ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ – ПРИКОРДОННИКІВ НА ЗАСАДАХ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ

  • Олена ВОЛОБУЄВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4010-6398
  • Артем ЧОРНИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5541-1910
Ключові слова: проектування професійної компетентності, майбутні офіцери-прикордонники, проблемне навчання, професійно-спрямовані проблемні ситуації, психологічні механізми навчання

Анотація

У статті подано практичні рекомендації щодо проектування та розвитку належного рівня професійної компетентності майбутніх охоронців кордону.

Акцентовано на необхідності одночасного і системного впливу щодо процесу проектування та розвитку професійної компетентності в усіх сферах життєдіяльності курсантів – майбутніх офіцерів-прикордонників: навчанні, побуті, несенні служби у добових нарядах, заняттях спортом; на впровадженні у навчально-виховний процес методики проблемного (активного) навчання із урахуванням психологічних механізмів проблемного навчання (механізму зворотного зв’язку (цей механізм є загальним для будь-якої системи замкненого зв’язку); механізму, що відбиває процес переходу від навчального впливу до учбової задачі – механізм довизначення учбової задачі; механізм динамічного розподілу функцій управління між педагогом (або комп’ютером, що виконує його функції) та суб’єктами навчання (курсантами – майбутніми офіцерами-прикордонниками).

Наголошено на доцільності активного впровадження професійно-спрямованих проблемних ситуацій, які мають містити усі аспекти оперативно-службової діяльності: охорона державного кордону у звичайних умовах обстановки, посилена охорона кордону (проведення прикордонного пошуку, відбиття збройного вторгнення (агресії) тощо). При розробці професійно-спрямованих проблемних ситуацій необхідно враховувати ступінь конфліктності під час типових ситуацій з громадянами, які перетинають державний кордон України; на проведенні змістовного аналізу кожної навчальної дисципліни щодо чіткого розподілу емпіричної і теоретичної інформації.

Окреслено щодо необхідності індивідуального підходу до кожного окремого курсанта та варіативного підходу до вибору навчальних засобів; розвитку в курсантів позитивної мотивації до майбутньої професії офіцера-прикордонника, на необхідності створення атмосфери «проблемності», на заохочуванні пізнавального характеру учбової діяльності; необхідності відповідного методичного супроводу кожної навчальної дисципліни; на використанні  потенціалу усіх видів контролю якості навчального процесу курсантів.

Біографії авторів

Олена ВОЛОБУЄВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького

доктор психологічних наук, професор

Артем ЧОРНИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького

начальник навчального курсу інженерно-технічного факультету

Посилання

Білявець С. Я. Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін : монографія. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. 468 с.

Боровик Л. В. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників : теорія та практика : монографія. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. 292 с.

Собко В. Г. Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор : дис. канд пед. наук: 13.00.04 / Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2011. 259 с.

Торічний О. В. Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання : монографія. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2012. 536 с.

Шинкарук О. М. Психологія професійної діяльності військовослужбовців-прикордонників : монографія, Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. 334 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Biliavets’ S. Ya. (2018). Teoretychni ta metodychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia viiskovo-spetsialnykh dystsyplin : monohrafiia. [Theoretical and methodological bases of the professional competence formation of the future border-guard officers in the process of military-special disciplines training: monograph]. Khmelnitsky: Vydavnytstvo NADPSU. 468 s. [in Ukrainian].

Borovyk L. V. (2018). Formuvannia psykholoho-pedahohichnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv: teoriia ta praktyka: monohrafiia. [Formation of psychological and pedagogical competence of the future border-guard officers: theory and practice: monograph]. Khmelnitsky: Vydavnytstvo NADPSU. 292 s. [in Ukrainian].

Sobko V. H. (2011). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv u fakhovii pidhotovtsi iz zastosuvanniam dilovykh ihor: dys. kand ped. nauk: 13.00.04 [Development of professional competence of the border-guard officers in professional training with the use of business games: diss. cand ped. Sciences: 13.00.04]. Khmelnitsky: Vydavnytstvo NADPSU. 259 s. [in Ukrainian].

Torichnyi O. V. (2012). Teoriia i praktyka formuvannia viiskovo-spetsialnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia: monohrafiia. [Theory and practice of the formation of military-special competence of the future border-guard officers in the training process: monograph]. Khmelnitsky: Vydavnytstvo NADPSU, 2012. 536 s. [in Ukrainian].

Shynkaruk O. M. (2019). Psykholohiia profesiinoi diialnosti viiskovosluzhbovtsiv-prykordonnykiv: monohrafiia. [Psychology of professional activity of border guards: monograph]. Khmelnitsky: Vydavnytstvo NADPSU. 334 s. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті