РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПОГЛЯДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ НА ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»

  • Артем ЧОРНИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-5541-1910
Ключові слова: компетентність, компетенція, професійна компетентність, здатність, професійна діяльність, підготовка, коло повноважень

Анотація

У статті висвітлено результати компаративного аналізу поглядів вітчизняних та зарубіжних учених, розглянуто теоретичні дослідження понять «професійна компетентність» та «професійна компетенція». Вказано на необхідність висвітлення сутності понять «компетентність», «компетенція». Досліджено погляди на сутність цих дефініцій з урахуванням культурного контексту, організаційної  культури, соціокультурної практики та вимог раціоналістичного, пояснювального, поведінкового, функційного, багатомірного та цілісного підходів, які необхідні для розуміння характеру взаємодії знань, навичок і професійної діяльності. У статті зазначено, що вживання понять «компетентність», «компетенція» має синонімічний аспект;  висвітлено зміни, які мали місце протягом кількох десятиліть щодо поняття «компетентність» у контексті ефективності життєдіяльності людини. Окреслено основу групування наукових підходів до розуміння терміну «компетенція», яке трактуємо як відповідне коло питань, в яких людина добре розбирається, має стійкі знання та певний досвід; як сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством та терміну «компетентності» як здатності відповідних фахівців в межах визначених за посадою повноважень застосовувати наявні (спеціальні) знання, уміння та навички з метою якісного виконання завдань та обов’язків, професійного та особистісного розвитку. З’ясовано несформованість єдиного тлумачення та надзвичайну різноманітність поглядів вітчизняних та зарубіжних учених на сутність понять «компетенція», «компетентність» залежно від контексту, необхідність урахування зв’язку між зростанням компетентності та системою цінностей.

Зазначено, що найважливішими складовими терміну «компетентність» є здатність проводити аналіз явищ та ситуацій, ураховувати попередньо-набутий досвід, передбачати перешкоди, виявляти розумну ініціативу, особистісні характеристики, які можна змінювати й вдосконалювати.

Біографія автора

Артем ЧОРНИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького

Начальник навчального курсу інженерно-технічного факультету

Посилання

Академічний словник української мови. Київ, 2010. Т.5. 563 с.

Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. URL: http://ipv.org.ua/component/content/ article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.html (дата звернення: 16.09.2019).

Бібік Н. В. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ. 2004. С. 338.

Большая Советская Энциклопедия, Москва, 1972. Т.8. 498 с.

Гнатишин І. Л. Професійна компетентність сучасного фахівця: ключові фактори становлення професійної майстерності. URL: http://academy.ks.ua/ konfer/articles/1/5.pdf (дата звернення: 14.09.2019).

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. 2-ге вид., доп. й випр. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 42 с.

Зимняя И. А. Единая социально-профессиональная компетентность выпускника университета: понятие, подходы к формированию и оценке: Раздаточный материал для проведения занятий. Москва, 2008. 154 с.

Кучай О. В. Компетенція і компетентність – відображення цілісності інтеграційної суті результату освіти. № 11. Київ : Рідна школа, 2009. 356 с.

Латино-русский словарь. Москва, 2009. 780 с.

Лейко С. В. Поняття «компетенція» та «компетентність»: теоретичний аналіз. Київ, 2013. 226 с.

Осваиваем социальные комптентности / под ред. И. А. Зимней. Москва : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2011. 529 с.

Пометун О. І. Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті. Київ, 2007. 227 с.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с.

Словник іншомовних слів. Київ, 2011. 685 с.

Тлумачний словник англійської мови. Київ, 1993. 845 с.

Тлумачний словник сучасної української мови. Київ, 2009. 760 с.

Хомский А. Н. Аспекты теории синтаксиса. Москва, 1972. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/ homsk (дата звернення: 12.09.2019).

Хуторской А. В., Хуторская Л.Н. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования. Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в контексте компетентностного подхода: межвузовский сб. науч. тр. / под ред. А. А. Орлова. Тула: Изд-во Тульского гос. пед. унта им. Л. Н.Толстого, Вып. 1. 2008. 453с.

Шадриков В. Д. Философия образования и образовательной политики. Москва, 1994. 387 с.

Юридична енциклопедія. Київ, 2001. 792 с.

Francoise Delamare Le Deist & Jonathan Winterton .What are competencies? London : Human Resource Development International. March. Vol. 8. №1, 2009. 225 p.

Ruchen Dominique S. Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Berlin : Hogrefe & Huber Publishers. 2003. 206 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

(2010). Akademichnyy slovnyk ukrayins`koyi movy [Academic Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv. T.5. 563 s. [in Ukrainian].

Beh I. D. Kompetentnisnyy pidhid u suchasniy osviti [Competence Approach in Modern Education], available at: URL: http://ipv.org.ua/component/content/ article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.html. (Accessed 16 Sept 2019). [in Ukrainian].

Bibik N. V. (2004). Kompetentnisnyy pidhid: refleksyvnyy analiz zastosuvanya [Competence Approach: Reflective Analysis of Application]. Kompetentnisnyy pidhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukrains`ki perspektyvy [Competence Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives]. Kyiv. S. 338. [in Ukrainian].

(1972). Bol`shaya Sovetskaya Entsiklopediya [The Great Soviet Encyclopedia]. Moscow. T.8. 498 s. [in Russian].

Hnatyshyn I. L. Profesiyna kompetentnist` suchasnoho fakhivtsya: kluchovi factory stanovlennya profesoynoyi maysternosti [Professional competence of a modern specialist: key factors of professional skill formation], available at: URL : http://academy.ks.ua/conference / articles / 1 / 5.pdf. (Accessed 14 Sept 2019). [in Ukrainian].

Goncharenko S. U. (2011). Ukrayins`kyy pedahohicnyy entsyklopedychnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. 2--he vyd., dop. y vypr. Rivne : Volynski oberehy, 2011. 552 s. [in Ukrainian].

Zimnaya I. A. (2004). Klyuchevyye kompetentnosti kak rezul`tativnotselevaya osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii [Key competences as a result-based basis of competence approach in education]. Issledovatel`skiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov. Moskva : Issledovatelskiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov. 42 s. [in Russian].

Zimnaya O. A. (2008). Yedinaya sotsial`no-professional`naya kompetentnost` vypusknika universiteta: ponyatie, podkhody k formirovaniyu i otsenke: Razdatochnyy material dlya provedeniya zanyatiy [Unified socio-professional competence of a university graduate: concept, approaches to formation and assessment: Handout for conducting classes]. Moscow. 154 s. [in Russian].

Kuchay O. V. (2009). Competensiya i kompetentnist` - vidobrazhennya tsilisnosti intehratsiynoyi suti rezul`tatu osvity [Competence and adequacy - reflection of the integrity of the integration essence of the result of education]. Ridna shkola [Native school]. Kyiv : Ridna shkola, 2009. 356 s. [in Ukrainian].

(2009). Latino-russkiy slovar` [Latin-Russian Dictionary]. Moscow. 780 s. [in Russian].

Leiko S. V. (2013). Ponyattya “kompetentsiya” ta “kompetentnist”: teoretychyy analiz [Concepts of «competence» and «adequacy» : theoretical analysis, Kyiv. 226 s. [in Ukrainian].

(2011). Osvaivayem sotsial`nyye kompetentnosti / pod red. I. A. Zimney [We master social competencies / under. ed. O.A. Zimnaya]. Moskva : MPSI, Voronezh : MODEK. 529 s. [in Russian].

Pometun O. I. (2007). Kompetentisnyy pidkhid u suchasniy istorychniy osviti [Competence Approach in Modern Historical Education]. Kyiv. 227 s. [in Ukrainian].

Raven J. (2002). Kompetentnost`v sovremennom obshchestve. Vyyavleniye, razvitiye I realizatsiya [Cyompetence in today's society. Identification, development and implementation] Moskva : Kogito-Tsentr. 396 s. [in Russian].

(2011). Slovnyk inhomovnykh sliv [Dictionary of Foreign Language Words]. Kyiv. 685 s. [in Ukrainian].

(1993). Tlumachnyy slovnyk anhliys`koyi movy [The Interpretive Dictionary of the English Language]. Kyiv. 845 s. [in Ukrainian].

(2009). Tlumachnyy slovnyk suchasnoi ukrayins`koyi movy [Interpretive Dictionary of Modern Ukrainian]. Kyiv. 760 s. [in Ukrainian].

Chomsky A. N. Aspekty teorii sintaksisa [Aspects of the syntax theory]. URL : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/ homsk (Accessed 12 Sept 2019). [in Russian].

Khutorskuy A.V., Khutorskaya L.N. (2008). Kompetentnost` kak didakticheskoye ponyatie: soderzaniye, struktura I modeli konstruirovaniya [Competence as a didactic concept: content, structure and models of construction]. Proyektirovaniye I organizatsiya samostoyatel`noy raboty studentov v kontekste kompetentnostogo podkhoda : mezhvuzovskiy sb. nauch. tr. / pod red. A. A. Orlova [Design and organization of students` independent work in the context of competence approach : Inter-university collection of scientific works / Ed. A. A. Orlov]. Tula. Izd-vo Tul`skogo gos. ped. unta im. L. N. Tolstogo, Vyp. 1. 453 s. [in Russian].

Shadrikov V. D. (1994). Filosofiya obrazovaniya I obrazovatel`noy politiki [Philosophy of education and educational policy]. Moscow. 387 s. [in Russian].

(2001). Yurydychna entsyklopediya [Juridical Encyclopedia]. Kyiv. 792 s. [in Ukrainian].

Francoise Delamare Le Deist & Jonathan Winterton. (2009). What are competencies? London : Human Resource Development International. March. Vol. 8. №1. 2009. 225 p. [in English].

Ruchen Dominique S. (2003). Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Hogrefe & Huber Publishers. 2003. 206 p. [in English].

Опубліковано
2020-07-15
Розділ
Статті