ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

  • Роман КОВАЛЬЧУК Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7040-7151
Ключові слова: особистість, фізичні якості, психологічні якості, індивідуально-психологічні характеристики, виховання, характер, воля, мотив, мотивація, цілеспрямованість

Анотація

У статті досліджується питання впливу спортивного виховання на особливості формування індивідуально-психологічних якостей особистості. Регулярні заняття спортом є вагомою частиною життєдіяльності індивіда, вони безпосередньо впливають і на інші сфери діяльності, а саме: трудова діяльність, інтелектуальні та моральні якості, позиціонування індивіда в соціумі та його соціальна роль, самовдосконалення та формування волі. Процес цілеспрямованих занять з фізичної підготовки містить в собі виховання не лише певних умінь та здібностей, а і окреслення та формування характеру та психологічних рис та якостей індивіда, що власне і досліджується в межах нашого дослідження.

Одне із основних завдань фізичної підготовки в навчальному процесі та процесі формування особистості є забезпечення високої навчальної активності курсантів військового навчального закладу Національної академії для подальшого проходження служби в підрозділах охорони державного кордону на первинних офіцерських посадах.

Для повного розуміння специфіки впливу фізичного виховання необхідно розкрити власне її суть як соціального та педагогічно-психологічного феномену та виокремити ряд індивідуально-психологічних якостей та визначення за яких саме умов та за допомогою яких механізмів відбувається процес впливу на психіку особи. При цьому варто дослідити за допомогою яких методик, прийомів та засобів відбувається процес загального виховання особистості, формування її морально-етичних та духовних переконань та психологічних якостей загалом.

З огляду на це, дослідження ролі фізичного виховання у процесі формування особистості загалом та окремих її характеристик зокрема є актуальним питанням і потребує більш детального вивчення у сферах психологічних досліджень наукових статей на подібні теми.

Біографія автора

Роман КОВАЛЬЧУК, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

професор кафедри особистої безпеки

Посилання

Волков В. Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді : навч. посібник (для студентів навчальних закладів). Київ : Освіта України, 2008. 256 с.

Ильин Е. П. Психология физического воспитания. Москва : Республика, 1993. 430 с.

Компанієць Ю. А. Спеціальна фізична підготовка : навч. посіб. Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003. 558 с/.

Психология. Словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. Москва : Политиздат, 1990. 299 с.

Пуни А. Ц. Очерк истории психологии спорта. Психология физического воспитания и спорта. Москва, 1979. 126 с.

Сафонов В. К. Психология в спорте: теория и практика. Санкт-Петербург, 2012. 265 с.

Теория и методика физического воспитания. Методика физического воспитания различных групп населения / Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Київ : Олимпийская литература, 2003. 391 с.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / Пер. с нем. ; gод ред. Б. М. Величковского : В 2 т. Т. 2. Москва , 1986. 392 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Volkov V. L. (2008) Osnovy teoriyi ta metodyky fizychnoyi pidhotovky student•sʹkoyi molodi: navch. posibnyk (dlya studentiv navchalʹnykh zakladiv) [Fundamentals of Theory and Methods of Physical Training of Student Youth: Educ. manual (for students of educational institutions)]. Kyiv : Vydavnytstvo Education of Ukraine. 256 s. [in Ukrainian].

Ilyin E. P. (1993). Psikhologiya fizicheskogo vospitaniya [Psychology of physical education]. Moscow : Vydavnytstvo Republic. 430 s. [in Russian].

Kompaniiets Yu. A. (2003). Spetsialʹna fizychna pidhotovka [Special Physical Training]. Lugansk : Vydavnytstvo RVV LAVS. 558 s. [in Ukrainian].

Psikhologiya. Slovar (1990) [Psychology. Dictionary] / under the general. ed. A. V. Petrovsky, M. G. Yaroshevsky. Moscow : Vydavnytstvo Politizdat. 299 s. [in Russian].

Pugni A. Ts. (1979). Ocherk istorii psikhologii sporta. Psikhologiya fizicheskogo vospitaniya i sporta [Essay on the history of sports psychology. Psychology of Physical Education and Sport] / Ed. A. C. Pugni. Moscow . Vydavnytstvo Moscow. 126 s. [in Russian].

Safonov V. K. (2012). Psikhologiya v sporte: teoriya i praktika [Psychology in Sport: Theory and Practice]. Sant-Petersburg. Vydavnytstvo St. Petersburg. 265 s. [in Russian].

Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya. Metodika fizicheskogo vospitaniya razlichnykh grupp naseleniya (2003). [Theory and methods of physical education. Methods of physical education of various population groups] / Under. ed. T.Yu. Krutsevich. Kiev : Vydavnytstvo Olympic literature. 391 s. [in Ukrainian].

Hekhausen H. (1986). Motivatsiya i deyatel'nost [Motivation and activity] / Ed. B. M. Velichkovsky. Vydavnytstvo : In 2 vols. T. 2. Moscow . 392 s. [in Russian].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті