Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk <p>Електронне наукове фахове видання, в якому публікуються наукові статті у галузі освітніх, педагогічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації. <br>Журнал внесено до "<a href="https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya">Переліку наукових фахових видань України</a>" (Наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020) та присвоєно <a href="http://nfv.ukrintei.ua/view/5e74cac3e9c40f585f0fdf12">категорію «Б»</a> у галузі педагогічних наук, за спеціальностями – 011, 015.<br>Видання індексується наукометричною базою даних <a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65899">IndexCopernicus</a> з 2019 року.&nbsp;</p> uk-UA periodyca.nadpsu@ukr.net (Editors) periodyca.nadpsu@ukr.net (Editors) Fri, 05 Aug 2022 14:48:43 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ВИПУСК https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1030 Редакція журналу Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1030 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ТИТУЛ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1031 Редакція журналу Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1031 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ЗМІСТ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1032 Редакція журналу Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1032 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1033 <p>У статті автор визначає сутність і компоненти готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення. Готовність молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення є професійно важливою особистісною властивістю, що охоплює відповідний рівень <br>мотивації до професійної діяльності, сформованість умінь приймати рішення, психологічну готовність до професійної діяльності, здатність до застосування знань, умінь і навичок для ідентифікації осіб і транспортних засобів, огляду транспортних засобів, підтримання режиму у пунктах пропуску через державний кордон тощо. На основі осмислення специфіки оперативно-службової діяльності встановлено, що готовність молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення містить такі компоненти: мотиваційний, психологічний, діяльнісний. Мотиваційний компонент виявляться через інтерес до професійної діяльності, ставлення до професійної, відповідальність за власні дії, усвідомлення значущості професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення. Психологічний компонент характеризує сформованість психічних якостей, здатність до рефлексії в оцінці власних дій, сформованість умінь приймати рішення, психологічну готовність до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення. Діяльнісний компонент виражається в умінні застосовувати набутий професійний досвід, здатності до дій в нових умовах, самооцінці своєї професійної діяльності та прийнятих рішень; в умінні прогнозувати діяльність у пунктах пропуску для міжнародного сполучення.</p> Юлія АДАМЧУК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1033 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1034 <p>У статті узагальнено результати досліджень, публікацій і нормативно-правових актів, у яких розкриваються проблемні питання щодо інтерпретації поняття “готовність до військової професійної діяльності” в контексті різних її видів та виконання відповідних функцій офіцерами сектору безпеки та оборони України. У контексті процесів євроінтеграції України відбувається реформування військової професійної освіти, що вимагає суттєвого перегляду теоретико-методологічних засад створення нових освітніх програм підготовки офіцерів сектору безпеки та оборони України, забезпечення педагогічних умов формування готовності офіцерів до військової професійної діяльності за призначенням, сучасних професійних компетенцій у галузі управління процесами та керування персоналом у військових підрозділах, формуваннях тощо. Уточнено трактування готовності офіцерів сектору безпеки та оборони України до військової професійної діяльності за призначенням.<br>Запропоновані педагогічні умови: інтеграція фахової підготовки офіцерів сектору безпеки та оборони України шляхом реалізації міждисциплінарних зв’язків професійно орієнтованих та гуманітарних дисциплін і фахової практики; професійне спрямування змісту підготовки офіцерів з урахуванням контексту майбутньої професійної діяльності на основі критеріїв відбору; розвиток мотивації офіцерів шляхом застосування методів активного навчання, що моделюють ситуації професійної взаємодії офіцерів у внутрішньому та зовнішньому середовищі функціонування; підвищення рівня професійної підготовки викладачів професійно орієнтованих та тактико-спеціальних дисциплін; удосконалення системи контролю якості та моніторингу навчального процесу офіцерів, які дійсно забезпечать формування певного рівня готовності до військової професійної діяльності за призначенням, що також буде сприяти формуванню сучасної професійної компетентності офіцерів та відповідати вимогам освітніх стандартів країн-членів НАТО.</p> Вікторія АНІЩЕНКО, Анатолій ГАЛІМОВ, Лариса РУДЕНКО, Тетяна ІВАШКОВА Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1034 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ОЦІНКА ПОІНФОРМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРО РОЛЬ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1035 <p>У науковій статті здійснено компаративний аналіз літературних джерел з проблем формування здорового способу життя студентів закладів вищої освіти. Зазначено, що стан здоров’я студентської молоді, є невід’ємною складовою здоров’я нації загалом і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Адже дослідження стану здоров’я студентської молоді як майбутньої еліти країни свідчать про те, що в сучасному суспільстві відбуваються докорінні зміни умов життя, праці й побуту населення. Акцентовано увагу на тому, що студенти зазвичай сприймають здоров’я як природну даність і звертають на нього увагу лише тоді, коли відбуваються помітні порушення. Серед причин такого ставлення здобувачів вищої освіти є недостатні знання про здоров’я, механізми і способи його формування та зміцнення. Указано на необхідність гострої суспільної потреби у формуванні здорового способу життя молодого покоління. Наголошується, що для формування навичок здорового способу життя важливим є впровадження в повсякденне життя рекомендацій щодо раціонального режиму праці, відпочинку, харчування, рухової активності, загартування та профілактики шкідливих звичок. Оскільки рухова активність є складовою здорового способу життя, яка забезпечує розвиток фізичних якостей, підтримку і зміцнення здоров’я та є ознакою повноцінного життя й діяльності студентської молоді, рекомендовано систематичні заняття фізичними вправами, які підвищують опірність організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища та стійкість до емоційних стресів під час навчання і сесій. Розкрито рівень поінформованості студентів про роль їх рухової активності та наслідки малорухомості чи надмірної рухової активності. Виявлено достатній рівень зацікавленості у вивченні проблеми рухової активності студентів і позитивний тісний взаємозв’язок з цікавістю майбутніх фахівців зі здоров’язбережувальною компетентністю до обраної ними професії.</p> Віра БАЗИЛЬЧУК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1035 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ “ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ” https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1036 <p>Статтю присвячено дослідженню актуальності інтеграції освітніх та інформаційних технологій в освітньому процесі в умовах професійної підготовки майбутніх бакалаврів образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва. Зазначено необхідність формування у здобувачів вищої освіти інформаційної культури, здатності використовувати сучасні інформаційно-комп’ютерні технології у майбутній професійній діяльності в галузі освіти й образотворчого та декоративного мистецтва. Представлено послідовність формування змісту і структури обов’язкової навчальної дисципліни загальної підготовки “Пакети прикладних програм”. Зазначено, що зміст і структура дисципліни відображається у робочій програмі навчальної дисципліни. Розроблення робочої програми здійснюється відповідно до вимог стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, освітньо-професійної програми “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво”, нормативних документів Хмельницького національного університету: методичних рекомендацій зі складання й оформлення робочих програм навчальних дисциплін та їх описів, положення із описом процедур контролю і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в університеті тощо. Зміст та структуру дисципліни “Пакети прикладних програм” сформовано відповідно до таких етапів: визначено відповідність програмних компетентностей та програмних результатів навчання освітньо-професійної програми зазначеній навчальній дисципліні; сформульовано мету, завдання вивчення дисципліни і очікувані результати навчання із використанням дієслів прямої дії відповідно до рівня засвоєння, що базуються на класифікації Б. Блума; сформовано зміст і структуру освітнього компонента в межах обсягу дисципліни.</p> Вікторія БІЛИК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1036 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1037 <p>У статті вивчено досвід та підходи науковців до трактування поняття професійної компетентності, її структури та змісту. Окреслено особливості професійної компетентності молодших інспекторів прикордонної служби. Її структуру визначено з використанням системно-діяльнісного аналізу та з урахуванням вимог керівних документів, завдань та обов’язків, що покладаються на молодший персонал ДПСУ, особливостей його діяльності. Автор охарактеризував такі складові професійної компетентності молодших інспекторів прикордонної служби, як мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інтелектуальний та діяльнісно-операційний компоненти. Мотиваційно-ціннісний компонент являє собою сукупність мотивів, потреб, переконань, особливостей світогляду та охоплює групи суспільних, групових й індивідуальних цінностей. Основою когнітивно-інтелектуального компонента визначено спеціальні (фахові) знання, що ґрунтуються на засадах загальної освіченості, а також загальновійськові прикордонні знання та прикордонно-ситуативну обізнаність. До діяльнісно-операційного компонента зараховано прикордонно-військові, мовно-комунікативні, інформаційно-комунікативні уміння та навички. Визначального значення для розвитку професійної компетентності молодших інспекторів прикордонної служби автор надає мотиваційно ціннісному компоненту.</p> Андрій БІЛЯВЕЦЬ Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1037 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1038 <p>У статті висвітлено особливості формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів сектору безпеки і оборони в процесі професійної підготовки. Запровадження новітніх державних освітніх стандартів провідним орієнтиром визначає компетентнісний підхід освіти. Зазначається, що у межах компетентнісного підходу увага акцентується на результаті освіти, що розглядається не як сума засвоєної інформації та сукупність отриманих умінь та навичок, а як уміння діяти в різних ситуаціях, у тому числі проблемних та нестандартних, виявляючи достатній рівень компетентності. Підкреслюється, що знання, уміння та навички сучасного випускника характеризуються сукупністю його ключових соціальних та комунікативних компетентностей.<br>У статті автори наводять визначення соціально-комунікативної компетентності та показники її сформованості. Увага звертається на той факт, що сучасна армія потребує офіцерів, які були б справжніми професіоналами своєї справи, таких, що володіють лідерськими якостями та здатні не лише самостійно вирішувати навчально-бойові завдання, але й орієнтуватися в мінливій соціальній та військовій дійсності, розв’язувати складні та багатофункціональні завдання під час виконання своїх професійних обов’язків. Підкреслюється, що важливою складовою професіоналізму офіцерів є їхня здатність до ефективної взаємодії з іншими суб’єктами в різних умовах та ситуаціях під час професійної діяльності. Зазначається, що у більшості випадків ефективність такої взаємодії пов’язана з комунікативними здібностями військового спеціаліста, що відображають його вміння вибирати, встановлювати та підтримувати для досягнення професійних цілей найбільш адекватний конкретній ситуації стиль спілкування, що базується на поважному ставленні та врахуванні особистісних особливостей співрозмовника.<br>Наголошується на тому, що в контексті формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів сектору безпеки і оборони особливу увагу слід приділити формуванню нервово-психічної стійкості, врівноваженості та витримки випускника, що, в свою чергу, є гарантією доброзичливого та порядного ставлення до оточуючих. Отже, простежується необхідність у здійсненні цілеспрямованої роботи з курсантами щодо формування їхніх комунікативних умінь, що є важливою складовою комунікативної компетентності загалом.</p> Наталія БХІНДЕР, Юрій ДЕМ'ЯНЮК, Олександр КРАВЧЕНКО Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1038 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “ПСИХОЛОГІЧНІ СЛУЖБИ У РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1039 <p>У статті розглянуті питання, що виникли під час розробки та викладання навчального курсу “Психологічні служби у різних організаціях” студентам-психологам. Дослідження стосується підготовки студентів спеціальності “Психологія” у Національному університеті “Львівська політехніка”, які на третьому році навчання за програмою бакалаврату вивчають навчальний курс “Психологічні служби в різних організаціях”. Проведений пошук публікацій за темою дослідження дозволив зазначити, що у доступних джерелах є чимало інформації на обрану тему, а також матеріалу, який необхідний для забезпечення викладання даного навчального курсу. Однак чимало тем висвітлені недостатньо, що зумовлює потребу організації додаткового пошуку та проведення дослідницької роботи. Процес роботи з наявним матеріалом і досвід освоєння даного предмета свідчать, що його викладання на належному рівні у сучасних умовах вимагає розробки і впровадження у навчальний процес відповідного концептуального підходу. Конструктивний підхід до вивчення даної дисципліни було сформовано при складанні навчальної програми з дисципліни “Психологічні служби у різних організаціях”; що зумовило особливості як відбору необхідного матеріалу, так і подальшого процесу введення студентів у тематику та проблематику дисципліни. Ситуація на даному етапі ускладнювалася специфікою розвитку психологічних служб у нашій країні в даний час, яка зумовлена особливостями суспільного запиту на їхню діяльність, а також специфікою роботи психологів у цих службах. Відповідно постало завдання як мінімізації, так і оптимізації необхідного для вивчення цієї дисципліни навчального матеріалу. Згідно з цим увесь задіяний матеріал було розміщено у доцільній логічній послідовності, за критерієм актуальності та затребуваності даної діяльності практичних психологів і можливості знайти роботу саме у цій сфері діяльності. Стосовно розробки раціонального підходу до викладання даного навчального курсу на належному рівні в сучасних умовах визнано за необхідне враховувати виявлені закономірності. Вивчені розглянуті труднощі що виникають при його викладанні відповідно до сучасних вимог; запропоновані можливі шляхи і способи подолання виявлених труднощів. Зроблені висновки з проведеної роботи і запропоновані подальші перспективні дослідження у даному напрямку.</p> Юрій ВІНТЮК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1039 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1040 <p>Робота присвячена важливій темі наукового обґрунтування вибору програмних засобів для організації дистанційного навчання, а саме: платформ для проведення відео конференцій. Сьогодні в багатьох галузях постає проблема забезпечення якісного відеозв’язку між користувачами. Особливо важливим це питання стало від 12 березня 2020 року, коли в Україні запровадили тритижневий карантин через пандемію COVID-19. Уже два роки вірус змушує людей самоізолюватися та за допомогою відеоконференцій працювати, навчатися, спілкуватися. Сучасні програмні продукти дуже відрізняються за зручністю інтерфейсу, технічними характеристиками та взагалі за придатністю для організації дистанційного навчання. У роботі здійснено науково обґрунтований порівняльний аналіз та визначене найбільш ефективне програмне забезпечення для проведення відеоконференції. Автори розглянули програми, які допоможуть користувачам у будь-якій галузі, зокрема навчати учнів, студентів, курсантів, працюючи у режимі “online”: TrueConf Server free, Zoom, GoToMeeting, GoogleMeet, Messenger Rooms, Microsoft Teams, Skype, VideoMost, GoogleHangouts. Платформи аналізувалися за такими параметрами: складність технічного та програмного забезпечення для використання платформи, надійність зв’язку, наявність наскрізного шифрування, технічні можливості платформи (кількість одночасного підключення користувачів, обмеження по часу, можливості спільного використання екрану тощо), зручність інтерфейсу, додаткові можливості. Для аналізу та формування висновків використовувався метод експертних оцінок. Для автоматичної обробки результатів дослідження за методом експертних оцінок використовувався авторський програмний продукт. Група експертів рекомендувала залежно від завдань комбінувати використання Zoom та GoogleMeet для дистанційного навчання. Ці рекомендації можуть бути враховані під час використання відеоконференцій в будь-якій галузі.</p> Ірина ГАЩУК, Лілія ТРАСКОВЕЦЬКА, Людмила БОРОВИК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1040 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ФРАНЦІЇ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1041 <p>У статті з’ясовано, що в збройних силах Франції реалізовано найбільш прогресивну серед відомств сектору безпеки і оборони європейських країн модель фізичної підготовки і спорту військовослужбовців. За обсягом годин, що виділяються на фізичну підготовку і спорт під час службового часу, а також кількістю штатних фахівців збройні сили Франції перевершують армії інших країн НАТО. Основною перевагою французької системи фізичної підготовки слід вважати її гнучкість і універсальність.<br>Дослідження змісту і особливостей професійної та фізичної підготовки офіцерів збройних сил Франції здійснено за допомогою узагальнення інформації на офіційних сайтах навчальних закладів збройних сил Франції, використання методів порівняльного аналізу наукових публікацій, інтернет-джерел, досвіду діяльності вищих військових навчальних закладів. Методи структурно-логічного аналізу, систематизації та класифікації використано для виокремлення тенденцій професійної і фізичної підготовки офіцерів збройних сил Франції. Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що набули подальшого розвитку наукові уявлення про зміст і особливості професійної та фізичної підготовки офіцерів збройних сил Франції.<br>Професійній і фізичній підготовці офіцерських кадрів у Франції притаманні певні особливості і тенденції, зокрема широка мережа військових навчальних закладів і навчальних центрів; урахування національних освітніх особливостей і кращого світового досвіду у підготовці офіцерських кадрів; поетапна організація навчання, що передбачає початкову військову підготовку, підготовку за фахом відповідно до рівнів освіти та ланок управління, підвищення кваліфікації і перепідготовку; організація фізичної підготовки на засадах спортивної доктрини та інші.</p> Олександр ГНИДЮК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1041 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ДИСТАНЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ І САМОРОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З “УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1042 <p>Російсько-українська війна має трагічний і катастрофічний вплив на нормальне функціонування усіх сфер діяльності. Система освіти у цей період зазнала серйозних змін через бойові дії, обстріли, евакуацію тощо. За цих умов основною проблемою стало невідкладне впровадження ефективних рішень для проведення процесів дистанційного викладання, навчання та саморозвитку з огляду на індивідуальні потреби студентів. Слід зазначити, що система освіти відреагувала миттєво, завдяки досвіду пандемії COVID-19. Проведення онлайн-викладацької діяльності не було новим рішенням, ця система добре налагоджена та відпрацьована. Утім, реалії війни (руйнування засобів зв’язку, погане підключення через роботу з укриттів, підключення студентів із-за кордону) поставили умову пошуку нових рішень, а саме: пошуку нових, більш потужних дистанційних платформ. У цьому контексті платформи e-Learning стали рятівними та ефективними для надання освітнього вмісту великій кількості студентів та у проведенні індивідуальних освітніх заходів. Напад Росії поклав акцент на розробці та вдосконаленні засобів синхронної навчальної діяльності. У роботі проаналізовано три платформи електронного навчання, та обрано дві для використання здобувачами вищої освіти на заняттях з предмета “Українська мова за професійним спрямуванням” під час воєнного стану. Запропоновано низку заходів для отримання вищої освіти в контексті надзвичайних ситуацій і воєнного стану. Виявлено основні критерії для вибору дистанційної платформи та проблемні моменти, які їх визначають (умови та можливості технічного доступу до навчання, часові рамки, технічні можливості, потреба в індивідуальній взаємодії викладачів та студентів). Робимо висновок про доцільність одночасного використання дистанційних платформ Google meet та Microsoft Teams, оскільки таке поєднання дає змогу ефективно долучати до навчального процесу всіх студентів (синхронно та асинхронно) та зважати на їх індивідуальні потреби, пов’язані з воєнною агресією з боку Росії на території України.</p> Наталія ГОЛЯРДИК, Олена ГЕВКО, Наталія МАКОГОНЧУК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1042 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1043 <p>Статтю присвячено аналізу результатів дослідно-експериментальної роботи з громадянського виховання учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу на основі національних традицій.<br>Автори звертають увагу, що використання такого методу дослідження як педагогічний експеримент сприяє комплексному та ефективному вивченню педагогічних явищ.<br>У процесі вирішення експериментальних завдань застосовано такі методи дослідження: вивчення шкільної документації, педагогічне спостереження, опитування (бесіда, анкетування, узагальнення незалежних характеристик), порівняння, оцінювання (експертна оцінка, самооцінка), створення виховних ситуацій, педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний). Результати кожного методу збору досліджуваних даних порівнювалися, співставлялися і додавалися. Ці факти аналізувалися та проходили попередній відбір (верифікацію, класифікацію, кодування та шкалування одержаних результатів).<br>Кількісну та якісну обробку й інтерпретацію зібраної і систематизованої інформації проведено за допомогою методів математичної статистики.<br>Запроваджено різноманітні діагностичні методики, які дозволяли виявити результативність застосування розроблених педагогічних умов, коректувати методику їх подальшої реалізації. Зверталася увага на порівняння результатів у контрольній і експериментальній групах окремо за кожним критерієм, а також за їх сукупністю. На кожному етапі експериментального дослідження ставилися конкретні завдання. Для перевірки ефективності в основному використано ті ж методи, що на попередньому (констатувальному) етапі.<br>Діагностування громадянської вихованості здійснювалось шляхом вивчення істотних ознак громадянської вихованості, їх форм вираження як реалізованих цілей громадянського виховання.<br>Для перевірки однорідності досліджуваних одиниць за станом сформованості громадянського виховання в учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу на основі національних традицій автори провели статистичний аналіз із застосуванням λ-критерію Колмогорова-Смирнова. Його результати засвідчили позитивні зрушення у станах сформованості громадянської вихованості в експериментальній групі більше ніж у контрольній. Аналіз результатів експериментального дослідження засвідчив ефективність розроблених і впроваджених педагогічних умов громадянського виховання учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу на основі національних традицій та підтверджує гіпотезу дослідження емпіричним шляхом.</p> Тетяна ГРУЗЕВИЧ, Олег СТАВИЦЬКИЙ, Тетяна ПОТАПЧУК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1043 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 КОНЦЕПТ І ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ “ОНЛАЙН ЕНЦИКЛОПЕДІЯ” НА СТОРІНКАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1044 <p>У статті представлено короткий аналіз вітчизняних наукових публікацій та довідкових джерел з метою порівняння позиції вчених щодо визначення основоположних термінів й понять, необхідний для досягнення цілей проєктування веборієнтованої енциклопедії у галузі освіти і психології. Зокрема розглянуто зміст понять “термін” та “дефініція”, історичні передумови появи вживання термінів “словник” та “енциклопедія” та визначено відмінності між такими довідковими виданнями, як “алфавітний словник”, “тематичний словник”, “енциклопедичний словник”, “енциклопедичний словник-довідник”, “енциклопедичний довідник”, “біографічний (біобібліографічний) довідник”, “енциклопедія”, “національна енциклопедія”, “галузева енциклопедія”. Бурхливий розвиток цифрових технологій кінця ХХ – початку ХХІ ст. став поштовхом до появи довідкових видань у електронному форматі та зародження електронної енциклопедистики. Під час аналізу встановлено, що “вебенциклопедія” та “онлайн енциклопедія” за тлумаченням є тотожними поняттями. Доцільно виокремлювати “вікі-енциклопедії” як їхній підвид. Часто у науковій літературі синонімічно до них вживається поняття “енциклопедія електронна”, однак його зміст включає в себе не лише енциклопедичні видання, доступні в мережі Інтернет, а й цифрові аналоги паперових друкованих енциклопедій. У статті подано авторське розуміння співвідношень між усіма вказаними термінами. Визначено, що онлайн енциклопедії є невід’ємною складовою цифровізації суспільства, які відображають процеси, пояснюють природні та суспільні явища та події, фіксують історичні віхи, у стислій та лаконічній формі роз’яснюють інформацію про певну державу чи окрему галузь знань, а також є важливим і потужним базисом для збереження культурної спадщини певної нації. Цей вид енциклопедичних видань набув широкої популярності серед громадськості завдяки мультимедійним властивостям та безкоштовному і безперебійному доступу 24/7.</p> Андрій ГУРЖІЙ, Анна ЯЦИШИН, Лілія ЛУПАРЕНКО Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1044 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНОМ” https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1045 <p>У статті узагальнено результати досліджень, публікацій та нормативних документів у сфері освіти, у яких розкриваються окремі аспекти та особливості змісту поняття “лідерська компетентність майбутніх фахівців з навігації та управління судном”. Автор робить висновок, що лідерська компетентність є однією з найважливіших у структурі професійної компетентності фахівців морського та річкового транспорту. Це підтверджує узагальнення актуальних вимог до змісту і якості професійної підготовки майбутніх судноводіїв, що містяться у вітчизняних нормативних документах та Міжнародній Конвенції зі стандартів підготовки, дипломування моряків і несення вахти. З урахуванням сутнісно-понятійного та функціонального аналізу автором зроблено висновок, що лідерська компетентність є інтегрованим поняттям, яке розкладається на диференціальні компетенції й охоплює знання, уміння і навички професійної компетентності і професійної мобільності, здатність формувати корпоративну культуру й поведінку членів колективу, адаптаційну здатність, уміння орієнтуватися в інформаційних потоках, оптимально вирішувати професійні й соціальні проблеми, здійснювати ефективне управління і контроль діяльності колективу для розв’язання професійних завдань персоналом, а також уміння працювати в команді. Зміст лідерської компетентності майбутніх судноводіїв охоплює когнітивний компонент (знання психології роботи з персоналом, особливостей управління людськими ресурсами, комунікації, особливостей формування команди тощо), практично-діяльнісний компонент (уміння та навички підтримувати серед членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, взаємодопомоги, навички керівника і вміння працювати в команді, застосовувати методи ефективного управління ресурсами, здійснювати менеджмент та мотивацію персоналу суднової команди тощо), професійно-особистісний компонент (організаторські, професійно-ділові, емоційно-комунікативні, інтелектуально-креативні та морально-вольові властивості, серед яких стійкість до підвищених психологічних навантажень, до тривалого емоційного напруження, здатність швидко і вміло вирішувати особистісні та групові конфлікти, висока моральність, що дозволяє бути прикладом для наслідування) та ціннісно-мотиваційний компонент (прихильність корпоративній культурі, прагнення безпеки і влади, орієнтація на загальновизнані людські та професійні цінності).</p> Олександр ДІДЕНКО, Діана ВОРОХОБІНА Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1045 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1046 <p>У статті охарактеризовано проблематику лідерства як важливий предмет наукових досліджень. З’ясовано, що ці дослідження започатковано ще в епоху античності, коли відомі філософи виокремили важливі якості лідера – суспільного діяча і військового керівника. З часом трактування лідерства відійшло від розгляду суто особистісних якостей до розроблення всеохопних теорій цього феномену.<br>Доведено, що на сьогодні дослідження проблематики лідерства здійснюють у теорії управління, менеджменті, соціології, психології та педагогіці. У теорії управління і менеджменті лідерство трактують насамперед як міжособистісну взаємодію, що визначається конкретною ситуацією на основі комунікативного процесу і спрямоване на досягнення мети. Представники економічної науки розглядають лідерство як важливий ресурс підвищення ефективності діяльності підприємства. У дослідженнях з менеджменту поняття лідерства розглядають у контексті управлінській взаємодії між лідером і колективом, як процес несилового впливу для досягнення організацією своїх цілей та організаційної ефективності. У сучасних організаціях лідерство пов’язують зі знаннями та досвідом. Лідерство вчені розглядають у декількох аспектах: співвідносно з людиною та її якостями, становищем в організації; співвідносно з процесом (взаємовідносинами в організації) і з огляду на результати діяльності.<br>Автор з’ясував, що проблематика лідерства є також предметом ґрунтовного зацікавлення представників соціологічної, психологічної та педагогічної галузей знань. Соціологи звертають увагу на роль лідерів у різних соціальних групах, своєю чергою психологів цікавить лідерство як соціально-психологічний феномен внутрішнього розвитку групи, як один з процесів організації й управління малою соціальною групою. У психології вивчають переважно особистісні якості лідера, розглядаючи його як важливу складову системи міжособистісних відносин у групі, вияв відносин домінування й підпорядкування.<br>Своєю чергою педагогіка, розглядаючи лідерство як складне соціально-психологічне явище, індивідуальне утворення, зосереджується на визначенні шляхів і підходів формування лідерських якостей, розвитку лідерського потенціалу людини. Загалом дослідники визначили ті особистісні складові офіцера-лідера, які, на їхню думку, допоможуть йому більш ефективно налагоджувати взаємодію з підлеглими та ув’язненими та більш ефективно досягати цілей професійної діяльності.</p> Олександр ДІДЕНКО, Максим КОСТЮЧЕНКО Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1046 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 РОЛЬ САМОВИХОВАННЯ У СТРУКТУРІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1047 <p>У статті обґрунтовується роль самовиховання у структурі громадянського виховання старшокласників на основі національних традицій.<br>Йдеться про самовиховання як педагогічний метод, який спонукає учнів старших класів до особистого бажання оволодівати знаннями громадянського спрямування, вивчати більш досконало навчальні предмети шкільної програми, займатися спортом; не допускати набуття шкідливих звичок; окреслювати перед собою перспективи майбутнього життя та професії; формувати відповідальність, уміння працювати в команді, наполегливість, вимогливість до себе та інших. Зазначається, що громадянське самовиховання передбачає усвідомлену діяльність учня з метою розвитку своєї особистості як громадянина-патріота.<br>Автори називають такі практичні прийоми громадянського самовиховання старшокласників: “крок уперед” – планувати наперед, у яких суспільно-корисних справах будеш брати участь; “оцінка прожитого дня” – надавати оцінку зробленого за певний проміжок часу, ступінь суспільної користі завершених справ; “самозобов’язання” – передбачити проведення роботи щодо особистого самовдосконалення громадянських якостей на найближчу та віддалену перспективу; “упізнай себе-громадянина” – впізнати самого себе за наданою характеристикою.<br>До завдань громадянського виховання старшокласників віднесено такі: формування на основі набутих знань усвідомлення взаємозв’язку між ідеями, правами людини та її громадянською відповідальністю; розвиток індивідуальних здібностей кожного старшокласника та створення умов для їх самореалізації в суспільстві; формування у старшокласників культури міжособистісного спілкування та підготовки до життя в умовах ринку праці; формування мислячої та креативної особистості.<br>Роль самовиховання старшокласників в структурі їх громадянського виховання залежить від низки чинників, а саме: розуміння старшокласниками інтелектуальної та моральної значущості роботи над собою, як провідної перспективи реалізації себе у суспільстві; здатності педагогів до консультативної роботи та надання рекомендацій щодо громадянського виховання; інформаційного забезпечення процесу громадянського виховання старшокласників; спрямованості змісту позанавчальних заходів на громадянське виховання учнів старших класів.</p> Олена ЖАРОВСЬКА, Лариса ЦВЯК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1047 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ТЕХНІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1048 <p>У запропонованій статті розглянуто поняття технічної культури менеджерів морської галузі. Зазначимо, що морська діяльність – це використання ресурсів Азовського і Чорного морів, Керченської протоки та інших районів Світового океану на користь України. Необхідність раціонального та ефективного використання ресурсів морської галузі зумовлює необхідність вивчення майбутніми фахівцями морської галузі курсу “Менеджмент морських ресурсів”. Стрімкий науково-технічний прогрес зумовив високу технологізацію всіх процесів, що відбуваються у людській діяльності, у тому числі і в управлінні морською галуззю. Необхідність ефективного використання техніко-технологічних ресурсів зумовило розуміння того, що техніка є найважливішою культурною цінністю, а технології належить особлива роль, оскільки вона виражає активне відношення людини до навколишнього світу. Людська культура несе в собі не тільки гуманітарну складову, а має матеріальну частину, до якої належить і техніка як діяльність і засіб, що втілює у собі людські знання. У статті розглянуто такі поняття, як технічна грамотність, яка, на нашу думку, є складовою технічної компетентності. Причому під технічною компетентністю маємо на увазі вміння виокремлювати основну проблему та знаходити способи її оптимального вирішення у реальній професійній діяльності. Сформована технічна компетентність, як поєднання особистісних особливостей і якостей, є складовою технічної культури фахівця, у тому числі й менеджера морської галузі. Технічна культура є результатом технічної освіти, та, на відміну від технічної компетентності, характеризується сукупністю цілей, традицій, стилів, норм, правил, зразків поведінки. Тобто під технічною культурою ми маємо на увазі інтегративну властивість особистості, що інтегрує когнітивний, емоційно-ціннісний, технічний і рефлексивний компоненти, рівень сформованості яких характеризує розвиток свідомості, виражений у її інтелектуальному, творчому та етичному потенціалах; вона включає технічні знання та вміння, володіння сучасними методами пошуку вирішення технічних завдань, прагнення до перетворювальної діяльності, технічний світогляд та мислення тощо.</p> Тетяна ЖИТОМИРСЬКА Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1048 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1049 <p>Загострення екологічних проблем на світовому рівні зумовило необхідність перегляду засад формування екологічної компетентності в морських закладах вищої освіти (ЗВО). Дослідження присвячене пошуку шляхів підвищення ефективність процесу формування екологічної компетентності здобувачів освіти вищих морських навчальних закладів у процесі їх професійної підготовки. Одним із таких шляхів є впровадження авторської структурно-функціональної моделі розвитку екологічної компетентності судноводіїв у процесі фахової підготовки. Сьогодні у зв’язку із необхідністю реалізації визначених пріоритетів сталого розвитку суспільства, одним із яких є захист навколишнього середовища особливої актуальності набуває екологічна освіта майбутніх морських фахівців, оскільки від сформованості їх екологічної компетентності безпосередньо залежить збереження стану Світового океану, захист його від забруднення. У статті розглядається екологічна компетентність, як результат екологічної освіти, що являє собою складну, інтегративну характеристику особистості, яка відображає мотиви екологічної діяльності, володіння екологічними знаннями і природно-доцільними видами діяльності, вольові якості та цінності особистості з активною позицією особистості у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, і забезпечує здатність застосовувати екологічні знання й досвід у професійних і життєвих ситуаціях, здійснювати професійну діяльність у морській галузі з позицій екологічної обґрунтованості і доцільності. Відзначається, що зростання ефективності формування екологічної компетентності залежить від модернізації існуючої технології навчання, методики та змісту інваріативної складової навчальних дисциплін за рахунок проведення міждисциплінарних науково-дослідницьких пошуків екологічного напряму, а також завдяки впровадженню факультативного курсу “Технологія діяльності судноводіїв з охорони морського середовища”, на основі принципів інтеграції, системності, безперервності, взаємозв’язку та єдності екологічних знань. У дослідженні наводяться етапи формування екологічної компетентності та розглядаються критерії сформованості для майбутніх судноводіїв. На завершення робиться висновок про доцільність впровадження структурно-функціональної моделі розвитку екологічної компетентності судноводіїв, оскільки воно сприяє підвищенню ефективності процесу формування екологічної компетентності здобувачів освіти вищих морських навчальних закладів.</p> Вікторія ЖУР’ЯН Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1049 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА” В АСПЕКТАХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКОРДОННИКАМИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1050 <p>З огляду на постійну зміну в обстановці на державному кордону, а на теперішній час з початком повномасштабної війни Російської Федерації проти України питання вміння застосування зброї не тільки стає найактуальнішим, а можливо одним із основних під час виконання завдань з охорони кордону. Потрібно розглядати трансформацію військової освіти з отриманням бойового досвіду в зоні бойових дій, які розповсюдились на значну частину території нашої держави. Метою цієї статті став розгляд та узагальнення основних проблем під час викладання дисципліни “Вогнева підготовка” з курсантами Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ).<br>Стаття присвячена актуальним проблемам викладання дисципліни “Вогнева підготовка” для курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України. Проведено аналіз наукової літератури, а саме робіт вчених, які ставлять перед собою мету вивчення проблем та розробку шляхів для їх вирішення в аспектах вищої військової освіти. Доведено важливість розробки рекомендацій до чинних програм вогневої підготовки для підвищення ефективності процесу навчання та подальшого несення служби зі зброєю. Охарактеризовано суть дисципліни “Вогнева підготовка” для персоналу прикордонного вишу, та його важливість для майбутньої професійної діяльності. Проведено аналіз низки компонентів, які мають складати цілісну систему підготовки курсантів до використання вогнепальної зброї. Розглянуто поняття “екстремальна ситуація” в аспектах застосування вогнепальної зброї та її вплив на психічний стан прикордонника.<br>З урахуванням певних недоліків, з якими останнім часом стикаються офіцери-прикордонники, було сформовано рекомендації щодо підвищення майстерності володіння програмою дисципліни “Вогнева підготовка” слухачів НАДПСУ.<br>Зроблено висновки, що найбільш ефективним слід вважати практичне індивідуальне і колективне відпрацювання навичок в аспектах володіння зброєю, її швидкого приведення в бойову готовність та негайного реагування на будь-які ситуації.</p> Сергій ЗАБОЛОТНИЙ, Олег РЕЗНІК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1050 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ – МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1051 <p>У статті зазначено, що вирішальною ланкою в сучасній організації суспільства, його функціонуванні та подальшому прогресивному розвиткові є те, наскільки вміло підібрано керівний склад. Від того, наскільки він компетентний у професійному сенсі, наскільки раціонально реалізується наявний військовий кадровий потенціал, і Держприкордонслужби зокрема, сьогодні залежить успіх і стабільність Української держави.<br>Закцентовано на тому, що сучасні умови в Україні вимагають розвитку нових форм професійної компетентності військових управлінців. Особливого значення в цій діяльності набуває комунікативна складова керівників-офіцерів, що безупинно розвивається та вочевидь стає пріоритетною в управлінських відносинах офіцера-прикордонника.<br>Статтю безпосередньо присвячено такому поняттю, як комунікативна стратегія, що корелює комунікативні дії керівника-прикордонника та сприяє вираженню його інтенцій. Сьогодні силові структури всього світу активно вивчають нові форми стратегій комунікування, такі як сторітелінги, наративи, фреймінги тощо. Установлено, що сторітелінг має вагомі перлокутивні функції, здатні змінити не тільки емоційний стан адресата, а і його свідомість та поведінку. Застосовуючи стратегічні наративи та фреймінги, а також добре орієнтуючись у нових формах і методах комунікативних стратегій, комунікант-керівник матиме значні переваги й більші шанси завоювати аудиторію.<br>Узагальнено, що сучасні трансформації комунікативних стратегій потенційно розширюють можливості викликати в комунікантів довіру й мотивувати їх до певних дій, створювати ефект очікування інформації про унікальний досвід, який легко асоціюється з особистим, дозволяють передавати важливу інформацію як окремому індивіду, так і цілій групі, формувати в уяві адресата чітке розуміння про моральні, духовні цінності, а також що їх вміле застосування дасть можливість вивести комунікативну компетентність майбутнього керівника на новий рівень розвитку, що своєю чергою прямо впливатиме на успішність виконання офіцером-прикордонником керівної ланки професійних функцій і на імідж Держприкордонслужби в цілому.</p> Вікторія ЗАВИДОВИЧ Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1051 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ (БАКАЛАВРІВ) ТИЛУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1052 <p>У статті розглядається тилове забезпечення як комплекс заходів, що виступає складовою частиною всебічного забезпечення бойових дій органів (підрозділів) охорони державного кордону Державної прикордонної служби України. Від якісної організації, своєчасного маневру сил і засобів тилового забезпечення залежить результат ведення бойових дій. У роботі проведено аналіз системи тилового забезпечення з урахування досвіду підрозділів Збройних Сил України. Установлено, що значний обсяг завдань із забезпечення ведення бойових дій та оперативно-службової діяльності припадає на молодших спеціалістів підрозділів тилу, а також представників забезпечення відділів прикордонної служби. Серед молодших спеціалістів та працівників тилового спрямування, що потребують навченості та злагодженості, відмічають старшин прикордонних підрозділів; кухарів; водіїв спеціалізованих технічних засобів тилу, діловодів, техніків служб тилу. Установлено, що система професійної підготовки Державної прикордонної служби України не передбачає навченості (бойового злагодження) молодших спеціалістів підрозділів забезпечення. Авторами пропонується створити та впровадити у загальну систему професійної підготовки Державної прикордонної служби України підготовку молодших спеціалістів підрозділів забезпечення. Цю категорію молодших спеціалістів тилу пропонується готувати на базі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота (м. Черкаси).<br>Результатами впровадження відповідної підготовки вбачають покращення бойової злагодженості у діях тилових підрозділів, вирішивши питання їх автономності, живучості та стійкості. Упровадження підготовки згуртує колективи, сформує навички польового розгортання прикордонних підрозділів.</p> Василь КРАВЧУК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1052 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ТЕНДЕНЦІЇ ПІЗНАННЯ ОСНОВ АРХЕОЛОГІЇ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1053 <p>Статтю присвячено дослідженню вивчення основ археології в навчальному процесі в позаурочній та позакласній роботі через діяльність археологічних гуртків та завдяки їхній співпраці з музеями, закладами вищої освіти, археологічними експедиціями як засіб формування інтересу до пізнавальних здібностей та виховного потенціалу здобувачів освіти. Потенціал “педагогічної археології” охарактеризовано та запропоновано читачу для усвідомлення важливості її використання під час освітнього процесу.<br>У статті згадано про формування гурткової роботи в радянські часи. Мета, зміст роботи археологічних гуртків сьогодення також охарактеризовані. Досвід Ніжинської археологічної польової школи, Буковинського гуртка “Юні археологи” при Опришенській загальноосвітній школі використано у даному дослідженні. Додаткова освітня діяльність спрямована на формування пізнавальних інтересів та пізнавальної активності здобувачів освіти, що поліпшує умови для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного учня. Мета археологічного гуртка – знайомство його членів зі світом старожитностей. Автор стверджує, що залучення археологічних матеріалів покращує розуміння історичних процесів, подій та явищ, через що стає простіше зрозуміти та засвоїти навчальний матеріал з історії. В учнів розвивається сенсорна і рухлива сфери, логіка мислення, вміння індивідуально-пізнавальної роботи, виробляються навички самостійного отримання знань тощо. Археологічні джерела розвивають уяву, сприяють розвитку наочно-образного мислення здобувачів освіти, підвищують довіру до достовірності історичних фактів. Предметна наочність у вигляді розрізнених, фрагментарних елементів надає велику пізнавальну цінність.<br>Порушено питання про створення музеїв старожитностей членами гуртків при закладах освіти чи налагодження співробітництва із вже діючими музеями. У виховних цілях з метою формування патріотизму доцільно долучати здобувачів освіти до університетських експедицій та археологічних розкопок. Запропоновано методичні рекомендації, звернено увагу на дотримання законодавства, на ризики, значення та доцільність у навчанні та вихованні здобувачів освіти в археологічних експедиціях.</p> Денис КРАСНОСІЛЕЦЬКИЙ Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1053 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ПРОФЕСІЙНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ САМООСВІТОЮ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1054 <p>У статті презентовано результати емпіричного дослідження впливу самоосвіти на професійну діяльність офіцера. У результаті дослідження встановлено переважні форми самоосвіти для різних груп офіцерів. На етапі адаптації найбільш значними є такі форми самоосвіти, що забезпечують входження офіцера у професійне середовище, засвоєння норм, вимог до професійної діяльності тощо. На етапі стабільного функціонування самоосвіта забезпечує стійкість професійної діяльності офіцера. Отримані результати характеризують також взаємодію форми та змісту на різних етапах професійного розвитку особистості. На етапі адаптації ця взаємодія фіксує, що самоосвіта виконує пристосувальне та аналітичне завдання, спостерігається достатньо чітка відповідність змісту адаптивним та аналітичним формам самоосвіти. На етапі стабільного функціонування переважає аналітичний зміст самоосвіти, водночас відзначається поява її проєктних форм та відповідного змісту. На інноваційному етапі ця тенденція посилюється, причому до проектних форм самоосвіти входять аналітичний та проєктний змісти.<br>Проведене емпіричне дослідження дозволило розробити й апробувати систему форм та методів роботи з удосконалення професійної самоосвіти офіцера, спроєктувати та реалізувати комплекс заходів, спрямований на підвищення продуктивності цього процесу. Відповідно до розробленої концептуальної моделі така система містить: професійний практикум самоосвіти та систему методів управління нею. Жанр, у якому відбувається навчання аналітичним навичкам діяльності, визначається як рефлексивно-творчий. Він інтегрує у собі умови породження нових знань, способів подолання ситуацій утруднення та забезпечує умови для особистісного зростання. За способом пошуку знань професійний практикум належить до активних методів навчання, що означає включення учасників до позиції активного пошуку проблем та способів їхнього вирішення.</p> Марія КУДЛА Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1054 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОГО ПІДРОЗДІЛУ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1055 <p>Статтю присвячено дослідженню проблематики підготовки курсантів вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України до здійснення логістичного забезпечення прикордонного підрозділу в різних умовах оперативно-службової діяльності. У статті подано аналіз наукових підходів до визначення поняття “логістика”, а також висвітлено досвід запровадження системи логістичного забезпечення Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО. Запропоновано розглядати логістичне забезпечення прикордонного підрозділу як комплекс взаємопов’язаних заходів, що забезпечує оперативно-службову діяльність органів та підрозділів охорони державного кордону. Автором виокремлено основні складові логістичного забезпечення в Державній прикордонній службі, що дало змогу обґрунтувати компетентності, якими повинен володіти майбутній офіцер-прикордонник для здійснення відповідного забезпечення у підрозділі охорони державного кордону. З метою розвитку знань, умінь та навичок у курсантів-прикордонників щодо логістичного забезпечення відділу прикордонної служби у статті запропоновано: передбачити визначені програмні компетентності з логістичного забезпечення у ОПП усіх спеціальностей; запровадити у якості факультативу, самостійної роботи курсанта, індивідуальної роботи під керівництвом викладача; включити у практичну підготовку курсантів усіх спеціальностей питання логістичного забезпечення підрозділу та органу охорони державного кордону; розробити на основі передового досвіду органів та підрозділів охорони державного кордону навчальний посібник “Основи логістичного забезпечення Державної прикордонної служби України”; наростити та удосконалити матеріально-технічну базу вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України з метою проведення практичних занять з дисципліни “Основи логістики Державної прикордонної служби України”.</p> Наталія ЛЕВЧУК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1055 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОЕКОЛОГІЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗА ТЕХНОЛОГІЯМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1056 <p>У статті обґрунтовано дидактичні можливості й висвітлено досвід використання дистанційних інформаційно-комунікативних технологій під час загальноекологічної навчальної практики у закладах вищої освіти.<br>Аргументовано, що необхідність використання дистанційних інформаційно-комунікативних технологій під час загальноекологічної навчальної практики зумовлена особливостями здійснення практичної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія. Установлено, що такими особливостями є: необхідність роботи із компонентами довкілля, використання методів натурних спостережень, проведення екологічного моніторингу та оцінки поточного стану навколишнього середовища, а також необхідність максимальної комунікації учасників освітнього процесу в умовах віддаленості від бази практики.<br>Розглянуто можливості поглиблення набутих знань з дисциплін загальної і професійної підготовки, які здобувачі вищої освіти вивчають протягом першого року навчання. Доведено доцільність використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій учасниками освітнього процесу під час практики у процесі дослідження компонентів довкілля та визначення показників їх екологічного стану.<br>Наведено приклади використання відео-, мультимедійних та онлайн-екскурсій для ознайомлення студентів з об’єктами природно-заповідного фонду України. Обґрунтовано доцільність застосування сучасних онлайн-сервісів Google Earth та Google Maps; інтернет-платформ UkrBIN; вебсайтів, відеохостінгів, такі як YouTube; спеціалізованих програмних засобів (К-MINE, ArcGIS, Mapinfo, Microstation, GISINTEGRO) та мобільних додатків (Google Об’єктив, PlantNet, iNaturalist, PictureThis, “ЕкоГід”, Flora Incognita, Seek iNaturalist, Picture Insect, PlantSnap), які забезпечують здійснення здобувачами вищої освіти дослідження компонентів довкілля в умовах віддаленості від керівника практики.</p> Олеся МАТЕЮК, Ольга ЄФРЕМОВА, Андрій ДЯЧУК, Людмила КАЗІМІРОВА, Сергій ШЕВЧЕНКО Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1056 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1057 <p>У статті аналізується актуальність розвитку фізичних якостей майбутніх прикордонників у системі фізичної підготовки Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) з метою встановлення оптимальних методів управління процесом розвитку та вдосконалення фізичних якостей. В основу дослідження покладено особливості методів розвитку таких фізичних якостей: деякі складові швидкісних якостей; вибухова сила; сила м’язів; різні види витривалості, що відіграють ключову роль у професійно-службовій та бойовій діяльності особового складу ДПСУ.<br>Визначено основні засоби формування, розвитку та вдосконалення та значення фізичних якостей у професійній діяльності. Установлено, що професія офіцера ДПСУ пов’язана з великим фізичним та психологічним напруженням, оскільки згідно з практикою розв’язання загальних завдань визначається не лише розумінням порядку виконання вправ з вогнепальної зброї, а й, перш за все, рівнем фізичної підготовленості і військово-прикладної моторики. У зв’язку із цим пріоритетом майбутніх офіцерів ДПСУ залишається зміст дисципліни фізичного виховання та деяких суміжних дисциплін.<br>У статті висвітлено, проаналізовано стан розвитку наукової галузі, пов’язаної з використанням змісту дисципліни “Фізичне виховання” при розв’язанні завдань різного спрямування у підготовці майбутніх офіцерів ДПСУ до професійної діяльності.<br>Відзначено теоретичну обґрунтованість нормативів фізичної підготовленості військовослужбовців різних категорій. Але вони продовжували визначатися, як і раніше, з урахуванням існуючого середнього рівня, що характеризує розвиток певної фізичної якості. Взагалі не враховувались особливості та періодизація навчально-бойової діяльності різних категорій військовослужбовців, зокрема в ДПСУ. Такий стан спеціальної спрямованості, а саме професійно важливих фізичних якостей і рухових навичок, також розцінюється як ще один недолік, оскільки низький ступінь відповідності рівня розвитку тих чи інших фізичних якостей вимагає певної професійної діяльності.<br>З іншого боку, кожен майбутній співробітник ДПСУ має різну фізичну підготовку протягом одного навчального року. Таким чином, найнижчі результати були виявлені після закінчення канікул, тобто на початку кодового семестру навчання. Особливості значно знижують результати в тестах, що характеризують загальну витривалість. Рівень м’язової сили та силової витривалості зменшується дещо повільніше. Водночас загальна витривалість вимагає для свого розвитку підтримувати достатній рівень максимального часу і регулярності у використанні фізичних навантажень.</p> Андрій МЕЛЬНІКОВ, Вадим РЕФЕЛЬ, Олександр ТОКОВЕНКО Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1057 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ: ДОСВІД США https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1058 <p>У статті розглянуто особливості впровадження сучасних підходів до професійної іншомовної підготовки офіцерів-прикордонників у відомчих закладах освіти українського прикордонного відомства на основі аналізу особливостей розробки та реалізації програми іншомовної підготовки правоохоронців у федеральному правоохоронному навчальному центрі США, який є найбільшим у США постачальником освітніх послуг для правоохоронних органів і проводить базову підготовку та підвищення кваліфікації для понад 90 організацій і правоохоронних органів США та інших країн. Виявлено, що FLETC було засновано на основі моделі голістичного консолідованого навчання, завдяки тому, що багато правоохоронних агентств роблять вклад у розвиток системи навчання одного закладу освіти. Особливу увагу викликає 80-годинна програма навчання іспанської мови за принципом занурення, яка допомагає правоохоронцям не тільки оволодіти мовою на базовому рівні, а й розуміти іспанську культуру. Студенти вивчають граматику іспанської мови та професійно-орієнтовані терміни і фразеологічні одиниці. Крім того, програма розроблена для ознайомлення студентів із виразами для ведення слідства та арешту, а також із лексикою вуличного сленгу іспанської мови. Основна увага приділяється вмінню керувати ситуацією за допомогою фраз, призначених для нейтралізації потенційно небезпечних ситуацій. Студенти беруть участь у виконанні практичних вправ на основі сценаріїв, за участю іспаномовних запрошених акторів, також перевіряються їх уміння подавати команди та проводити арешт іспанською під час конфліктних ситуацій.</p> Надія МОРОЗ, Валентина ГРІШКО-ДУНАЄВСЬКА, Анжела ПЕТРАШ, Ірина БЕЦ, Юрій БЕЦ, Наталія КАЛИНЮК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1058 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1066 <p>У статті проаналізовано наукові підходи до визначення та структури соціальної та комунікативної компетентностей, запропоновано авторські визначення цих понять, а також поняття комплексної компетентності – соціально-комунікативної. Встановлено, що проблема формування соціально-комунікативної компетентності є предметом досліджень психології та педагогіки, комунікативної лінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики, теорії комунікації. Дослідники вважають соціально-комунікативну компетентність однією із найважливіших для життя в соціумі. Однак на сьогодні проблема комплексного дослідження формування соціально-комунікативної компетентності у майбутніх офіцерів пенітенціарної служби у процесі вивчення гуманітарних дисциплін не вирішена повною мірою.<br>З’ясовано, що увага до проблеми формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів пов’язана з низкою суспільно-політичних змін, методів управління, розширенням сфери людських контактів, швидкістю інформаційних обмінів та підвищенням ролі міжособистісної взаємодії. Важливість професійної гуманітарної підготовки майбутніх офіцерів обумовлена тим, що вони здійснюють управління персоналом пенітенціарної служби, мають справу з представниками різних світоглядів.<br>Установлено, що формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів – це науково обґрунтована система організації і стимулювання пізнавальної діяльності студентів щодо якісних змін усіх компонентів їх соціально-комунікативної компетентності. На підставі наукових визначень, запропоновано авторську інтерпретацію поняття “соціально-комунікативна компетентність” – це професійно важлива властивість, що охоплює соціально-комунікативні знання, уміння, базові ціннісні орієнтації та особистісні якості, необхідні для ефективної міжособистісної взаємодії фахівців пенітенціарної служби.</p> Олена МОСКАЛЕНКО Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1066 Thu, 04 Aug 2022 18:27:46 +0000 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1059 <p>У статті досліджено проблему навчання майбутніх прикордонників-перекладачів письмового перекладу та розроблено комплекс вправ.<br>Визначено, що комплекс вправ для навчання майбутніх прикордонників-перекладачів письмового перекладу охоплює три підсистеми: підготовчі вправи, вправи для формування навичок письмового перекладу, вправи для розвитку вмінь здійснення письмового перекладу. Підсистема підготовчих вправ включає групу вправ на вміння аналізувати текст оригіналу, розпізнавати його найважливіші елементи, засвоювати відповідні предметні знання і термінологію, розпізнавати перекладацькі проблеми та визначати необхідні перекладацькі дії для їх подолання.<br>Підсистема вправ для формування навичок письмового перекладу включає групу вправ для формування навичок встановлення значень невідомих лексичних одиниць та їх передачі у тексті перекладу; утворення нових термінів; переносу значень лексичних і фразеологічних одиниць мови оригіналу у мову перекладу; передачі словосполучень тексту оригіналу у тексті перекладу з урахуванням правил сполучуваності у мові оригіналу; переносу значення граматичних форм і структур тексту оригіналу у текст перекладу; переносу значення стилістичних засобів тексту оригіналу у текст перекладу; лексичних, граматичних і лексико-граматичних трансформацій, конверсії тексту.<br>Підсистема вправ для розвитку вмінь здійснення письмового перекладу включає групу вправ для розвитку вмінь реалізації стратегії перекладу, вибору адекватних способів перекладу, визначення доцільності адаптації тексту перекладу, побудови ефективної тема-рематичної перспективи викладу, відходу від буквалізму та спроможності створення різних варіантів перекладу одного й того ж тексту, перебору й відсіювання проміжних варіантів тексту перекладу, аргументування правильності перекладу, комплексних умінь письмового перекладу, редагування перекладу, застосування зовнішніх ресурсів щодо інформаційного пошуку і отримання екстралінгвістичних знань.<br>Зроблено висновок, що питома вага підсистем вправ має залежати від етапу в межах структурного відрізку навчання, тобто метою навчання є розвиток умінь письмового перекладу, а тому на заключному етапі мають переважати саме такі вправи.</p> Наталія НАЗАРЕНКО, Олександра ІСЛАМОВА Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1059 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 CУТНICТЬ I CТPУКТУPA ПОНЯТЬ “ЯКІСТЬ”, “ЯКІСТЬ ОСВІТИ”, “МОНІТОРИНГ”, “МОНІТОРИНГ В ОСВІТІ”, “МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ” https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1060 <p>У статті з’ясовано сутність s розписана структура понять “якість”, “якість освіти”, “моніторинг”, “моніторинг в освіті”, “моніторинг якості вищої освіти”. Аналізуючи поняття “якість освіти” констатовано, що перша складова цього поняття (“якість”) є філософською категорією і має, відповідно, усталене загальнонаукове визначення, то друга його частина (“освіта”) не має однозначного тлумачення, але саме вона впливає на повне розуміння та визначення якості освіти. Якість освіти вивчається як комплексне поняття в межах квалітології – триєдиної науки, що охоплює теорію якості, теорію оцінки якості (кваліментрію) і теорію управління якістю. Якість освіти – це щабель, з якого характеристики освітньої діяльності відповідають нормативним положенням державних освітніх стандартів та освітніх програм, задовольняють вимоги споживачів освітніх послуг. Для визначення якості освіти необхідно проводити її моніторинг. Моніторинг в освіті – постійне спостереження за будь-яким процесом в освіті з метою виявлення його відповідності бажаному результату чи початковим припущенням. Об’єктами моніторингу виступають: система освіти (загальна середня, професійна, вища, національна або загальнодержавна, регіональна система, муніципальна); ресурси (кадрові, матеріально-технічні); процеси (педагогічний процес загалом та окремі його складові); діяльність (управлінська, трудова, навчальна); явища (вихованість, освіченість, майстерність педагога та ін.). Виділено функції моніторингу, такі як: інформаційна, активізуюча, формуюча, корекційна, кваліметрична, діагностична, аналітична, моделююча, прогностична, управлінська. Моніторинг вищої освіти заснований на принципах, що виокремлено у статті. Моніторинг розглядається як контроль, реагування, вивчення та виправлення відхилення від норм. Найчастіше під моніторингом розуміють відстеження, а під моніторингом в освіті – спеціально організована і постійно діюча система збирання, зберігання та аналізу інформації, проведення додаткових інформаційно-аналітичних обстежень і оцінки стану, тенденцій, ризиків і прогнозу розвитку освіти, що використовується при прийнятті управлінських рішень у сфері освіти. Розбудувати певну систему забезпечення якості вищої освіти можна лише на основі ефективної системи моніторингу якості вищої освіти.</p> Ольга ОСЕРЕДЧУК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1060 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1061 <p>Статтю присвячено визначенню ефективності використання тренінгових технологій для формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Авторами вивчаються різні підходи до формування професійної компетентності військових фахівців.<br>Автори розглядають можливість формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників не лише під час навчальних занять, а й за допомогою тренінгової роботи, яка складається з інформаційного практичного та самостійного блоків.<br>Досліджувалась ефективність використання тренінгових технологій для формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників<br>Під час застосування тренінгових технологій було взято до уваги таке: по-перше, попри те, що набуття професійних компетентностей відображається, передусім на емоційній сфері, доцільно проводити тренінги не раніше як на другому курсі за наявності у курсантів достатнього рівня теоретичних знань з фахових дисциплін; по-друге, важливим у формуванні професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників є усвідомлений характер діяльності та уміння налагодити взаємодію.<br>Ураховано, що важливою умовою ефективності тренінгової роботи у вищому військовому навчальному закладі є мотивація курсантів до професійної діяльності шляхом використання прийомів та засобів активізації, формування особистісних та професійних якостей майбутніх офіцерів-прикордонників. З цією метою до змісту програми тренінгу “Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників” було включено неігрові та ігрові активні методи навчання.<br>Результативність тренінгової технології щодо формування професійної компетентності перевірялась авторами шляхом порівняння одержаних результатів на констатувальному і прикінцевому етапах експерименту. Було зроблено висновок, що використання запропонованої тренінгової технології є результативним і сприяє формуванню зазначеного феномена у курсантів.</p> Валерій РАЙКО, Микола МАЦИШИН, Валентина МІРОШНІЧЕНКО Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1061 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО (КОРАБЕЛЬНОГО) ГОСПОДАРСТВА У ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1062 <p>У статті розглядається організація ведення військового (корабельного) господарства як вид діяльності, що здатна при умілій організації та керівництві впливати на якість забезпечення завдань оперативно-службової діяльності органів та підрозділів Державної прикордонної служби України під час охорони державного кордону України. Важливим аспектом забезпечення організації та веденням військового (корабельного) господарства виступає професійна готовність майбутнього офіцера-прикордонника до організації та ведення військового (корабельного) господарства у прикордонних підрозділах. Особливо важливого значення набувають питання, які націлені на розв’язання головної мети військового (корабельного) господарства, що виражена у професійній майстерності майбутніх офіцерів вирішувати завдання щодо всебічного і безперервного забезпечення оперативно-службової діяльності, бойової (професійної) підготовки та мобілізаційної готовності прикордонних підрозділів ДПСУ, створення умов для швидкого переходу їх із функціонування у мирний час на функціонування в особливий період. Розв’язання анонсованого питання покладено у площину теоретичного обґрунтування педагогічних умов щодо формування готовності майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ та методики їх реалізації в освітньому процесі. Метою роботи є перевірка припущення про те, що методика впровадження педагогічних умов формування професійної готовності майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ буде результативною за умови активізації ціннісно-мотиваційного ставлення курсантів до вивчення особливостей та організації військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ; відбору і структурування змісту навчального матеріалу з урахуванням актуальних вимог до військового (корабельного) господарства, реформування організаційно-штатної структури ДПСУ (зміни у структурі навчальних дисциплін, навчально-матеріального забезпечення, спеціальних курсів, факультативів тощо) з урахуванням досвіду країн НАТО; набуття майбутніми офіцерами-прикордонниками умінь і навичок на засадах контекстного навчання з використанням потенціалу військового стажування та навчальної практики; професійного розвитку/саморозвиток науково-педагогічних працівників з питань логістики; створення інформаційно-освітнього середовища для ефективного формування у курсантів необхідних навичок і вмінь щодо організації та ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ, мотивування в них поглибленого вивчення логістики прикордонного відомства.</p> Віталій САГАН Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1062 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ЧИННИК ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1063 <p>У статті обґрунтовано громадянське виховання старшокласників як один з чинників їх професійної орієнтації. За результатами моніторингу стану затребуваності серед випускників шкіл професій, пов’язаних з державною, правоохоронною чи військовою службою автори доходять висновку, що однією з причин небажання обирати такі професії є недоліки у системі громадянського виховання загальноосвітньої школи. Автори пов’язують успішність професійної діяльності з її орієнтацією на суспільні потреби. За результатами проведеного фокус-групового дослідження основних чинників вибору професії старшокласниками (поради батьків, знайомих; спроба бути схожим на людину, успішну в професії та соціумі; намагання принести користь суспільству та державі) констатується необхідність поєднувати заходи громадянського виховання з профорієнтаційною роботою, а також необхідність систематизувати таку роботу. У статті з’ясовано, що професійна орієнтація старшокласників в умовах сьогодення є одним з компонентів практичної діяльності громадянина, що реалізується у формі піклування суспільства про професійне становлення підростаючого покоління, підтримки та розвитку, а також проведення комплексу спеціальних заходів, спрямованих допомогти старшокласнику в самовизначенні з професією та здійсненні вибору кращого виду діяльності з урахуванням її потреб відповідно до суспільних запитів, ринкових вимог та можливостей громадянського суспільства. Професійна орієнтація учнів старших класів сприяє соціально-економічному захисту їх в майбутньому, дозволяє досягати відчутних результатів як в професійному, так і в матеріальному та соціальному аспектах, що в кінцевому результаті сприяє зміцненню економічної потужності держави за рахунок раціонального розподілу трудового потенціалу та розбудові громадянського суспільства за рахунок надання можливості для самореалізації кожній особистості. Оскільки сформованість різних видів відповідальності особистості старшокласника (суспільна, державна; групова, колективна) відображається у професійному виборі та є аспектом громадянської вихованості, автори надають великого значення поєднанню заходів громадянського виховання з профорієнтаційною роботою з метою досягнення кращого результату обох процесів.</p> Ірина СОПІВНИК, Олександр ЛАЗОРЕНКО Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1063 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1065 <p>Стаття присвячена обґрунтуванню методичних основ формування готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності. Під час дослідження було встановлено, що здійснення підготовки молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності відбувається в навчальних центрах Державної прикордонної служби України. Запропоновано навчання за спеціальною Програмою. Програма передбачає мету підготовки у наданні майбутнім молодшим інспекторам прикордонної служби базових знань та практичних навичок. Автори пропонують до змісту програми віднести такі теми: Тема 1: Основні положення Закону України «Про прикордонний контроль». Тема 2. Види та обов’язки прикордонних нарядів, які застосовуються у пунктах пропуску через державний кордон. Тема 3. Види, технічні можливості технічних засобів для огляду транспортних засобів. Тема 4. Види, технічні можливості приладів паспортного контролю. Тема 5. Користування комплексом автоматизованої системи паспортного контролю «Гарт-1/П». Тема охоплює такі зняття. Тема 6. Порядок перевірки документів. Тема 7. Паспортні документи, види їх захисту. Тема 8. Загальні положення щодо ідентифікації особи. Тема 9. Спеціальні відмітки Державної прикордонної служби України, які використовують уповноважені службові особи, порядок їх проставлення. Тема 10. Пропуск через державний кордон осіб. Тема 11. Технологія прикордонного контролю в пунктах пропуску для автомобільного сполучення. Тема 12. Порядок організації та несення служби прикордонних нарядів в пунктах пропуску для автомобільного сполучення. Тема 13. Технологія прикордонного контролю у пунктах пропуску для залізничного сполучення. Тема 14. Порядок організації та несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску для залізничного сполучення. Тема 15. Технологія прикордонного контролю та особливості несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску для морського(річкового, поромного) і повітряного сполучення. Автори зазначають, що сучасні трансформації в освіті призводять до зміни її концептуальних ідей, а саме: виникнення потреби у переході від концепції отримувати знання, уміння, навички, до концепції навчатися самовдосконаленню. Чим раніше розпочати військовослужбовця навчати вчитися, тим успішніше він у майбутньому набуде необхідних компетенцій. Це особливо стосується військовослужбовців зі строком служби не більше одного року, які після «цивільного» життя не завжди готові до самостійності. Акцентується увага на доцільності з перших днів навчання в навчальному центрі навчати майбутніх молодших інспекторів прикордонної служби самостійності, навчати вчитися. Мова йде про мінімізацію навчальних планів, їх змісту та інтеграцію суспільно-гуманітарних предметів. На думку авторів, готовність до професійної діяльності характеризується як загальна здатність, яка виявляється і здійснює формування в діяльності, базується на знаннєво-ціннісних поняттях і дає змогу військовослужбовцеві встановити зв'язок між знаннями і реальною ситуацією оперативно-службової діяльності, знайти шляхи для успішного вирішення проблеми з формування готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності.</p> Любов ТРІФАНІНА, Валентина МІРОШНІЧЕНКО, Вадим ДИЯК Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1065 Thu, 04 Aug 2022 00:00:00 +0000 ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1064 Редакція журналу Авторське право (c) 2022 Редакція журналу Збірник НАДПСУ Збірник наукових праць: військові та технічні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/1064 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0000