ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

  • Ольга ДЯЧКОВА Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України https://orcid.org/0000-0001-5164-3522
Ключові слова: фахівець, психологічна підготовка, особливі умови, екстремальна ситуація, концепція підготовки

Анотація

У статті запропоновані узагальнюючі визначення феномену професійної діяльності в особливих умовах, обґрунтовано актуальність здійснення психологічної підготовки фахівців до означеної діяльності. Міститься класифікація особливих умов праці й професійної діяльності із зазначенням провідних характеристик і вимог до особистості фахівця. Вказано на відмінності понять «психологічна підготовка», «психологічна готовність», «екстремальна готовність», «мобілізованість», «психологічна стійкість». Екстремальні (особливі) умови праці проаналізовано з позиції мотиваційного рушія для фахівця.

Запропоновано теоретичні засади концепції підготовки фахівців оперативно-рятувальних служб до дій в особливих (екстремальних) умовах, а також виокремлено й обґрунтовано в її змісті теоретичний (базис для розробки єдиного методологічного підходу дослідницької діяльності), практичний (добір інструментарію і підготовка до практичної діяльності) й експериментальний етап (апробація методів і деталізація програм підготовки з подальшим уточненням отриманих результатів). Пріоритетну роль в методиці проведення занять, спрямованих на професійно-психологічну підготовку фахівців оперативно-рятувальної служби відведено психологічному моделюванню завдань майбутньої професійної діяльності, її умов і труднощів. Обґрунтовано два взаємопов’язані шляхи психологічного моделювання означеної професійної діяльності, що спрямовані на максимальне наближення зовнішніх умов занять до реальних умов професійної діяльності і внутрішніх умов до тих, які супроводжуватимуть фахівця під час виконання професійних дій у особливих (екстремальних) умовах. Узагальнено кінцеву мету, завдання і напрями впровадження професійно-психологічної підготовки фахівців до виконання діяльності в особливих умовах. Окреслено передбачувані результати особистісно-професійного зростання учасників підготовки, майбутніх фахівців оперативно-рятувальних служб.

Біографія автора

Ольга ДЯЧКОВА, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри  психології діяльності в особливих умовах

Посилання

Дьяченко М. И. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях : психологический аспект. Минск : Изд-во «Университетское», 2005. 206 с.

Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирования личности. Москва: «Мысль», 2006. 158 с.

Самонов А. П. Психология пожарного дела. Пермь: Звезда, 2001. 600 с.

Сундиев И. Ю. Социальные и психологические экстремальные процессы. Москва: Наука, 2016. 85 с.

Тімченко О. В. Екстремальна психологія. Київ : ТОВ «Август трейд», 2007. 502 с.

Cooper C.Z., Payne R. (2008) Stress at work. (eds) Chichester, England : John Wiley&Sons, Ltd.

Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. Москва : Наука, 2003. 368 с.

Деркач А. А. Профессионализм деятельности в особых и экстремальных условиях: психолого-акмеологические основы. Москва: Изд-во РАГС, 2003. 152 с.

Забродин Ю. М. Основные направления исследований деятельности человека-оператора в особых и экстремальных условиях. Психологические проблемы деятельности в особых условиях. Москва : Наука, 2001. С. 5–17.

Маркова Л. К. Психология профессионализма. Москва: Знание, 2006. 48 с.

Жданова І. В. Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів. Херсон : ХНУВС, 2014. 516 с.

Артюшин Л. М. Праця в особливих умовах. Київ : НАОУ, 2004. 94 с.

Столяренко А. М. Экстремальная психопедагогика. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 288–293.

Шадриков В. Д. Взаимосвязь обучения и развития в процессе освоения профессиональной деятельности. Психологический журнал. 2004. №5. С. 94–103.

Leap T. L., Grino M. D. (2013) Personnel/Human resource management, 2 ed. New York : MacMillan.

Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3256.

Словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/pidghotovka.

Kahn R. L., Wolf D. M., Quinn R. P. et all. (2004) Organizational stress : Studies in Role Conflict and Ambiguity. New York : Wiley.

Lakin M. (2012) Interpersonal encounter: Theory and practice in sensitivity training. New York : McGraw-Hill.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Dyachenko M. I. (2005). Gotovnost k deyatelnosti v napryazhennyh situaciyah : psihologicheskij aspect [Willingness to work in tense situations: psychological aspect]. Minsk : University Publishing House. 206 p. [in Russian].

Aseev V. G. (2006). Motivacziya povedeniya i formirovaniya lichnosti [Motivation of behavior and personality formation]. Moscow : Think. 158 p. [in Russian].

Samonov A. P. (2001). Psihologiya pozharnogo dela [Psychology of firefighting]. Perm : Star. 600 p. [in Russian].

Sundiev I. Yu. (2016). Socialnye i psihologicheskie ekstremalnye process [Social and psychological extreme processes]. Moscow : Nauka. 85 p. [in Russian].

Timchenko O. V. (2007). Ekstremalna psihologiya [Extreme psychology]. Kiev : TOV August Trade. 502 p. [in Ukrainian].

Cooper C.Z., Payne R. (2008). Stress at work. (eds) Chichester, England : John Wiley&Sons, Ltd.

Kitaev-Smyk L. A. (2003). Psihologiya stressa [Psychology of stress]. Moscow : Science. 368 p. [in Russian].

Derkach A. A. (2003). Professionalizm deyatelnosti v osobykh i ekstremalnykh usloviyakh: psikhologo-akmeologicheskie osnovy [Professional activity in special and extreme conditions: psychological and acmeological foundations]. Moscow : Publishing House of RAGS. 152 p. [in Russian].

Zabrodin Yu. M. (2001). Osnovnye napravleniya issledovanij deyatelnosti cheloveka-operatora v osobyh i ekstremalnyh usloviyah [The main directions of research of the human operator in special and extreme conditions]. Psychological problems of activity in special conditions. Moscow : Nauka, Pp. 5–17. [in Russian].

Markova L. K. (2006). Psihologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moscow : Knowledge. 48 p. [in Russian].

Zhdanova I. V. (2014). Profesijno-psihologichna pidgotovka pracivnikiv slidchih pidrozdiliv [Professional psychology training of practitioners of medical training]. Kherson : KNUVS. 516 p. [in Ukrainian].

Artyushin L. M. (2004). Praczya v osoblivikh umovakh [Work in special conditions]. Kyiv. 94 p. [in Ukrainian].

Stolyarenko A. M. (2002). Ekstremalnaya psihopedagogika [Extreme psychopedagogy]. Moscow : UNITI-DANA. Pp. 288–293. [in Russian].

Shadrikov V. D. (2004). Vzaimosvyaz obucheniya i razvitiya v processe osvoeniya professionalnoj deyatelnosti [The relationship of training and development in the process of mastering professional activities]. Psychological Journal. Vol. 5. Pp. 94–103. [in Russian].

Leap T. L., Grino M. D. (2013) Personnel/Human resource management, 2 ed. New York : MacMillan.

Enciklopediya suchasnoyi Ukrayini [Encyclopedia of Ukraine]. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3256. [in Ukrainian].

Slovnik ukrayinskoyi movi [Dictionary Ukrainian language]. URL:http://sum.in.ua/s/pidghotovka. [in Ukrainian].

Kahn R. L., Wolf D. M., Quinn R. P. et all. (2004) Organizational stress : Studies in Role Conflict and Ambiguity. New York : Wiley.

Lakin M. (2012). Interpersonal encounter: Theory and practice in sensitivity training. New York : McGraw-Hill.

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті