ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

  • Андрій ФЕДИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1122-2613
Ключові слова: професійне мислення майбутніх офіцерів-прикордонників, проблемне навчання, психологічні механізми, професійна підготовка

Анотація

Статтю присвячено висвітленню результатів поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених щодо проблематики розвитку професійного мислення з використанням методу проблемного навчання. Розкрито та охарактеризовано основні етапи проблемного навчання. За результатами теоретико-методологічного аналізу подано ознаки, умови та рівні оптимізації розвитку професійного мислення під час проблемного навчання. Висвітлено характеристику переліку спеціальних проблемних методів викладання з метою покращення якості навчального процесу в системі професійної освіти вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ). З’ясовано, що цей метод є досить дієвим для розвитку професійного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників в системі простійної підготовки ДПСУ. Активне впровадження цього методу може здійснюватись без докорінних змін традиційних форм надання освітніх послуг з принципово новою подачею інформації – на засадах проблемного викладання навчального матеріалу.

З метою підвищення розвитку професійного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників під час проблемного навчання у системі професійної підготовки ДПСУ проаналізовано аспекти застосування психологічних механізмів управління учбовою діяльністю на концептуальних положеннях Ю. І. Машбиця. Визначено, що головними способом розвитку професійного мислення охоронців кордону є розвиток їх здатності до самостійного та групового дослідницького пошуку під час розв’язування професійних задач в системі «викладач – суб’єкт навчання» на основі принципу проблемності засвоєння навчального матеріалу. Під час розвитку професійного мислення суб’єктів навчання викладачеві необхідно будувати інтеракцію з урахуванням психологічних механізмів, які розглянуті в нашому дослідженні.

Біографія автора

Андрій ФЕДИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Старший викладач кафедри спеціальних дисциплін

Посилання

Федик А. О. Формування професійного мислення як наукова проблема. Збірник наукових праць НАДПСУ. Серія: психологічні науки / Гол.ред. О.Ф.Волобуєва. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. №2 (13). C. 392.

Szögedi І. (2011). The problem-based learning as a new practical method of skill development in the health sciences higher education”. University of Pécs Faculty of Health Sciences. URL : https://www.researchgate.net/publication/215888225_The_problem-_based_learning_as_a_new_practical_method_of_skill_development_in_the_health_sciences_higher_education. (дата звернення: 15.02.2019).

Махмутов М. І. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. Москва : «Педагогика», 1975. C. 368.

Фурман А. В. Вступ до методології проблемного навчання. Серія «Психопедагогіка і методологія науки». 1993. Випуск 1. Київ-Донецьк. C. 80.

Машбиць Ю. І. Психологічні механізми і технологія навчання, вибранні статті. Київ : Інтерсервіс, 2019. С. 208.

Матюшкін О. М. Психология мышления. Мышление как разрешение проблемних ситуаций: учебное посибие / под ред. канд. психол. наук А. А. Матюшкиной. Москва : КДУ, 2009. C. 190.

Виготський Л. С. Мышление и речь. Сборник соч. : В 6т. Т. 2. Москва, 1982. C. 5–361.

Матюшкін О. М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности. Вопросы психологии. № 4. 1982. C. 5–17.

Давидов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. Москва : Педагогика, 1986. C. 240.

David L. (2020). Problem-Based Learning (PBL). In Learning Theories, URL : https://www.learning-theories.com/problem-based-learning-pbl.html. (дата звернення: 27.03.2020).

Lifelong Learning Programme, European Commission Education & Training. URL : http://ec.europa.eu/education/ (дата звернення: 13.07.2019).

József Bódis (2012). The problem – based learning as a new practical method of skill development in the health sciences higher education. URL : https://www.researchgate.net/publication/215888225_The_problem-_based_learning_as_a_ne w_practical_method_of_skill_development_in_the_health_sciences_higher_education. (дата звернення: 19.04.2019).

Kur S. (2020). Problem-Based Learning (PBL). In Educational Technology, URL: https://educationaltechnology.net/problem-based-learning-pbl/ (дата звернення: 04.03.2020).

Gorghiu G., Drăghicescu L. M. , Cristea S., Petrescu A.-M., Gorghiud L. M. (2015). Problem-based learning an efficient learning strategy in the science lessons contex. Procedia – Social and Behavioral Sciences. URL : https://www.researchgate.net/ publication/279733317_Problem-based_Learning_-_An_Efficient_Learning_Strategy_in_the_Science_Lessons_Contex (дата звернення: 19.12.2019).

Kong L.-Na. (2014). The effectiveness of problem-based learning on development of nursing students’ critical thinking : A systematic review and meta-analysis». International Journal of Nursing Studies. 51. China. Р. 458–469.

Haridza R. Irving K. E., Phys J. (2017). Developing Critical Thinking of Middle School Students using Problem Based Learning 4 Core Areas (PBL4C) Model IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. Р. 812. URL : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/812/1/012081/pdf. (дата звернення: 19.02.2020)/

Моляко В. О. Психология решения школьниками творческих задач. Київ : Рад. школа, 1983. 417 c.

Машбиць Ю. І. Психологічні механізми і технологія навчання», вибрані статті. Київ : Інтерсервіс, 2019. 208 c.

Fauziah S. (2011). The effectiveness of problem-based learning online on students’ creative and critical thinking in physics at tertiary level in Malaysia. Abstract of Ph.D. dissertation. Centre for Science & Technology Education Research University of Waikato Hamilton, New Zealand. 423 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Fedyk A. O. (2019). Formuvannia profesiinoho myslennia yak naukova problema [Professional thinking formation as the scientific problem]. Zbirnyk naukovykh prats NADPSU. Seriia: psykholohichni nauky [Collection of scientific works of SBGSU. Series: Psychological Sciences] / hol. red Volobuyeva O. F. Khmelʹnytsʹkyy : Vydavnytstvo NADPSU. Vol 2 (13). 392 s. [in Ukrainian].

Szögedi I. (2011) The problem-based learning as a new practical method of skill development in the health sciences higher education”. University of Pécs Faculty of Health Sciences. URL : https://www.researchgate.net/publication/215888225_The_problem-_based_learning_as_a_new_practical_method_of_skill_development_in_the_health_sciences_higher_education (Accessed 15 February 2019). [in English].

Makhmutov M. Í. (1975) Problemnoye obucheniye. Osnovnyye voprosy teorii [Problem-based learning. The main issues of the theory]. Moscow : «Pedagogika». 368 s. [in Russian].

Furman A. V. (1993). Vstup do metodolohiyi problemnoho navchannya [Introduction to problem-based learning methodology]. Seriya «Psykhopedahohika i metodolohiya nauky» [Series "Psychopedagogy and Methodology of Science"]. Kyyiv-Donetsʹk. Vol. 1. S. 80. [in Ukrainian].

Mashbyts Yu. I. (2019). Psykholohichni mekhanizmy i tekhnolohiia navchannia, vybranni statti [Psychological mechanisms and learning technology, selected articles]. Kyiv : Interservis. S. 208. [in Ukrainian].

Matyushkín O. M. (2009). Psikhologiya myshleniya. Myshleniye kak razresheniye problemnikh situatsiy: uchebnoye posibiye [The psychology of thinking. Thinking as problem situations solution] / hol. red. kand. psikhol. nauk Matyushkin A.A. Moscow : KDU. S. 190. [in Russian].

Vigots'kiy L. S. (1982) Myshleniye i rech [Thinking and speech] : Sbornik soch.: Vol 6. 2nd ed. Moskva S. 5–361. [in Russian].

Matyushkín O. M. (1982). Psikhologicheskaya struktura, dinamika i razvitiye poznavatel'noy aktivnosti [Psychological structure, dynamics and development of cognitive activity]. Voprosy psikhologii [Psychology issues]. No. 4. S. 5–17. [in Russian].

Davidov V. V. (1986). Problemy razvivayushchego obucheniya : Opyt teoreticheskogo i eksperimental'nogo psikhologicheskogo issledovaniya [Problems of developmental learning: the experience of theoretical and experimental psychological research]. Moskva : «Pedagogika». 240 s. [in Russian].

David L. (2020). Problem-Based Learning (PBL) in Learning Theories. URL : https://www.learning-theories.com/problem-based-learning-pbl.html (Accessed 27 March 2020). [in English].

Lifelong Learning Programme, European Commission Education & Training. URL : http://ec.europa.eu/education/ (Accessed 13 July 2019). [in English].

József Bódis (2012). The problem – based learning as a new practical method of skill development in the health sciences higher education. URL : https://www.researchgate.net/publication/215888225_The_problem-_based_learning_as_a_new_practical_method_of_skill_development_in_the_health_sciences_higher_education (Accessed 18 April 2019). [in English].

Kurt S. (2020). Problem-Based Learning (PBL), in Educational Technology URL : https://educationaltechnology.net/problem-based-learning-pbl/ (Accessed 04 March 2020). [in English].

Gorghiu G., Drăghicescu L. M. , Cristea S., Petrescu A.-M., Gorghiud L. M. (2015). Problem-based learning an efficient learning strategy in the science lessons contex. Procedia – Social and Behavioral Sciences. URL : https://www.researchgate.net/ publication/279733317_Problem-based_Learning_-_An_Efficient_Learning_Strategy_in_the_Science_Lessons_Contex (Accessed 19.12.2019). [in English].

Kong L.-Na. (2014). The effectiveness of problem-based learning on development of nursing students’ critical thinking : A systematic review and meta-analysis». International Journal of Nursing Studies. 51. China. Р. 458–469. [in English].

Haridza R. Irving K. E., Phys J. (2017). Developing Critical Thinking of Middle School Students using Problem Based Learning 4 Core Areas (PBL4C) Model IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. Р. 812. URL : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/812/1/012081/pdf. (Accessed 19 February 2020). [in English].

Molyako V. O. (1983). Psikhologiya resheniya shkol'nikami tvorcheskikh zadach [Psychology of solving creative problems by schoolchildren]. Kyiv : Rad. shkola,. 417 s. [in Ukrainian].

Mashbytsʹ Y. I. (2019). Psykholohichni mekhanizmy i tekhnolohiya navchannya, vybrani statti [Psychological Mechanisms and Technology Navigation]. Kiev : Interservis. 208 s. [in Ukrainian].

Fauziah S. (2011). The effectiveness of problem-based learning online on students’ creative and critical thinking in physics at tertiary level in Malaysia. Abstract of Ph.D. dissertation. Centre for Science & Technology Education Research University of Waikato Hamilton, New Zealand. 423 p. [in English].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті