ПОТЕНЦІАЛ ІМПЛІЦИТНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ВЧИТЕЛЯ НА УЧНІВ

Ключові слова: імпліцитний психологічний вплив, система «вчитель-учень», потенціал, професійна діяльність

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз потенціалу імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів як прихованого психологічного впливу учасників освітнього простору на відчуття, сприйняття, уявлення, стан, поведінку та психологічні властивості-якості один на іншого, який включає когнітивну, емоційно-оцінну та мотиваційну складові й вирізняється ієрархічністю (центральністю), асоціативністю, стійкістю, константністю, незавершеністю та ступенем реалістичності (адекватності). Показано, що використання вчителем прихованого психологічного впливу в навчально-виховному процесі сприяє особистісному й інтелектуальному розвитку учня, його вдосконаленню і становленню як особистості. Зауважено, що імпліцитний психологічний вплив вчителя на учнів здійснюється завдяки спроможності ініціатора впливу (вчителя) свідомо чи неусвідомлено створювати (конструювати) первинні образи незнайомих чи малознайомих дітей на основі досвідної бази образів (психологічних властивостей та особливостей поведінки учнів), з якими він взаємодіяв в минулому. Зазначено, що потенціал імпліцитного психологічного впливу вчителя включає психологічні, культурні, моральні, особливості, інтелектуальні та креативні можливості, соціальний статус, комунікативні вміння та навички вчителя. Окреслено такі види імпліцитних впливів вчителя на учнів як навчальні, організаційні, оцінні та дисциплінарні. Зазначено, що потенціал імпліцитного психологічного впливу вчителя базується на вивченні імпліцитної теорії його особистості, яка визначає особливості розуміння та сприйняття оточуючих людей і є прихованою базою досвіду (у певній мірі частиною потенціалу) професійного прихованого психологічного впливу вчителя на учнів, які вступивши в навчальний заклад, включаються в систему відносин, взаємодію з учителем та однокласниками, і через них вчаться сприймати життя, світ та інших людей. Розвиток потенціалу імпліцитного психологічного впливу через оволодіння навичками імпліцитного психологічного впливу вчителем на учня сприятиме підвищенню його професійної компетентності та спрямованості на кінцевий результат здійснюваного впливу – розвиток та формування гармонійної особистості, здатної реалізуватися у різних сферах життя та діяльності.

Біографія автора

Марія РОССОВА, Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр онкології

психолог

Посилання

Матеюк О. А. Професійний психологічний вплив військового керівника на підлеглих в особливих умовах діяльності : монографія. Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2006. 347 с.

Москаленко В. В. Психологія соціального впливу : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 448 с.

Корнєєв В. М. Підходи до вивчення прихованого текстового впливу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Журналістика. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2001. Вип. 9. С. 75–79.

Микитенко Н .О. Модель іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ. 2011. № 3. С. 112–121.

Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. Киев : Лыбидь, 1990. 192 с.

Андреева Г. М. Социальная психология : учебник для высших учебных заведений. Москва : Аспект Пресс, 2017. 363 с.

Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение : учебник для вузов. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 544 с.

Матеюк О. А. Волинець П. П. Поняття та структура потенціалу прихованого професійного психологічного впливу. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Вип. 54. 2010. С. 230–235.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Mateiuk O. A. (2006). Profesiinyi psykholohichnyi vplyv viiskovoho kerivnyka na pidlehlykh v osoblyvykh umovakh diialnosti : monohrafiia [Professional psychological influence of military leader on subordinates in special conditions of activity: monograph]. Khmelnytskyi : Vydavnytstvo Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni B. Khmelnytskoho. 347 s. [in Ukrainian].

Moskalenko V. V. (2007). Psykholohiia sotsialnoho vplyvu : navchalnyi posibnyk [Psychology of social impact: a textbook]. Kyiv Tsentr uchbovoi literatury. 448 s. [in Ukrainian].

Kornieiev V. M. (2001). Pidkhody do vyvchennia prykhovanoho tekstovoho vplyvu [Approaches to the study of hidden text effects]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka : Zhurnalistyka [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Journalism]. Kyiv : VPTs «Kyivskyi universytet». Vyp. 9. S. 75–79. [in Ukrainian].

Mykytenko N. O. (2011). Model inshomovnoi profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv pryrodnychykh spetsialnostei [Model of foreign language professional competence of future specialists in natural specialties]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina» [Collection of scientific works of Khmelnitsky Institute of Social Technologies, University of Ukraine.]. Khmelnytskyi : KhIST. № 3. S. 112–121. [in Ukrainian].

Obozov N. N. (1990). Psikhologiya mezhlichnostnykh otnosheniy [Psychology of Interpersonal Relations]. Kiev : Lybid. 192 s. [in Russian].

Andreyeva G. M. (2017). Sotsialnaya psikhologiya : uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedeniy [Social Psychology: A Textbook for Higher Education]. Moskva : Aspekt Press. 363 s. [in Russian].

Kunitsyna V. N., Kazarinova N. V., Pogolsha V. M. (2002). Mezhlichnostnoye obshcheniye : uchebnik dlya vuzov [Interpersonal communication: a textbook for universities.]. Sankt-Peterburg : Piter. 544 s. [in Russian].

Mateiuk O. A. Volynets P. P. (2010). Poniattia ta struktura potentsialu prykhovanoho profesiinoho psykholohichnoho vplyvu [The concept and structure of the potential of hidden professional psychological influence]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine]. Vyp. 54. S. 230–235. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті