МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Ключові слова: емоційний інтелект, юнацький вік, розвиток, теоретичний модуль, практико-орієнтований модуль, методичні рекомендації

Анотація

В статті представлено комплексну програму розвитку емоційного інтелекту у юнацькому віці. Узагальненні емпіричні результати  дослідження підтвердили, що емоційний інтелект розвивається шляхом тренування та набуття досвіду, пов’язаний з сприйманням, розпізнаванням, зберіганням, відтворенням та переробкою емоційної інформації. Встановлено, що для розвитку емоційного інтелекту в юнацькому віці важливе значення має надання учнівській молоді інформації щодо видів емоцій, їх ідентифікації, розрізнення, сприйняття та вираження, емоційної фасилітації мислення, розуміння та управління емоціями. Представлено комплексну програму, що складається з теоретичного та практико-орієнтованого навчально-тренінгового модулів.

Можливість розвитку емоційного інтелекту в юнацькому віці розглядається з точки зору співвідношення зовнішніх умов (середовище, діяльність, процес навчання) і внутрішніх чинників (емоційні властивості та здібності).

Теоретичний навчальний модуль спрямований на ознайомлення з необхідною інформацією і формування знань про: самоконтроль, навички самоконтролю, види, функції та зовнішні прояви емоцій, емоційний інтелект, способи емоційної саморегуляції, методи і форми розвитку емоційного інтелекту. Практико-орієнтований навчально-тренінговий модуль складається з комплексу вправ для розвитку емоційного інтелекту в юнацькому віці засобами арт-терапії.

Цінність запропонованих навчально-тренінгових модулів полягає в спрямованості на розвиток емоційного інтелекту особистості в юнацькому віці. Тісний взаємозв’язок і взаємовплив емоційної, тілесної, інтелектуальної, поведінкової сфер особистості зумовлює комплексний розвиток емоційного інтелекту шляхом впливу на тілесні реакції, думки, переконання, цінності, комунікативну поведінку тощо.

Ефективність програми розвитку емоційного інтелекту особистості юнацького віку виявилася у розширенні їх уявлень про емоційний інтелект і його роль у власній життєдіяльності; виробленні умінь управління власними емоціями; розуміння емоцій інших людей. Представлені нами методичні рекомендації щодо розвитку емоційного інтелекту в юнацькому віці, що можуть бути використані у процесах навчальної, позанавчальної і позааудиторної роботи з учнівською молоддю з метою розвитку в юнаків та дівчат здатностей до ідентифікації, використання, розуміння та свідомої регуляції емоцій.

Біографія автора

Оксана ЛЯЩ, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи

Посилання

Goleman D. Working with Emotional Intelligence. NewYork : Bantam Books, 1998. 383 p.

Bar-On R. Emotional Intelligence in Men and Women:Bar-On Emotional Quotient Inventory: Technical Mannual.Toronto: Multi-Health Systems, 1997.

Mayer J. D., Salovey P. Emotional intelligence andthe construction and regulation of feelings. Applied andPreventive Psychology, 1995. V.4. P. 197–208.

Gardner H. Multiple intelligences: the theory in practice.New York: Basic Books, 1993. 304 p.

Goldberg, L. An alternative description of personality: TheBig Five structure. Journal of personality and Social Psychology, 1990. Vol. 59. P. 1216–1229.

Носенко Е. Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції. Київ : Вища школа, 2003. 26 с.

Аршава І. Ф. Емоційна стійкість людини і її діагностика. Донецьк : ДНУ, 2006. 336 с.

Лящ О. П. Фактори розвитку емоційного інтелекту в сучасних підлітків. Збірник наукових праць. Серія : Психологічні перспективи. Луцьк, 2008. Вип. 12. С. 49–59.

Izard C.E., Libero D.Z., Putnam P. And Haynes, O.M. Stability of emotion experiences and their relations to traits ofpersonality. Journal of Personality and Social Psychology, 1993. V.64. P. 847–860.

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Пер. с англ. А.П. Исаевой. Москва : ACT МОСКВА Владимир ВКТ, 2009. 478 с.

Дерев’янко С. П. Активізація розвитку емоційного інтелекту як спосіб оптимізації процесу соціально-психологічної адаптації особистості. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Київ, 2009. № 3. С. 91–98.

Зарицька В. В. Емоційно-когнітивні передумови розвитку емоційного інтелекту у період фахової підготовки. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія. Харків, 2011. № 39. С. 30–36.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Goleman D. (1998). Working with Emotional Intelligence. NewYork: Bantam Books. 383 p. [in English].

Bar-On R. (1997). Emotional Intelligence in Men and Women:Bar-On Emotional Quotient Inventory: Technical Mannual.Toronto: Multi-Health Systems. [in English].

Mayer J. D., Salovey P. (1995). Emotional intelligence andthe construction and regulation of feelings. Applied and Preventive Psychology. V.4. P. 197–208. [in English].

Gardner H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. New York : Basic Books. 304 p. [in English].

Goldberg L. (1990). An alternative description of personality: TheBig Five structure. Journal of personality and Social Psychology. Vol. 59. P. 1216–1229. [in English].

Nosenko E. L. (2003). Emocijny`j intelekt: konceptualizaciya fenomenu, osnovni funkciyi. [Emotion intelligence: conceptualization of the phenomenon, basic functions]. Kyiv : Vy`shha shkola. 26 s. [in Ukrainian].

Arshava I. F. (2006). Emocijna stijkist` lyudy`ny` i yiyi diagnosty`ka. [Emotions of people and diagnostics]. Donecz`k : DNU. 336 s. [in Ukrainian].

Lyashh O. P. (2008). Factor in the development of emotional intelligence in the current weekly. [Factors in the development of emotional intelligence in modern adolescents]. Zbirny`k naukovy`x pracz`. Seriya : Psy`xologichni perspekty`vy` [Collection of scientific works. Series : Psychological perspectives]. Lucz`k. Vyp. 12. S. 49-59. [in Ukrainian].

Izard C. E., Libero D. Z., Putnam P., Hayne O. M. (1993). Stability of emotion experiences and their relations to traits ofpersonality. Journal of Personality and Social Psychology. V.64. P. 847–860. [in English].

Goulman D. (2009). Эmocy`onal`nыj y`ntellekt [Emotional intellect] / Per. s angl. A. P. Y`saevoj. Moskva : ACT MOSKVA Vlady`my`r VKT. 478 s. [in Russia].

Derev'yanko S. P. (2009). Activization of the development of emotional technology in a way that optimizes the process of social and psychological adaptation. [Activation of the development of emotional intelligence as a way to optimize the process of social and psychological adaptation of personality]. Visny`k Nacional`nogo texnichnogo universy`tetu Ukrayiny` «Ky`yivs`ky`j politexnichny`j insty`tut» [Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute".]. Kyiv. № 3. S. 91–98. [in Ukrainian].

Zary`cz`ka V. V. (2011). Emotional-cognitive change your mind about the development of emotional technology in the period of basic training. [Emotional-cognitive prerequisites for the development of emotional intelligence in the period of professional training]. Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu im. G. S. Skovorody`. Psychologiya [Bulletin of Kharkiv National Pedagogical University. G.S. Skovoroda. Psychology]. Xarkiv. № 39. S. 30–36. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті