівнем підготовки вищої освіти, а також характеристику результатів експериментального дослідження. Особливу увагу приділено проведенню формувального експерименту, який надав можливість реалізувати керований та цілеспрямований вплив на процес формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників; перевірити ефективність педагогічної системи формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі неперервної освіти; реалізувати розроблену методику формування військово-спеціальної компетентності курсантів НАДПСУ. При формуванні військово-спеціальної компетентності робився вагомий акцент на розробку науково-методичного семінару для підготовки викладацького складу до використання методів активного навчання, інформаційно-комунікаційних технологій та застосування акмеологічного підходу під час формування у курсантів військово-спеціальної компетентності. Науково-методичний семінар надав змогу викладачам творчо усвідомити педагогічну теорію і сформувати необхідні вміння щодо використання теоретичних знань у своїй професійній діяльності. Формування теоретичної бази відбувалося через використання проблемних лекцій, практичні вміння формувалися у процесі навчальних ділових ігор, що містили дискусії та проблемні і рольові ситуації, а також під час проведення занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та методів активного навчання. Результативність формування показників військово-спеціальної компетентності детерміновано педагогічними впливами, які були застосовані під час упровадження педагогічної системи формування у майбутніх офіцерів-прикордонників військово-спеціальної компетентності.</p> 2022-05-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/986 ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: КАДРОВИЙ АСПЕКТ 2022-05-24T10:43:23+00:00 Олег ФІГУРА figura67@ukr.net Олег БОРОВИК bov_nadpsu@ukr.net Віктор ПОЛЮК poluyk@ukr.net Микола МАЛАНЧІЙ mom12111972@gmail.com <p>У статті здійснено оцінку можливості ефективної реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України з точки зору кадрових аспектів. Проведено порівняння діючої і перспективної моделей освітньої підготовки фахівців у ДПСУ за показниками: необхідна кількість науково-педагогічного складу; фаховий рівень підготовки НПС; рівень іншомовної підготовки НПС. Порівняльна оцінка дозволила сформулювати проблеми професійного характеру щодо можливості забезпечення реалізації перспективних моделей у кадровому відношенні, а також спрогнозувати можливі шляхи їх вирішення. До проблем професійного характеру віднесено відсутність необхідної кількості підготовленого НПС для змістової реалізації оновлених освітніх програм і реалізації лідерських курсів англійською мовою. Можливі шляхи вирішення проблем професійного характеру стосуються використання внутрішнього потенціалу відомчого вищого військового навчального закладу та взаємодії із закладами освіти сектору безпеки і оборони України, а також закордонними партнерами. Коректність висновків і пропозицій щодо проблем кадрового характеру та можливих шляхів їх вирішення для ефективної реалізації перспективних моделей підтверджена результатами емпіричних досліджень, проведених у відомчому ВВНЗ. Обґрунтовано, що реалізація перспективної моделі підготовки офіцерів тактичного та оперативного рівня у відомчому ВВНЗ потребує створення цілісної і комплексної системи підготовки НПС до викладання на лідерських курсах, а також те, що НПС потенційно спроможний реалізувати завдання з впровадження стандартів НАТО в освітній процес. Проведена оцінка ефективності реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу ДПСУ з точки зору кадрових аспектів сприяє прийняттю рішення щодо доцільності реалізації запропонованих моделей.</p> 2022-05-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/987 УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ 2022-05-24T10:43:20+00:00 Валентина ШПАК shpakvalentina64@gmail.com Тетяна НІНОВА ninova@ukr.net <p>У статті акцентовано на тому, що серед актуальних і перспективних проблем сучасної педагогічної науки особливого значення набуває необхідність формування креативного мислення учнів Нової української школи в ході їхньої дослідницької діяльності. Орієнтуючись на психологічні теорії творчості та інтелекту, автори обґрунтовують нагальну потребу в принципових змінах професійної діяльності учителів початкової школи, що зумовлено впливом новітніх моделей, інструментів і послуг в контексті реформування початкової освіти. Це потребує не лише переосмислення нової парадигми початкової освіти, але й упровадження управлінського підходу в професійну діяльність учителя, яким останнім часом нехтують. Тому мета статті полягає у презентації результатів експериментальної роботи з управління дослідницькою діяльністю учнів Нової української школи як основи формування в них креативного мислення. Проведено аналіз ключових понять “креативне мислення” і “дослідницька діяльність”, визначено структуру креативного мислення учнів Нової української школи. Представлені результати експериментальної роботи презентують фактологічні дані діагностики рівнів сформованості креативного мислення учнів Нової української школи. Виявлено вплив дослідницької діяльності та управління нею збоку вчителя, що сприятимуть більш ефективному формуванню креативного мислення учнів Нової української школи відповідно до глобалізаційних змін в освітній сфері, інтеграції вітчизняної освіти в європейський освітній простір, соціальних трансформацій на шляху до науково-технічного прогресу. Подальші розвідки у цьому напрямі пов’язані з підготовкою асистентів учителів початкової школи до управління дослідницькою діяльністю молодших школярів. Також потребують удосконалення методи і засоби фахової підготовки асистентів учителів початкової школи до формування критичного мислення в учнів, які навчаються в інклюзивних класах.</p> 2022-05-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/988 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ НАВИЧОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ВПЛИВУ 2022-05-24T10:43:16+00:00 Світлана ШУМОВЕЦЬКА sv_shumovetska@ukr.net <p>У статті розкрито особливості використання інтерактивних технологій для формування у майбутніх офіцерів-прикордонників навичок медіаграмотності та протидії негативному інформаційному впливу. Детально висвітлено сутність пропаганди як специфічної комунікативної технології, масового впливу з метою зміни поведінки аудиторії, на яку вони спрямовані. З’ясовано, що актуальність теми зумовлена тим, що сьогодні, в умовах інформаційного суспільства та засилля ворожих інформаційних впливів, важливого значення набуває уміння кожного офіцера-прикордонника належним чином орієнтуватися в інформаційних потоках, відрізняти потрібну інформацію від непотрібної, достовірну від недостовірної, перевірену від неперевіреної, маніпулятивні чи пропагандистські інформаційні вкиди у медіа. Майбутні захисники кордону повинні вміти відрізняти факти від суджень, правдиву інформацію від брехливої чи маніпулятивної, тобто мати високий рівень медіаграмотності – уміння аналізувати та оцінювати медіа, критично аналізувати медіатексти, розрізняти маніпуляції та неправдиві (фейкові) повідомлення. Доведено, що в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників потребує посиленої уваги вивчення особливостей ворожого інформаційного впливу, методів російської пропаганди під час російсько-української війни 2014–2021 років. Переваги інтерактивного навчання для вивчення пропаганди та негативного інформаційного впливу полягають у більшій ефективності навчальної діяльності курсантів. Інтерактивне навчання забезпечує спільний процес пізнання, здобуття знань, умінь, навичок за допомогою спільної діяльності, діалогу та полілогу. Для вивчення ворожої пропаганди слід використовувати такі технології інтерактивного навчання, як технології дискусійного навчання (діалог, бесіди, диспути чи дискусії), технології аналізу ситуацій та навчання у співробітництві, технології фасилітаційного навчання та ін. Вивчення проблематики використання інтерактивних технологій для розвитку в майбутніх офіцерів-прикордонників медіаграмотності та навичок протидії ворожій пропаганді має важливе значення для організації вивчення майбутніми офіцерами-прикордонниками навчальних дисциплін “Морально-психологічне забезпечення” та “Протидія негативному інформаційному впливу”. У такий спосіб курсанти можуть поглибити знання про теоретичні підходи до проблеми протидії негативному інформаційному впливу, вивчити основні механізми та закономірності інформаційно-психологічних впливів, оволодіти знаннями про засоби протидії ворожій пропаганді.</p> 2022-05-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/989 ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ 2022-05-24T10:43:13+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com 2022-05-17T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки