ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ У МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ

Ключові слова: фахівці туризму, морська галузь, психологічні аспекти, професійна придатність, особистісні якості

Анотація

Туристична галузь відіграє важливу роль у світовому економічному секторі. Зокрема частка туризму у валовому внутрішньому продукті розвинених країн світу складає близько 10%. В Україні показники розвитку туризму не є такими високими. Однак, туристична галузь на сьогоднішній день зазнає динамічних змін.

Перспективним напрямом розвитку туризму в Україні є морський туризм, який у першу чергу асоціюють з круїзним. Про розвиток морського туризму свідчить постійно зростаюча кількість вакансій на круїзних лайнерах.

Підготовка фахівців туризму у морській галузі характеризується певними особливостями, адже умови їхньої професійної діяльності досить специфічні. Як наслідок, психологічний аспект підготовки таких фахівців є вагомим чинником формування їхніх професійних якостей.

Фахівець туризму у морській галузі, за класифікацією Є. Клімова, належить до категорії професій «людина – людина». З одного боку, професійна діяльність таких фахівців вимагає опрацювання великих об’ємів інформації, з іншого, – постійного спілкування зі споживачами туристичних послуг. Саме тому основними якостями, якими повинен володіти майбутній фахівець туризму у морській галузі, є ввічливість, толерантність, доброзичливість, терпимість, уміння знаходити компроміси, уміння працювати в команді, аналітичне мислення.

На рівень готовності випускника закладу освіти до професійної діяльності впливає багато факторів, одним з яких є професійна придатність. Наразі існує багато методик визначення професійної придатності особи. Відповідно до методики Дж. Голланда, представникам професій туристичної галузі притаманний соціальний тип особистості.

Окрім природних здібностей та особистісних якостей, у професійній діяльності значну роль відіграють «м’які навички», які в психології відносять до соціальних. На думку більшості науковців, лише 15% таких навичок є вродженими, решту з них необхідно розвивати.

Біографії авторів

Інна СКЛЯРЕНКО, Державний університет інфраструктури та технологій

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного сектору

Ольга ЛЕВЧЕНКО, Державний університет інфраструктури та технологій

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування»

Посилання

World Tourism Organization UNWTO. URL: https://www.unwto.org/statistics (дата звернення: 01.02.2020).

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року : постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 №1307. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF (дата звернення: 01.02.2020).

«Круїзне судноплавство як чинник розвитку приморських регіонів України». Аналітична записка. URL: https://cutt.ly/9rPkruV (дата звернення: 31.01.2020).

Алєксєєва С. Основні підходи до визначення професійної придатності особистості в умовах сучасної професійної освіти. Науковий вісник Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. пр. Київ: Пед. думка, 2013. Вип. 4. С. 60–65.

Климов Е. А. Психология профессионала. М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МО-ДЭК», 1996. 400 с.

Carless S. A. Psychological testing for selection purposes: A guide to evidence-based practice for human resource professionals. The International Journal of Human Resource Management, 2009. Vol. 20(12). P. 2517–2532. URL: https://cutt.ly/KrPAmwU (дата звернення: 31.01.2020).

Holland J L. Making vocational choices: a theory of careers. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall. 1973. 150 p.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 304 с.

Державна служба зайнятості. Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри. URL: http://profi.dcz.gov.ua/tests/ (дата звернення: 29.01.2020).

Міністерство освіти і науки України. Профорієнтація школярів. URL: https://cutt.ly/OrPAlD4 (дата звернення: 29.01.2020).

European Dictionary of Skills and Competences URL: http://disco-tools.eu/disco2_portal/ (дата звернення: 01.02.2020).

WELLDONE. URL: https://cutt.ly/VrPAtgF (дата звернення: 29.01.2020).

Katane I. Conceptions of Continuing Education and Further Education Within the Contex of Lifelong Education. In Proceedings of the Scientific International Conference Society. Integration. Education. Rēzekne: RA.2010. P. 430 – 443.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

World Tourism Organization UNWTO. URL: https://www.unwto.org/statistics. [in English]

Pro zatverdzhennia Morskoi doktryny Ukrainy na period do 2035 roku : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.10.2009 №1307 [Concerning approval of the Maritime Doctrine of Ukraine for the period up to 2035: the Decree of Ukraine Cabinet of Ministers dated October 7, 2009, No. 1307]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF. [in Ukrainian]

“Kruizne sudnoplavstvo yak chynnyk rozvytku prymorskykh rehioniv Ukrainy”. Analitychna zapyska [“Cruise ship industry as a factor of development of Ukraine seaside region”. A policy brief]. URL: https://cutt.ly/9rPkruV. [in Ukrainian]

Alieksieieva S. Osnovni pidkhody do vyznachennia profesiinoi prydatnosti osobystosti v umovakh suchasnoi profesiinoi osvity [Main approaches to defining a person`s professional suitability under the conditions of modern vocational education and training]. Naukovyi visnyk In-t prof.-tekhn. osvity NAPN Ukrainy. Profesiina pedahohika: zb. nauk. pr. Kyiv: Ped. dumka, 2013. Vyp. 4. P. 60–65. [in Ukrainian]

Klimov E. A. Psihologiya professionalam [The psychology of a professional]. M.: Izdatel'stvo «Institut prakticheskoy psihologii», Voronezh: NPO «MO-DEK», 1996. 400 p. [in Russian]

Carless S. A. Psychological testing for selection purposes: A guide to evidence-based practice for human resource professionals. The International Journal of Human Resource Management, 2009. Vol. 20(12). P. 2517–2532. URL: https://cutt.ly/KrPAmwU. [in English]

Holland J L. Making vocational choices: a theory of careers. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall. 1973. 150 p. [in English]

Klimov E. A. Psihologiya professional'nogo samoopredeleniya: uchebnoe posobie dlya stud. vyssh. ped. ucheb. Zavedeniy [The psychology of professional self-determination: a manual for graduate students]. M.: Izdatel'skiy centr «Akademiya», 2004. 304 p. [in Russian]

Derzhavna sluzhba zainiatosti. Platforma proforiientatsii ta rozvytku kariery [Public employment service. The platform of vocational guidance and career development]. URL: http://profi.dcz.gov.ua/tests/. [in Ukrainian]

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Proforiientatsiia shkoliariv [Ministry of Education and Science of Ukraine. Vocational guidance of the pupils]. URL: https://cutt.ly/OrPAlD4. [in Ukrainian]

European Dictionary of Skills and Competences URL: http://disco-tools.eu/disco2_portal/. [in English]

WELLDONE. URL: https://cutt.ly/VrPAtgF. [in Ukrainian]

Katane I. Conceptions of Continuing Education and Further Education Within the Contex of Lifelong Education. In Proceedings of the Scientific International Conference Society. Integration. Education. Rēzekne: RA.2010. P. 430 – 443. [in English]

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті