ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Світлана КОНДРАТЮК Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» https://orcid.org/0000-0002-3987-136X
  • Наталія ВОЛИНЕЦЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4118-9773
Ключові слова: професія, цінності, особистість, ціннісне ставлення, професійна діяльність

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність вивчення ціннісного ставлення особистості до майбутньої професійної діяльності. Розглянуто поняття «цінності», «ставлення», «ціннісне ставлення». Зазначено, що вагоме значення в житті кожної людини мають вибір майбутньої професії та професійне самовизначення. Здійснений теоретичний аналіз ціннісного ставлення до професійної діяльності майбутнього фахівця. Формування ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності залежить від усвідомлення змісту поняття «цінність», «ціннісне ставлення».

Висвітлюється ціннісне ставлення як важливий компонент у підготовці майбутнього фахівця. Тенденції розвитку сучасного суспільства зумовлюють постійне підвищення значущості професій типу "людина-людина". Ставлення до професії формується на початку навчання, тому важливим є позитивний клімат у закладі вищої освіти серед усіх учасників навчально-виховного процесу на основі визначення сучасних особливостей становлення фахівця, поєднання суто психологічних та психофізіологічних аспектів цієї проблеми, а також розробки цілісної системи психологічного забезпечення всіх етапів становлення фахівця.

Зауважено, що цінності виступають основою поведінки людини, вони мають здатність поступово втрачатися, тому їх потрібно набувати та реалізовувати; ціннісне ставлення до майбутньої професійної діяльності можливе за умови його усвідомлення, прийняття та реалізації у практичній діяльності.

Зазначено, що у процесі навчання з боку професорсько-викладацького складу необхідно навчати студентів взаємоповазі, терпінню при взаємодії; створювати умови для реалізації ціннісних орієнтацій в процесі професійної підготовки; викликати та підкріплювати позитивні емоції з метою активізації діяльності та мобілізації зусиль задля підвищення професійного рівня; розвивати потребу в самоосвіті та самовдосконаленні професійних знань, вмінь та навичок. Важливим завданням закладу вищої освіти є створення оптимальних умов для формування професійних цінностей майбутніх фахівців, що спонукатимуть їх до сумісних суспільно значущих цілей.

Біографії авторів

Світлана КОНДРАТЮК, Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та соціальної роботи

Наталія ВОЛИНЕЦЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділення організації наукових досліджень науково-дослідного відділу

Посилання

Дворецька Г. В. Соціологія : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2002. 472 с.

Ильин В. В. Социология как наука. Социологические исследования. 1994, №3. С. 31–32.

Тугаринов В. П. Избранные философские труды. Предисл. А. О. Бороноева. Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. 496 с.

Вишневський О. На тернистому шляху до себе. Рідна школа. № 5. 1995. С. 12–17.

Витаньи И. Общество, культура, социология. Москва : Прогресс, 1984. 288 с.

Пустовіт Г. П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1–9-х класів у позашкільних навчальних закладах : монографія. Київ. Луганськ : Альма-матер, 2004. 540 с.

Столяренко О. В. Теоретичні і методичні основи виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2018. 40 с.

Потапчук Т. В. Феномен ціннісного ставлення особистості студента до себе й оточуючих у наукових дослідженнях. 2018. URL : http://appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i26/42.pdf.

Мирончук Н. М. Ціннісне ставлення до себе та інших як основа життєвого самоздійснення особистості. Формування особистості в освітньо-виховному середовищі навчального закладу: проблеми і пошуки : збірник наукових праць / за заг. ред. к. п. н., доц. Н. М. Мирончук. Житомир : ФОП Левковець, 2015. Вип. 2. С. 82–85.

Шолох О. А. Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професії як психолого-педагогічна проблема. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2017. Вип. 142. С. 225–230. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_142_51.

Кирьякова А. В. Теория ориентации личности в мире ценностей. Оренбург, 1996. 169 с.

Лебедєва Н. А. Формування ціннісного ставлення студентів вищих аграрних навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2014. 20 c.

Левшин С. В. Формирование профессионального самосознания студентов как фактор успешной адаптации в профессии : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Омск, 2011. 215 с.

Рибалка В. В. Особистісний підхід як психолого-педагогічний принцип організації профільної та професійної підготовки учнівської молоді. Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді : науково-методичний посібник. Київ, Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. С. 80–90.

Потуй Ю. П. Професійні цінності : сутність і роль у формуванні особистості сучасного фахівця. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 33. С. 331–337. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_33_55.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Dvoretska H. V. (2002). Sotsiolohiia : navchalnyi posibnyk [Sociology: a textbook]. Kyiv : KNEU. 472 s. [in Ukrainian].

Ilin V. V. (1994). Sotsiologiya kak nauka [Sociology as a science]. Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological studies]. №3. S. 31–32. [in Russian].

Tugarinov V. P. (1988). Izbrannyye filosofskiye Trudy [Selected Philosophical Works]. Predisl. A. O. Boronoyeva. Leningrad : Izd-vo Leningr. un-ta. 496 s.

Vyshnevskyi O. (1995). Na ternystomu shliakhu do sebe [On a thorny path to yourself]. Ridna shkola [Home school]. № 5. S. 12–17. [in Ukrainian].

Vitani I. (1984). Obshchestvo, kultura, sotsiologiya [Society, Culture, Sociology]. Moskva : Progress. 288 s. [in Russian].

Pustovit H. P. (2004). Teoretyko-metodychni osnovy ekolohichnoi osvity i vykhovannia uchniv 1–9-kh klasiv u pozashkilnykh navchalnykh zakladakh : monohrafiia [Theoretical and methodological foundations of ecological education and upbringing of students of grades 1-9 in out-of-school educational establishments: monograph]. Kyiv. Luhansk : Alma-mater. 540 s. [in Ukrainian].

Stoliarenko O. V. (2018). Teoretychni i metodychni osnovy vykhovannia tsinnisnoho stavlennia do liudyny v uchniv zahalnoosvitnoi shkoly : avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.07 [Theoretical and methodological bases of upbringing of the value attitude to the person at pupils of the general school: the author's abstract. diss. ... dr. ped. sciences : 13.00.07] / Vinnyts. derzh. ped. un-t im. Mykhaila Kotsiubynskoho. Vinnytsia. 40 s. [in Ukrainian].

Potapchuk T. V. (2018). Fenomen tsinnisnoho stavlennia osobystosti studenta do sebe y otochuiuchykh u naukovykh doslidzhenniakh [The phenomenon of value attitude of the student's personality towards himself and others in scientific researches]. URL : http://appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i26/42.pdf. [in Ukrainian].

Myronchuk N. M. (2015). Tsinnisne stavlennia do sebe ta inshykh yak osnova zhyttievoho samozdiisnennia osobystosti [Valuable attitude towards oneself and others as the basis of personal self-realization]. Formuvannia osobystosti v osvitno-vykhovnomu seredovyshchi navchalnoho zakladu: problemy i poshuky : zbirnyk naukovykh prats [Personality formation in educational environment of an educational institution: problems and searches: a collection of scientific works] / za zah. red. k. p. n., dots. N. M. Myronchuk. Zhytomyr : FOP Levkovets. Vyp. 2. S. 82–85. [in Ukrainian].

Sholokh O. A. (2017). Tsinnisne stavlennia osobystosti do maibutnoi profesii yak psykholoho-pedahohichna problema [The value attitude of the individual to the future profession as a psychological and pedagogical problem]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia : Pedahohichni nauky [Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series : Pedagogical Sciences]. Vyp. 142. S. 225–230. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_142_51. [in Ukrainian].

Kiriakova A. V. (1996). Teoriya oriyentatsii lichnosti v mire tsennostey [Theory of personality orientation in the world of values]. Orenburg. 169 s. [in Russian].

Lebedieva N. A. (2014). Formuvannia tsinnisnoho stavlennia studentiv vyshchykh ahrarnykh navchalnykh zakladiv do maibutnoi profesiinoi diialnosti : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.07 [Formation of value attitude of students of higher agricultural educational institutions to future professional activity : author's abstract. diss. ... cand. ped. sciences : 13.00.07] / Vinnyts. derzh. ped. un-t im. M. Kotsiubynskoho. Vinnytsia. 20 s. [in Ukrainian].

Levshyn S. V. (2011). Formyrovanye professyonalnoho samosoznanyia studentov kak faktor uspeshnoi adaptatsyy v professyy : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.08 [The formation of students' professional self-awareness as a factor of successful adaptation in the profession : dis. ... cand. ped. sciences : 13.00.08]. Omsk. 215 s. [in Russian].

Rybalka V. V. (2002). Osobystisnyi pidkhid yak psykholoho-pedahohichnyi pryntsyp orhanizatsii profilnoi ta profesiinoi pidhotovky uchnivskoi molodi [Personal approach as a psychological and pedagogical principle of organization of profile and vocational training of student youth]. Psykholohiia osobystisno oriientovanoi profesiinoi pidhotovky uchnivskoi molodi : naukovo-metodychnyi posibnyk [Psychology of Personally Oriented Vocational Training of Student Youth : A Scientific and Methodological Manual]. Kyiv, Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky. S. 80–90. [in Ukrainian].

Potui Yu. P. (2013). Profesiini tsinnosti : sutnist i rol u formuvanni osobystosti suchasnoho fakhivtsia [Professional values: the essence and role in forming the personality of a modern specialist]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools]. Vyp. 33. S. 331–337. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_33_55. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті