СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЬОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Ключові слова: саморегуляція, навчальна діяльність, структурно-функціональна модель, студент

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні аспекти поняття саморегуляції навчальної діяльності студентів. Метою нашого дослідження було теоретичне визначення психологічних особливостей та концептуальних характеристик саморегуляції у навчальній діяльності студентів. Методологія нашого теоретичного дослідження включала теоретичний аналіз наявних психологічних концептуальних праць щодо вивчення феноменів саморегульованого навчання та виявлення їхньої співвідношення у навчальній діяльності студентів ЗВО.

Теоретичний аналіз психолого-педагогічних напрацювань щодо вивчення питання саморегуляція навчальної діяльності дозволив нам визначити основі структурні елементи цієї діяльності. З метою визначення сутності саморегуляції навчальної діяльності студентів ми здійснили її психологічний аналіз у рамках визначених рівнів (індивідуально-особистісний, когнітивний, метакогнітивний, мотиваційно-вольовий), який дозволив нам визначити структуру саморегульованої навчальної діяльності

Створено авторську структурно-функціональну  модель саморегуляції навчальної діяльності студентів у ЗВО. Охарактеризовано основні етапи, методи, процеси, блоки та механізми саморегуляції начальної діяльності студентів. Визначено важливу роль метакогнітивного моніторингу у саморегуляції навчальної діяльності та охарактеризовано його рівні і основні компоненти.  Саморегуляцію навчальної діяльності студентів ми визначили як активну взаємодію студентів з навчальним середовищем, у результаті якої у студентів формується розуміння значення мотивації, когнітивних і метакогнітивних аспектів самостійного навчання, здатність використовувати когнітивні і метакогнітивні стратегії у навчальній діяльності, а також розвиваються потенційні можливості на індивідуально-особистісному, когнітивному, метакогнітивному та мотиваційно-вольовому рівнях.

Зазначені рівні розвитку потенційних можливостей студентів у процесі саморегульованої навчальної діяльності, основні етапи, методи, процеси і блоки саморегуляції, а також психологічні механізми реалізації поставлених завдань, відображені у нашій теоретико-концептуальній моделі, дозволили нам охарактеризувати основна компоненти саморегульованого навчання студентів ЗВО.

Біографія автора

Едуард БАЛАШОВ, Національний університет «Острозька академія»

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. Москва : Мысль, 1991. 299 с.

Болотова А. К., Пурецкий М. М. Развитие идей саморегуляции в исторической ретроспективе. Культурно-историческая психология. 2015. Том 11. № 3. C. 64–74.

Царькова О. В. Методи емоційно-вольової саморегуляції психологічного стану студентів. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. 2013. Т. 2. Вип. 10. C. 316–320.

Шевченко Н.Ф. Розвиток емоційно-вольової саморегуляції студентів в умовах вищого навчального закладу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2010. №1(3). C. 270–280.

Шавиро Г.. Психологічні чинники саморегуляції поведінки студентської молоді в процесі соціалізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. 2014. №1(1). C. 86–90.

Балашов Е. М. Психологічні особливості і механізми саморегуляції навчальної діяльності студентів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». 2017. №5. С. 5–13.

Balashov E., Pasichnyk I. & Kalamazh R. (2018). Self-Monitoring and Self-Regulation of University Students in Text Comprehension. Psycholinguistics. 24(1). 47–62.

Дикая Л. Г. Системная детерминация саморегуляции психического состояния человека. Труды Института психологии РАН, 1997. Т. 2. С. 191–199.

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / Общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева. Москва : Прогресс, 1990. 368 с.

Балашов Е. М. Особливості соціально-психологічних настанов студентів у мотиваційно-потребовій сфері. Наукові записки Національного університету «Острозька академія. Серія «Психологія». 2014. №30. С. 8–11.

Волинець Н. В. Структурні, рівневі та типологічні моделі психологічного благополуччя особистості. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Психологічні науки, 2017. №3(8). С. 21–42.

Выготский Л. С. Собрание сочинений : В 6-ти томах. Москва : Педагогика, 1982. Т. 5. 368 с.

Асмолов А. Г. Психология личности : учебник. Москва : Изд-во МГУ, 1990. 367 с.

Пасічник І. Д, Каламаж Р. В., Августюк М. М. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання. Наукові записки Національного університету «Острозька академія. Серія «Психологія». 2014. №28. C. 3–16.

Балашов Е. М. Теоретико-емпіричне обґрунтування моделі самореалізації студентської молоді у міжнародних волонтерських програмах. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. №3. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_3_26.pdf

Кашлюк Ю. І. Основні чинники, які впливають на психологічне благополуччя особистості. Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2016. №34. С. 170–186.

Малихіна О. А. Дослідження емоційно-ціннісного компоненту в структурі самоповаги студентів. Проблеми сучасної психології. 2017. № 1. С. 51–55.

Ермолаева М. В, Охотенко Р. В. Проблема удовлетворенности трудом с позиции субъектного подхода. Психология зрелости и старения. 2009. №1. С. 5–17.

Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. Санкт-Петербург : Питер. 2002. 272 с.

Bandura, A. (1991). Self-regulation of motivation through anticipatory and self-reactive mechanisms. In: Dienstbier R. A. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation : Perspectives on motivationю Vol. 38. Р. 69–164.

Andrade H., Brookhart S. M. (2016). The Role of Classroom Assessment in Supporting Self-Regulated Learning. In : Laveault D., Allal L. (eds) Assessment for Learning : Meeting the Challenge of Implementation. The Enabling Power of Assessment. Vol 4. Springer, Cham. P. 293–309.

Zimmermann B. (2008). Investigating Self-Regulation and Motivation: Historical Background, Methodological Developments, and Future Prospects. American Educational Research Journal. 45 (1). Р. 166–83.

Довгалюк Т. А. Поняття мислення як метакогнітивного процесу у психологічній науці. Молодий вчений. 2015. № 10 (25). Частина 2. C. 184–188.

Каламаж В. О. Психологічні чинники ефективності групової проектної діяльності студентів ЗВО у процесі вивчення іноземної мови : дис. … канд. психол. н. : 19.00.01. Луцьк. 2019. 225 с.

Schraw G., Moshman D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review. 7. P. 351–371.

Милославська О. В. Феномен самомоніторингу : теоретичний зміст поняття та емпіричний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. 2020. № 67. С. 34–40.

Flavell J. H. (1981). Cognitive Monitoring. In : W. P. Dickinson (Ed.), Children’s oral communication skills. New York : Academic Press. Р. 35–60.

Черній М. М. Структура комунікативної культури вчителя іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. 2013. № 36, C. 474–479.

Кочерга О. В. Сензитивность как психологическое состояние человека. Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2002. № 17. С. 71–74.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер. 2006. 512 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Abulkhanova-Slavskaya K. A. (1991). Strategiya zhyzni [Strategy of Life]. Moscow : Mysl. 299 s. [in Russian].

Bolotova A. K., Puretskyi M. M. (2015). Razvitiye idej samoregulyatsyi v istoricheskoy retrospective [Development of Ideas of Self-Regulation in Historical Retrospective]. Kulturno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural and Historical Psychology]. Vol. 11. # 3. S. 64–74. [in Ukrainian].

Tsarkova O. V. (2013). Metody emotsijno-voliovoji samorehuliatsiji psykholohichnoho stanu studentiv [Methods of Emotional and Volitional Self-Regulation of Psychological State of Students]. Naukovyj visnyk Mykolajivskoho derzhavnoho universytetu im. V. Sukhomlynskoho. Serija : Psykholohichni nauky [Scientific Bulletin of V. Sukhomlynskyi Mykolaiv State University. Series: Psychological Sciences]. Vol. 2. # 10. S. 316–320. [in Ukrainian].

Shevchenko N. F. (2010). Rozvytok emotsijno-voliovoji samorehuliatsiji studentiv v umovakh vyshchoho navchalnoho zakladu [Development of Emotional and Volitional Self-Regulation of Students in Higher Educational Institution]. Pedahohichni nauky : teorija, istorija, innovatsijni tekhnolohiji [Pedagogical Sciences : Theory, History, Innovative Technologies]. #1(3). S. 270-280. [in Ukrainian].

Shavyro H. (2014). Psykholohichni chynnyky samorehuliatsiji povedinky studentskoji molodi v protsesi sotsializatsiji [Psychological Factors of Self-Regulation of Student Youth Behaviour in the Process of Socialization]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Psykholohija [Bulletin of T. Shevchenko Kyiv National University. Psychology]. #1(1). S. 86–90. [in Ukrainian].

Balashov E. M. (2017). Psykholohichni osoblyvosti i mekhanizmy samorehuliatsiji navchalnoji dijalnosti studentiv [Psychological Peculiarities and Mechanisms of Self-Regulation of Student Learning Activities]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademija”. Serija “Psykholohija i pedahohika” [Scienitific Notes of the National University of Ostroh Academy. Series “Psychology and Pedagogy”]. #5. S. 5–13. [in Ukrainian].

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. (2018). Self-Monitoring and Self-Regulation of University Students in Text Comprehension. Psycholinguistics. 24(1). P. 47–62. [in English].

Dikaya L. G. (1997). Sistemnaya determinatsyya samoregulyatsyi psikhicheskogo sostoyaniya cheloveka [System Determination of Self-Regulation of Personal Mental State]. Trudy Instituta RAN [Works of RAS Institute]. Vol. 2. S. 191–199. [in Russian].

Frankl V. Chelovek v poiskakh smysla. Sbornik : Per. s angl. i nem. Obshchaya red. L. Y. Gozmana I D. A. Leontyeva. [Person in Seeking Sense. Collection: Transl. from Engl. and German. General Ed. L. Y. Gozman and D. A. Leontyev]. Moscow : Progress. 368 s. [in Russian].

Balashov E. M. (2014). Osoblyvosti sotsialno-psykholohichnykh nastanov studentiv u motyvatsijno-potrebovij sferi [Peculiarities of Student Social and Psychological Attitudes in Motivational and Need Sphere]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademija”. Serija “Psykholohija i pedahohika” [Scienitific Notes of the National University of Ostroh Academy. Series “Psychology and Pedagogy”]. #30. S. 8–11. [in Ukrainian].

Volynets N. V. (2017). Strukturni, rivnevi ta typolohichni modeli psykholohichnoho blahopoluchchia osobystosti [Structural, Level and Typological Models of Psychological Wellbeing of Person]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoji akademiji derzhavnoji prykordonnoji sluzhby Ukraijiny. Serija: Psykholohichni nauky [Collection of Scientific Works of National Academy of State Border Service of Ukraine. Series : Psychological Sciences. #3(8). S. 21–42. [in Ukrainian].

Vygotsky L. S. (1982). Sobraniye sochineniy. V 6 tomakh. Tom 5. [Collection of Works. In 6 Volumes. Volume 5]. Moscow : Pedagogika. 368 s. [in Russian].

Asmolov A. G. (1990). Psikhologiya lichnosti [Psychology of Personality]. Moscow : Publishing House of MSU. 367 s. [in Russian].

Pasichnyk I. D., Kalamazh R. V., Avhustiuk M. M. (2014). Metakohnityvnyj monitorynh jak rehuliatyvnyj aspect metapiznannia [Metacognitive Monitoring as a Regulative Aspect of Metaknowledge]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademija”. Serija “Psykholohija” [Scienitific Notes of the National University of Ostroh Academy. Series “Psychology”]. #28. S. 3–16. [in Ukrainian].

Balashov E. M. (2013). Teoretyko-empirychne onhruntuvannia modeli samorealizatsiji studentskoji molodi u mizhnarodnykh volonterskykh prohramakh [Theoretical and Empirical Justification of the Model of Self-Realization of Student Youth in international Volunteer Programs]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoji akademiji derzhavnoji prykordonnoji sluzhby Ukraijiny. Serija: Psykholohichni nauky [Collection of Scientific Works of National Academy of State Border Service of Ukraine. Series: Psychological Sciences. #3. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_3_26.pdf. [in Ukrainian].

Kashliuk Y. I. (2016). Osnovni chynnyky, jaki vplyvajut na psykholohichne blahopoluchchia osobystosti [Main Factors Influencing Psychological Wellbeing of a Personality]. Problemy suchasnoji psykholohiji. Zbirnyk naukovykh prats KPNU im. I .Ohijenka, Instytutu Psykholohiji im. H. Kostiuka NAPN Ukrajiny [Problems of Modern Psychology. Collection of Scientific Works of I. Ohienko KPNU, H. Kostiuk Institute of Psychology of NAPS of Ukraine, #34. S. 170–186. [in Ukrainian].

Malykhina O. A. (2017). Doslidzhennia emotsijno-tsinnisnoho komponentu v strukturi samopovahy studentiv [Studying the Emotional and Value Component in Structure of Self-Respect of Students]. Problemy suchasnoji psycholohiji [Problems of Modern Psychology]. #1. S. 51–55. [in Ukrainian].

Ermolayeva M. V., Okhotenko R. V. (2009). Problema udovletvorennosti trudom s pozitsyi subjektnogo podkhoda [Problem of Satisfaction with Labor from a Position of Subjective Approach]. Psikhologiya zrelosti i stareniya [Psychology of Aging and Growing Old]. #1. S. 5–17. [in Ukrainian].

Kholodnaya M. A. (2002). Psikhologiya intellekta. Paradoksy issledovaniya [Psychology of Intellect. Paradoxes of Studying]. Saint Petersburg : Piter. 272 s. [in Russia].

Bandura A. (1991). Self-regulation of motivation through anticipatory and self-reactive mechanisms. In: Dienstbier, R. A. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation : Perspectives on motivation, Vol. 38. P. 69–164. [in English].

Andrade H., Brookhart S. M. (2016). The Role of Classroom Assessment in Supporting Self-Regulated Learning. In : Laveault D., Allal L. (eds) Assessment for Learning: Meeting the Challenge of Implementation. The Enabling Power of Assessment. Vol 4. Springer, Cham. P. 293–309. [in English].

Zimmermann B. (2008). Investigating Self-Regulation and Motivation : Historical Background, Methodological Developments, and Future Prospects. American Educational Research Journal,.45 (1). Р. 166–183. [in English].

Dovhaliuk T. A. (2015). Poniattia myslennia jak metakohnityvnoho protsesu u psykholohichnij nautsi [Concept of Thinking as a Metacognitive Process in Psychological Science]. Molodyj vchenyj [Young Scientist]. # 10 (25). Part 2. S. 184–188. [in Ukrainian].

Kalamazh V. O. (2019). Psykholohichni chynnyky efektyvnosti hrupovoji proektnoji dijalnosti studentiv ZVO u protsesi vyvchennia inozemnoji movy [Psychological Factors of Efficiency of Group Project Activities of HEI Students in Learning Foreign Language]. Dysertatsija kandydata psykholohichnykh nauk : 19.00.01 [Dissertation of Candidate of Psychological Sciences : 19.00.01]. Lutsk. 225 s. [in Ukrainian].

Schraw G., Moshman D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review. 7. P. 351–371. [in English].

Myloslavska O. V. (2020). Fenomen Samomonitorynhu: teoretychnyj zmist poniattia ta empirychnyj analiz [Phenomenon of Self-Monitoring: Sense of Term and Empirical Analysis]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. Karazina. Serija “Psykholohija” [Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University. Series “Psychology”]. # 67. S. 34–40. [in Ukrainian].

Flavell J. H. (1981). Cognitive Monitoring. In : W. P. Dickinson (Ed.). Children’s oral communication skills. New York : Academic Press, P. 35–60. [in English].

Cherniy M. M. (2013). Struktura komunikatyvnoji kultury vchytelia inozemnoji movy [Structure of Communicative Culture of a Foreign Language Teacher]. Suchasni informatsijni tekhnolohiji ta innovatsijni metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohija, teorija, dosvid, problem [Modern Informational Technologies and Innovative Methods in Teaching Professionals: Methodology, Theory, Experience, Problems]. # 36. S. 474–479. [in Ukrainian].

Kocherga O. V. (2002). Senzitivnost kak psikhologicheskoye sostoyaniye cheloveka [Sensitivity as Psychological State of Person]. Pedahohichna osvita: teorija i praktyka [Pedagogical Education: Theory and Practice]. #17. S. 71–74. [in Russian].

Ilyin E. P. (2006). Motivatsyya i motivy [Motivation and Motives]. Saint Petersburg : Piter. 512 s. [in Russian].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті