КРИТЕРІЇ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ

  • Микола ФОМИЧ Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України https://orcid.org/0000-0003-1253-2656
Ключові слова: психічне здоров’я, працівники ризиконебезпечних професій, ризиконебезпечна діяльність, критерії психічного здоров’я, критерії психічного нездоров’я

Анотація

У статті проаналізовано проблему психічного здоров’я працівників ризиконебезпечних професій. Розглянуто історію питання та сучасний її стан. Вивчено критерії психічного здоров’я працівників ризиконебезпечних професій як основного в порушеній проблемі, уточнено їхній перелік. Встановлено, що основним науковим підходом до визначення критеріїв психічного здоров’я працівників ризиконебезпечних професій є їх поділ відповідно до прояву психічного: психічні процеси як здатність до динамічного відображення дійсності в різних формах психічних явищ (відповідність психічного відображення об’єктам дійсності й характеру реакцій на зовнішні подразники; критичність до себе і власної психічної діяльності та її результатів; здатність до логічної обробки інформації в умовах, що швидко змінюються); психічні стани як прояви відносно тимчасових статичних явищ психіки (самовладання, здатність до адаптації в різних умовах, здатність до тривалого збереження активності в екстремальних та кризових ситуаціях, усвідомлення і дотримання техніки безпеки та гігієни праці); психічні властивості як прояви стійких психічних явищ (впевненість у собі, зосередженість, відповідальність за своє життя та життя оточуючих, потреба в професійному саморозвитку, готовність до особистісного зростання, здатність адекватно планувати власну життєдіяльність відповідно до життєвих та кар’єрних цілей). Визначено критерії психічного нездоров’я зазначених фахівців, до яких віднесено: зниження когнітивної активності, неорганізованість мисленевих процесів, навіюваність, агресивність, підвищена ворожість, наявність шкідливих звичок, втрата віри в себе та колектив, знижений рівень відповідальності.

Перспектива подальших досліджень лежить у площині вивчення основних суб’єктів впливу на психічне здоров’я працівників ризиконебезпечних професій, зокрема фахівців ДСНС України.

Біографія автора

Микола ФОМИЧ, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

Кандидат психологічних наук, доцент, начальник кафедри психології діяльності в особливих умовах

Посилання

Військова психологія та педагогіка : інноваційний підхід : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / С. Д. Максименка та ін. Київ : НУОУ, 2012. 472 с.

Світлична Н. О. Соціально-психологічні чинники збереження психологічного здоров’я працівників МНС: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата психол. наук 19.00.09. Харків, 2013. 18 с.

Геродот. История в девяти книгах / перевод и примечания Г. А. Стратановского. Ленинград : Изд-во «Наука», 1972. 600 с.

Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Теорія і практика професійного психологічного відбору : навч. посіб. Київ : Ніка-Центр, 2006. 536 с.

Linden S., Jones E. An Examination Of The Case Records Of The National Hospital In London. Medical History. 2014. Vol. 58. №4. P. 519–545.

Fomych M.V. Mental health of a person as a psychological problem. International Reviewed and Referential Scientific Journal «UNIGEO». 2018. № 1. Р. 61-67.

Методологічні та теоретичні проблеми психології : навч.посіб. / М. С. Корольчук та ін. Київ : Ніка-Цент, 2008. 336 с.

Szubert Z., Sobala W. Health reason for firefighters to leave their job. Med. Pr. 2002. Vol. 53. № 4. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12474407.

Екстремальна та кризова психологія : термінологічний словник / О.В. Тімченко та ін. Харків : ХНАДУ, НУЦЗУ, 2010. 291 с.

Кохан В. Г. Діяльність військового керівника по збереженню психічного здоров’я військовослужбовців : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09. Хмельницький, 2003. 15 с.

Mirgorod N. V. Mental health professionals extreme profile. Russian Journal of Education and Psychology. 2018. Vol. 9. № 2-2. Р. 154–161.

Пекарский Ф. В. Психологическое здоровье сотрудников правоохранительных органов как условие надежности их профессиональной деятельности. Вестник Московского университета МВД России. 2013. №12. С. 228–231.

Потапчук Є. М. Теорія та практика збереження психічного здоров’я військовослужбовців : монографія. Хмельницький, 2004. 322 с.

Титаренко М. С., Шклярук С.П. Влияние экстремальных ситуаций в профессиональной деятельности сотрудников ГПС МЧС России на возникновение морбидных рисков. Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. 2010. Том 7. №3. С. 84–88.

Шаповал В.А. Психологическое здоровье сотрудников органов внутренних дел как предмет исследования ведомственных психологов: новые подходы к оценке и прогнозированию. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2009. №3(43). 232–246.

Щербинин П.П. Особенности социальной защиты ветеранов военной службы в Российской империи в XVIII-начале ХХ в. The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies. 2007. №6-7. URL: http://pipss.revues.org/973 http://mil.ru/files/morf/2015-12-11_MoD_board_extended_session_RUS.

Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах. Київ : Ніка-Центр, 2006. 580 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Viiskova psykholohiia ta pedahohika : innovatsiinyi pidkhid (2012). [Military Psychology and Pedagogy: An Innovative Approach] : pidruchnyk : u 2 ch. Ch. 1 / S. D. Maksymenka ta in. Kyiv : NUOU, 2012. 472 s. [in Ukrainian].

Svitlychna N. O. (2013). Sotsialno-psykholohichni chynnyky zberezhennia psykholohichnoho zdorovia pratsivnykiv MNS: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kandydata psykhol. nauk 19.00.09 [Socio-psychological factors of maintaining psychological health of employees of the Ministry of Emergencies: abstract. diss. for the sciences. degree of candidate of psychol. Science 19.00.09]. Kharkiv. 18 s. [in Ukrainian].

Gerodot (1972). Istoriya v devyati knigakh [Story in nine books] / perevod i primechaniya G. A. Stratanovskogo. Leningrad : Izd-vo «Nauka». 600 s. [in Russian].

Korolchuk M. S., Krainiuk V. M. (2006). Teoriia i praktyka profesiinoho psykholohichnoho vidboru [The theory and practice of professional psychological selection] : navch. posib. Kyiv : Nika-Tsentr. 536 s. [in Ukrainian].

Linden S., Jones E. (2014). An Examination Of The Case Records Of The National Hospital In London. Medical History. Vol. 58. No 4. P. 519–545. [in English].

Fomych M. V. (2018). Mental health of a person as a psychological problem. International Reviewed and Referential Scientific Journal UNIGEO. No 1. P. 61-67. [in English].

Metodolohichni ta teoretychni problemy psykholohii. (2008). [Methodological and theoretical problems of psychology] : navch.posib. / M. S. Korolchuk ta in. Kyiv : Nika-Tsent, 2008. 336 s. [in Ukrainian].

Szubert Z., Sobala W. (2002). Health reason for firefighters to leave their job. Med. Pr. Vol. 53. № 4. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12474407. [in English].

Ekstremalna ta kryzova psykholohiia : terminolohichnyi slovny.k (2010). [Extreme and crisis psychology : termіnologіchniy slovnik] / O. V. Timchenko ta in. Kharkiv : KhNADU, NUTsZU. 291 s. [in Ukrainian].

Kokhan V. H. (2003). Diialnist viiskovoho kerivnyka po zberezhenniu psykhichnoho zdorovia viiskovosluzhbovtsiv : avtoref. dys. … kand. psykhol. nauk : 19.00.09 [Діяльність військового керівника по збереженню психічного здоров’я військовослужбовців : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09]. Khmelnytskyi. 15 s. [in Ukrainian].

Mirgorod N. V. (2018). Mental health professionals extreme profile. Russian Journal of Education and Psychology. Vol. 9. № 2-2. Р. 154–161. [in English].

Pekarskiy F. V. (2013). Psikhologicheskoye zdorovye sotrudnikov pravookhranitelnykh organov kak usloviye nadezhnosti ikh professionalnoy deyatelnosti [Psychological health of law enforcement officers as a condition for the reliability of their professional activities]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. No 12. P. 228–231. [in Russian].

Potapchuk Ye. M. (2004). Teoriia ta praktyka zberezhennia psykhichnoho zdorov’ia viiskovosluzhbovtsiv [The theory and practice of maintaining the mental health of military personnel] : monohrafiia. Khmelnytskyi. 322 s. [in Ukrainian].

Titarenko M. S., Shklyaruk S.P. (2010). Vliyaniye ekstremalnykh situatsiy v professionalnoy deyatelnosti sotrudnikov GPS MChS Rossii na vozniknoveniye morbidnykh riskov [The impact of extreme situations in the professional activities of the staff of the State Fire Service of the Ministry of Emergencies of Russia on the occurrence of morbid risks]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta Gosudarstvennoy protivopozharnoy sluzhby MChS Rossii [Bulletin of the St. Petersburg University of the State Fire Service EMERCOM of Russia]. Tom 7. №3. S. 84–88. [in Russian].

Shapoval V.A. (2009). Psikhologicheskoye zdorovye sotrudnikov organov vnutrennikh del kak predmet issledovaniya vedomstvennykh psikhologov: novyye podkhody k otsenke i prognozirovaniyu [Psychological health of employees of internal affairs bodies as a subject of research by departmental psychologists: new approaches to assessment and forecasting]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. №3(43). S. 232–246. [in Russian].

Shcherbinin P.P. (2007). Osobennosti sotsialnoy zashchity veteranov voyennoy sluzhby v Rossiyskoy imperii v XVIII-nachale XX v. [Features of the social protection of military service veterans in the Russian Empire in the 18th-early 20th centuries]. [The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies]. №6-7. URL : http://pipss.revues.org/973http://mil.ru/files/morf/2015-12-11_MoD_board_extended_session_RUS. [in Russian].

Korolchuk M. S., Krainiuk V. M. Sotsialno-psykholohichne zabezpechennia diialnosti v zvychainykh ta ekstremalnykh umovakh [Social and psychological support of activities in normal and extreme conditions]. Kyiv : Nika-Tsentr, 2006. 580 s. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті