ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕКОМПРЕСІЇ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ КРАЇН НАТО

  • Андрій БЕСПАЛЬКО Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7941-9909
Ключові слова: відновлення, психологічна декомпресія, психічне здоров’я, психологічна адаптація, реадаптація, учасники бойових дій

Анотація

У статті подано результати дослідження досвіду використання заходів психологічної декомпресії у країнах НАТО. Виконання завдань за призначенням (участь у бойових діях) накладають підвищений ризик на психосоматичне самопочуття військовослужбовця, що відображається у різних проблемах психічного здоров’я в найближчому та довгостроковому періоді після безпосередньої участі у бойових діях.

На сьогодні в країнах Організації Північноатлантичного договору (далі – НАТО) існує велика кількість досліджень, присвячених зазначеній проблематиці. Результатами проведених досліджень є розробка різноманітних програм, що спрямовані на зниження ризику, надання допомоги особовому складу, сприянні успішній адаптації у ранньому періоді після повернення з району виконання завдань за призначенням (участі у бойових діях). Діяльність учасників зазначеного процесу в першу чергу фокусується на трьох основних сферах: психологічна декомпресія, психоосвіта та скринінг.

Проведення вище зазначених заходів, в першу чергу, спрямоване на виявлення в учасників бойових дій ознак травматичного стресу, депресії та суїцидальних думок; міжособистісної конфліктності та агресивності; оцінки фізичної втоми та ступеню впливу навколишнього середовища на загальне психосоматичне самопочуття. Основною метою проведення заходів скринінгу психічного здоров’я особистості є визначення кількості особового складу, що потребує додаткового догляду та дообстеження. Заплановані заходи проводяться протягом перших двох тижнів після розгортання у спеціально обладнаних місцях на військових об’єктах.

Незважаючи на певні розбіжності між країнами НАТО з питань планування, організації та практичної реалізації заходів психологічної декомпресії більшість погоджується, що у програмах декомпресії повинно бути поєднання заходів скринінгу, психологічної просвіти та організованого відпочинку особового складу з дискреційним. Програми декомпресії повинні сприяти неформальному обговоренню отриманого оперативного (бойового) досвіду під час розгортанням між безпосередніми учасниками зазначеного процесу. Програма повинна розглядатися як один із засобів попередження самогубств, зменшення відчуття стигми та дискримінації особового складу, що пов’язане зі зверненням за психологічною допомогою (консультацією).

На сьогоднішній день, у ЗС України первинним етапом реадаптації учасників бойових дій є проведення заходів в межах психологічної декомпресії.

Біографія автора

Андрій БЕСПАЛЬКО, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ад’юнкт штатний науково-організаційного відділення

Посилання

Бриндіков Ю. Л. Теорія та практика реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій в системі соціальних служб : дис. … доктора педагогічних наук : 13.00.05. Хмельницький, Тернопіль. 2018. 559 с.

Березовська Л. І. Реадаптація демобілізованих військовослужбовців, що перебували в зоні АТО. Пост-травматичний стресовий розлад : дорослі, діти та родина в ситуації війни : Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред. : І. Маноха, Г. Собчук. Том. І. Варшава – Київ : ПАН – Гнозис, 2017. С. 138–153.

Fertout M. et al. A review of United Kingdom Armed Forces ’approaches to prevent post-deployment mental health problems. International Review of Psychiatry, April 2011. 23. Р. 135–143. URL : https://www.kcl.ac.uk/kcmhr/publications/assetfiles/interventions/Fertout2011-preventionmentalhealthproblems.pdf.

Приходько І. І. Розвиток і відновлення психологічної безпеки особистості у фахівців екстремальних видів діяльності : посібник. Харків : НАНГУ, 2017. 102 с.

Erik De Soir. Psychological Adjustment After Military Operations : The Utility of Postdeployment Decompression for Supporting Health Readjustment. URL : https://www.researchgate.net/publication/321666578.

Титаренко Т. М. Соціально-психологічна реабілітація особистості в умовах війни. Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання. Чернігів : Десна Поліграф, 2018. С. 292–296. URL : http://lib.itta.gov.ua/709976/1/.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bryndikov Yu. L. (2018). Teoriia ta praktyka reabilitatsii viiskovosluzhbovtsiv – uchasnykiv boiovykh dii v systemi sotsialnykh sluzhb : dys. … doktora pedahohichnykh nauk : 13.00.05 [Theory and practice of rehabilitation of servicemen - participants of hostilities in the system of social services: dis. … Doctor of Pedagogical Sciences: 13.00.05]. Khmelnytskyi, Ternopil. 559 s. [in Ukrainian].

Berezovska L. I. Readaptatsiia demobilizovanykh viiskovosluzhbovtsiv, shcho perebuvaly v zoni ATO [Re-adaptation of demobilized servicemen in the ATO area]. Post-travmatychnyi stresovyi rozlad : dorosli, dity ta rodyna v sytuatsii viiny : Mizhnarodne naukovo-praktychne vydannia [Post-traumatic stress disorder: adults, children and family in a war situation: International scientific and practical publication] / zah. red. : I. Manokha, H. Sobchuk. Tom. I. Varshava – Kyiv : PAN – Hnozys, 2017. S. 138–153. [in Ukrainian].

Fertout M. et al. (2011). A review of United Kingdom Armed Forces ’approaches to prevent post-deployment mental health problems. International Review of Psychiatry. April. 23. Р. 135–143. URL : https://www.kcl.ac.uk/kcmhr/publications/assetfiles/interventions/Fertout2011-preventionmentalhealthproblems.pdf. [in English].

Prykhodko I. I. (2017). Rozvytok i vidnovlennia psykholohichnoi bezpeky osobystosti u fakhivtsiv ekstremalnykh vydiv diialnosti : posibnyk [Development and restoration of psychological safety of the individual in specialists of extreme activities: a guide]. Kharkiv : NANHU. 102 s. [in Ukrainian].

Erik De Soir. Psychological Adjustment After Military Operations : The Utility of Postdeployment Decompression for Supporting Health Readjustment. URL : https://www.researchgate.net/publication/321666578. [in English].

Tytarenko T. M. (2018). Sotsialno-psykholohichna reabilitatsiia osobystosti v umovakh viiny [Socio-psychological rehabilitation of the individual in war]. Vosmi Siverianski sotsialno-psykholohichni chytannia [Eight Severyansky socio-psychological readings]. Chernihiv : Desna Polihraf, S. 292–296. URL : http://lib.itta.gov.ua/709976/1/. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті