ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ІЗ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Ключові слова: програма розвитку стресостійкості, соціальний працівник, формувальний експеримент, експериментальна група, контрольна група

Анотація

У статті презентовано результати апробації авторської програми розвитку стресостійкості соціальних працівників під час формувального експерименту. До складу вибірки увійшли соціальні працівники Солом`янської районної державної адміністрації м. Києва та м. Умань Черкаської області. Як результат, було відібрано особи із середнім та низьким рівнями стресостійкості. Усі обстежувані розподілялись на дві групи – експериментальну та контрольну шляхом рандомного розщеплення. У подальшому було здійснено перевірку гомогенності за допомогою непараметричних критеріїв. За допомогою критерію Колмогорова-Смірнова було визначено, чи відповідають наявні експериментальні дані критеріям нормальності розподілу. Для інтерпретації отриманих емпіричних результатів використано програми обробки статистичних баз даних: Microsoft Office Excel 2007 і Statistical Package for Social Science (версія 13).

Для підтвердження достовірності отриманих результатів застосовано непариметричні методи математичної статистики, а саме U–критерій Манна-Уїтні і W-критерій Уілкоксона. Далі було здійснено зовнішній вплив на експериментальну групу завдяки комплексу заходів, що містилися в авторській програмі. Після цього за допомогою критерія Вілкоксона для парних вибірок було здійснено порівняння зрушень в експериментальній та контрольній групах. Здійснення статистичного аналізу емпіричних результатів дослідження відбувалось за такою послідовністю: проведення порівняння емпіричних показників отриманих на початковому (вхідному зрізі) тестуванні та заключному тестуванні та статистичне порівняння динаміки змін двох зрізів. В експериментальній групі не простежується суттєвих значущих зрушень лише за показниками «самооцінка», «оптимізм», «співпраця», що повною мірою відповідає результатам дисперсійного аналізу констатувального етапу дослідження. У контрольній групі суттєвих змін за усіма показниками розвитку стресостійкості не відбулося.

Біографія автора

Юлія ТЕПТЮК, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

аспірантка

Посилання

Safin Oleksandr, Teptiuk Yulia. The development of stress resistance of battle actions participants during their psychological rehabilitation and readaptation. Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. P. 133-148.

Крупник Е.П. Психологическая устойчивость личностных конструктов в период взрослости. Психологический журнал. 2000. № 6. С. 12-22.

Крюкова Т.Л. Методы изучения совладающего поведения: три копинг-шкалы. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова - Авантитул, 2010. 64 с.

Решетова Т.В., Мазурок В.А., Жигалова Т.Н. Эмоциональное выгорание, астения и депрессия у медицинских и социальных работников - ресурсы коррекции. Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2012. №3. С.105-111.

Patricia Andrews Fearon and Eolene M. Boyd-MacMillan. Complexity Under Stress: Integrative Approaches to Overdetermined Vulnerabilities. Journal of Strategic Security. Vol. 9. No. 4. Special Issue: Understanding and Resolving Complex Strategic Security Issues (Winter 2016). P. 11-31.

Su Mon Kyaw-Myint and Lyndall Strazdins. Occupational stress. Health of People, Places and Planet. ANU Press. (2015). P. 81-94.

Svitlana Kuzikova, Tetiana Shcherbak. Hardiness as attitude and coping of person’s self−development [Життєстійкість як настанова і копінг саморозвитку особистості] Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 59. Харків: ХНПУ, 2018. С. 64−74.

Тептюк Ю.О. Концептуальні підходи до побудови програми розвитку стресостійкості соціальних працівників. Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.», Львів, 24-25 січня 2020 р. С. 127-131.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Safin Oleksandr, Teptiuk Yulia. (2019). The development of stress resistance of battle actions participants during their psychological rehabilitation and readaptation. Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries. Poznan: UniKS Press. 2019. P. 133-148. [in English]

Krupnik E.P. (2000). Psihologicheskaja ustojchivost' lichnostnyh konstruktov v period vzroslosti. [Psychological resistance of personal constructs at the adulthood] Psihologicheskij zhurnal. 2000. № 6. S. 12-22. [in Russian]

Krjukova T.L. (2010). Metody izuchenija sovladajushhego povedenija: tri koping-shkaly. [Methods of studying coping behavior: three coping scales]. Kostroma: KGU im. N.A. Nekrasova - Avantitul, 2010. 64 s. [in Russian]

Reshetova T.V., Mazurok V.A., Zhigalova T.N. (2012). Jemocional'noe vygoranie, astenija i depressija u medicinskih i social'nyh rabotnikov - resursy korrekcii. [Burnout, asthenia and depression among medical and social workers - correction resources]. Obozrenie psihiatrii i medicinskoj psihologii. 2012. №3. S.105-111. [in Russian]

Patricia Andrews Fearon and Eolene M. Boyd-MacMillan. (2016). Complexity Under Stress: Integrative Approaches to Overdetermined Vulnerabilities. Journal of Strategic Security. Vol. 9. No. 4. Special Issue: Understanding and Resolving Complex Strategic Security Issues (Winter 2016). P. 11-31. [in English]

Su Mon Kyaw-Myint and Lyndall Strazdins. (2015). Occupational stress. Health of People, Places and Planet. ANU Press. (2015). P. 81-94.

Svitlana Kuzikova, Tetiana Shcherbak. (2018). Hardiness as attitude and coping of person’s self−development [Zhyttjestijkist' jak nastanova i koping samorozvytku osobystosti] Visnyk HNPU imeni G.S. Skovorody. Psyhologija. Vyp. 59. Harkiv: HNPU, 2018. S. 64−74. [in English]

Teptjuk Ju.O. (2010). Konceptual'ni pidhody do pobudovy programy rozvytku stresostijkosti social'nyh pracivnykiv. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferencija «Kljuchovi pytannja naukovyh doslidzhen' u sferi pedagogiky ta psyhologii' u HHI st.», L'viv, 24-25 sichnja 2020 r. S. 127-131. [in Ukranian]

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті