Процес рецензування

 1. Автор надає до редакції статтю, яка відповідає Вимогам до публікацій у журналі «Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України». Рукописи, які не відповідають цим Вимогам, не розглядаються.
 2. Усі статті перевіряються на унікальність авторського тексту за допомогою сервісу пошуку текстових збігів Unicheck. Цитування допускається в обсязі, який не перевищує 20% від загального об’єму статті. Отже, унікальність має бути не меншою 80%.
 3. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного).
 4. Орієнтовний строк розгляду статті – до 20 днів.
 5. Головним редактором призначаються два рецензенти за профілем дослідження. Рецензентом може бути як член редколегії, так і спеціально запрошений фахівець відповідної галузі знань.
 6. У разі відсутності конфлікту інтересів кожен рецензент оцінює науковий рівень статті заповнюючи «Форму рецензування». Після ґрунтовного аналізу вони надають редакції такі рекомендації: публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю.
 7. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів головний редактор призначає іншого експерта.
 8. У разі виявлення зауважень відповідальний секретар повідомляє їх автору електронною поштою для подальшого доопрацювання.
 9. Виправлений варіант повторно надається кожному рецензенту для прийняття узгодженого рішення редакції щодо можливості публікації.
 10. У разі непогодження з думкою рецензента автор статті має право подати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії та направляється на додаткове рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати зауваження рецензентів. За рекомендацією рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.
 11. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії), а за необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.
 12. Датою прийняття статті до друку вважається дата прийняття узгодженого рішення редакцією щодо доцільності опублікування статті.
 13. Після прийняття позитивного рішення щодо опублікування статті відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.
 14. Кінцеве рішення про зміст майбутнього випуску видання затверджується протоколом засідання Вченої ради Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, про що робиться відповідний запис у журналі.
 15. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідності або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.
 16. Відповідальність за порушення авторських прав, достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій покладається на автора статті.