ПРОГРАМА ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ НА ОСОБОВИЙ СКЛАД ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

  • Валентин Демський Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4777-9392
  • Микола Кабачинський Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6592-6507
  • Юрій Юрчак Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-9506-3228
Ключові слова: інформаційно-психологічний вплив, функція, програма протидії, лекція, особовий склад, бесіда

Анотація

У статті розглядається програма протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад органу охорони державного кордону і заходи для особового складу призначені для протидії негативному інформаційно-психологічному впливу.

Підбираючи надійну програму для особового складу, ми створили  певну систему, ураховуючи при цьому історичній досвід протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад,

Дана програма спрямована на протидію інформаційним впливам на прикордонника, формування у нього опірності інформаційним атакам.

Метою даної програми є вплив на особистісні зміни за рахунок ознайомлення особового складу з методами протидії негативному інформаційному впливу на особовий склад

Нами було здійснено аналіз понять, сутності, змісту проблеми протидії негативному інформаційно-психологічному впливу у різних обставинах і історичних епохах.

З’ясовано, що негативний інформаційно-психологічний вплив на особовий склад Могилів-Подільського прикордонного загону – це використання пропаганди проти прикордонників, яка зазвичай спрямована проти України, її органів влади, керівництва Державної прикордонної служби України та може бути причиною зміни державної політики чи розладу економічної системи. Підбираючи методики для підготовки особового складу, створено певну систему, ураховуючи при цьому етапність формування мотивації до протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Могилів-Подільського прикордонного загону, структуру професійної мотивації до протистояння ворожим впливам (когнітивний, емоційно-вольовий, операційний компоненти) і типові умови її реалізації. Зазначимо, що кожний із визначених етапів методики підготовки має свою мету і методики, що мають практичну спрямованість та є доступними для вивчення, цьому також сприяє легка в розумінні графічно відображена модель протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад органу охорони державного кордону.

Біографії авторів

Валентин Демський, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент, в. о. начальника кафедри психології та морально-психологічного забезпечення

Микола Кабачинський, Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

доктор історичних  наук, професор, доцент кафедри психології та морально-психологічного забезпечення

Юрій Юрчак, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач факультету підготовки керівних кадрів

Посилання

Архипова Є. О. Інформаційна безпека : соціально-філософський вимір / Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. Київ, 2012. 217 с.

Воробйова І. В. Інформаційно-психологічна зброя як самостійний засіб ведення інформаційно-психологічної війни. Науковий журнал. 2010. Вип. 1(21). С. 141–145.

Головань В. Г. Інформаційна безпека держави : аспект інформаційно-психологічний. ЖВІ НАУ. 2011. Вип. 5. С. 33–41.

Жарков Я. М. Інформаційно-психологічний вплив на війська та населення противника / Національна академія оборони України. Київ, 2007. 211 с.

Залєвська І. І. Інформаційна безпека України в сучасних умовах: політичний аспект / Одес. Нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. Одеса, 2013. 187 с.

Кіца М. Особливості реклами в українських інтернет-ЗМІ в умовах інформаційної війни. Теле- та радіожурналістика. 2015. Вип. 14. С. 170–174.

Крутських А. В. Інформаційний виклик безпеці на межі XXI сторіччя. Міжнародне життя. 1999. № 2. С. 82–89.

Литвиненко О. В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії. Київ : ВКФ “Сатсанга”, 2000. 222 с.

Максименко Ю. Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України / Київський національний ун-т внутрішніх справ. Київ, 2007. 188 с.

Петров В. В. Воєнно-інформаційна безпека України за умов посилення загроз інформаційних війн / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. Київ, 2010. 20 с.

Томчук М. І., Демський В. В. Психологія професійної особистості в особливих умовах діяльності. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2011. 179 с.

Триняк В. Ю. Інформаційна безпека як соціокультурний феномен (соціально-філософський аналіз) / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. Донецьк, 2009. 19 c.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Arkhipova E. O. (2012). Іnformacіjna bezpeka: socіal'no-fіlosofs'kij vimіr [Information security: a socio-philosophical dimension] / Nat. tech. University of Ukraine “Kyiv. Polytechn . inst.” Kyiv. 217 s. [in Ukrainian].

Vorobyova I. V (2010). Іnformacіjno-psihologіchna zbroya yak samostіjnij zasіb vedennya іnformacіjno-psihologіchnoї vіjni [Information-psychological weapons as an independent means of conducting information-psychological war]. Naukovyi zhurnal [Scientific Journal]. Issue. 1 (21). S. 141–145. [in Ukrainian].

Golovan V. G. (2011). Іnformacіjna bezpeka derzhavi: aspekt іnformacіjno-psihologіchnih [Information Security of the State: Aspect of Information-Psychological Threats]. ZhVI NAU [Collection of scientific works of LIFE NAU]. Issue 5. S. 33–41. [in Ukrainian].

Zharkov Ya. M. (2007). Іnformacіjno-psihologіchnij vpliv na vіjs'ka ta naselennya protivnika [Information-psychological impact on the troops and population of the enemy] / National Defense Academy of Ukraine. Kyiv. 211 s. [in Ukrainian].

Zalevskaya I. I. (2013)/ Іnformacіjna bezpeka Ukraїni v suchasnih umovah: polіtichnij aspekt [Information Security of Ukraine in Modern Conditions: Political Aspect] / Odessa. Nat. Acad. connection them. O. S. Popova. Odessa. 187 s. [in Ukrainian].

Kitsa M. (2015). Osoblivostі reklami v ukraїns'kih іnternet-zmі v umovah іnformacіjnoї vіjni [Ukrainian internet advertising media in terms of information warfare]. Tele- ta radiozhurnalistyka [Tele - and journalism]. Vol. 14. S. 170–174. [in Ukrainian].

Krutskikh A. V. (1999). Іnformacіjnij viklik bezpecі na mezhі XXI storіchchya [Information Challenge of Security at the Turn of the 21st Century]. Mizhnarodne zhyttia [International Life]. № 2. S. 82–89. [in Ukrainian].

Litvinenko O. V. (2000). Specіal'nі іnformacіjnі operacії ta propagandists'kі kampanії [Special information operations and propaganda campaigns]. Kyiv : Satsang. 222 s. [in Ukrainian].

Maksimenko Y. E. (2007). Teoretiko-pravovі zasadi zabezpechennya іnformacіjnoї bezpeki Ukraїni [Theoretical and legal principles of information security Ukraine] / Kyiv National University of Internal Affairs. Kyiv . 188 s. [in Ukrainian].

Petrov V. V. (2010). Voєnno-іnformacіjna bezpeka Ukraїni za umov posilennya zagroz іnformacіjnih vіjn [Military information security Ukraine in conditions of strengthening the threats of information warfare] / Council of National . of Security and Defense of Ukraine, Nat. Inst probl. international. security. Kyiv . 20 s. [in Ukrainian].

Tomchuk M. I, Demsky V. V. (2011). Psihologіya profesіjnoї osobistostі v osoblivih umovah dіyal'nostі [Psychology of a professional personality in special conditions of activity], Khmelnitsky : Vydavnytstvo NADPSU. 179 s. [in Ukrainian].

Trinyak V. Y. (2009). Іnformacіjna bezpeka yak socіokul'turnij fenomen (socіal'no-fіlosofs'kij analіz) [Information security as a sociocultural phenomenon (socio-philosophical analysis)] / Dnipropetr. nats. un-t im. O. Honchara. Donetsk. 19 s. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті