ТВОРЧІСТЬ ЯК СВОБОДА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ТА ПРАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ

  • Світлана ГАНАБА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4373-7075
  • Кирило ПАНТЄЛЄЄВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-9347-6790
Ключові слова: творчість, свобода, людина, хаос, гармонія, внутрішній світ

Анотація

Розвиток творчих здібностей людини є одним із релевантних та актуальних питань сфери наукових досліджень, які пов’язані з людиною. Використання теоретичних ідей, пов’язаних із розумінням феномену творчості, дозволить використати їх евристичний потенціал у розробці проблем, пов’язаних із розвитком особистості, формуванням особистісних, соціальних, професійних якостей тощо. У статті розглядаються концептуальні ідеї, які презентують феномен творчості як акт свободи й окреслюють стратегії можливостей їх практичного втілення. Наголошується, що творчість – це не замовлення, а політ фантазії й устремлінь, це акт свободи. Творити згідно з певними алгоритмами чи на основі конкретних правил передбачає радше вдосконалення чого-небудь, що вже відбулося, аніж виникнення принципово нового. Діяльність, яка відбувається згідно з певними канонами й відповідає певним умовностям чи правилам, радше нагадує роботу за зразком, ніж творчий порив. Детермінації спрямовують діяльність у чітко визначене річище. Нестандартна проблема чи складне завдання, яке виникає перед людиною, вимагає від неї пошуку відповідних рішень. І наскільки вони будуть вільними від різних умовностей та детермінацій, настільки вони будуть творчо ефективними і затребуваними. Ці ідеї є релевантними, оскільки передбачають урахування у практиці діяльності психолога підходів до людини як мети, до її інтересів і потреб тощо.

Свобода як засадничий екзистенціал людини породжує творчість і породжується творчістю. Вона символізує здатність людини бути собою та відкривати і творити світ свого буття. Свобода розглядається як можливість і здатність людини бути собою, бути відкритою до різних змін у всіх можливих модусах суспільної й особистісної реалізації. Вона засвідчує незалежність людського існування, визволення від певної обмеженості. Проте по справжньому вільною людина може стати за умови не лише звільнення від чогось (когось), а й отримуючи здатність набувати щось нове, перебуваючи у стані постійного розвитку та саморозвитку.

Біографії авторів

Світлана ГАНАБА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор філософських наук, доцент, професор кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Кирило ПАНТЄЛЄЄВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки

Посилання

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. Москва . Правда, 1989. 443 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. 1440 с.

Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. Москва : Школа-Пресс, 1995. 448 с.

Делокаров К. Х. Вызовы сложности глобализирующегося мира в контексте постнеклассической науки. Синергетическая парадигма. Синергетика инновационной сложности. Москва : Прогресс-Традиция, 2011. С. 248–253.

Клеон О. Кради як митець. «Креативні фішки», про які тобі ніхто не розповість / пер. з англ. А. Литвиненко. Харків : Вид-во «Клуб Сімейного дозвілля», 2016. 160 с.

Микалко М. Рисовый штурм. 21 способ мыслить нестандартно / пер. с англ. Л. Царук, С. Комаров. Москва : Манн, Иванов, Фербер, 2019. 416 с.

Рідель М. Свобода і відповідальність. Два засадничих поняття комунікативної етики. Першоджерела комунікативної філософії. Київ : Либідь, 1996. С. 68–83.

Филипенок С. А. Перестройка личностного опыта в процессе творчества. Творчество: эпистемологический анализ / отв. ред. Е. Н. Князева. Москва : ИФРАН, 2011. С. 112–122.

Философский словарь. Киев : А.С.К., 2006. 1056 с.

Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь. Человек и мир. Киев : КНТ, Центр учебной литературы, 2006. 308 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berdyayev N. A. (1989). Filosofiya svobody. Smysl tvorchestva [The philosophy of freedom. The meaning of creativity]. Moskva. Pravda. 443 s. [in Russian].

(2004). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian language] / uklad. i holov. red. V. T. Busel. Kyyiv. Irpin’. Perun. 1440 s. [in Ukrainian].

Gessen S. I. (1995). Osnovy pedagogiki. Vvedeniye v prikladnuyu filosofiyu [Fundamentals of pedagogy. Introduction to Applied Philosophy] / otv. red. i sost. P. V. Alekseyev. Moskva. Shkola-Press. 448 s. [in Russian].

Delokarov K. Kh. (2011). Vyzovy slozhnosti globaliziruyushchegosya mira v kontekste postneklassicheskoy nauki. Sinergeticheskaya paradigma [The challenges of the globalizing world in the context of post-non-classical science. Synergetic paradigm]. Sinergetika innovatsionnoy slozhnosti [Synergetics of innovative complexity]. Moskva. Progress-Traditsiya. S. 248–253. [in Russian].

Kleon O. (2016). Krady yak mytets’. «Kreatyvni fishky», pro yaki tobi nikhto ne rozpovist’ [Steal like an artist. «Creative chips» that no one will tell you about] / per. z anhl. A. Lytvynenko. Kharkiv. Vyd-vo «Klub Simeynoho dozvillya». 160 s. [in Ukrainian].

Mikalko M. (2019). Risovyy shturm. 21 sposob myslit’ nestandartno [Rice storm. 21 ways to think non-standard] / per. s angl. L. Tsaruk, S. Komarov. Moskva. Mann, Ivanov, Ferber. 416 s. [in Russian].

Ridel’ M. (1996). Svoboda i vidpovidal’nist’. Dva zasadnychykh ponyattya komunikatyvnoyi etyky [Freedom and responsibility. Two basic concepts of communicative ethics]. Pershodzherela komunikatyvnoyi filosofiyi [The primary sources of communicative philosophy]. Kyyiv. Lybid’. S. 68–83. [in Ukrainian].

Filipenok S. A. (2011). Perestroyka lichnostnogo opyta v protsesse tvorchestva [The restructuring of personal experience in the process of creativity]. Tvorchestvo: epistemologicheskiy analiz [Creativity: Epistemological Analysis] / otv. red. Ye. N. Knyazeva. Moskva. IFRAN.

S. 112–122. [in Russian].

(2006). Filosofskiy slovar’ [Philosophical Dictionary]. Kiyev. A.S.K. 1056 s. [in Russian].

Khamitov N., Krylova S. (2006). Filosofskiy slovar’. Chelovek i mir [Philosophical Dictionary. Man and the world]. Kiyev. KNT, Tsentr uchebnoy literatury. 308 s. [in Russian].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті